ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2554 - 2556 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2554 - 2556 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 291 รายการ
 

ช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2554 - 2556 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai Journal Impact Factors ปี 2554 Thai Journal Impact Factors ปี 2555 Thai Journal Impact Factors ปี 2556 Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2554 - 2556
ABAC Journal0858-085500.0260.0260.017
ASEAN Journal of Management2351-0307N/AN/A0N/A*
Asian Journal of Literature, Culture and Society1905-856x00N/AN/A*
AU Journal of Management1686-00390000
AU-GSB e-Journal1906-32960.043000.014
BU Academic Review1685-43220.2020.0470.0300.093
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities1905-906XN/AN/AN/AN/A*
Chulalongkorn Educational Review0858-7574N/A0N/AN/A*
Educational Journal of Thailand1905-9663N/A0N/AN/A*
HRD Journal1906-9308N/AN/A0N/A*
HRi : Journal of Human Resource intelligence1905-59860000
International Journal of Behavioral Science1906-46750.0630.1430.0770.094
Journal of English Studies1685-86460000
Journal of People and Society in Local Culture2228-8899N/A00N/A*
Journal of Population and Social Studies0857-717X00.03600.012
Journal of Supply Chain Management Research and Practice1905-956600.07100.024
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-9184N/A0N/AN/A*
Journal of Urban Culture Research2228-8279N/AN/A0N/A*
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network1905-7326N/AN/AN/AN/A*
MANUSYA, Journal of Humanities0859-99200.02500.0670.031
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-520700.0530.0710.041
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning1905-7210000.0450.015
NIDA Case Research Journal1906-3865N/A0N/AN/A*
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-6442N/A00N/A*
RMUTT Global Business and Economics Review1905-84460000
Sasin Journal of Management0859-265900N/AN/A*
Scholar1906-6406N/A00N/A*
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts1513-4717N/A00N/A*
Southeast Asian Journal of Economics2286-8984N/AN/AN/AN/A*
Thammasat Review0859-5747N/A00N/A*
The International Journal of East Asian Studies0857-60330000
The Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-783100.111N/AN/A*
The Journal of Risk Management and Insurance0859-36040.0710.3080.1430.174
The Journal of the Siam Society0857-7099000.0450.015
The New English Teacher1905-7725N/A00N/A*
Thoughts1513-10250000
UTCC International Journal of Business and Economics1906-5582N/AN/A0N/A*
Veridian E-Journal, Silpakorn University1906-343100.0310.1320.054
กระแสวัฒนธรรม1513-445800.03600.012
กระแสอาคเนย์1905-1352N/A0.0330N/A*
ครุศาสตร์สาร1906-117xN/A0N/AN/A*
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย1905-954X00N/AN/A*
จุลนิติ1686-37200.0180.0340.0160.023
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์1906-16920000
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์0125-65640.0430.0670.0230.044
จุฬาลงกรณ์วารสาร0857-64830.0690N/AN/A*
ดำรงวิชาการ1686-439500.020.0200.013
ดุลพาห0125-05580.0170.0180.0170.017
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-61600.0360.0180.0200.025
บทบัณฑิตย์0857-29920.0280.0410.0130.027
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.0125-84270000
ภาษาและภาษาศาสตร์0857-1406000.1180.039
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์0125-5061000.0600.020
มนุษยศาสตร์สาร1513-461X0.0370.03300.023
รมยสาร1686-0101N/AN/A0N/A*
รัฏฐาภิรักษ์0857-0442N/AN/A0.011N/A*
รัฐศาสตร์สาร0125-135X0.02800.0240.017
รัฐสภาสาร0125-09570.03100.0290.020
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร0859-8185N/A00.049N/A*
วรรณวิทัศน์1513-99560000
วารสาร สออ. ประเทศไทย1513-097500N/AN/A*
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี0859-0001N/AN/A0N/A*
วารสารกฎหมาย0125-3093000.0150.005
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1906-15600000
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี1906-266400N/AN/A*
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์1513-8089N/A0N/AN/A*
วารสารกฎหมายปกครอง1513-177700.0380.0370.025
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช0857-97760000
วารสารกรมบัญชีกลาง0125-250X0000
วารสารกระบวนการยุติธรรม1906-3253N/A0.0170N/A*
วารสารการงบประมาณ1686-2147000.0370.012
วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง2229-0893N/A00N/A*
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2286-718XN/AN/AN/AN/A*
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน0854-98490000
วารสารการจัดการสมัยใหม่1686-7319N/A00.081N/A*
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม1906-54850.09700.1150.071
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย1905-63030000
วารสารการบริหารท้องถิ่น1906-103XN/AN/A0N/A*
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1906-4950N/A0.0170.031N/A*
วารสารการบัญชีและการจัดการ1906-7933N/AN/AN/AN/A*
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา1906-22300.0730.02600.033
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น1905-3630N/AN/A0N/A*
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0858-552000.0140.0150.010
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน1905-7121N/A00N/A*
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม1905-269300N/AN/A*
วารสารการสื่อสารมวลชน1906-259100N/AN/A*
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย1906-506x0.0650.03900.035
วารสารการเมืองการปกครอง2228-8562N/AN/A0N/A*
วารสารข้าราชการ0125-09060000
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0859-8835N/A00.015N/A*
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1685-2699N/A00N/A*
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม0125-80950000
วารสารคหเศรษฐศาสตร์0857-13840000
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย1686-94430.0170.0340.0180.023
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย1905-565XN/A0N/AN/A*
วารสารจิตวิทยา0858-8627N/A00N/A*
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2286-6663N/AN/A0N/A*
วารสารจีนวิทยา1905-95820000
