ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 462 รายการ
 

ช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai Journal Impact Factors ปี 2559 Thai Journal Impact Factors ปี 2560 Thai Journal Impact Factors ปี 2561 Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561
社会科学与管理 2586-8535N/AN/AN/AN/A*
ABAC Journal0858-0855000.0310.010
ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome2351-0617N/A00N/A*
APHEIT International Journal2286-98670000
Asean Journal of Education2465-437XN/A0N/AN/A*
ASEAN Journal of Management & Innovation2351-03070.034000.011
Asian Review0857-3662N/AN/AN/AN/A*
AU Journal of Management1686-0039000.1250.042
AU-GSB e-Journal1906-3296000.0710.024
BU Academic Review1685-43220.0800.1000.0980.093
Chulalongkorn Educational Review0858-75740N/A0N/A*
CMU Journal of Law and Social Sciences2672-9245N/AN/A0.115N/A*
Educational Journal of Thailand1905-96630N/A0N/A*
HRD Journal1906-93080.0230.0440.0230.030
HRi : Journal of Human Resource intelligence1905-59860.06900.0420.037
HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY2651-1762N/AN/A0.026N/A*
Humanities, Arts and Social Sciences Studies2586-85940.020000.007
International Journal of Agricultural Travel and Tourism1906-8700N/AN/AN/AN/A*
International Journal of Asian Tourism Management1906-86540N/AN/AN/A*
International Journal of East Asian Studies0857-603300.15400.051
International Journal of Management, Business, and Economics2408-1914N/A00N/A*
Journal of Buddhist Education and Research2586-9434N/AN/AN/AN/A*
Journal of Global Business Review1689-7165000.0500.017
Journal of International Buddhist Studies1906-624400.0370.0590.032
Journal of Multidisciplinary in Social Sciences2672-9806N/AN/A0N/A*
Journal of People and Society in Local Culture2228-88990.063N/AN/AN/A*
Journal of Population and Social Studies2465-4418N/AN/A0N/A*
Journal of Studies in the English Language2651-1347N/AN/A0N/A*
Journal of Supply Chain Management Research and Practice1905-956600.05300.018
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-4918N/AN/A0N/A*
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-9184N/AN/A0N/A*
Journal of the International Association of Buddhist Universities1906-819000N/AN/A*
Journal of Urban Culture Research2228-827900.03600.012
Kasetsart Journal of Social Sciences2452-31510.1310.1760.1490.152
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network2630-0672N/A0.1000N/A*
MANUSYA, Journal of Humanities0859-99200.057000.019
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences2286-647700.1250.0490.058
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-52070N/AN/AN/A*
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning2672-9016N/AN/A0N/A*
NIDA Case Research Journal1906-38650000
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-64420000
Rangsit Journal of Educational Studies2408-18090000
rEFLections1513-59340N/A0N/A*
RIAN THAI : International Journal of Thai Studies1906-4241N/A00N/A*
RMUTT Global Business and Economics Review1905-84460.0890.1320.1920.138
Sasin Journal of Management0859-2659N/AN/AN/AN/A*
Scholar: Human Sciences2586-9388N/AN/A0.034N/A*
Social Science Asia Journal2229-2608N/AN/AN/AN/A*
Southeast Asian Journal of Economics2286-8984000.0400.013
St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences2408-2120N/AN/A0.032N/A*
Thailand and The World Economy2630-0931N/AN/A0.222N/A*
THAITESOL JOURNAL2286-8909N/AN/AN/AN/A*
Thammasat Business Law Journal2408-10000000
Thammasat Review0859-57470.020N/A0.050N/A*
The Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-7831N/AN/AN/AN/A*
The Journal of Behavioral Science1906-46750.0360.1880.1180.114
The Journal of Risk Management and Insurance0859-36040000
The Journal of the Siam Society0304-226XN/AN/A0N/A*
The New English Teacher1905-772500.1030.0630.055
Thoughts1513-10250.067000.022
UTCC International Journal of Business and Economics1906-558200.02500.008
กระแสวัฒนธรรม1513-44580.1200.1850.0330.113
ครุศาสตร์สาร1906-117X0.0710.0330.2660.123
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย1905-954XN/AN/A0N/A*
จุลนิติ1686-37200.023N/A0N/A*
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์1906-1692N/AN/A0N/A*
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์0125-65640.1710.1140.1820.156
ดำรงวิชาการ1686-43950.0650.1210.0300.072
ดุลพาห0125-05580.109N/AN/AN/A*
ทีทัศน์วัฒนธรรม1513-7376N/AN/A0N/A*
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-61600.0360.0180.0170.024
บทบัณฑิตย์0857-2992000.0340.011
ปณิธาน1905-6788N/AN/A0N/A*
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์1906-2540000.0910.030
ภาษาและภาษาศาสตร์0857-1406N/A0.0530.053N/A*
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์0125-50610.0750.0930.0660.078
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์2350-9392N/A00N/A*
มนุษยศาสตร์สาร1513-461X0.07400.0740.049
มนุษยสังคมสาร2673-0243N/AN/A0N/A*
มังรายสาร2672-9113N/AN/A0N/A*
รัฐศาสตร์สาร0125-135X0.0270.1760.0540.086
รัฐสภาสาร0125-09570.059N/A0.065N/A*
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร0859-81850.538000.179
วรรณวิทัศน์1513-995600.1360.0450.060
วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์2465-5503N/AN/A0.604N/A*
วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์2586-9817N/AN/A0.021N/A*
