ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 194 รายการ
 

ช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai Journal Impact Factors ปี 2550 Thai Journal Impact Factors ปี 2551 Thai Journal Impact Factors ปี 2552 Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552
ABAC Journal�0858-08550000
BU Academic Review�1685-43220000
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities�1905-906xN/AN/A0N/A*
Chulalongkorn Educational Review�0858-75740000
Educational Journal of Thailand�1905-96630000
Journal of English Studies�1685-86460000
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication�1686-91840000
Language Institute Journal�1905-73260000
MANUSYA, Journal of Humanities�0859-99200.02800.0340.021
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures�0147-5207N/A00.077N/A*
Nakhara : Journal of Oriental Design�1905-7210N/AN/A0N/A*
NIDA Language and Communication Journal�1513-41640000
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion�1513-64420000
Sasin Journal of Management�0859-2659N/A0.0870N/A*
Thammasat Review�0859-57470000
The Journal : Journal of the Faculty of Arts�1686-78310000
The Journal of Behavioral Science�1906-4675N/A00N/A*
The Journal of the Siam Society�0857-70990.083000.028
Thoughts�1513-10250000
กระแสวัฒนธรรม�1513-44580.0770.08300.053
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย�1905-954X0000
จุลนิติ�1686-37200.027000.009
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์�1906-16920.200000.067
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์�0125-65640.0830.02200.035
จุฬาลงกรณ์วารสาร�0857-64830.1760.0500.0730.10
ญี่ปุ่นศึกษา�0125-64160000
ดำรงวิชาการ�1686-43950000
ดุลพาห�0125-0558000.0630.021
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์�0858-6160000.0710.024
บทบัณฑิตย์�0857-29920.02800.1150.048
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.�0125-8427N/A00N/A*
ภาษาและภาษาศาสตร์�0857-14060.1250.17600.10
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์�0125-506100.0340.0220.019
มนุษยศาสตร์สาร�1513-461X0000
รัฏฐาภิรักษ์�0857-04420.039000.013
รัฐศาสตร์ปริทัศน์�0125-789700.04500.015
รัฐศาสตร์สาร�0125-135X0.0910.0230.0830.066
รัฐสภาสาร�0125-09570.02600.0240.017
วรรณวิทัศน์�1513-99560000
วารสาร สออ. ประเทศไทย�1513-097500.03300.011
วารสารกฎหมาย�0125-30930.02200.0800.034
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี�1906-2664N/A00N/A*
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์�1513-80890000
วารสารกฎหมายปกครอง�1513-17770.0430.20000.081
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช�0857-977600.08100.027
วารสารกรมบัญชีกลาง�0125-260XN/A00N/A*
วารสารการงบประมาณ�1686-21470000
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน�0854-98490.0450.06500.037
วารสารการจัดการสมัยใหม่�1686-7319N/AN/A0N/A*
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย�1905-6303N/AN/A0N/A*
วารสารการบริหารท้องถิ่น�1906-103XN/A00.063N/A*
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม�1906-4950N/AN/A0N/A*
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น�1905-363000.11100.037
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม�0858-55200000
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน�1905-71210000
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม�1905-269300.22600.075
วารสารการสื่อสารมวลชน�1906-2591N/AN/A0N/A*
วารสารข้าราชการ�0125-09060.0620.0380.0430.048
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�0859-88350000
วารสารคหเศรษฐศาสตร์�0857-1384N/AN/A0N/A*
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย�1686-94430000
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย�1905-565X0000
วารสารจีนศึกษา�1905-19720000
วารสารทรัพยากรมนุษย์�0125-83030000
วารสารธรรมศาสตร์�0125-36700000
วารสารนักบริหาร�0125-4960000.0190.006
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์�0857-386700.0430.0260.023
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร�1906-425XN/AN/A0N/A*
วารสารนิเทศศาสตร์�0859-085X00.05700.019
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์�1685-54770000
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1686-6916N/AN/A0N/A*
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า�1905-68260000
วารสารบริหารธุรกิจ�0125-233x0.2330.0940.0430.123
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์�1906-2850N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์�1905-16030000
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1906-0769N/AN/A0N/A*
วารสารประชากรศาสตร์�0857-21430.0830.0590.1000.081
วารสารประชากรและสังคม�0857-717X00.07400.025
วารสารปรัชญาและศาสนา�1905-579X0000
วารสารปัญญาภิวัฒน์�1906-7658N/AN/A0N/A*
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา�1685-38650000
วารสารพฤติกรรมศาสตร์�1686-1442N/A0.1760.350N/A*
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์�0125-36890.0730.0310.1060.070
วารสารพัฒนาสังคม�0859-266700.1790.2070.129
วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์�1685-2354N/A00N/A*
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�0858-83250.200000.067
วารสารภาษา�0125-24880000
วารสารภาษาปริทัศน์�0857-72850000
วารสารภาษาและวัฒนธรรม�0125-64240000
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร�1686-445X0.0640.02400.029
วารสารมนุษยศาสตร์�0859-348500.25000.083
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์�0125-26900000
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ�1905-39590000
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม�0859-59920.01600.0130.010
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต�1513-45630000
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร�0858-73960000
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ�0857-4677N/A00N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร�0857-5428N/A0.0370.023N/A*
วารสารยุโรปศึกษา�0858-77950000
วารสารร่มพฤกษ์�0125-760900.03100.010
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์�0859-418X000.0270.009
