รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2351-0358 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care 90 82 85 14 32 38

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 38 + 32 = 70

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 85 + 82 = 167

Thai Journal Impact Factors = 70 / 167 = 0.419