ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 256 รายการ
 

ช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2552 - 2554 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai Journal Impact Factors ปี 2552 Thai Journal Impact Factors ปี 2553 Thai Journal Impact Factors ปี 2554 Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2552 - 2554
ABAC Journal0858-08550000
Asian Journal of Literature, Culture and Society1905-856xN/A00N/A*
AU Journal of Management1686-0039N/A00N/A*
AU-GSB e-Journal1906-3296N/A00.043N/A*
BU Academic Review1685-4322000.2020.067
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities1905-906X00N/AN/A*
Chulalongkorn Educational Review0858-757400N/AN/A*
Educational Journal of Thailand1905-966300N/AN/A*
International Journal of Behavioral Science1906-4675000.0630.021
Journal of Architectural/Planning Research and Studies1905-20220.3230.0500.1750.183
Journal of English Studies1685-86460000
Journal of Population and Social Studies0857-717X00.06900.023
Journal of Supply Chain Management Research and Practice1905-9566N/A00N/A*
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-918400N/AN/A*
Language Institute Journal1905-732600N/AN/A*
MANUSYA, Journal of Humanities0859-99200.03400.0250.020
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-52070.077000.026
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning1905-72100000
NIDA Language and Communication Journal1513-416400N/AN/A*
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-644200N/AN/A*
RMUTT Global Business and Economics Review1905-8446N/A00N/A*
Sasin Journal of Management0859-26590000
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts1513-4717N/A0N/AN/A*
Stamford Journal1906-1838N/A00N/A*
Thammasat Review0859-574700N/AN/A*
The Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-78310000
The Journal of Risk Management and Insurance0859-3604N/A00.071N/A*
The Journal of the Siam Society0857-70990000
The New English Teacher1905-7725N/A0N/AN/A*
Thoughts1513-10250000
Veridian E-Journal, Silpakorn University1906-3431N/AN/A0N/A*
กระแสวัฒนธรรม1513-44580000
กระแสอาคเนย์1905-1352N/AN/AN/AN/A*
ครุศาสตร์สาร1906-117xN/AN/AN/AN/A*
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย1905-954X0000
จุลนิติ1686-372000.0100.0180.009
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์1906-16920000
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์0125-656400.0680.0430.037
จุฬาลงกรณ์วารสาร0857-64830.07300.0690.047
ดำรงวิชาการ1686-439500.02700.009
ดุลพาห0125-05580.0630.0310.0170.037
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-61600.07100.0360.036
บทบัณฑิตย์0857-29920.1150.0170.0280.053
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.0125-84270000
ภาษาและภาษาศาสตร์0857-14060000
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์0125-50610.022000.007
มนุษยศาสตร์สาร1513-461X000.0370.012
รมยสาร1686-0101N/A0N/AN/A*
รัฏฐาภิรักษ์0857-044200N/AN/A*
รัฐศาสตร์สาร0125-135X0.08300.0280.037
รัฐสภาสาร0125-09570.0240.0110.0310.022
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร0859-8085N/AN/AN/AN/A*
วรรณวิทัศน์1513-99560000
วารสาร สออ. ประเทศไทย1513-09750000
วารสารกฎหมาย0125-30930.080000.027
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1906-1560N/A00N/A*
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี1906-26640000
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์1513-808900N/AN/A*
วารสารกฎหมายปกครอง1513-177700.03700.012
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช0857-97760000
วารสารกรมบัญชีกลาง0125-250XN/A00N/A*
วารสารการงบประมาณ1686-21470000
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน0854-98490000
วารสารการจัดการสมัยใหม่1686-731900N/AN/A*
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม1906-5485N/A00.097N/A*
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย1905-63030000
วารสารการบริหารท้องถิ่น1906-103X0.0630N/AN/A*
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1906-495000N/AN/A*
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา1906-2230N/A0.0540.073N/A*
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น1905-363000.053N/AN/A*
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0858-55200000
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน1905-712100N/AN/A*
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม1905-269300.22200.074
วารสารการสื่อสารมวลชน1906-25910000
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย1906-506xN/A00.065N/A*
วารสารข้าราชการ0125-09060.0430.01300.019
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0859-883500N/AN/A*
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1685-2699N/A0N/AN/A*
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม0125-80950000
วารสารคหเศรษฐศาสตร์0857-138400.02100.007
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย1686-944300.0190.0170.012
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย1905-565X00N/AN/A*
วารสารจิตวิทยา0858-8627N/A0N/AN/A*
วารสารจีนวิทยา1905-9582N/A00N/A*
วารสารจีนศึกษา1905-1972000.0450.015
วารสารช่อพะยอม1513-5462N/A00N/A*
วารสารญี่ปุ่นศึกษา0125-64160000
วารสารดนตรีรังสิต1905-2707N/AN/AN/AN/A*
วารสารทรัพยากรมนุษย์0125-830300N/AN/A*
