ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2553 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2553 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 274 รายการ
 

ช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2553 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai Journal Impact Factors ปี 2551 Thai Journal Impact Factors ปี 2552 Thai Journal Impact Factors ปี 2553 Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2553
ABAC Journal0858-08550000
ABAC Journal0858-08550000
Asian Journal of Literature, Culture and Society1905-856xN/AN/A0N/A*
Asian Journal of Literature, Culture and Society1905-856xN/AN/A0N/A*
Au journal of management1686-0039N/AN/A0N/A*
Au journal of management1686-0039N/AN/A0N/A*
AU-GSB e-Journal1906-3296N/AN/A0N/A*
AU-GSB e-Journal1906-3296N/AN/A0N/A*
BU Academic Review1685-43220000
BU Academic Review1685-43220000
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities1905-906XN/A00N/A*
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities1905-906XN/A00N/A*
Chulalongkorn Educational Review0858-75740000
Chulalongkorn Educational Review0858-75740000
Educational Journal of Thailand1905-96630000
Educational Journal of Thailand1905-96630000
International Journal of Behavioral Science1906-46750000
International Journal of Behavioral Science1906-46750000
Journal of English Studies1685-86460000
Journal of English Studies1685-86460000
Journal of Supply Chain Management Research and Practice1905-9566N/AN/A0N/A*
Journal of Supply Chain Management Research and Practice1905-9566N/AN/A0N/A*
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-91840000
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-91840000
Language Institute Journal1905-73260000
Language Institute Journal1905-73260000
MANUSYA, Journal of Humanities0859-992000.03400.011
MANUSYA, Journal of Humanities0859-992000.03400.011
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-520700.07700.026
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-520700.07700.026
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning1905-7210N/A00N/A*
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning1905-7210N/A00N/A*
NIDA Language and Communication Journal1513-41640000
NIDA Language and Communication Journal1513-41640000
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-64420000
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-64420000
RMUTT Global Business and Economics Review1905-8446N/AN/A0N/A*
RMUTT Global Business and Economics Review1905-8446N/AN/A0N/A*
Sasin Journal of Management0859-26590.087000.029
Sasin Journal of Management0859-26590.087000.029
Silpakorn University International Journal1513-4717N/AN/A0N/A*
Silpakorn University International Journal1513-4717N/AN/A0N/A*
Stamford Journal1906-1838N/AN/A0N/A*
Stamford Journal1906-1838N/AN/A0N/A*
Thammasat Review0859-57470000
Thammasat Review0859-57470000
The Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-78310000
The Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-78310000
The Journal of Risk Management and Insurance0859-3604N/AN/A0N/A*
The Journal of Risk Management and Insurance0859-3604N/AN/A0N/A*
The Journal of the Siam Society0857-70990000
The Journal of the Siam Society0857-70990000
The New English Teacher1905-7725N/AN/A0N/A*
The New English Teacher1905-7725N/AN/A0N/A*
Thoughts1513-10250000
Thoughts1513-10250000
กระแสวัฒนธรรม1513-44580.083000.028
กระแสวัฒนธรรม1513-44580.083000.028
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย1905-954X0000
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย1905-954X0000
จุลนิติ1686-3720000.0100.003
จุลนิติ1686-3720000.0100.003
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์1906-16920000
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์1906-16920000
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์0125-65640.02200.0680.030
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์0125-65640.02200.0680.030
จุฬาลงกรณ์วารสาร0857-64830.0500.07300.041
จุฬาลงกรณ์วารสาร0857-64830.0500.07300.041
ญี่ปุ่นศึกษา0125-64160000
ญี่ปุ่นศึกษา0125-64160000
ดำรงวิชาการ1686-4395000.0270.009
ดำรงวิชาการ1686-4395000.0270.009
ดุลพาห0125-055800.0630.0310.031
ดุลพาห0125-055800.0630.0310.031
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-616000.07100.024
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-616000.07100.024
บทบัณฑิตย์0857-299200.1150.0170.044
บทบัณฑิตย์0857-299200.1150.0170.044
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.0125-84270000
ภาษาและภาษาศาสตร์0857-14060.176000.059
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์0125-50610.0340.02200.019
มนุษยศาสตร์สาร1513-461X0000
รมยสาร1686-0101N/AN/A0N/A*
รัฏฐาภิรักษ์0857-04420000
รัฐศาสตร์สาร0125-135X0.0230.08300.035
รัฐสภาสาร0125-095700.0240.0110.012
วรรณวิทัศน์1513-99560000
วารสาร สออ. ประเทศไทย1513-09750.033000.011
วารสารกฎหมาย0125-309300.08000.027
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1906-1560N/AN/A0N/A*
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี1906-26640000
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์1513-80890000
วารสารกฎหมายปกครอง1513-17770.20000.0370.079
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช0857-97760.081000.027
วารสารกรมบัญชีกลาง0125-250XN/AN/A0N/A*
วารสารการงบประมาณ1686-21470000
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน0854-98490.065000.022
