ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557 - 2559 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557 - 2559 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 383 รายการ
 

ช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557 - 2559 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai Journal Impact Factors ปี 2557 Thai Journal Impact Factors ปี 2558 Thai Journal Impact Factors ปี 2559 Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557 - 2559
ABAC Journal0858-08550.075000.025
APHEIT International Journal2286-9867N/AN/A0N/A*
ASEAN Journal of Management and Innovation2351-030700.0280.0340.021
Asian Journal of Literature, Culture and Society1905-856x00N/AN/A*
AU Journal of Management1686-00390000
AU-GSB e-Journal1906-32960000
BU Academic Review1685-43220.1000.1000.0800.093
CATALYST1905-6931N/A00N/A*
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities1905-906XN/AN/A0N/A*
Chulalongkorn Educational Review0858-7574N/AN/A0N/A*
Educational Journal of Thailand1905-9663N/AN/A0N/A*
HRD Journal1906-930800.0250.0230.016
HRi : Journal of Human Resource intelligence1905-59860.05400.0690.041
International Journal of Agricultural Travel and Tourism1906-8700N/A0.026N/AN/A*
International Journal of Asian Tourism Management1906-8654N/A0.1470N/A*
International Journal of Behavioral Science1906-46750.07100.0360.036
International Journal of East Asian Studies0857-6033N/AN/A0N/A*
Journal of English Studies1865-86460000
Journal of Global Business Review1689-7165N/AN/A0N/A*
Journal of International Buddhist Studies1906-6244N/AN/A0N/A*
Journal of People and Society in Local Culture2228-8899000.0630.021
Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region2286-9247N/AN/A0N/A*
Journal of Population and Social Studies0857-717X00.0360.0340.023
Journal of Supply Chain Management Research and Practice1905-956600.05300.018
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-9184N/AN/AN/AN/A*
Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)1906-8190N/AN/A0N/A*
Journal of Urban Culture Research2228-82790000
Kasetsart Journal of Social Sciences2452-3151N/A0.0820.131N/A*
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network1905-732600.0270.0730.033
MANUSYA, Journal of Humanities0859-992000.0330.0570.030
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences2286-6477N/AN/A0N/A*
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-52070.118000.039
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning1905-72100000
NIDA Case Research Journal1906-38650.042000.014
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-64420000
Rangsit Journal of Educational Studies2408-1809N/AN/A0N/A*
rEFLections1513-5934N/AN/A0N/A*
RIAN THAI : International Journal of Thai Studies1906-42410N/AN/AN/A*
RMUTT Global Business and Economics Review1905-84460.0180.0370.0890.048
Sasin Journal of Management0859-265900N/AN/A*
Scholar1906-64060000
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts2586-8594N/AN/A0.020N/A*
Southeast Asian Journal of Economics2286-8984N/A00N/A*
Thammasat Business Law Journal2408-1000N/A00N/A*
Thammasat Review0859-5747000.0200.007
The Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-7831N/AN/AN/AN/A*
The Journal of Risk Management and Insurance0859-360400.07700.026
The Journal of the Siam Society0857-709900.04000.013
The New English Teacher1905-77250000
Thoughts1513-1025000.0670.022
UTCC International Journal of Business and Economics1906-55820000
Veridian E-Journal, Silpakorn University1906-34310.9550.2410.3090.502
กระแสวัฒนธรรม1513-445800.1740.1200.098
กระแสอาคเนย์1905-1352N/A00N/A*
ครุศาสตร์สาร1906-117x0.03100.0710.034
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย1905-954XN/AN/AN/AN/A*
จุลนิติ1686-37200.02400.0230.016
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์1906-16920.1110N/AN/A*
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์0125-65640.0710.0250.1710.089
จุฬาลงกรณ์วารสาร0857-6483N/AN/AN/AN/A*
ดำรงวิชาการ1686-43950.0540.0240.0650.048
ดุลพาห0125-05580.07400.1090.061
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-616000.0130.0360.016
บทบัณฑิตย์0857-29920.012000.004
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.0125-84270N/A0N/A*
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์1906-25400000
ภาษาและภาษาศาสตร์0857-140600.053N/AN/A*
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์0125-50610.0750.0380.0750.063
มนุษยศาสตร์สาร1513-461X000.0740.025
รมยสาร1686-0101000.0660.022
รัฏฐาภิรักษ์0857-044200.01700.006
รัฐศาสตร์สาร0125-135X00.0810.0270.036
รัฐสภาสาร0125-09570.0280.0530.0590.047
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร0859-81850.1150.1090.5380.254
วรรณวิทัศน์1513-99560000
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์2287-0121N/A0.039N/AN/A*
วารสาร สออ. ประเทศไทย1513-0975N/AN/AN/AN/A*
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี0859-00010000
วารสารกฎหมาย0125-30930.0240.0290.0640.039
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1906-15600000
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี1906-2664000.1200.040
