ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2558 - 2560 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2558 - 2560 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 374 รายการ
 

ช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2558 - 2560 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai Journal Impact Factors ปี 2558 Thai Journal Impact Factors ปี 2559 Thai Journal Impact Factors ปี 2560 Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2558 - 2560
ABAC Journal0858-08550000
ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome2351-0617N/AN/A0N/A*
APHEIT International Journal2286-9867N/A00N/A*
Asean Journal of Education2465-437XN/AN/A0N/A*
ASEAN Journal of Management and Innovation2351-03070.0280.03400.021
Asian Journal of Literature, Culture and Society1905-856X0N/AN/AN/A*
AU Journal of Management1686-00390000
AU-GSB e-Journal1906-32960000
BU Academic Review1685-43220.1000.0800.1000.093
CATALYST1905-69310000
HRD Journal1906-93080.0250.0230.0440.031
HRi : Journal of Human Resource intelligence1905-598600.06900.023
Humanities, Arts and Social Sciences Studies2586-8594N/A0.0200N/A*
International Journal of Behavioral Science1906-467500.0360.1880.075
International Journal of East Asian Studies0857-6033N/A00.154N/A*
International Journal of Management, Business, and Economics2408-1914N/AN/A0N/A*
Journal of English Studies1685-8646N/AN/A0N/A*
Journal of Global Business Review1689-7165N/A00N/A*
Journal of International Buddhist Studies1906-6244N/A00.037N/A*
Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region2286-9247N/A00N/A*
Journal of Population and Social Studies0857-717X0.0360.0340.0430.038
Journal of Supply Chain Management Research and Practice1905-95660.05300.0530.035
Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)1906-8190N/A00N/A*
Journal of Urban Culture Research2228-8279000.0360.012
Kasetsart Journal of Social Sciences2452-31510.0820.1310.1760.130
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network2630-0672N/AN/A0.100N/A*
MANUSYA, Journal of Humanities0859-99200.0330.05700.030
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences2286-6477N/A00.125N/A*
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning1905-72100000
NIDA Case Research Journal1906-38650000
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-64420000
Rangsit Journal of Educational Studies2408-1809N/A00N/A*
rEFLections1513-5934N/A0N/AN/A*
RIAN THAI : International Journal of Thai Studies1906-4241N/AN/A0N/A*
RMUTT Global Business and Economics Review1905-84460.0370.0890.1320.086
Scholar: Human Sciences1906-6406000.0130.004
Southeast Asian Journal of Economics2286-89840000
Stamford Journal1906-1838N/AN/AN/AN/A*
Suan Sunandha Science and Technology Journal2351-0889N/AN/A0N/A*
Thammasat Business Law Journal2408-10000000
Thammasat Review0859-574700.020N/AN/A*
The Journal of Risk Management and Insurance0859-36040.077000.026
The New English Teacher1905-7725000.1030.034
Thoughts1513-102500.06700.022
UTCC International Journal of Business and Economics1906-5582000.0250.008
Veridian E-Journal, Silpakorn University1906-34310.2410.3090.5570.369
กระแสวัฒนธรรม1513-44580.1740.1200.1850.160
ครุศาสตร์สาร1906-117X00.0710.0330.035
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์0125-65640.0250.1710.1140.103
ดำรงวิชาการ1686-43950.0240.0650.1210.070
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-61600.0130.0360.0180.022
บทบัณฑิตย์0857-29920000
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.0125-8427N/A0N/AN/A*
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์1906-25400000
ภาษาและภาษาศาสตร์0857-14060.053N/A0.053N/A*
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์0125-50610.0380.0750.0930.069
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์2350-9392N/AN/A0N/A*
มนุษยศาสตร์สาร1513-461X00.07400.025
รมยสาร1686-010100.0660.0500.039
รัฐศาสตร์สาร0125-135X0.0810.0270.1760.095
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร0859-81850.1090.53800.216
วรรณวิทัศน์1513-9956000.1360.045
วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์2465-5503N/AN/AN/AN/A*
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์2287-01210.039N/A0.455N/A*
วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-122XN/AN/A0N/A*
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี0859-00010000
วารสารกฎหมาย0125-30930.0290.0640.0580.050
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1906-1560000.0570.019
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข2408-249XN/AN/A0.021N/A*
วารสารกระบวนการยุติธรรม1906-32530.0290.1670.0540.083
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2286-718X0.0770.1840.1220.128
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา2286-8399N/A00.360N/A*
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน0854-98490.0480.07400.041
วารสารการจัดการสมัยใหม่1686-73190.1460.1110.1730.143
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม1906-54850.1110.1380.2760.175
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย1905-63030.1540.3460.5710.357
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2286-8003N/AN/A0N/A*
วารสารการบริหารท้องถิ่น1906-103X0.0980.2700.4290.266