วารสารการจัดการสมัยใหม่1686-7319N/A00N/A*
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม1906-5485N/AN/A0N/A*
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย1905-6303N/A00N/A*
วารสารการบริหารท้องถิ่น1906-103X00.06300.021
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1906-4950N/A00N/A*
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา1906-2230N/AN/A0.054N/A*
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น1905-36300.11100.0530.055
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0858-55200000
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน1905-71210000
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม1905-26930.22600.2220.149
วารสารการสื่อสารมวลชน1906-2591N/A00N/A*
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย1906-506xN/AN/A0N/A*
วารสารข้าราชการ0125-09060.0380.0430.0130.031
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0859-88350000
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1685-2699N/AN/A0N/A*
วารสารคหเศรษฐศาสตร์0857-1384N/A00.021N/A*
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย1686-9443000.0190.006
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย1905-565X0000
วารสารจิตวิทยา0858-8627N/AN/A0N/A*
วารสารจีนวิทยา1905-9582N/AN/A0N/A*
วารสารจีนศึกษา1905-19720000
วารสารช่อพะยอม1513-5462N/AN/A0N/A*
วารสารทรัพยากรมนุษย์0125-83030000
วารสารธรรมศาสตร์0125-36700000
วารสารนักบริหาร0125-496000.01900.006
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0857-38670.0430.0260.0200.030
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1906-425XN/A00.083N/A*
วารสารนิเทศศาสตร์0859-085X0.05700.0410.033
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์1685-54770000
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์1513-2226N/AN/A0N/A*
วารสารบรรณศาสตร์ มศว0125-2836N/AN/A0N/A*
วารสารบริหารการศึกษา มศว1685-2257N/AN/A0N/A*
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1686-6916N/A00N/A*
วารสารบริหารธุรกิจ0125-233x0.0940.04300.046
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า1905-6826000.1540.051
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์1905-9647N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์1906-2850N/A00N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-16030000
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-0769N/A00N/A*
วารสารประชากรศาสตร์0857-21430.0590.1000.0950.085
วารสารประชากรและสังคม0857-717X0.07400.0690.048
วารสารปรัชญาและศาสนา1905-579X0000
วารสารปัญญาภิวัฒน์1906-7658N/A00N/A*
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา1685-38650000
วารสารพฤติกรรมศาสตร์1686-14420.1760.3500.4550.327
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา2228-9453N/AN/A0N/A*
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์0125-36890.0310.1060.0450.061
วารสารพัฒนาสังคม0859-26670.1790.2070.1900.192
วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์1685-23540000
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-83250000
วารสารภาษา0125-24880000
วารสารภาษาปริทัศน์0857-72850000
วารสารภาษาและวัฒนธรรม0125-64240000
วารสารมนุษยศาสตร์0859-34850.25000.0530.101
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-445X0.024000.008
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์0125-2690000.0830.028
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1905-39590000
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0859-599200.01300.004
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต1513-45630000
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร0858-73960000
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ0857-46770000
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา1905-2383N/AN/A0N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร0857-54280.0370.02300.020
วารสารยุโรปศึกษา0858-77950000
วารสารร่มพฤกษ์0125-76090.03100.0300.020
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์0859-418X00.02700.009
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์0125-78970.045000.015
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์0125-300X0000
วารสารรูสมิแล0858-2068N/A00N/A*
วารสารวิจัย มข. ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง1685-2532N/A00N/A*
วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์1905-2847N/A00N/A*
วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์1905-59860000
วารสารวิจัยทางการศึกษา1905-5536N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ1905-0793000.0400.013
วารสารวิจัยสังคม0857-91800000
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม1685-361X0000
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง1905-202200.3230.0500.124
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม1906-5078N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ97494702140000
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1905-12120000
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1685-4489N/A00N/A*
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์1905-677x00.0120.0150.009
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-4540000.0290.010
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี1905-9464N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น1905-9590N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1905-162xN/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี1686-57150000
วารสารวิชาการศาลปกครอง1513-79960.0310.02700.019
