ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555 - 2557 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555 - 2557 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 296 รายการ
 

ช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555 - 2557 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai Journal Impact Factors ปี 2555 Thai Journal Impact Factors ปี 2556 Thai Journal Impact Factors ปี 2557 Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555 - 2557
ABAC Journal�0858-08550.0260.0260.0750.042
ASEAN Journal of Management and Innovation�2351-0307N/A00N/A*
Asian Journal of Literature, Culture and Society�1905-856x0N/A0N/A*
AU Journal of Management�1686-00390000
AU-GSB e-Journal�1906-32960000
BU Academic Review�1685-43220.0470.0300.1000.059
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities�1905-906XN/AN/AN/AN/A*
Chulalongkorn Educational Review�0858-75740N/AN/AN/A*
Educational Journal of Thailand�1905-96630N/AN/AN/A*
HRD Journal�1906-9308N/A00N/A*
HRi : Journal of Human Resource intelligence�1905-5986000.0540.018
International Journal of Behavioral Science�1906-46750.1430.0770.0710.097
Journal of English Studies�1865-8646N/AN/A0N/A*
Journal of People and Society in Local Culture�2228-88990000
Journal of Population and Social Studies�0857-717X0.036000.012
Journal of Supply Chain Management Research and Practice�1905-95660.071000.024
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication�1686-91840N/AN/AN/A*
Journal of Urban Culture Research�2228-8279N/A00N/A*
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network�1905-7326N/AN/A0N/A*
MANUSYA, Journal of Humanities�0859-992000.06700.022
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures�0147-52070.0530.0710.1180.081
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning�1905-721000.04500.015
NIDA Case Research Journal�1906-38650N/A0.042N/A*
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion�1513-64420000
RMUTT Global Business and Economics Review�1905-8446000.0180.006
Sasin Journal of Management�0859-26590N/A0N/A*
Scholar�1906-64060000
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts�1513-47170000
Southeast Asian Journal of Economics�2286-8984N/AN/AN/AN/A*
Thammasat Review�0859-57470000
The International Journal of East Asian Studies�0857-603300N/AN/A*
The Journal : Journal of the Faculty of Arts�1686-78310.111N/AN/AN/A*
The Journal of Risk Management and Insurance�0859-36040.3080.14300.150
The Journal of the Siam Society�0857-709900.04500.015
The New English Teacher�1905-77250000
Thoughts�1513-10250000
UTCC International Journal of Business and Economics�1906-5582N/A00N/A*
Veridian E-Journal, Silpakorn University�1906-34310.0310.1320.9550.373
กระแสวัฒนธรรม�1513-44580.036000.012
กระแสอาคเนย์�1905-13520.0330N/AN/A*
ครุศาสตร์สาร�1906-117x0N/A0.031N/A*
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย�1905-954X0N/AN/AN/A*
จุลนิติ�1686-37200.0340.0160.0240.025
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์�1906-1692000.1110.037
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์�0125-65640.0670.0230.0710.054
จุฬาลงกรณ์วารสาร�0857-64830N/AN/AN/A*
ดำรงวิชาการ�1686-43950.020.0200.0540.031
ดุลพาห�0125-05580.0180.0170.0740.036
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์�0858-61600.0180.02000.013
บทบัณฑิตย์�0857-29920.0410.0130.0120.022
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.�0125-84270000
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์�1906-25400000
ภาษาและภาษาศาสตร์�0857-140600.11800.039
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์�0125-506100.0600.0750.045
มนุษยศาสตร์สาร�1513-461X0.033000.011
รมยสาร�1686-0101N/A00N/A*
รัฏฐาภิรักษ์�0857-0442N/A0.0110N/A*
รัฐศาสตร์สาร�0125-135X00.02400.008
รัฐสภาสาร�0125-095700.0290.0280.019
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร�0859-818500.0490.1150.055
วรรณวิทัศน์�1513-99560000
วารสาร สออ. ประเทศไทย�1513-09750N/AN/AN/A*
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี�0859-0001N/A00N/A*
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี�1906-15600000
วารสารกฎหมาย�0125-309300.0150.0240.013
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี�1906-26640N/A0N/A*
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์�1513-80890N/AN/AN/A*
วารสารกฎหมายปกครอง�1513-17770.0380.0370.0270.034
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช�0857-9776000.0300.010
วารสารกรมบัญชีกลาง�0125-250X0000
วารสารกระบวนการยุติธรรม�1906-32530.01700.1210.046
วารสารการงบประมาณ�1686-214700.03700.012
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์�2286-718XN/AN/A0.088N/A*
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน�0854-9849000.0500.017
วารสารการจัดการสมัยใหม่�1686-731900.0810.0830.055
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม�1906-548500.1150.1070.074