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์�0125-300X0000
วารสารรูสมิแล�0858-2068N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์�1905-2847N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์�1905-59860000
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ�1905-0793N/A00N/A*
วารสารวิจัยสังคม�0857-91800000
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง�1905-20220.21100.3230.178
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม�1685-361X0000
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ�97494702140000
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์�1905-12120.083000.028
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1685-4489N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์�1905-677x000.0120.004
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์�0858-45400000
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี�1686-57150.056000.019
วารสารวิชาการศาลปกครอง�1513-79960.0480.0310.0270.035
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย�0858-92160000
วารสารวิชาชีพบัญชี�1686-82930.0200.0180.0510.030
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1685-2532N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาการจัดการ�0125-836200.05900.020
วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์�2672-9091N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ�1686-6959000.0770.026
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย�0857-29330.2000.02400.075
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)�0857-5290N/A00N/A*
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์�1513-72870000
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์�1905-3754000.0080.003
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ�1513-12460000
วารสารศาสตร์�0125-81920000
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร�0859-96880000
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่�1906-7208N/AN/A0N/A*
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี�1686-55960.125000.042
วารสารศิลปศาสตร์�1513-913100.0430.0230.022
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�0857-151100.0160.0210.012
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ�1513-95140000
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร�0859-5127N/A0.2710.013N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม�1905-9922000.0410.014
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร�1686-30890.0380.07700.038
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี�0857-1791N/A00.056N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์�0125-32120.0630.37500.146
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์�0859-11130.1030.1030.0720.093
วารสารสถาบันพระปกเกล้า�1685-985500.0770.0490.042
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ�1906-2044N/A00N/A*
วารสารสมาคมนักวิจัย�0859-23300.06500.0590.041
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย�1905-40840000
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์�xxxx-xxxx0000
วารสารสหวิทยาการ�1685-24940000
วารสารสหศาสตร์�1513-84290000
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง�1686-65410.0330.0500.0980.060
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา�0125-73560000
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์�1905-82410000
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ�0859-20550000
วารสารสังคมศาสตร์�0125-05900.0670.1000.0480.072
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์�0125-286000.0170.0190.012
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์�0857-31660.069000.023
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร�1686-36900.04300.0450.029
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ�1513-91230000
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่�0858-26020000
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช�0857-6955N/A0.0440.026N/A*
วารสารห้องสมุด�0857-00860.0360.1480.1320.105
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร�0857-2038000.0280.009
วารสารอักษรศาสตร์�0125-482000.0560.0240.027
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสาลามยะลา�1905-7520N/AN/A0N/A*
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน�1906-7682N/AN/A0N/A*
วารสารอินโดจีนศึกษา�1513-31090000
วารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม�0125-8095N/A00N/A*
วารสารเกษมบัณฑิต�1513-56670000
วารสารเซนต์จอห์น�0859-943200.13000.043
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา�1686-53750000
วารสารเศรษฐกิจและสังคม�0125-08920.0130.0120.0140.013
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�0857-8397000.0530.018
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�0589-84790000
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์�1685-3008N/A0.0970.057N/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์�0858-92910.0770.0690.0370.061
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ�1905-0461N/A00N/A*
วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา�0857-60330000
วารสารไทยคดีศึกษา�1686-06670000
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา�1685-67400.08700.0630.050
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์�0125-83700.0750.0410.0150.044
ศิลปกรรมสาร�1686-51890000
ศิลปวัฒนธรรม�0125-36540.1000.0330.0330.055
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์�1905-28630000
ศิลปากร�0125-05310.00900.0260.012
สยามวิชาการ�1513-10760.0380.03100.023
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�0125-41380000
สารคดี�0857-15380.0890.0330.0320.051
สุทธิปริทัศน์�0857-26700000
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร�0857-1457N/AN/A0N/A*
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย�1686-1841N/AN/A0N/A*
อินฟอร์เมชั่น�0859-015X0.0790.05100.043
เมืองโบราณ�0125-426X000.0200.007
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์�1906-2540N/A00N/A*
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์�1686-57310000
เอเชียปริทัศน์�0125-36380.038000.013
โดมทัศน์�0125-555X0000