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์2287-0121N/A0.4550.408N/A*
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-1221N/AN/A0.025N/A*
วารสาร มมร วิชาการล้านนา2286-8267N/AN/A0N/A*
วารสาร สออ. ประเทศไทย1513-0975N/AN/A0N/A*
วารสารกฎหมาย0125-30930.0640.0580.0950.072
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1906-156000.05700.019
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี1906-26640.120N/A0N/A*
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์1513-80890N/A0N/A*
วารสารกฎหมายปกครอง1513-1777N/AN/AN/AN/A*
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข2408-249XN/A0.0210.098N/A*
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช0857-9776N/AN/A0N/A*
วารสารกรมบัญชีกลาง0125-250X0N/A0N/A*
วารสารกระบวนการยุติธรรม1906-32530.1670.0540.1840.135
วารสารการงบประมาณ1686-21470.016N/A0N/A*
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2286-718X0.1840.1220.2290.178
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา2286-839900.3600.2900.217
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน0854-98490.07400.1330.069
วารสารการจัดการสมัยใหม่1686-73190.1110.1730.2140.166
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม1906-54850.1380.2760.7500.388
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2351-065XN/AN/A0N/A*
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย1905-63030.3460.5710.2410.386
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร1906-8255N/AN/A0N/A*
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2286-8003N/A00N/A*
วารสารการบริหารท้องถิ่น1906-103X0.2700.4290.6420.447
วารสารการบริหารปกครอง2697-4029N/AN/A0.205N/A*
วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา1906-4950N/AN/A0N/A*
วารสารการบัญชีและการจัดการ1906-79330.0190.0580.0550.044
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา1906-22300.17200.0290.067
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต2630-0443N/A0.8890.663N/A*
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ1906-7321N/A0.0530.053N/A*
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น1905-3630N/AN/A0N/A*
วารสารการวัดผลการศึกษา0125-3778N/AN/A0.167N/A*
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0858-55200.1220.0440.0070.058
วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา1905-2219N/AN/A0N/A*
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร1906-456X0.1330.0430.0430.073
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)1905-71210.0960.0740.1130.094
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม1905-26930.0450.0530.0330.044
วารสารการสื่อสารมวลชน1906-2591000.0420.014
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า2465-3756N/AN/A0.595N/A*
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย1906-506X0.0380.0740.0700.061
วารสารการเมืองการปกครอง2228-85620.2280.0690.0640.120
วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2351-0943N/A0.0420.053N/A*
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0859-88350.0530.0990.0740.075
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1685-269900.03300.011
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2392-550700.0220.0110.011
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม0125-8095N/AN/AN/AN/A*
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย1686-94430.014N/AN/AN/A*
วารสารจันทรเกษมสาร0858-000600.1000.1750.092
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย1905-565X0N/A0N/A*
วารสารจิตวิทยา0858-86270N/A0N/A*
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2286-66630.0330.09100.041
วารสารจีนวิทยา1905-958200.07100.024
วารสารจีนศึกษา1905-197200.0570.0470.035
วารสารช่อพะยอม1513-54620.0610.0200.0380.040
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา2286-958100.1020.0560.053
วารสารญี่ปุ่นศึกษา0125-64160.1600.0790.1250.121
วารสารดนตรีรังสิต1905-27070.0910.2000.3330.208
วารสารดนตรีและการแสดง2465-356XN/AN/A0N/A*
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง2651-1436N/AN/A0.154N/A*
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์2229-11480.0800.0930.0960.090
วารสารธรรมศาสตร์0125-36700.043N/A0.074N/A*
วารสารธุรกิจปริทัศน์1905-713X0.0540.3330.2700.219
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2408-2481N/AN/A0.167N/A*
วารสารนักบริหาร0125-49600.3580.2950.2700.308
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1906-8735N/AN/A0.029N/A*
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2350-976700.0480.0710.040
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร1513-41640.1670.02900.065
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0857-38670.0700.0620.0360.056
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1906-425X00.0770.1030.060
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2228-952600.0430.0360.026
วารสารนิเทศศาสตร์0857-085XN/AN/A0.098N/A*
วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.1906-6996N/AN/A0N/A*
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์1685-54770.0380.0710.0540.054
วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า2392-5566N/AN/A1N/A*
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์1513-22260.0810.0420.0420.055
วารสารบรรณศาสตร์ มศว0125-28360.0670.0610.1390.089
วารสารบริหารการศึกษา มศว1685-225700.0770.1270.068
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1686-691600.0480.0240.024