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย�1905-6303000.1070.036
วารสารการบริหารท้องถิ่น�1906-103XN/A00.013N/A*
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม�1906-49500.0170.0310.0670.038
วารสารการบัญชีและการจัดการ�1906-7933N/AN/A0.007N/A*
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา�1906-22300.026000.009
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น�1905-3630N/A0N/AN/A*
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม�0858-55200.0140.0150.0120.014
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)�1905-7121000.1070.036
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม�1905-26930N/AN/AN/A*
วารสารการสื่อสารมวลชน�1906-25910N/AN/AN/A*
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย�1906-506x0.03900.0440.028
วารสารการเมืองการปกครอง�2228-8562N/A00N/A*
วารสารข้าราชการ�0125-0906000.0240.008
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�0859-883500.0150.0080.008
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม�1685-269900N/AN/A*
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม�0125-809500N/AN/A*
วารสารคหเศรษฐศาสตร์�0857-1384000.2220.074
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย�1686-94430.0340.0180.1130.055
วารสารจันทรเกษมสาร�0858-0006N/AN/A0.033N/A*
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย�1905-565X0N/AN/AN/A*
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต�2286-6663N/A00N/A*
วารสารจิตวิทยา�0858-862700N/AN/A*
วารสารจีนวิทยา�1905-958200N/AN/A*
วารสารจีนศึกษา�1905-19720000
วารสารช่อพะยอม�1513-54620000
วารสารญี่ปุ่นศึกษา�0125-6416000.0430.014
วารสารดนตรีรังสิต�1905-270700.1430.1500.098
วารสารทรัพยากรมนุษย์�0125-8303N/AN/AN/AN/A*
วารสารธรรมศาสตร์�0125-3670000.0170.006
วารสารธุรกิจปริทัศน์�1905-713XN/A00N/A*
วารสารนักบริหาร�0125-49600.0530.1030.1620.106
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร�1513-41640.1000.033
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์�0857-3867N/AN/A0.025N/A*
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร�1906-425X00.22700.076
วารสารนิเทศศาสตร์�0859-085X00.01300.004
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์�1685-5477N/AN/A0N/A*
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์�1513-22260N/AN/AN/A*
วารสารบรรณศาสตร์ มศว�0125-28360.069N/A0N/A*
วารสารบริหารการศึกษา มศว�1685-2257N/AN/A0N/A*
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1686-69160N/AN/AN/A*
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า�1905-68260.07100.0450.039
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร2672-909100.0320.0770.036
วารสารบริหารธุรกิจ�0125-233x0.090.1110.2080.136
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ�2228-9658N/AN/A0N/A*
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร�0859-97500.0260.14700.058
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี�1905-5811N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์�1905-96470000
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร�1686-0632000.0220.007
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์�1906-28500000
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์�1905-1603N/A0N/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1906-0769N/AN/AN/AN/A*
วารสารประชากรศาสตร์�0857-21430.07100.0710.047
วารสารปรัชญาและศาสนา�1905-579XN/AN/AN/AN/A*
วารสารปัญญาภิวัฒน์�1906-765800.0440.0860.043
วารสารปาริชาต�0857-088400.0390.0710.037
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน�1685-38650000
วารสารพฤติกรรมศาสตร์�1686-14420.6130.3940.0650.357
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา�2228-94530.160.5190.0940.258
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์�0125-36890.1110.0770.0300.073
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต�1905-7881N/AN/A0.065N/A*
วารสารพัฒนาสังคม0859-2667N/A0.0800.115N/A*
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�0858-832500.04300.014
วารสารภาษา�0125-24880N/A0N/A*
วารสารภาษาปริทัศน์�0857-72850000
วารสารภาษาและวัฒนธรรม�0125-642400.07700.026
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร�1686-445X0.0210.07700.033
วารสารมนุษยศาสตร์�0859-3485000.0360.012
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์�0125-2690000.0340.011
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ�1905-395900.0160.1090.042
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม�0859-59920N/A0.031N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต�1513-45630000
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี�1906-1048N/A00N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร�0858-7396N/A00N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม�2228-9356N/A0.0260.222N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ�0857-4677N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม�1906-0181000.0350.012