วารสารจีนศึกษา1905-19720.045000.015
วารสารช่อพะยอม1513-54620000
วารสารญี่ปุ่นศึกษา0125-64160000
วารสารดนตรีรังสิต1905-2707N/A00.143N/A*
วารสารทรัพยากรมนุษย์0125-8303N/AN/AN/AN/A*
วารสารธรรมศาสตร์0125-3670N/A00N/A*
วารสารธุรกิจปริทัศน์1905-713XN/AN/A0N/A*
วารสารนักบริหาร0125-49600.0740.0530.1030.077
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร1513-4164N/A0.10N/A*
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0857-38670N/AN/AN/A*
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1906-425X0.06700.2270.098
วารสารนิเทศศาสตร์0859-085X000.0130.004
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์1685-5477N/AN/AN/AN/A*
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์1513-2226N/A0N/AN/A*
วารสารบรรณศาสตร์ มศว0125-2836N/A0.069N/AN/A*
วารสารบริหารการศึกษา มศว1685-2257N/AN/AN/AN/A*
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1686-6916N/A0N/AN/A*
วารสารบริหารธุรกิจ0125-233x0.0190.090.1110.073
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า1905-68260.0430.07100.038
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ2672-90910.03300.0320.022
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ2228-9658N/AN/AN/AN/A*
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร0859-97500.020.0260.1470.064
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์1905-9647N/A00N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1686-0632N/A00N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์1906-28500000
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-1603N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-0769N/AN/AN/AN/A*
วารสารประชากรศาสตร์0857-214300.07100.024
วารสารปรัชญาและศาสนา1905-579XN/AN/AN/AN/A*
วารสารปัญญาภิวัฒน์1906-7658000.0440.015
วารสารปาริชาต0857-0884000.0390.013
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน1685-38650000
วารสารพฤติกรรมศาสตร์1686-14420.3930.6130.3940.467
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา2228-945300.160.5190.226
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์0125-36890.0280.1110.0770.072
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต1905-7881N/AN/AN/AN/A*
วารสารพัฒนาสังคม0859-26670.059N/A0.080N/A*
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-8325000.0430.014
วารสารภาษา0125-2488N/A0N/AN/A*
วารสารภาษาปริทัศน์0857-7285N/A00N/A*
วารสารภาษาและวัฒนธรรม0125-6424000.0770.026
วารสารมนุษยศาสตร์0859-34850000
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-445X0.0210.0210.0770.040
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์0125-26900.045000.015
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1905-3959N/A00.016N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0859-599200N/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต1513-45630000
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี1906-1048N/AN/A0N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร0858-73960N/A0N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม2228-9356N/AN/A0.026N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ0857-4677N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา1905-2383N/A0.0310.097N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1906-01810000
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร0857-542800.02900.010
วารสารยุโรปศึกษา0858-779500.0400.013
วารสารร่มพฤกษ์0125-760900.1050.0710.059
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์0859-418X0.0770.0770.0420.065
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์0125-78970.1110N/AN/A*
วารสารราชพฤกษ์1905-1344N/A00.006N/A*
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์0125-300XN/A00N/A*
วารสารรูสมิแล0858-20680.0140.0260.0130.018
วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)1685-253200N/AN/A*
วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์1905-284700.1170.3160.144
วารสารวิจัยทางการศึกษา1905-5536N/A0.0230N/A*
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่1513-8410000.1050.035
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-1730N/A00N/A*
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ1905-079300.0650.1380.068
วารสารวิจัยสังคม0857-9180N/A00N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1906-1641N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1905-18670.01600.0140.010
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์1905-25290000
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2351-0374N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม1685-361X0N/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง1905-20220.1750.1840.2220.194
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1906-0572N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-2100N/A00N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร2228-8473N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ1906-0327N/A00N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย0125-24370.0290.1060.3230.153
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม1906-50780000
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2350-9600N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1905-1212000.0310.010
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1685-44890000
วารสารวิชาการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ974947021N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต1686-0650000.0090.003
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-45400000
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น1686-744000.2330.0740.102
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี1905-94690000
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น1905-95900000
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1905-162x0000
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์2286-6183N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี1686-571500.0120.0210.011
วารสารวิชาการศาลปกครอง1513-79960.0530.0560.0400.050
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์1906-594900.02600.009
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1513-34430000
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย0858-9216000.0910.030