วารสารธรรมศาสตร์0125-367000N/AN/A*
วารสารนักบริหาร0125-49600.01900.0740.031
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0857-38670.0260.02000.015
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1906-425X00.0830.0670.050
วารสารนิเทศศาสตร์0859-085X00.04100.014
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์1685-547700N/AN/A*
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์1513-2226N/A0N/AN/A*
วารสารบรรณศาสตร์ มศว0125-2836N/A0N/AN/A*
วารสารบริหารการศึกษา มศว1685-2257N/A0N/AN/A*
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1686-691600N/AN/A*
วารสารบริหารธุรกิจ0125-233x0.04300.0190.021
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า1905-682600.1540.0430.066
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร0859-9750N/AN/A0.02N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์1905-9647N/A0N/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์1906-28500000
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-160300N/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-076900N/AN/A*
วารสารประชากรศาสตร์0857-21430.1000.09500.065
วารสารปรัชญาและศาสนา1905-579X00N/AN/A*
วารสารปัญญาภิวัฒน์1906-76580000
วารสารปาริชาต0857-0884N/AN/A0N/A*
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา1685-38650000
วารสารพฤติกรรมศาสตร์1686-14420.3500.4550.3930.399
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา2228-9453N/A00N/A*
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์0125-36890.1060.0450.0280.060
วารสารพัฒนาสังคม0859-26670.2070.1900.0590.152
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-83250000
วารสารภาษา0125-248800N/AN/A*
วารสารภาษาปริทัศน์0857-728500N/AN/A*
วารสารภาษาและวัฒนธรรม0125-64240000
วารสารมนุษยศาสตร์0859-348500.05300.018
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-445X000.0210.007
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์0125-269000.0830.0450.043
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1905-395900N/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0859-59920.013000.004
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต1513-45630000
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร0858-73960000
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ0857-467700N/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา1905-2383N/A0N/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1906-0181N/AN/A0N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร0857-54280.023000.008
วารสารยุโรปศึกษา0858-77950000
วารสารร่มพฤกษ์0125-760900.03000.010
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์0859-418X0.02700.0770.035
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์0125-7897000.1110.037
วารสารราชพฤกษ์1905-1344N/AN/AN/AN/A*
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์0125-300X00N/AN/A*
วารสารรูสมิแล0858-2068000.0140.005
วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)1685-25320000
วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์1905-28470000
วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์1905-59860000
วารสารวิจัยทางการศึกษา1905-5536N/A0N/AN/A*
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่1513-8410N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-1730N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ1905-079300.04000.013
วารสารวิจัยสังคม0857-918000N/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1905-1867N/AN/A0.016N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์1905-2529N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม1685-361X0000
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ1906-0327N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย0125-2437N/AN/A0.029N/A*
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม1906-5078N/A00N/A*
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ97494702140000
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1905-12120000
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1685-44890000
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต1686-0650N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์1905-677x0.0120.015N/AN/A*
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-454000.02900.010
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น1686-7440N/A00N/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี1905-9469N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น1905-9590N/A00N/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1905-162xN/A00N/A*
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี1686-57150000
วารสารวิชาการศาลปกครอง1513-79960.02700.0530.027
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์1906-5949N/A00N/A*
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1513-3443N/A00N/A*
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย0858-921600.03000.010
วารสารวิชาชีพบัญชี1686-82930.0510.0340.0380.041
วารสารวิทยาการจัดการ0125-836200.16700.056
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-2397N/A00N/A*
วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์2672-9091000.0330.011
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์1685-2354000.130.043
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ1686-69590.077000.026
