รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2559
issn ชื่อวารสาร ปี 2559 ปี2558 ปี2557 บทความปี
2559
บทความปี
2558
บทความปี
2557
2351-0846 วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ / Songklanakarin Journal of Plant Science 37 33 33 0 0 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559

จำนวนครั้งที่บทความปี 2557 และ 2558 ถูกอ้างอิงในปี 2559 = 4 + 0 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2557 และ 2558 = 33 + 33 = 66

Thai Journal Impact Factors = 4 / 66 = 0.061