ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 335 รายการ
 

ช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai Journal Impact Factors ปี 2556 Thai Journal Impact Factors ปี 2557 Thai Journal Impact Factors ปี 2558 Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558
ABAC Journal0858-08550.0260.07500.034
ASEAN Journal of Management and Innovation2351-0307000.0280.009
Asian Journal of Literature, Culture and Society1905-856xN/A00N/A*
AU Journal of Management1686-00390000
AU-GSB e-Journal1906-32960000
BU Academic Review1685-43220.0300.1000.1000.077
CATALYST1905-6931N/AN/A0N/A*
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities1905-906XN/AN/AN/AN/A*
Chulalongkorn Educational Review0858-7574N/AN/AN/AN/A*
Educational Journal of Thailand1905-9663N/AN/AN/AN/A*
HRD Journal1906-9308000.0250.008
HRi : Journal of Human Resource intelligence1905-598600.05400.018
International Journal of Agricultural Travel and Tourism1906-8700N/AN/A0.026N/A*
International Journal of Asian Tourism Management1906-8654N/AN/A0.147N/A*
International Journal of Behavioral Science1906-46750.0770.07100.049
Journal of English Studies1865-8646N/A00N/A*
Journal of People and Society in Local Culture2228-88990000
Journal of Population and Social Studies0857-717X000.0360.012
Journal of Supply Chain Management Research and Practice1905-9566000.0530.018
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-9184N/AN/AN/AN/A*
Journal of Urban Culture Research2228-82790000
Kasetsart Journal of Social Sciences2452-3151N/AN/A0.082N/A*
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network1905-7326N/A00.027N/A*
MANUSYA, Journal of Humanities0859-99200.06700.0330.033
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-52070.0710.11800.063
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning1905-72100.045000.015
NIDA Case Research Journal1906-3865N/A0.0420N/A*
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-64420000
RMUTT Global Business and Economics Review1905-844600.0180.0370.018
Sasin Journal of Management0859-2659N/A00N/A*
Scholar1906-64060000
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts1513-4717000.0200.007
Southeast Asian Journal of Economics2286-8984N/AN/A0N/A*
Thammasat Business Law Journal2408-1000N/AN/A0N/A*
Thammasat Review0859-57470000
The International Journal of East Asian Studies0857-60330N/AN/AN/A*
The Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-7831N/AN/AN/AN/A*
The Journal of Risk Management and Insurance0859-36040.14300.0770.073
The Journal of the Siam Society0857-70990.04500.0400.028
The New English Teacher1905-77250000
Thoughts1513-10250000
UTCC International Journal of Business and Economics1906-55820000
Veridian E-Journal, Silpakorn University1906-34310.1320.9550.2410.443
กระแสวัฒนธรรม1513-4458000.1740.058
กระแสอาคเนย์1905-13520N/A0N/A*
ครุศาสตร์สาร1906-117xN/A0.0310N/A*
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย1905-954XN/AN/AN/AN/A*
จุลนิติ1686-37200.0160.02400.013
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์1906-169200.11100.037
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์0125-65640.0230.0710.0250.040
จุฬาลงกรณ์วารสาร0857-6483N/AN/AN/AN/A*
ดำรงวิชาการ1686-43950.0200.0540.0240.033
ดุลพาห0125-05580.0170.07400.030
ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์2229-1148N/AN/A0N/A*
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-61600.02000.0130.011
บทบัณฑิตย์0857-29920.0130.01200.008
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.0125-842700N/AN/A*
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์1906-25400000
ภาษาและภาษาศาสตร์0857-14060.11800.0530.057
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์0125-50610.0600.0750.0380.058
มนุษยศาสตร์สาร1513-461X0000
รมยสาร1686-01010000
รัฏฐาภิรักษ์0857-04420.01100.0170.009
รัฐศาสตร์สาร0125-135X0.02400.0810.035
รัฐสภาสาร0125-09570.0290.0280.0530.037
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร0859-81850.0490.1150.1090.091
วรรณวิทัศน์1513-99560000
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์2287-0121N/AN/A0.039N/A*
วารสาร สออ. ประเทศไทย1513-0975N/AN/AN/AN/A*
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี0859-00010000
วารสารกฎหมาย0125-30930.0150.0240.0290.023
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1906-15600000
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี1906-2664N/A00N/A*
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์1513-8089N/AN/AN/AN/A*
วารสารกฎหมายปกครอง1513-17770.0370.027N/AN/A*
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช0857-977600.03000.010
วารสารกรมบัญชีกลาง0125-250X0000
วารสารกระบวนการยุติธรรม1906-325300.1210.0290.050
วารสารการงบประมาณ1686-21470.037000.012
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2286-718XN/A0.0880.077N/A*
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน0854-984900.0500.0480.033
วารสารการจัดการสมัยใหม่1686-73190.0810.0830.1460.103
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม1906-54850.1150.1070.1110.111
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย1905-630300.1070.1540.087
วารสารการบริหารท้องถิ่น1906-103X00.0130.0980.037
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1906-49500.0310.06700.033
วารสารการบัญชีและการจัดการ1906-7933N/A0.0070.007N/A*
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา1906-22300000
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต2286-9824N/AN/A0.548N/A*