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต1513-007X0.0790.0840.0160.060
วารสารบริหารธุรกิจ0125-233X0.3610.0940.2810.245
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า1905-682600.0340.0940.043
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร2672-90910.1060.0510.4100.189
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ2228-96580.0730.1250.0540.084
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร0859-975000.0500.3420.131
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2286-6809N/A00N/A*
วารสารบัณฑิตวิจัย2229-2756N/A0.0170.311N/A*
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี1905-58110.1030.0560.0620.074
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1906-98390000
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-9949N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตศาส์น (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)1685-4063N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์1905-96470.1300.2360.0980.155
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1686-06320.0200.0170.0100.016
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1906-38490.0080.0440.0150.022
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1905-7679N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์1906-28500.003N/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-16030.0390.0950.2210.118
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่2408-2457N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์2286-9301N/A00N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น2539-6757N/AN/A0.091N/A*
วารสารประชากรศาสตร์0857-2143N/A00N/A*
วารสารประวัติศาสตร์0125-1902N/A00.048N/A*
วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์2408-0829N/A00N/A*
วารสารปรัชญาและศาสนา1905-579X0N/A0N/A*
วารสารปัญญาภิวัฒน์2651-1088N/AN/A0.186N/A*
วารสารปาริชาต0857-08840.0630.2080.1650.145
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน1685-38650.0590.03400.031
วารสารพฤติกรรมศาสตร์1686-14420.2750.2630.2330.257
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา2228-94530.2090.3600.1830.251
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์0125-36890.0480.0380.2270.104
วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2630-0680N/A00.054N/A*
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต1905-78810.1080.02400.044
วารสารพัฒนาสังคม0859-26670.3100.3510.1000.254
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร0858-527XN/A00N/A*
วารสารพิฆเนศวร์สาร1686-7467000.0540.018
วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล2408-1639N/AN/A0.067N/A*
วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา1905-534XN/AN/A0.031N/A*
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-83250.0450.0450.0430.044
วารสารภาษา0125-24880.09500.0830.059
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม2586-808X000.0750.025
วารสารภาษาปริทัศน์2286-9972N/AN/A0.313N/A*
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย0857-037XN/AN/AN/AN/A*
วารสารภาษาและวัฒนธรรม0125-64240.0480.1350.0930.092
วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง2286-745700.03100.010
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-445X0.0220.0650.0430.043
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์0125-269000.1790.0450.075
วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ0859-34850.0890.0700.1740.111
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ2408-16710000
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2408-12560.0790.0820.1150.092
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี2672-9202N/AN/A0.447N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม2651-2459N/AN/A0.344N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา2286-9395N/AN/A0.031N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0859-59920.0910.0590.0640.071
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์2408-2473N/A0.1430.308N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1906-1102N/AN/A0N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี1906-10480.132N/A0.125N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-551XN/AN/A0.022N/A*
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2286-71390.395000.132
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-01410.0280.0750.0590.054
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2228-82440.3460.2410.0410.209
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี0859-869X00.05900.020
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์2586-923XN/AN/A0.063N/A*
วารสารมหาจุฬาวิชาการ2408-1078N/A00.292N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2350-99020.2810.3030.1210.235
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ0857-467700.0430.2760.106
วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด2286-6906N/AN/A0N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี1905-41650.0400.2250.4190.228
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1906-01810.2520.2130.0220.162
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา1905-23830.0970.3640.4580.306
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด1905-6036000.0230.008
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง2286-86580.0980.0630.2940.152
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร0857-54280.0420.1700.1590.124