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์1906-5949N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1513-3443N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย0858-9216000.0300.010
วารสารวิชาชีพบัญชี1686-82930.0180.0510.0340.034
วารสารวิทยาการจัดการ0125-83620.05900.1670.075
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-2397N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์2672-9091N/A00N/A*
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ1686-695900.07700.026
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย0857-29330.024000.008
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)0857-52900000
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1513-7287000.0190.006
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์1905-375400.0080.0090.006
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ1513-12460000
วารสารศาสตร์0125-81920000
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-9866N/AN/A0N/A*
วารสารศิลปศาสตร์1513-91310.0430.0230.0300.032
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่1906-7208N/A00N/A*
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1686-5596000.0300.010
วารสารศึกษาศาสตร์0125-32120.37500.0710.149
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1905-9574N/AN/A0N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0857-15110.0160.02100.012
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1513-95140000
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0859-51270.2710.0130.0370.107
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1905-992200.04100.014
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1686-30890.077000.026
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี0857-179100.05600.019
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์0125-6203N/AN/A0.011N/A*
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0859-11130.1030.0720.0190.065
วารสารสถาบันพระปกเกล้า1685-98550.0770.04900.042
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ1906-20440000
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย0857-0604N/AN/A0N/A*
วารสารสมาคมนักวิจัย0859-233000.0590.1250.061
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย1905-40840000
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์xxxx-xxxx0000
วารสารสหวิทยาการ1685-24940000
วารสารสหศาสตร์1513-8429000.0220.007
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง1686-65410.0500.0980.0770.075
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา0125-73560000
วารสารสังคมศาสตร์0125-05900.1000.04800.049
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-82410000
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-20550000
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ1906-2508N/AN/A0.034N/A*
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0125-28600.0170.01900.012
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0857-31660000
วารสารสารสนเทศศาสตร์2228-8457N/AN/A0N/A*
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร1686-369000.04500.015
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ1513-91230000
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0858-26020000
วารสารสุทธิปริทัศน์0857-2690N/AN/A0N/A*
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช0857-69550.0440.0260.0260.032
วารสารห้องสมุด0857-00860.1480.1320.0290.103
วารสารอักษรศาสตร์0125-48200.0560.02400.027
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-203800.02800.009
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสาลามยะลา1905-7520N/A00N/A*
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน1906-7682N/A00N/A*
วารสารอินโดจีนศึกษา1513-31090000
วารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม0125-80950000
วารสารเกษมบัณฑิต1513-56670000
วารสารเซนต์จอห์น0859-94320.130000.043
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา1905-6486N/AN/A0N/A*
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1686-53750000
วารสารเมืองโบราณ0125-426X00.02000.007
วารสารเศรษฐกิจและสังคม0125-08920.0120.0140.0180.015
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-839700.05300.018
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0859-8479N/AN/A0N/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์1685-30080.0970.0570.0270.060
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์0858-92910.0690.03700.035
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ1905-04610000
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ1906-8522N/AN/A0N/A*
วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา0857-60330000
วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1686-7440N/AN/A0N/A*
วารสารไทยคดีศึกษา1686-0667000.0560.019
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา1685-674000.06300.021
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์0125-83700.0410.0150.0520.036
ศิลปกรรมสาร1686-51890000
ศิลปวัฒนธรรม0125-36540.0330.0330.0090.025
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์1905-28630000
ศิลปากร0125-053100.02600.009
สยามวิชาการ1513-10760.031000.010
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-41380000
สารคดี0857-15380.0330.0320.0210.029
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-1457N/A00N/A*
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย1686-1841N/A00N/A*
อินฟอร์เมชั่น0859-015X0.05100.0740.042
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1906-25400000
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์1686-57310000
เอเชียปริทัศน์0125-36380000
โดมทัศน์0125-555X0000
โดมทัศน์0125-555X0000