รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2351-0781 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal 59 43 93 2 7 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 8 + 7 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 93 + 43 = 136

Thai Journal Impact Factors = 15 / 136 = 0.11