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา�1905-23830.0310.09700.043
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร�1906-5965N/AN/A0.039N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร�0857-54280.02900.1110.047
วารสารยุโรปศึกษา�0858-77950.04000.013
วารสารร่มพฤกษ์�0125-76090.1050.0710.0420.073
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์�0859-418X0.0770.0420.1430.087
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์�0125-78970N/AN/AN/A*
วารสารราชพฤกษ์�1905-134400.0060.0400.015
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์�0125-300X00N/AN/A*
วารสารรูสมิแล�0858-20680.0260.0130.0230.021
วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)�1685-25320N/A0.231N/A*
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์�1905-28470.1170.3160.2020.212
วารสารวิจัยทางการศึกษา�1905-55360.023000.008
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่�1513-841000.10500.035
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์�1906-173000N/AN/A*
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ�1905-07930.0650.1380.0690.091
วารสารวิจัยสังคม�0857-91800000
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่�1906-3628N/AN/A0.084N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์�1906-1641N/A00N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย�1905-186700.0140.0130.009
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์�1905-25290000
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง1905-20220.1840.2220.1430.183
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม�1685-361XN/AN/A0N/A*
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�1906-0572N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�0857-21000000
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร�2228-8473N/A00N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ�1906-03270000
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย�0125-24370.1060.3230.1440.191
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม�1906-50780000
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า�2350-9600N/A00N/A*
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ�2286-9018N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์�1905-121200.0310.0970.043
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1685-4489000.0360.012
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต�1686-065000.0090.0270.012
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา�0858-4540000.0150.005
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น�1686-74400.2330.0740.2140.174
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี�1905-94690000
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น�1905-9590000.0360.012
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต�1905-162x000.0370.012
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์�2286-6183N/AN/A0.082N/A*
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี�1686-57150.0120.0210.0280.020
วารสารวิชาการศาลปกครอง�1513-79960.0560.04000.032
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์�1906-59490.026000.009
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ�1513-344300N/AN/A*
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย�0858-921600.0910.3230.138
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์�2286-98320.1340.2030.2100.182
วารสารวิชาชีพบัญชี�1686-82930.020.0930.1190.077
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย�1906-239700N/AN/A*
วารสารวิทยาการจัดการ�0125-83620.2860.0910.2920.223
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่�2408-2619N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี�1906-070xN/A00N/A*
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1906-3180N/A00N/A*
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์�1685-23540.1710.02400.065
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ�1686-69590000
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์�1513-7805N/AN/A0N/A*
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย�0857-29330.1670.2580.0810.169
วารสารวิเทศศึกษา�2228-8864N/A00N/A*
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)�0857-52900.0250.0450.0340.035
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์�1513-72870.0190.0540.0690.047
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์�1905-37540N/AN/AN/A*
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ�1513-12460.038000.013
วารสารศาสตร์�0125-81920000
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม�1905-81440000
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1906-60230000
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ�0859-98660N/AN/AN/A*
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่�1906-72080000
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี�1686-5596000.0230.008
วารสารศิลปศาสตร์�1513-91310.2500.0300.093