วารสารการบริหารปกครอง2286-93280.0690.0730.2500.131
วารสารการบัญชีและการจัดการ1906-79330.0070.0190.0580.028
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา1906-223000.17200.057
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต2630-0443N/AN/A0.889N/A*
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ1906-7321N/AN/A0.053N/A*
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0858-55200.0670.1220.0440.078
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร1906-456X00.1330.0430.059
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)1905-71210.0830.0960.0740.084
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม1905-26930.0870.0450.0530.062
วารสารการสื่อสารมวลชน1906-2591N/A00N/A*
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย1906-506X0.0150.0380.0740.042
วารสารการเมืองการปกครอง2228-85620.0490.2280.0690.115
วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2351-0943N/AN/A0.042N/A*
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0859-88350.0360.0530.0990.063
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1685-2699N/A00.033N/A*
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2392-5507N/A00.022N/A*
วารสารคหเศรษฐศาสตร์0857-13840.1460.1620.0610.123
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย1686-94430.0610.014N/AN/A*
วารสารจันทรเกษมสาร0858-00060.09500.1000.065
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2286-666300.0330.0910.041
วารสารจีนวิทยา1905-9582N/A00.071N/A*
วารสารจีนศึกษา1905-1972000.0570.019
วารสารช่อพะยอม1513-54620.0750.0610.0200.052
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา2286-9581000.1020.034
วารสารญี่ปุ่นศึกษา0125-64160.0830.1600.0790.107
วารสารดนตรีรังสิต1905-27070.0500.0910.2000.114
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์2229-114800.0800.0930.058
วารสารธุรกิจปริทัศน์1905-713X0.0190.0540.3330.135
วารสารนักบริหาร0125-49600.2130.3580.2950.289
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1960-8735N/AN/A1.109N/A*
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2350-9767N/A00.048N/A*
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร1513-416400.1670.0290.065
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0857-38670.0120.0700.0620.048
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1906-425X000.0770.026
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2228-9526N/A00.043N/A*
วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1685-9723N/A0.0800.037N/A*
วารสารนิเทศศาสตร์0859-085X00.06800.023
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์1685-54770.0380.0380.0710.049
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์1513-22260.0730.0810.0420.065
วารสารบรรณศาสตร์ มศว0125-283600.0670.0610.043
วารสารบริหารการศึกษา มศว1685-2257N/A00.077N/A*
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1686-6916000.0480.016
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต1513-007X0.1750.0790.0840.113
วารสารบริหารธุรกิจ0125-233X0.1430.3610.0940.199
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า1905-68260.04500.0340.026
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร2672-90910.0640.1060.0510.074
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ2228-96580.0290.0730.1250.076
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร0859-9750N/A00.050N/A*
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2286-6809N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตวิจัย2229-27560N/A0.017N/A*
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี1905-58110.0310.1030.0560.063
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1906-98390000
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์1905-964700.1300.2360.122
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1686-06320.0050.0200.0170.014
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1906-384900.0080.0440.017
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-1603N/A0.0390.095N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์2286-9301N/AN/A0N/A*
วารสารประชากรศาสตร์0857-2143N/AN/A0N/A*
วารสารประวัติศาสตร์0125-19020N/A0N/A*
วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์2408-0829N/AN/A0N/A*
วารสารปัญญาภิวัฒน์1906-76580.2340.2240.2510.236
วารสารปาริชาต0857-08840.0660.0630.2080.112
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน1685-38650.0530.0590.0340.049
วารสารพฤติกรรมศาสตร์1686-14420.2940.2750.2630.277
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา2228-94530.1110.2090.3600.227
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์0125-36890.0590.0480.0380.048
วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2630-0680N/AN/A0N/A*
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต1905-788100.1080.0240.044
วารสารพัฒนาสังคม0859-26670.1070.3100.3510.256
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร0858-527XN/AN/A0N/A*
วารสารพิฆเนศวร์สาร1686-7467N/A00N/A*
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-83250.0500.0450.0450.047
วารสารภาษา0125-248800.09500.032
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม2586-808XN/A00N/A*
วารสารภาษาปริทัศน์0857-72850000
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย0857-037XN/AN/AN/AN/A*