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น1905-36300N/AN/AN/A*
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0858-55200.0150.0120.0670.031
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร1906-456XN/AN/A0N/A*
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)1905-712100.1070.0830.063
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม1905-2693N/AN/A0.087N/A*
วารสารการสื่อสารมวลชน1906-2591N/AN/AN/AN/A*
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย1906-506x00.0440.0150.020
วารสารการเมืองการปกครอง2228-8562000.0490.016
วารสารข้าราชการ0125-090600.02400.008
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0859-88350.0150.0080.0360.020
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1685-26990N/AN/AN/A*
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม0125-80950N/AN/AN/A*
วารสารคหเศรษฐศาสตร์0857-138400.2220.1460.123
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย1686-94430.0180.1130.0610.064
วารสารจันทรเกษมสาร0858-0006N/A0.0330.095N/A*
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย1905-565XN/AN/AN/AN/A*
วารสารจิตวิทยา0858-86270N/AN/AN/A*
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2286-66630000
วารสารจีนวิทยา1905-95820N/AN/AN/A*
วารสารจีนศึกษา1905-19720000
วารสารช่อพะยอม1513-5462000.0750.025
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา2286-9581N/AN/A0N/A*
วารสารญี่ปุ่นศึกษา0125-641600.0430.0830.042
วารสารดนตรีรังสิต1905-27070.1430.1500.0500.114
วารสารทรัพยากรมนุษย์0125-8303N/AN/A0N/A*
วารสารธรรมศาสตร์0125-367000.0170.0210.013
วารสารธุรกิจปริทัศน์1905-713X000.0190.006
วารสารนักบริหาร0125-49600.1030.1620.2130.159
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร1513-41640000
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0857-3867N/A0.0250.012N/A*
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1906-425X0.227000.076
วารสารนิเทศศาสตร์0859-085X0.013000.004
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์1685-5477N/A00.038N/A*
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์1513-2226N/AN/A0.073N/A*
วารสารบรรณศาสตร์ มศว0125-2836N/A00N/A*
วารสารบริหารการศึกษา มศว1685-2257N/A0N/AN/A*
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1686-6916N/AN/A0N/A*
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต1513-007XN/AN/A0.175N/A*
วารสารบริหารธุรกิจ0125-233x0.1110.2080.1430.154
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า1905-682600.0450.0450.030
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร2672-90910.0320.0770.0640.058
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ2228-9658N/A00.029N/A*
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร0859-97500.1470N/AN/A*
วารสารบัณฑิตวิจัย2229-2756N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี1905-5811N/A00.031N/A*
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1906-9839N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์1905-96470000
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1686-063200.0220.0050.009
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1906-3849N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์1906-28500000
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-16030N/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-0769N/AN/AN/AN/A*
วารสารประชากรศาสตร์0857-214300.071N/AN/A*
วารสารประวัติศาสตร์0125-1902N/AN/A0N/A*
วารสารปรัชญาและศาสนา1905-579XN/AN/A0N/A*
วารสารปัญญาภิวัฒน์1906-76580.0440.0860.2340.121
วารสารปาริชาต0857-08840.0390.0710.0660.059
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน1685-3865000.0530.018
วารสารพฤติกรรมศาสตร์1686-14420.3940.0650.2940.251
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา2228-94530.5190.0940.1110.241
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์0125-36890.0770.0300.0590.055
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต1905-7881N/A0.0650N/A*
วารสารพัฒนาสังคม0859-26670.0800.1150.1070.101
วารสารพิฆเนศวร์สาร1686-7467N/AN/AN/AN/A*
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-83250.04300.0500.031
วารสารภาษา0125-2488N/A00N/A*
วารสารภาษาปริทัศน์0857-72850000
วารสารภาษาและวัฒนธรรม0125-64240.07700.1300.069
วารสารมนุษยศาสตร์0859-348500.0360.0190.018
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-445X0.07700.0220.033
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์0125-269000.03400.011
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1905-39590.0160.10900.042
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2408-1256N/AN/AN/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0859-5992N/A0.0310.023N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต1513-4563000.0770.026
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี1906-1048000.0260.009
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2286-7139N/AN/A0.088N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-0141N/AN/A0N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2228-8244N/AN/A0.067N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร0858-73960000
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม2228-93560.0260.2220.0890.112
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ0857-4677N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี1905-4165N/AN/A0N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1906-018100.0350.0820.039
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา1905-23830.09700.0320.043