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร�1906-835200.0220.0540.025
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1905-957400N/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.�1905-4653N/AN/A0N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�0857-151100N/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ�1513-951400.0140.0220.012
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร�0859-51270.0310.0440.0950.057
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม�1905-99220.0830.1450.1940.141
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร�1686-308900.029N/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี�0857-17910.0610.0940.1560.104
วารสารศึกษาศาสตร์�0125-32120.0130.0660.0260.035
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์�0125-62030.01600.0120.009
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์�0859-11130.1220.0690.0720.088
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์�1906-992800N/AN/A*
วารสารสถาบันพระปกเกล้า�1685-98550.1610.1030.1470.137
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ�1906-2044000.0880.029
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ�1906-7836N/AN/A0N/A*
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย�0857-0604N/A0.200N/AN/A*
วารสารสมาคมนักวิจัย�0859-23300.0330.1430.1770.118
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย�1905-4084N/A0N/AN/A*
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์�xxxx-xxxxN/AN/A0N/A*
วารสารสหวิทยาการ�1685-24940N/AN/AN/A*
วารสารสหศาสตร์�1513-8429000.0340.011
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง�1686-65410.0540.02400.026
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา�0125-73560N/A0N/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์�1905-824100N/AN/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ�0859-20550.03700.0400.026
วารสารสังคมศาสตร์�0125-0590000.0540.018
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ�1906-2508000.0200.007
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์�0125-28600.070.01500.028
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์�0857-31660000
วารสารสารสนเทศศาสตร์�2228-845700.0980.0260.041
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร�1686-3690000.0590.020
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ�1513-9123N/AN/AN/AN/A*
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่�0858-2602N/AN/AN/AN/A*
วารสารสุทธิปริทัศน์�0857-26900.0190.0170.0160.017
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช�0857-695500.05100.017
วารสารห้องสมุด�0857-00860000
วารสารหาดใหญ่วิชาการ�1686-18680000
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร�0857-20380.0240.0490.0470.040
วารสารอักษรศาสตร์�0125-48200000
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี�1905-75200000
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน�1906-76820.0870.06300.050
วารสารอินโดจีนศึกษา�1513-3109N/AN/AN/AN/A*
วารสารเกษมบัณฑิต�1513-566700.03100.010
วารสารเซนต์จอห์น�0859-94320000
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา�1905-6486N/AN/AN/AN/A*
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้�1906-080700.0710.1460.072
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี�1905-93290.038000.013
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา�1686-5375N/AN/AN/AN/A*
วารสารเมืองโบราณ�0125-426XN/A0.0140.029N/A*
วารสารเรียนไทย�1906-4241N/A00N/A*
วารสารเศรษฐกิจและสังคม�0125-089200.0350.0320.022
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�0857-83970000
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�0859-8479000.0500.017
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์�1685-300800.0320.0340.022
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์�0858-929100.15000.050
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ�1905-0461N/AN/A0N/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ�1906-85220.02900.1000.043
วารสารไทยคดีศึกษา�1686-06670000
วารสารไทยศึกษา�1686-745900.05600.019
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา�1685-674000N/AN/A*
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์�0125-83700.0820.1180.0560.085
ศิลปกรรมสาร�1686-51890000
ศิลปวัฒนธรรม�0125-36540.0120.0560.0450.038
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์�1905-28630000
ศิลปากร�0125-05310.05100.0090.020
สยามวิชาการ�1513-10760000
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์�2408-0845N/AN/A0N/A*
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�0125-413800.059N/AN/A*
สารคดี�0857-15380.008000.003
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร�0857-14570N/A0.029N/A*
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย�1686-18410.1710.1000.1200.130
อินฟอร์เมชั่น�0859-015X0.1250.09100.072
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์�1686-57310000
เอเชียปริทัศน์�0125-36380000
โดมทัศน์�0125-555X00N/AN/A*