วารสารภาษาและวัฒนธรรม0125-64240.1300.0480.1350.104
วารสารมนุษยศาสตร์0859-34850.0190.0890.0700.059
วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง2286-7457N/A00.031N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-445X0.0220.0220.0650.036
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์0125-2690000.1790.060
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ2408-1671N/A00N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2408-1256N/A0.0790.082N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0859-59920.0230.0910.0590.058
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต1513-45630.077N/A0N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์2408-2473N/AN/A0.143N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี1906-10480.0260.132N/AN/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2286-71390.0880.39500.161
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-014100.0280.0750.034
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2228-82440.0670.3460.2410.218
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร0858-739600N/AN/A*
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี0859-869XN/A00.059N/A*
วารสารมหาจุฬาวิชาการ2408-1078N/AN/A0N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม2228-93560.0890.2000.2110.167
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2350-9902N/A0.2810.303N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ0857-4677N/A00.043N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี1905-416500.0400.2250.088
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1906-01810.0820.2520.2130.182
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา1905-23830.0320.0970.3640.164
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด1905-6036N/A00N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง2286-8658N/A0.0980.063N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร0857-54280.1630.0420.1700.125
วารสารร่มพฤกษ์0125-76090.1560.0870.0800.108
วารสารรังสิตสารสนเทศ0859-1814N/A00N/A*
วารสารรัชต์ภาคย์1905-2243N/A00.032N/A*
วารสารรัฏฐาภิรักษ์0857-04420.01700.0560.024
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์0859-418X0.0950.0400.0800.072
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2286-7244N/AN/A0N/A*
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์2630-0435N/AN/A0N/A*
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์0125-78970N/AN/AN/A*
วารสารราชนครินทร์0859-9424N/A0.0170.023N/A*
วารสารราชพฤกษ์1905-134400.0580.0650.041
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี2392-5779N/AN/A0.071N/A*
วารสารราชมงคลล้านนา2287-092XN/AN/A0N/A*
วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์2286-8518N/A00.042N/A*
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์0125-300X000.0540.018
วารสารรูสมิแล0858-20680.0560.0420.0170.038
วารสารวจนะ2287-0903N/A00N/A*
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2286-7910N/A0.0220.035N/A*
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์1905-28470.2530.3380.2110.267
วารสารวิจัยทางการศึกษา1905-553600.0130.0530.022
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2465-3578N/AN/A0.030N/A*
วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-0942N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2286-717100.0420.1380.060
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่1513-84100.0870.1160.0260.076
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-1730N/A0.0290N/A*
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ1906-0793N/AN/A0.031N/A*
วารสารวิจัยสังคม0857-918000.1070.2310.113
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่2408-1752N/A0.1640.182N/A*
วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี2286-9719N/A00N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1906-164100.0190.0750.031
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2229-2802000.0350.012
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1905-186700.01100.004
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2351-037400.0590.1260.062
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ2408-2651N/A00N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร2229-236500.0420.1290.057
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม1685-361X00N/AN/A*
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง1905-20220.2820.0310.1000.138
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1906-0572000.1250.042
วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2392-5477N/AN/A0.095N/A*
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2392-5957N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-210000.03700.012
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี2286-65900.0150.0950.1180.076
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ2286-8860N/A00.211N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี2286-75890000
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-7062N/A00.029N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร2228-847300.0180.0340.017
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ1906-0327N/A0.021N/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2651-1541N/A0.3360.284N/A*
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม1906-50780000