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์1513-8089N/AN/A0N/A*
วารสารกฎหมายปกครอง1513-17770.027N/AN/AN/A*
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข2408-249XN/AN/AN/AN/A*
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช0857-97760.0300N/AN/A*
วารสารกรมบัญชีกลาง0125-250X0000
วารสารกระบวนการยุติธรรม1906-32530.1210.0290.1670.106
วารสารการงบประมาณ1686-2147000.0160.005
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2286-718X0.0880.0770.1840.116
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา2286-8399N/AN/A0N/A*
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน0854-98490.0500.0480.0740.057
วารสารการจัดการสมัยใหม่1686-73190.0830.1460.1110.113
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม1906-54850.1070.1110.1380.119
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย1905-63030.1070.1540.3460.202
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2286-8003N/AN/AN/AN/A*
วารสารการบริหารท้องถิ่น1906-103X0.0130.0980.2700.127
วารสารการบริหารปกครอง2286-9328N/A0.0690.073N/A*
วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา1906-49500.0670N/AN/A*
วารสารการบัญชีและการจัดการ1906-79330.0070.0070.0190.011
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา1906-2230000.1720.057
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย2392-5671N/AN/A0.056N/A*
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต2286-9824N/A0.5480.611N/A*
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น1905-3630N/AN/AN/AN/A*
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0858-55200.0120.0670.1220.067
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร1906-456XN/A00.133N/A*
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)1905-71210.1070.0830.0960.095
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม1905-2693N/A0.0870.045N/A*
วารสารการสื่อสารมวลชน1906-2591N/AN/A0N/A*
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย1906-506x0.0440.0150.0380.032
วารสารการเมืองการปกครอง2228-856200.0490.2280.092
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0859-88350.0080.0360.0530.032
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1685-2699N/AN/A0N/A*
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2392-5507N/AN/A0N/A*
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม0125-8095N/AN/AN/AN/A*
วารสารคหเศรษฐศาสตร์0857-13840.2220.1460.1620.177
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย1686-94430.1130.0610.0140.063
วารสารจันทรเกษมสาร0858-00060.0330.09500.043
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย1905-565XN/AN/A0N/A*
วารสารจิตวิทยา0858-8627N/AN/A0N/A*
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2286-6663000.0330.011
วารสารจีนวิทยา1905-9582N/AN/A0N/A*
วารสารจีนศึกษา1905-19720000
วารสารช่อพะยอม1513-546200.0750.0610.045
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา2286-9581N/A00N/A*
วารสารญี่ปุ่นศึกษา0125-64160.0430.0830.1600.095
วารสารดนตรีรังสิต1905-27070.1500.0500.0910.097
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์2229-1148N/A00.080N/A*
วารสารทรัพยากรมนุษย์0125-8303N/A00N/A*
วารสารธรรมศาสตร์0125-36700.0170.0210.0430.027
วารสารธุรกิจปริทัศน์1905-713X00.0190.0540.024
วารสารนักบริหาร0125-49600.1620.2130.3580.244
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2350-9767N/AN/A0N/A*
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร1513-4164000.1670.056
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0857-38670.0250.0120.0700.036
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1906-425X0000
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2228-9526N/AN/A0N/A*
วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1685-9723N/AN/A0.080N/A*
วารสารนิเทศศาสตร์0859-085X000.0680.023
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์1685-547700.0380.0380.025
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์1513-2226N/A0.0730.081N/A*
วารสารบรรณศาสตร์ มศว0125-2836000.0670.022
วารสารบริหารการศึกษา มศว1685-22570N/A0N/A*
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1686-6916N/A00N/A*
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต1513-007XN/A0.1750.079N/A*
วารสารบริหารธุรกิจ0125-233X0.2080.1430.3610.237
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า1905-68260.0450.04500.030
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร2672-90910.0770.0640.1060.082
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ2228-965800.0290.0730.034
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร0859-97500N/A0N/A*
วารสารบัณฑิตวิจัย2229-2756N/A0N/AN/A*
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี1905-581100.0310.1030.045
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1906-9839N/A00N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์1905-9647000.1300.043
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1686-06320.0220.0050.0200.016
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1906-3849N/A00.008N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์1906-2850000.0030.001
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-1603N/AN/A0.039N/A*
