ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553 - 2555 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553 - 2555 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 274 รายการ
 

ช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553 - 2555 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai Journal Impact Factors ปี 2553 Thai Journal Impact Factors ปี 2554 Thai Journal Impact Factors ปี 2555 Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553 - 2555
ABAC Journal0858-0855000.0260.009
Asian Journal of Literature, Culture and Society1905-856x0000
AU Journal of Management1686-00390000
AU-GSB e-Journal1906-329600.04300.014
BU Academic Review1685-432200.2020.0470.083
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities1905-906X0N/AN/AN/A*
Chulalongkorn Educational Review0858-75740N/A0N/A*
Educational Journal of Thailand1905-96630N/A0N/A*
HRD Journal1906-9308N/AN/AN/AN/A*
HRi : Journal of Human Resource intelligence1905-59860000
International Journal of Behavioral Science1906-467500.0630.1430.069
Journal of English Studies1685-86460000
Journal of People and Society in Local Culture2228-8899N/AN/A0N/A*
Journal of Population and Social Studies0857-717X0.06900.0360.035
Journal of Supply Chain Management Research and Practice1905-9566000.0710.024
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-91840N/A0N/A*
LEARN : Language Education and Acquisition Research Network1905-73260N/AN/AN/A*
MANUSYA, Journal of Humanities0859-992000.02500.008
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-5207000.0530.018
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning1905-72100000
NIDA Case Research Journal1906-3865N/AN/A0N/A*
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-64420N/A0N/A*
RMUTT Global Business and Economics Review1905-84460000
Sasin Journal of Management0859-26590000
Scholar1906-6406N/AN/A0N/A*
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts1513-47170N/A0N/A*
Stamford Journal1906-18380000
Thammasat Review0859-57470N/A0N/A*
The International Journal of East Asian Studies0857-60330000
The Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-7831000.1110.037
The Journal of Risk Management and Insurance0859-360400.0710.3080.126
The Journal of the Siam Society0857-70990000
The New English Teacher1905-77250N/A0N/A*
Thoughts1513-10250000
Veridian E-Journal, Silpakorn University1906-3431N/A00.031N/A*
กระแสวัฒนธรรม1513-4458000.0360.012
กระแสอาคเนย์1905-1352N/AN/A0.033N/A*
ครุศาสตร์สาร1906-117xN/AN/A0N/A*
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย1905-954X0000
จุลนิติ1686-37200.0100.0180.0340.021
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์1906-16920000
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์0125-65640.0680.0430.0670.059
จุฬาลงกรณ์วารสาร0857-648300.06900.023
ดำรงวิชาการ1686-43950.02700.020.016
ดุลพาห0125-05580.0310.0170.0180.022
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-616000.0360.0180.018
บทบัณฑิตย์0857-29920.0170.0280.0410.029
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.0125-84270000
ภาษาและภาษาศาสตร์0857-14060000
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์0125-50610000
มนุษยศาสตร์สาร1513-461X00.0370.0330.023
รมยสาร1686-01010N/AN/AN/A*
รัฏฐาภิรักษ์0857-04420N/AN/AN/A*
รัฐศาสตร์สาร0125-135X00.02800.009
รัฐสภาสาร0125-09570.0110.03100.014
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร0859-8185N/AN/A0N/A*
วรรณวิทัศน์1513-99560000
วารสาร สออ. ประเทศไทย1513-09750000
วารสารกฎหมาย0125-30930000
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1906-15600000
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี1906-26640000
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์1513-80890N/A0N/A*
วารสารกฎหมายปกครอง1513-17770.03700.0380.025
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช0857-97760000
วารสารกรมบัญชีกลาง0125-250X0000
วารสารกระบวนการยุติธรรม1906-3253N/AN/A0.017N/A*
วารสารการงบประมาณ1686-21470000
วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง2229-0893N/AN/A0N/A*
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน0854-98490000
วารสารการจัดการสมัยใหม่1686-73190N/A0N/A*
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม1906-548500.09700.032
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย1905-63030000
วารสารการบริหารท้องถิ่น1906-103X0N/AN/AN/A*
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1906-49500N/A0.017N/A*
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา1906-22300.0540.0730.0260.051
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น1905-36300.053N/AN/AN/A*
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0858-5520000.0140.005
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน1905-71210N/A0N/A*
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม1905-26930.222000.074
วารสารการสื่อสารมวลชน1906-25910000
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย1906-506x00.0650.0390.035
วารสารข้าราชการ0125-09060.013000.004
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0859-88350N/A0N/A*
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1685-26990N/A0N/A*
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม0125-80950000
วารสารคหเศรษฐศาสตร์0857-13840.021000.007
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย1686-94430.0190.0170.0340.023
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย1905-565X0N/A0N/A*
วารสารจิตวิทยา0858-86270N/A0N/A*
วารสารจีนวิทยา1905-95820000
วารสารจีนศึกษา1905-197200.04500.015
วารสารช่อพะยอม1513-54620000
วารสารญี่ปุ่นศึกษา0125-64160000
วารสารดนตรีรังสิต1905-2707N/AN/A0N/A*
วารสารทรัพยากรมนุษย์0125-83030N/AN/AN/A*