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร0857-542800.1110.1630.091
วารสารยุโรปศึกษา0858-779500N/AN/A*
วารสารร่มพฤกษ์0125-76090.0710.0420.1560.090
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์0859-418X0.0420.1430.0950.093
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์2286-9328N/AN/A0.069N/A*
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์0125-7897N/AN/A0N/A*
วารสารราชนครินทร์0859-9424N/AN/AN/AN/A*
วารสารราชพฤกษ์1905-13440.0060.04000.015
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์0125-300X0N/A0N/A*
วารสารรูสมิแล0858-20680.0130.0230.0560.031
วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)1685-2532N/A0.231N/AN/A*
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์1905-28470.3160.2020.2530.257
วารสารวิจัยทางการศึกษา1905-55360000
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2286-7171N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่1513-84100.10500.0870.064
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-17300N/AN/AN/A*
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ1905-07930.1380.06900.069
วารสารวิจัยสังคม0857-91800000
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่1906-3628N/A0.0840.146N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1906-16410000
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2229-2802N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1905-18670.0140.01300.009
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์1905-2529000.0340.011
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2351-0374N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร2229-2365N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม1685-361XN/A00N/A*
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง1905-20220.2220.1430.2820.216
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1906-0572N/A00N/A*
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-21000000
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี2286-6590N/AN/A0.015N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี2286-7589N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร2228-84730000
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ1906-032700N/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย0125-24370.3230.1440.1880.218
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม1906-50780000
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2350-96000000
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ2286-9018N/AN/A0.038N/A*
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1905-12120.0310.09700.043
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1685-448900.0360.0360.024
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี2286-7856N/AN/A0.118N/A*
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต1686-06500.0090.02700.012
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-454000.0150.0140.010
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น1686-74400.0740.2140.7220.337
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี1905-94690000
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น1905-959000.0360.0380.025
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1905-162x00.0370.0290.022
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์2286-6183N/A0.0820.016N/A*
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี1686-57150.0210.0280.0350.028
วารสารวิชาการศาลปกครอง1513-79960.040000.013
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์1906-5949000.0220.007
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1513-34430N/AN/AN/A*
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย0858-92160.0910.3230.1000.171
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ2229-2683N/AN/A0.022N/A*
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์2286-98320.2030.2100.1530.189
วารสารวิชาชีพบัญชี1686-82930.0930.1190.0750.096
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์0857-9296N/AN/A0.076N/A*
วารสารวิทยาการจัดการ0125-83620.0910.2920.2590.214
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-23970N/A0.095N/A*
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่2408-2619N/A00.056N/A*
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี1906-070x000.0250.008
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-31800000
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์1685-23540.02400.3510.125
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ1686-69590000
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์1513-7805N/A00.086N/A*
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย0857-29330.2580.0810.0570.132
วารสารวิเทศศึกษา2228-88640000
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์2229-0931N/AN/A0.083N/A*
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)0857-52900.0450.03400.026
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1513-72870.0540.0690.0360.053
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์1905-3754N/AN/AN/AN/A*
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ1513-1246000.0210.007
วารสารศาสตร์0125-8192000.0820.027
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม1905-8144000.0690.023
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-60230000
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-9866N/AN/A0N/A*
วารสารศิลปศาสตร์1513-913100.0300.0970.042
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่1906-72080000