วารสารยุโรปศึกษา0858-7795N/AN/AN/AN/A*
วารสารร่มพฤกษ์0125-76090.0870.0800.1280.098
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์2465-4094N/AN/A0.067N/A*
วารสารรังสิตสารสนเทศ0859-1814000.0380.013
วารสารรัชต์ภาคย์1905-224300.0320.0770.036
วารสารรัฏฐาภิรักษ์0857-044200.0560.0310.029
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์0859-418X0.0400.0800.0830.068
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2286-7244N/A00.050N/A*
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์2630-0435N/A00.152N/A*
วารสารราชนครินทร์0859-94240.0170.0230.0850.042
วารสารราชพฤกษ์1905-13440.0580.0650.0860.070
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี2392-5779N/A0.0710.065N/A*
วารสารราชมงคลล้านนา2287-092XN/A00.038N/A*
วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์2286-851800.0420.0740.039
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์0125-300X00.0540.1360.063
วารสารรูสมิแล0858-20680.0420.01700.020
วารสารวจนะ2287-0903000.0770.026
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2672-9644N/AN/A0.017N/A*
วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)1685-2532N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยทางการศึกษา1905-55360.0130.0530.0510.039
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2651-1916N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2465-3578N/A0.0300.070N/A*
วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-0942N/A00N/A*
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม2465-4051N/AN/A0.135N/A*
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2286-71710.0420.1380.0490.076
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่1513-84100.1160.0260.2050.116
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-17300.029000.010
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ1906-0793N/A0.0310N/A*
วารสารวิจัยสังคม0857-91800.1070.2310.1540.164
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่2408-17520.1640.1820.3750.240
วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี2286-97190000
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1906-16410.0190.0750.0490.048
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2229-280200.0350.0420.026
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1905-18670.01100.0690.027
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2351-03740.0590.1260.1040.096
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ2408-2651000.0940.031
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร2229-23650.0420.1290.0880.086
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง1905-20220.0310.1000.0670.066
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1906-057200.12500.042
วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2392-5477N/A0.0950N/A*
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2392-5957N/AN/A0.033N/A*
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2465-4426N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการ ป.ป.ช.1906-2087N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2465-5082N/AN/A0.051N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี2286-65900.0950.1180.0480.087
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ2286-886000.2110.0680.093
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี2286-7589000.0630.021
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-706200.02900.010
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร2228-84730.0180.0340.0220.025
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ1906-03270.021N/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2651-15410.3360.2840.0680.229
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม1906-50780000
วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2586-8462N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2539-5939N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2351-0579N/A0.1040.083N/A*
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ2286-90180.1150.1600.5000.258
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2229-1105000.0430.014
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ2286-6965N/A0.0380N/A*
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1905-12120.0290.0670.1720.089
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี2286-78560.1110.200N/AN/A*
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์1513-58450.0180.6750.1460.280
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม1906-69880.0500.0910.2500.130
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย2287-07170.1820.1320.0210.112
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต1686-0659N/AN/A0.037N/A*
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์2229-2306N/A00N/A*
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-45400.1550.1050.0700.110
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2392-5698N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น2673-0618N/AN/A0.028N/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี1906-42840.0270.1040.0620.064
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น1905-95900.0740.1870.1500.137
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1905-162X0.043N/AN/AN/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2229-04350N/AN/AN/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์2286-61830.0290.0890.0210.046