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2350-96000N/AN/AN/A*
วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2351-0579N/AN/A0.104N/A*
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ2286-90180.0380.1150.1600.104
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2229-1105N/A00N/A*
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ2286-6965N/AN/A0.038N/A*
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1905-121200.0290.0670.032
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี2286-78560.1180.1110.2000.143
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์1513-5845N/A0.0180.675N/A*
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม1906-6988N/A0.0500.091N/A*
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย2287-0717N/A0.1820.132N/A*
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต1686-065000.0110.0580.023
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์2229-2306N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-45400.0140.1550.1050.091
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น1686-74400.7220.06300.262
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี1905-946900.0390.1450.061
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี1906-4284N/A0.0270.104N/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น1905-95900.0380.0740.1870.10
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1905-162X0.0290.043N/AN/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2229-0435N/A0N/AN/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์2286-61830.0160.0290.0890.045
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์2287-0482N/A00.029N/A*
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี1686-57150.0350.0400.0530.043
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์1906-59490.0220.0190.0410.027
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1513-3443N/A0.1200.146N/A*
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย0858-92160.1000.1150.1580.124
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน1906-5906N/A00N/A*
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ2229-26830.0220.1610.0350.073
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา2392-5655N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2408-2279N/AN/A0.026N/A*
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์2351-0455N/A0.1530.246N/A*
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์2286-98320.1530.1430.0980.131
วารสารวิชาชีพบัญชี1686-82930.0750.0670.1480.097
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์0857-92960.0760.1070.3250.169
วารสารวิทยาการจัดการ0125-83620.2590.5670.2860.371
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2351-0390N/AN/A0.125N/A*
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2392-5523N/AN/A0.286N/A*
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-23970.09500.0860.060
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์1513-1149N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์1906-8824N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่2408-26190.0560.1820.2750.171
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี1906-070X0.02500.1290.051
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-1056N/A0.0120.029N/A*
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-318000.1520.1900.114
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย2392-5787N/AN/A0.054N/A*
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์1685-23540.3510.3250.1000.259
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ1686-6959000.0560.019
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง2350-9953N/AN/A0N/A*
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย0857-29330.0570.0290.1250.070
วารสารวิเทศศึกษา2228-88640000
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์2229-09310.0830.0350.0740.064
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)0857-529000.1070.1360.081
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1513-72870.0360.0930.1150.081
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ1513-12460.0210.01300.011
วารสารศาสตร์0125-81920.0820.041N/AN/A*
วารสารศิลปกรรมบูรพา0859-8800N/AN/A0N/A*
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-6023000.0850.028
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-986600.0190.0240.014
วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์2351-0285N/AN/A0.125N/A*
วารสารศิลปศาสตร์1513-91310.0970.0560.0770.077
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1906-7208000.0250.008
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1686-559600.06100.020
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้2286-8755N/A00N/A*
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย1906-83520.0630.1670.4410.224
วารสารศิลป์ พีระศรี2392-5884N/AN/A0.059N/A*
วารสารศิลป์ปริทัศน์2286-9565N/A00N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์0125-32120.067N/AN/AN/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1905-9574N/A0.0260.025N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.1905-46530.0520.1690.5170.246