วารสารประชากรศาสตร์0857-21430.071N/AN/AN/A*
วารสารประวัติศาสตร์0125-1902N/A0N/AN/A*
วารสารปรัชญาและศาสนา1905-579XN/A00N/A*
วารสารปัญญาภิวัฒน์1906-76580.0860.2340.2240.181
วารสารปาริชาต0857-08840.0710.0660.0630.067
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน1685-386500.0530.0590.037
วารสารพฤติกรรมศาสตร์1686-14420.0650.2940.2750.211
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา2228-94530.0940.1110.2090.138
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์0125-36890.0300.0590.0480.046
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต1905-78810.06500.1080.058
วารสารพัฒนาสังคม0859-26670.1150.1070.3100.177
วารสารพิฆเนศวร์สาร1686-7467N/AN/A0N/A*
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-832500.0500.0450.032
วารสารภาษา0125-2488000.0950.032
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม2586-808XN/AN/A0N/A*
วารสารภาษาปริทัศน์0857-72850000
วารสารภาษาและวัฒนธรรม0125-642400.1300.0480.059
วารสารมนุษยศาสตร์0859-34850.0360.0190.0890.048
วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง2286-7457N/AN/A0N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-445X00.0220.0220.015
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์0125-26900.034000.011
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1905-39590.109000.036
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ2408-1671N/AN/A0N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2408-1256N/AN/A0.079N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0859-59920.0310.0230.0910.048
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต1513-456300.077N/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี1906-104800.0260.1320.053
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2286-7139N/A0.0880.395N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-0141N/A00.028N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2228-8244N/A0.0670.346N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร0858-73960000
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี0859-869XN/AN/A0N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม2228-93560.2220.0890.2000.170
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2350-9902N/AN/A0.281N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ0857-4677N/AN/A0N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี1905-4165N/A00.040N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1906-01810.0350.0820.2520.123
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา1905-238300.0320.0970.043
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด1905-6036N/AN/A0N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง2286-8658N/AN/A0.098N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ0857-54280.1110.1630.0420.105
วารสารยุโรปศึกษา0858-77950N/AN/AN/A*
วารสารร่มพฤกษ์0125-76090.0420.1560.0870.095
วารสารรังสิตสารสนเทศ0859-1814N/AN/A0N/A*
วารสารรัชต์ภาคย์1905-2243N/AN/A0N/A*
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์0859-418X0.1430.0950.0400.093
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์0125-7897N/A0N/AN/A*
วารสารราชนครินทร์0859-9424N/AN/A0.017N/A*
วารสารราชพฤกษ์1905-13440.04000.0580.033
วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์2286-8518N/AN/A0N/A*
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์0125-300XN/A00N/A*
วารสารรูสมิแล0858-20680.0230.0560.0420.040
วารสารวจนะ2287-0903N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2286-7910N/AN/A0.022N/A*
วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)1685-25320.231N/AN/AN/A*
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์1905-28470.2020.2530.3380.264
วารสารวิจัยทางการศึกษา1905-5536000.0130.004
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2286-7171N/A00.042N/A*
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่1513-841000.0870.1160.068
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-1730N/AN/A0.029N/A*
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ1905-07930.06900.0300.033
วารสารวิจัยสังคม0857-9180000.1070.036
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่2408-1752N/AN/A0.164N/A*
วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี2286-9719N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1906-1641000.0190.006
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2229-2802N/A00N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1905-18670.01300.0110.008
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์1905-252900.03400.011
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2351-0374N/A00.059N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ2408-2651N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร2229-2365N/A00.042N/A*
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม1685-361X0000
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง1905-20220.1430.2820.0310.152
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1906-05720000
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-2100000.0370.012