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์2287-048200.02900.010
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล2408-1728N/AN/A0.306N/A*
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี1686-57150.0400.0530.0830.059
วารสารวิชาการศาลปกครอง1513-79960.049N/A0.033N/A*
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์1906-59490.0190.0410.0220.027
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1513-34430.1200.1460.0170.094
วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์0857-21000.03700.0480.028
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย0858-92160.1150.1580.0430.105
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน1906-59060000
วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์2408-2430N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ2229-26830.1610.0350.2500.149
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา2392-5655N/A00N/A*
วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2408-2279N/A0.0260.135N/A*
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์2351-04550.1530.2460.0320.144
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์2286-98320.1430.0980.3160.186
วารสารวิชาการแสงอีสาน1685-5329N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาชีพบัญชี1686-82930.0670.1480.1820.132
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์0857-92960.1070.3250.2430.225
วารสารวิทยาการจัดการ0125-83620.5670.2860.1600.338
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม2392-5817N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2351-0390N/A0.1250.042N/A*
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2392-5523N/A0.2860N/A*
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-239700.0860.1620.083
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์1513-1149N/A0N/AN/A*
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี1906-8824N/A00N/A*
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่2408-26190.1820.2750.2550.237
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี1906-070X00.1290.2460.125
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-10560.0120.0290.0100.017
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-31800.1520.1900.1350.159
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย2392-5787N/A0.0540.183N/A*
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์1685-23540.3250.1000.1900.205
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ1686-695900.05600.019
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง2350-9953N/A00.018N/A*
วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2408-2740N/AN/A0N/A*
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย0857-29330.0290.1250.3000.151
วารสารวิเทศศึกษา2228-8864000.1630.054
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์2229-09310.0350.0740.1270.079
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)0857-52900.1070.1360.1250.123
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1513-72870.0930.1150.0190.076
วารสารศรีวนาลัยวิจัย2229-22680.032000.011
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์1905-3754N/AN/AN/AN/A*
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ1513-12460.013000.004
วารสารศาสตร์0125-81920.041N/AN/AN/A*
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม1905-81440.077N/AN/AN/A*
วารสารศิลปกรรมบูรพา0859-8800N/A00.015N/A*
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2408-2317N/AN/A0.017N/A*
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-602300.085N/AN/A*
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-98660.0190.02400.014
วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์2351-0285N/A0.1250.063N/A*
วารสารศิลปศาสตร์1513-91310.0560.0770.1940.109
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต1513-4563N/A00.083N/A*
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1906-720800.0250.0200.015
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1686-55960.06100.0210.027
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้2286-8755000.1110.037
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย1906-83520.1670.4410.5090.372
วารสารศิลป์ พีระศรี2392-5884N/A0.0590.063N/A*
วารสารศิลป์ปริทัศน์2286-95650000
วารสารศึกษาศาสตร์0125-3212N/AN/A0.340N/A*
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1905-95740.0260.0250.0330.028
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.1905-46530.1690.5170.1280.271
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0857-151100.0480.0590.036
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1513-95140.1110.1000.0420.084
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0859-51270.1890.1620.2860.212
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1905-99220.0670.1220.1280.106
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1686-30890.0390.0470.1700.085
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี0857-17910.2790.1450.0490.158
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์0125-62030.0190.0370.1570.071
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0859-11130.0790.1860.0490.105
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1906-9928N/AN/A0N/A*
วารสารสถาบันพระปกเกล้า1685-98550.4190.1140.1280.220
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ1906-20440.2670.2280.1190.205