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0857-1511N/A00.048N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1513-95140.0410.1110.1000.084
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0859-51270.1280.1890.1620.160
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1905-99220.0090.0670.1220.066
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1686-308900.0390.0470.029
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี0857-17910.3000.2790.1450.241
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์0125-620300.0190.0370.019
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0859-11130.0270.0790.1860.097
วารสารสถาบันพระปกเกล้า1685-98550.0880.4190.1140.207
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ1906-20440.1610.2670.2280.219
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย2228-83760N/AN/AN/A*
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม2465-3705N/AN/A0.013N/A*
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ1906-78360.0190.0180.0340.024
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา2351-0048N/AN/A0N/A*
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย0857-060400N/AN/A*
วารสารสมาคมนักวิจัย0859-23300.1760.2600.5800.339
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย1905-40840N/A0N/A*
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์xxxx-xxxx00N/AN/A*
วารสารสหวิทยาการ1685-2494N/A0N/AN/A*
วารสารสหศาสตร์1513-84290.0700.0160.0300.039
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง1686-65410.0890.1510.0600.10
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา0125-73560N/A0.160N/A*
วารสารสังคมศาสตร์0125-0590000.0940.031
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-919200.1250.0940.073
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-82410000
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-20550.0520.1000.0430.065
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2286-6922N/A0.0200.152N/A*
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย2228-8287N/AN/A0.028N/A*
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ1906-25080.01800.0710.030
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0125-286000.0410.0280.023
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0857-3166N/AN/A0N/A*
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร2287-0962N/A1.9441.802N/A*
วารสารสารสนเทศ1513-7015000.0710.024
วารสารสารสนเทศศาสตร์2228-8457N/A0.0510.023N/A*
วารสารสาระคาม1906-893XN/A00.214N/A*
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ2286-77400000
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย2651-1177N/A00.047N/A*
วารสารสุขศึกษา0125-0744N/AN/A0N/A*
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ0125-26740.0930.1300.0310.085
วารสารสุทธิปริทัศน์0857-26900.1060.1360.0840.109
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช0857-69550.0260.0280.0290.028
วารสารห้องสมุด0857-00860.0360.0690.0360.047
วารสารหาดใหญ่วิชาการ1686-18680.0340.0970.3230.151
วารสารอักษรศาสตร์0125-48200.077000.026
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-20380.0470.0790.0290.052
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี1905-752000.0380.0200.019
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน1906-76820.0710.0290.0260.042
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม2287-0326N/A0.0610N/A*
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล2232-08140N/A0N/A*
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์1906-0254N/A0N/AN/A*
วารสารเกษมบัณฑิต1513-56670.0590.1350.0930.096
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา2229-199700.0710.2760.116
วารสารเซนต์จอห์น0859-94320.04200.0590.034
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้1906-08070.2650.2960.2210.261
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี1905-93290.0340.1430.2000.126
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0858-929100.250N/AN/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0859-84790.053000.018
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์1685-300800.11100.037
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์2586-9124N/AN/A0N/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ1906-85220000
วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา1686-378X0000
วารสารไทยคดีศึกษา1686-066700.1600.0830.081
วารสารไทยศึกษา1686-74590000
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา1685-674000.1350.2110.115
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์0125-8370N/AN/AN/AN/A*
ศรีวนาลัยวิจัย2229-2268N/A0.0320N/A*
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์1905-2863000.0910.030
สยามวิชาการ1513-10760.02500.0290.018
สักทอง : วารสารการวิจัย1513-7813N/AN/AN/AN/A*
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-08450.0610.0790.0870.076
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-4138N/A00.150N/A*
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์2228-804XN/A00N/A*
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-14570.2500.0890.0420.127
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย1686-18410.09100.0770.056
อินทนิลทักษิณสาร1905-395900N/AN/A*
อินฟอร์เมชั่น0859-015X0.0310.0940.1430.089
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์1686-5731000.0290.010
เอเชียปริทัศน์0125-36380000