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์2286-9832N/A0.1340.203N/A*
วารสารวิชาชีพบัญชี1686-82930.0380.020.0930.050
วารสารวิทยาการจัดการ0125-836200.2860.0910.126
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-23970000
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี1906-070xN/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-3180N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์1685-23540.130.1710.0240.108
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ1686-69590000
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย0857-293300.1670.2580.142
วารสารวิเทศศึกษา2228-8864N/AN/A0N/A*
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)0857-52900.0150.0250.0450.028
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1513-728700.0190.0540.024
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์1905-3754N/A0N/AN/A*
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ1513-124600.03800.013
วารสารศาสตร์0125-8192N/A00N/A*
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม1905-81440000
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-60230000
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-986600N/AN/A*
วารสารศิลปศาสตร์1513-9131N/A0.250N/A*
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่1906-72080000
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1686-55960000
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร1906-8352N/A00.022N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์0125-321200.0130.0660.026
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1905-95740000
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.1905-4653N/AN/AN/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0857-1511N/A00N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1513-9514N/A00.014N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0859-51270.0540.0310.0440.043
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1905-9922N/A0.0830.145N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1686-3089N/A00.029N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี0857-179100.0610.0940.052
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์0125-620300.01600.005
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0859-11130.0650.1220.0690.085
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1906-9928N/A00N/A*
วารสารสถาบันพระปกเกล้า1685-985500.1610.1030.088
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ1906-20440000
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย0857-06040N/A0.200N/A*
วารสารสมาคมนักวิจัย0859-23300.020.0330.1430.065
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย1905-40840N/A0N/A*
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์xxxx-xxxx0N/AN/AN/A*
วารสารสหวิทยาการ1685-249400N/AN/A*
วารสารสหศาสตร์1513-84290.026000.009
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง1686-65410.0790.0540.0240.052
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา0125-735600N/AN/A*
วารสารสังคมศาสตร์0125-0590N/A00N/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-8241N/A00N/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-205500.03700.012
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ1906-25080000
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0125-286000.070.0150.028
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0857-31660000
วารสารสารสนเทศศาสตร์2228-8457N/A00.098N/A*
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร1686-36900000
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ1513-9123N/AN/AN/AN/A*
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0858-2602N/AN/AN/AN/A*
วารสารสุทธิปริทัศน์0857-269000.0190.0170.012
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช0857-69550.05100.0510.034
วารสารห้องสมุด0857-00860000
วารสารหาดใหญ่วิชาการ1686-1868N/A00N/A*
วารสารอักษรศาสตร์0125-4820N/A00N/A*
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-203800.0240.0490.024
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี1905-7520N/A00N/A*
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน1906-7682N/A0.0870.063N/A*
วารสารอินโดจีนศึกษา1513-3109N/AN/AN/AN/A*
วารสารเกษมบัณฑิต1513-5667000.0310.010
วารสารเซนต์จอห์น0859-94320000
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา1905-6486N/AN/AN/AN/A*
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้1906-0807000.0710.024
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี1905-9329N/A0.0380N/A*
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1686-5375N/AN/AN/AN/A*
วารสารเมืองโบราณ0125-426X0.054N/A0.014N/A*
วารสารเรียนไทย1906-4241N/AN/A0N/A*
วารสารเศรษฐกิจและสังคม0125-08920.01600.0350.017
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-8397N/A00N/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0859-8479N/A00N/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์1685-30080.0300.0320.021
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์0858-92910.16700.1500.106
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ1905-0461N/AN/AN/AN/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ1906-852200.02900.010
วารสารไทยคดีศึกษา1686-0667N/A00N/A*
วารสารไทยศึกษา1686-7459N/A00.056N/A*
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา1685-67400000
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์0125-83700.0970.0820.1180.099
ศิลปกรรมสาร1686-51890000
ศิลปวัฒนธรรม0125-36540.0230.0120.0560.030
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์1905-28630000
ศิลปากร0125-0531N/A0.0510N/A*
สยามวิชาการ1513-10760000
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1513-7813N/A0.0210N/A*
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-4138000.0590.020
สารคดี0857-1538N/A0.0080N/A*
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-145700N/AN/A*
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย1686-184100.1710.1000.090
อินฟอร์เมชั่น0859-015X00.1250.0910.072
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1906-2540N/A00N/A*
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์1686-57310000
เอเชียปริทัศน์0125-36380000
โดมทัศน์0125-555X0000