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี2286-6590N/A0.0150.095N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ2286-8860N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี2286-7589N/A00N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-7062N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร2228-8473000.0180.006
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ1906-03270N/A0.021N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2651-1541N/AN/A0.336N/A*
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม1906-50780000
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2350-960000N/AN/A*
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ2286-9018N/A0.0380.115N/A*
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2229-1105N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ2286-6965N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1905-12120.09700.0290.042
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี2286-7856N/A0.1180.111N/A*
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์1513-5845N/AN/A0.018N/A*
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม1906-6988N/AN/A0.050N/A*
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย2287-0717N/AN/A0.182N/A*
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต1686-06500.02700.0110.013
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-45400.0150.0140.1550.061
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น1686-74400.2140.7220.0630.333
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี1905-9469000.0390.013
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี1906-4284N/AN/A0.027N/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น1905-95900.0360.0380.0740.049
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1905-162x0.0370.0290.0430.036
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2229-0435N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์2286-61830.0820.0160.0290.042
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์2287-0482N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี1686-57150.0280.0350.0400.034
วารสารวิชาการศาลปกครอง1513-7996000.0490.016
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์1906-594900.0220.0190.014
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1513-3443N/AN/A0.120N/A*
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย0858-92160.3230.1000.1150.179
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน1906-5906N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ2229-2683N/A0.0220.161N/A*
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา2392-5655N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์2351-0455N/AN/A0.153N/A*
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์2286-98320.2100.1530.1430.169
วารสารวิชาชีพบัญชี1686-82930.1190.0750.0670.087
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์0857-9296N/A0.0760.107N/A*
วารสารวิทยาการจัดการ0125-83620.2920.2590.5670.373
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-2397N/A0.0950N/A*
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่2408-261900.0560.1820.079
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี1906-070x00.02500.008
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-1056N/AN/A0.012N/A*
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-3180000.1520.051
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์1685-235400.3510.3250.225
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ1686-69590000
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย0857-29330.0810.0570.0290.056
วารสารวิเทศศึกษา2228-88640000
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์2229-0931N/A0.0830.035N/A*
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)0857-52900.03400.1070.047
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1513-72870.0690.0360.0930.066
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์1905-3754N/AN/AN/AN/A*
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ1513-124600.0210.0130.011
วารสารศาสตร์0125-819200.0820.0410.041
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม1905-814400.0690.0770.049
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-60230000
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-9866N/A00.019N/A*
วารสารศิลปศาสตร์1513-91310.0300.0970.0560.061
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่1906-72080000
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1686-55960.02300.0610.028
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้2286-8755N/AN/A0N/A*
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร1906-83520.0540.0630.1670.095
วารสารศิลป์ปริทัศน์2286-9565N/AN/A0N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์0125-32120.0260.067N/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1905-9574N/AN/A0.026N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.1905-465300.0520.1690.074
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0857-1511N/AN/A0N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1513-95140.0220.0410.1110.058
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0859-51270.0950.1280.1890.137
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1905-99220.1940.0090.0670.090