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย0857-29330000
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)0857-5290000.0150.005
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1513-728700.01900.006
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์1905-37540.0080.009N/AN/A*
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ1513-12460000
วารสารศาสตร์0125-819200N/AN/A*
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม1905-8144N/AN/A0N/A*
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-6023N/AN/A0N/A*
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-9866N/A00N/A*
วารสารศิลปศาสตร์1513-91310.0230.030N/AN/A*
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่1906-72080000
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1686-559600.03000.010
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร1906-8352N/AN/AN/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์0125-321200.07100.024
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1905-9574N/A00N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0857-15110.0210N/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1513-951400N/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0859-51270.0130.0370.0540.035
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1905-99220.0410N/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1686-308900N/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี0857-17910.056000.019
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์0125-6203N/A0.0110N/A*
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0859-11130.0720.0190.0650.052
วารสารสถาบันพระปกเกล้า1685-98550.049000.016
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ1906-20440000
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย0857-0604N/A00N/A*
วารสารสมาคมนักวิจัย0859-23300.0590.1250.020.068
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย1905-40840000
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์xxxx-xxxx0000
วารสารสหวิทยาการ1685-24940000
วารสารสหศาสตร์1513-842900.0220.0260.016
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง1686-65410.0980.0770.0790.085
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา0125-73560000
วารสารสังคมศาสตร์0125-05900.0480N/AN/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-824100N/AN/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-20550000
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ1906-2508N/A0.0340N/A*
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0125-28600.019000.006
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0857-31660000
วารสารสารสนเทศศาสตร์2228-8457N/A0N/AN/A*
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร1686-36900.045000.015
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ1513-912300N/AN/A*
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0858-260200N/AN/A*
วารสารสุทธิปริทัศน์0857-2690N/A00N/A*
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช0857-69550.0260.0260.0510.034
วารสารห้องสมุด0857-00860.1320.02900.054
วารสารอักษรศาสตร์0125-48200.0240N/AN/A*
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-20380.028000.009
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา1905-752000N/AN/A*
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน1906-768200N/AN/A*
วารสารอินโดจีนศึกษา1513-310900N/AN/A*
วารสารเกษมบัณฑิต1513-56670000
วารสารเซนต์จอห์น0859-94320000
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา1905-6486N/A0N/AN/A*
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้1906-0807N/AN/A0N/A*
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี1906-9329N/AN/AN/AN/A*
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1686-537500N/AN/A*
วารสารเมืองโบราณ0125-426X0.02000.0540.025
วารสารเศรษฐกิจและสังคม0125-08920.0140.0180.0160.016
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-83970.0530N/AN/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0859-8479N/A0N/AN/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์1685-30080.0570.0270.030.038
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์0858-92910.03700.1670.068
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ1905-046100N/AN/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ1906-8522N/A00N/A*
วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา0857-60330000
วารสารไทยคดีศึกษา1686-066700.056N/AN/A*
วารสารไทยศึกษา1686-7459N/AN/AN/AN/A*
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา1685-67400.063000.021
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์0125-83700.0150.0520.0970.055
ศิลปกรรมสาร1686-51890000
ศิลปวัฒนธรรม0125-36540.0330.0090.0230.022
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์1905-28630000
ศิลปากร0125-05310.0260N/AN/A*
สยามวิชาการ1513-10760000
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-41380000
สารคดี0857-15380.0320.021N/AN/A*
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-14570000
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย1686-18410000
อินฟอร์เมชั่น0859-015X00.07400.025
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1906-254000N/AN/A*
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์1686-57310000
เอเชียปริทัศน์0125-36380000
โดมทัศน์0125-555X0000