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย2228-8376N/AN/AN/AN/A*
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม2465-3705N/A0.0130.026N/A*
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2350-9783N/AN/A0.375N/A*
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ1906-78360.0180.0340.2000.084
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา2351-0048N/A00N/A*
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย0857-06040N/A0N/A*
วารสารสมาคมนักวิจัย0859-23300.2600.5800.6000.480
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย1905-4084N/A00N/A*
วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย1905-9353N/AN/A0N/A*
วารสารสหวิทยาการ1685-24940N/A0N/A*
วารสารสหศาสตร์1513-84290.0160.0300.0140.020
วารสารสังคมภิวัฒน์1906-8980N/AN/AN/AN/A*
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง1686-65410.1510.0600.0750.095
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา0125-7536N/AN/A0.125N/A*
วารสารสังคมศาสตร์0125-059000.0940.1560.083
วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-413800.15000.050
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-91920.1250.0940.0540.091
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-8241000.1760.059
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-20550.1000.0430.1020.082
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2286-69220.0200.1520.0560.076
วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2350-983XN/AN/A0N/A*
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย2228-8287N/A0.0280.053N/A*
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ1906-250800.0710.0330.035
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0125-28600.0410.0280.0300.033
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0857-3166N/A00.028N/A*
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร2287-09621.9441.8020.7011.482
วารสารสารสนเทศ1513-701500.0710.0490.040
วารสารสารสนเทศศาสตร์2228-84570.0510.0230.2340.103
วารสารสาระคาม1906-893X00.2140.0320.082
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ2286-7740000.1760.059
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0858-2602N/AN/AN/AN/A*
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย2651-117700.0470.0220.023
วารสารสุขศึกษา0125-0744N/A00.139N/A*
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ0125-26740.1300.03100.054
วารสารสุทธิปริทัศน์0857-26900.1360.0840.0920.104
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช0857-69550.0280.02900.019
วารสารห้องสมุด0857-00860.0690.03600.035
วารสารหาดใหญ่วิชาการ1686-18680.0970.3230.2330.218
วารสารอักษรศาสตร์0125-4820000.1670.056
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-20380.0790.0290.0260.045
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี1905-75200.0380.02000.019
วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี0859-0001000.0190.006
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน1906-76820.0290.0260.0790.045
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ)1906-34310.3090.55700.289
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม2287-03260.06100.1160.059
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล2232-0814N/A00N/A*
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์1906-02540N/A0.188N/A*
วารสารเกษมบัณฑิต1513-56670.1350.0930.1590.129
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา2229-19970.0710.2760.0820.143
วารสารเซนต์จอห์น0859-943200.0590.0300.030
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้1906-08070.2960.2210.1530.223
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี1905-93290.1430.2000.2420.195
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1686-5375N/AN/A0N/A*
วารสารเมืองโบราณ0125-426X0.009N/A0N/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0859-84790000
วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา2287-0660N/AN/A0N/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์2586-9124N/A00.059N/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ2350-9864N/AN/A0.161N/A*
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ1906-8522000.0560.019
วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา1686-378X0000
วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์1905-825XN/AN/AN/AN/A*
วารสารไทยคดีศึกษา1686-06670.1600.08300.081
วารสารไทยศึกษา1686-7459000.0430.014
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา1685-67400.1350.2110.3020.216
ศิลปกรรมสาร1686-51890.074N/AN/AN/A*
ศิลปวัฒนธรรม0125-36540.027N/AN/AN/A*
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์1905-286300.0910.0670.053
ศิลปากร0125-05310N/AN/AN/A*
ศึกษาศาสตร์ มมร2408-199XN/AN/A0.018N/A*
สยามวิชาการ1513-107600.0290.0360.022
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-08450.0790.0870.1030.090
สารคดี0857-1538N/AN/AN/AN/A*
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์2228-804X000.0610.020
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-14570.0890.0420.0220.051
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย1686-184100.07700.026
อินทนิลทักษิณสาร1905-39590N/A0.127N/A*
อินฟอร์เมชั่น0859-015X0.0940.1430.1480.128
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์1686-573100.0290.0630.031
เอเชียปริทัศน์0125-36380000
เอเชียพิจาร2351-0641N/AN/A0N/A*
โดมทัศน์0125-555XN/AN/AN/AN/A*