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1686-3089N/A00.039N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี0857-17910.1560.3000.2790.245
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์0125-62030.01200.0190.010
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0859-11130.0720.0270.0790.059
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1906-9928N/AN/AN/AN/A*
วารสารสถาบันพระปกเกล้า1685-98550.1470.0880.4190.218
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ1906-20440.0880.1610.2670.172
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย2228-8376N/A0N/AN/A*
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ1906-783600.0190.0180.012
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย0857-0604N/A00N/A*
วารสารสมาคมนักวิจัย0859-23300.1770.1760.2600.204
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย1905-4084N/A0N/AN/A*
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์xxxx-xxxx0000
วารสารสหวิทยาการ1685-2494N/AN/A0N/A*
วารสารสหศาสตร์1513-84290.0340.0700.0160.040
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง1686-654100.0890.1510.080
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา0125-735600N/AN/A*
วารสารสังคมศาสตร์0125-05900.054000.018
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-9192N/A00.125N/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-8241N/A00N/A*
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-20550.0400.0520.1000.064
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2286-6922N/AN/A0.020N/A*
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ1906-25080.0200.01800.013
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0125-2860000.0410.014
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0857-31660N/AN/AN/A*
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร2287-0962N/AN/A1.944N/A*
วารสารสารสนเทศ1513-7015N/A00N/A*
วารสารสารสนเทศศาสตร์2228-84570.026N/A0.051N/A*
วารสารสาระคาม1906-893XN/AN/A0N/A*
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร1686-36900.0590.0670.0710.066
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ2286-7740N/A00N/A*
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0858-2602N/AN/AN/AN/A*
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย2651-1177N/AN/A0N/A*
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ0125-2674N/A0.0930.130N/A*
วารสารสุทธิปริทัศน์0857-26900.0160.1060.1360.086
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช0857-695500.0260.0280.018
วารสารห้องสมุด0857-008600.0360.0690.035
วารสารหาดใหญ่วิชาการ1686-186800.0340.0970.044
วารสารอักษรศาสตร์0125-482000.07700.026
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-20380.0470.0470.0790.058
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี1905-7520000.0380.013
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน1906-768200.0710.0290.033
วารสารอินโดจีนศึกษา1513-3109N/A00N/A*
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม2287-0326N/AN/A0.061N/A*
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์1906-0254N/AN/A0N/A*
วารสารเกษมบัณฑิต1513-566700.0590.1350.065
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา2229-1997N/A00.071N/A*
วารสารเซนต์จอห์น0859-943200.04200.014
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา1905-6486N/AN/A0N/A*
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้1906-08070.1460.2650.2960.236
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี1905-932900.0340.1430.059
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1686-5375N/A0N/AN/A*
วารสารเมืองโบราณ0125-426X0.0290.0160.0090.018
วารสารเศรษฐกิจและสังคม0125-08920.0320.0450.0780.052
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-83970000
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0859-84790.0500.05300.034
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์1685-30080.03400.1110.048
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์0858-9291000.2500.083
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ1905-04610000
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ1906-85220.100000.033
วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา1686-378XN/A00N/A*
วารสารไทยคดีศึกษา1686-0667000.1600.053
วารสารไทยศึกษา1686-74590000
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา1685-6740N/A00.135N/A*
ศรีวนาลัยวิจัย2229-2268N/AN/A0.032N/A*
ศิลปกรรมสาร1686-518900.0270.0740.034
ศิลปวัฒนธรรม0125-36540.0450.0380.0270.037
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์1905-28630000
ศิลปากร0125-05310.009000.003
สยามวิชาการ1513-107600.02500.008
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-084500.0610.0790.047
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-4138N/AN/A0N/A*
สารคดี0857-153800N/AN/A*
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์2228-804xN/AN/A0N/A*
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-14570.0290.2500.0890.123
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย1686-18410.1200.09100.070
อินฟอร์เมชั่น0859-015X00.0310.0940.042
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์1686-57310000
เอเชียปริทัศน์0125-36380000
โดมทัศน์0125-555XN/AN/AN/AN/A*