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1686-559600.02300.008
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร1906-83520.0220.0540.0630.046
วารสารศึกษาศาสตร์0125-32120.0660.0260.0670.053
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1905-95740N/AN/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.1905-4653N/A00.052N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0857-15110N/AN/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1513-95140.0140.0220.0410.026
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0859-51270.0440.0950.1280.089
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1905-99220.1450.1940.0090.116
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1686-30890.029N/A0N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี0857-17910.0940.1560.3000.183
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์0125-620300.01200.004
วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก1686-378XN/AN/A0N/A*
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0859-11130.0690.0720.0270.056
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1906-99280N/AN/AN/A*
วารสารสถาบันพระปกเกล้า1685-98550.1030.1470.0880.113
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ1906-204400.0880.1610.083
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย2228-8376N/AN/A0N/A*
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ1906-7836N/A00.019N/A*
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย0857-06040.200N/A0N/A*
วารสารสมาคมนักวิจัย0859-23300.1430.1770.1760.165
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย1905-40840N/A0N/A*
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์xxxx-xxxxN/A00N/A*
วารสารสหวิทยาการ1685-2494N/AN/AN/AN/A*
วารสารสหศาสตร์1513-842900.0340.0700.035
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง1686-65410.02400.0890.038
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา0125-7356N/A00N/A*
วารสารสังคมศาสตร์0125-059000.05400.018
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-9192N/AN/A0N/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-82410N/A0N/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-205500.0400.0520.031
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ1906-250800.0200.0180.013
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0125-28600.015000.005
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0857-316600N/AN/A*
วารสารสารสนเทศ1513-7015N/AN/A0N/A*
วารสารสารสนเทศศาสตร์2228-84570.0980.026N/AN/A*
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร1686-369000.0590.0670.042
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ2286-7740N/AN/A0N/A*
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0858-2602N/AN/AN/AN/A*
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ0125-2674N/AN/A0.093N/A*
วารสารสุทธิปริทัศน์0857-26900.0170.0160.1060.046
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช0857-69550.05100.0260.026
วารสารห้องสมุด0857-0086000.0360.012
วารสารหาดใหญ่วิชาการ1686-1868000.0340.011
วารสารอักษรศาสตร์0125-4820000.0770.026
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-20380.0490.0470.0470.048
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี1905-75200000
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน1906-76820.06300.0710.045
วารสารอินโดจีนศึกษา1513-3109N/AN/A0N/A*
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม2287-0326N/AN/AN/AN/A*
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล2232-0814N/AN/A0N/A*
วารสารเกษมบัณฑิต1513-56670.03100.0590.030
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา2229-1997N/AN/A0N/A*
วารสารเซนต์จอห์น0859-9432000.0420.014
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา1905-6486N/AN/AN/AN/A*
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้1906-08070.0710.1460.2650.161
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี1905-9329000.0340.011
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1686-5375N/AN/A0N/A*
วารสารเมืองโบราณ0125-426X0.0140.0290.0160.020
วารสารเรียนไทย1906-424100N/AN/A*
วารสารเศรษฐกิจและสังคม0125-08920.0350.0320.0450.037
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-83970000
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0859-847900.0500.0530.034
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์1685-30080.0320.03400.022
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์0858-92910.150000.050
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ1905-0461N/A00N/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ1906-852200.10000.033
วารสารไทยคดีศึกษา1686-06670000
วารสารไทยศึกษา1686-74590.056000.019
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา1685-67400N/A0N/A*
ศิลปกรรมสาร1686-5189000.0270.009
ศิลปวัฒนธรรม0125-36540.0560.0450.0380.046
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์1905-28630000
ศิลปากร0125-053100.00900.003
สยามวิชาการ1513-1076000.0250.008
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-0845N/A00.061N/A*
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-41380.059N/AN/AN/A*
สารคดี0857-15380000
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-1457N/A0.0290.250N/A*
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย1686-18410.1000.1200.0910.104
อินฟอร์เมชั่น0859-015X0.09100.0310.041
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์1686-57310000
เอเชียปริทัศน์0125-36380000
โดมทัศน์0125-555X0N/AN/AN/A*