วารสารธรรมศาสตร์0125-36700N/A0N/A*
วารสารนักบริหาร0125-496000.0740.0530.042
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร1513-41640N/A0.1N/A*
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0857-38670.0200N/AN/A*
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1906-425X0.0830.06700.050
วารสารนิเทศศาสตร์0859-085X0.041000.014
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์1685-54770N/AN/AN/A*
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์1513-22260N/A0N/A*
วารสารบรรณศาสตร์ มศว0125-28360N/A0.069N/A*
วารสารบริหารการศึกษา มศว1685-22570N/AN/AN/A*
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1686-69160N/A0N/A*
วารสารบริหารธุรกิจ0125-233x00.0190.090.036
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า1905-68260.1540.0430.0710.089
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ2672-909100.03300.011
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร0859-9750N/A0.020.026N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์1905-96470N/A0N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1686-0632N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์1906-28500000
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-16030N/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-07690N/AN/AN/A*
วารสารประชากรศาสตร์0857-21430.09500.0710.055
วารสารปรัชญาและศาสนา1905-579X0N/AN/AN/A*
วารสารปัญญาภิวัฒน์1906-76580000
วารสารปาริชาต0857-0884N/A00N/A*
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน1685-38650000
วารสารพฤติกรรมศาสตร์1686-14420.4550.3930.6130.487
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา2228-9453000.160.053
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์0125-36890.0450.0280.1110.061
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต1905-7881N/AN/AN/AN/A*
วารสารพัฒนาสังคม0859-26670.1900.059N/AN/A*
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-83250000
วารสารภาษา0125-24880N/A0N/A*
วารสารภาษาปริทัศน์0857-72850N/A0N/A*
วารสารภาษาและวัฒนธรรม0125-64240000
วารสารมนุษยศาสตร์0859-34850.053000.018
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-445X00.0210.0210.014
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์0125-26900.0830.04500.043
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1905-39590N/A0N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0859-59920000
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต1513-45630000
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร0858-739600N/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ0857-46770N/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา1905-23830N/A0.031N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1906-0181N/A00N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร0857-5428000.0290.010
วารสารยุโรปศึกษา0858-7795000.040.013
วารสารร่มพฤกษ์0125-76090.03000.1050.045
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์0859-418X00.0770.0770.051
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์0125-789700.11100.037
วารสารราชพฤกษ์1905-1344N/AN/A0N/A*
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์0125-300X0N/A0N/A*
วารสารรูสมิแล0858-206800.0140.0260.013
วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)1685-25320000
วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์1905-2847000.1170.039
วารสารวิจัยทางการศึกษา1905-55360N/A0.023N/A*
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่1513-8410N/A00N/A*
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-1730N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ1905-07930.04000.0650.035
วารสารวิจัยสังคม0857-91800N/A0N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1906-1641N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1905-1867N/A0.0160N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์1905-2529N/A00N/A*
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม1685-361X00N/AN/A*
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง1905-20220.0500.1750.1840.136
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1906-0572N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-2100N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร2228-8473N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ1906-0327N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย0125-2437N/A0.0290.106N/A*
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม1906-50780000
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ97494702140000
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1905-12120000
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1685-44890000
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต1686-0650N/A00N/A*
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์1905-677x0.015N/A0.134N/A*
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-45400.029000.010
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น1686-7440000.2330.078
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี1905-9469N/A00N/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น1905-95900000
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1905-162x0000
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี1686-5715000.0120.004
วารสารวิชาการศาลปกครอง1513-799600.0530.0560.036
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์1906-5949000.0260.009
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1513-34430000
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย0858-92160.030000.010
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์2286-9832N/AN/A0.134N/A*
วารสารวิชาชีพบัญชี1686-82930.0340.0380.020.031
วารสารวิทยาการจัดการ0125-83620.16700.2860.151
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-23970000
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี1906-070xN/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์1685-235400.130.1710.10
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ1686-69590000
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย0857-2933000.1670.056
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)0857-529000.0150.0250.013
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1513-72870.01900.0190.013
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์1905-37540.009N/A0N/A*
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ1513-1246000.0380.013
วารสารศาสตร์0125-81920N/A0N/A*
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม1905-8144N/A00N/A*
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-6023N/A00N/A*
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-98660000
วารสารศิลปศาสตร์1513-91310.030N/A0.25N/A*
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่1906-72080000
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1686-55960.030000.010
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร1906-8352N/AN/A0N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์0125-32120.07100.0130.028
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1905-95740000
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.1905-4653N/AN/AN/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0857-15110N/A0N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1513-95140N/A0N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0859-51270.0370.0540.0310.041
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1905-99220N/A0.083N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1686-30890N/A0N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี0857-1791000.0610.020
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์0125-62030.01100.0160.009
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0859-11130.0190.0650.1220.069
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1906-9928N/AN/A0N/A*
วารสารสถาบันพระปกเกล้า1685-9855000.1610.054
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ1906-20440000
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย0857-060400N/AN/A*
วารสารสมาคมนักวิจัย0859-23300.1250.020.0330.059
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย1905-408400N/AN/A*
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์xxxx-xxxx00N/AN/A*
วารสารสหวิทยาการ1685-24940000
วารสารสหศาสตร์1513-84290.0220.02600.016
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง1686-65410.0770.0790.0540.070
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา0125-73560000
วารสารสังคมศาสตร์0125-05900N/A0N/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-82410N/A0N/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-2055000.0370.012
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ1906-25080.034000.011
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0125-2860000.070.023
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0857-31660000
วารสารสารสนเทศศาสตร์2228-84570N/A0N/A*
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร1686-36900000
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ1513-91230N/AN/AN/A*
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0858-26020N/AN/AN/A*
วารสารสุทธิปริทัศน์0857-2690000.0190.006
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช0857-69550.0260.05100.026
วารสารห้องสมุด0857-00860.029000.010
วารสารหาดใหญ่วิชาการ1686-1868N/AN/A0N/A*
วารสารอักษรศาสตร์0125-48200N/A0N/A*
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-2038000.0240.008
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา1905-75200N/A0N/A*
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน1906-76820N/A0.087N/A*
วารสารอินโดจีนศึกษา1513-31090N/AN/AN/A*
วารสารเกษมบัณฑิต1513-56670000
วารสารเซนต์จอห์น0859-94320000
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา1905-64860N/AN/AN/A*
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้1906-0807N/A00N/A*
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี1905-9329N/AN/A0.038N/A*
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1686-53750N/AN/AN/A*
วารสารเมืองโบราณ0125-426X00.054N/AN/A*
วารสารเศรษฐกิจและสังคม0125-08920.0180.01600.011
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-83970N/A0N/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0859-84790N/A0N/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์1685-30080.0270.0300.019
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์0858-929100.16700.056
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ1905-04610N/AN/AN/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ1906-8522000.0290.010
วารสารไทยคดีศึกษา1686-06670.056N/A0N/A*
วารสารไทยศึกษา1686-7459N/AN/A0N/A*
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา1685-67400000
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์0125-83700.0520.0970.0820.077
ศิลปกรรมสาร1686-51890000
ศิลปวัฒนธรรม0125-36540.0090.0230.0120.015
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์1905-28630000
ศิลปากร0125-05310N/A0.051N/A*
สยามวิชาการ1513-10760000
สักทอง : วารสารสังคมศาสตร์1513-7813N/AN/A0.021N/A*
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-41380000
สารคดี0857-15380.021N/A0.008N/A*
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-14570000
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย1686-1841000.1710.057
อินฟอร์เมชั่น0859-015X0.07400.1250.066
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1906-25400N/A0N/A*
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์1686-57310000
เอเชียปริทัศน์0125-36380000
โดมทัศน์0125-555X0000