ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 297 รายการ
 

เลือกช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai-Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai-Journal Impact Factors ปี 2559 Thai-Journal Impact Factors ปี 2560 Thai-Journal Impact Factors ปี 2561 Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2559 - 2561
Agriculture and Natural Resources2468-14580.0700.0580.0760.068
Applied Environmental Research2287-07410.0180.0210.0420.027
ASEAN Engineering Journal2586-9159N/AN/A0N/A*
ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine2673-0308N/AN/A0.057N/A*
Asia-Pacific Journal of Science and Technology2539-62930.0820.0700.1200.091
Asian Biomedicine1905-74150.0320.0260.1180.059
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology0125-877X0.1100.2110.0120.111
Buffalo Bulletin0125-672600.00600.002
Chiang Mai Journal of Science0125-25260.1000.0890.0230.071
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-19940.0960.0410.0230.053
Chulalongkorn Medical Journal2651-2343N/AN/A0.019N/A*
Current Applied Science and Technology Journal2586-9396N/A00N/A*
ECTI Transactions on Computer and Information Technology2286-91310.050000.017
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-95450.0330.12000.051
Engineering and Applied Science Research2539-61610.0740.10000.058
Engineering Journal0125-82810.1830.1600.1510.165
Engineering Transactions0859-923800.02300.008
Environment and Natural Resources Journal1686-54560.567000.189
Eye South East Asia2586-8349N/AN/A0.026N/A*
Food and Applied Bioscience Journal2286-861500.0260.0670.031
Genomics and Genetics2465-51980.0420.0240.0450.037
GMSARN International Journal1905-90940.0260.0440.0400.037
International Journal of Agricultural Technology2630-0613N/AN/A0.069N/A*
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-40630000
International Journal of Child Development and Mental Health2286-74810000
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-7027000.0440.015
International Scientific Journal of Engineering and Technology2586-8527N/AN/AN/AN/A*
Interprofessional Journal of Health Sciences2672-9628N/AN/A0N/A*
Journal of Applied Animal Science1906-225700.0380.0380.025
Journal of Associated Medical Sciences2539-6056N/A0.2370.061N/A*
Journal of Current Science and Technology2630-0583N/AN/A0.029N/A*
Journal of Fisheries and Environment2630-0702N/AN/A0N/A*
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science2629-9992N/AN/A0.032N/A*
Journal of Health Research0857-44210.0390.0450.0200.035
Journal of Health Science and Medical Research2586-9981N/AN/A0.067N/A*
Journal of Materials Science and Applied Energy2286-720100.03700.012
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-57540000
Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology2586-8764N/AN/A0.156N/A*
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering2229-2152000.0330.011
Maejo International Journal of Science and Technology1905-78730.031000.010
NU. International Journal of Science1686-55610.1050.25000.118
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-81070.1840.2640.1150.188
Pharmaceutical Sciences Asia2586-81950.109000.036
PSRU Journal of Science and Technology2465-5112N/AN/A0.038N/A*
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-31930.1790.0600.0130.084
Research and Knowledge2408-204XN/AN/A0N/A*
Science and Technology Asia2586-9000N/A00.018N/A*
Science, Engineering and Health Studies2630-0087N/AN/A0.069N/A*
ScienceAsia1513-18740.0290.0510.0170.032
Siriraj Medical Journal2629-995XN/A0.0430N/A*
SNRU Journal of Science and Technology2651-0758N/AN/A0.074N/A*
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-33950.0940.0780.0670.080
Suan Sunandha Science and Technology Journal2351-0889N/AN/AN/AN/A*
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X0.05100.0220.024
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-38430.1940.10300.099
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-60840.0330.02800.020
Thai Journal of Science and Technology2286-73330.6300.3170.1000.349
Thailand Statistician1685-905700.0310.0300.020
The Bangkok Medical Journal2287-96740.0280.06300.030
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-46850.0590.04800.036
The Thailand Natural History Museum Journal1686-770XN/AN/A0.263N/A*
Tropical Natural History1513-97000.1850.0370.0910.104
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University2408-12480.3820.4000.0900.291
Veterinary Integrative Sciences2629-9968N/AN/A0N/A*
Walailak Journal of Science and Technology1686-39330.0310.0760.0060.038
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-22080.1430.0840.0060.078
จักษุเวชสาร0857-51180000
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-52410.0850.1170.0780.093
บูรพาเวชสาร2350-9996N/A0.111N/AN/A*
พยาบาลสาร0125-51180.1520.2430.1460.180
พุทธชินราชเวชสาร0125-75600.1030.0530.0130.056
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์1906-6813N/A0.077N/AN/A*
รามาธิบดีพยาบาลสาร0858-97390.2710.4910.0630.275
รามาธิบดีเวชสาร0125-36110.0330.0170.0190.023
ลำปางเวชสาร0125-42350000
วชิรสารการพยาบาล1513-2498N/A0.0310.120N/A*
วชิรเวชสาร0125-12520.0190.05200.024
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-93430.2710.1330.1110.172
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2672-9334N/AN/A0.108N/A*
วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า0857-2321N/A00N/A*
วารสารกรมการแพทย์0125-16430.0580.0800.1010.080
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์0125-684XN/A0.0120.022N/A*
วารสารกองการพยาบาล0125-72420.1880.1730.2130.191
วารสารกายภาพบำบัด0125-46340.0830.2500.1670.167
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย2408-1280N/A0.0360.077N/A*
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา0859-39490.0200.1970.0270.081
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-45530.1330.2500.2670.217
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2351-03580.4190.5170.5430.493
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-17730.1880.2660.3690.274
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-00250.0330.0800.0850.066
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย2392-5671N/AN/A0.063N/A*
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น2287-00750.1630.2630.3000.242
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-30160000
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม0859-54530.0430.0420.0250.037
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา2229-1806N/AN/A0.103N/A*
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-510300.0310.0290.020
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1685-991X0.0320.1540.1220.103
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ2651-18860.0580.2040.0430.102
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์0857-28950.02600.0650.030
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี0858-6632N/AN/AN/AN/A*
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-99800.0550.07700.044
วารสารกุมารเวชศาสตร์0858-0944N/A0.0690.014N/A*
วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย2408-2635N/AN/A0.027N/A*
วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2350-9775N/A00N/A*
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-43380.2780.2660.6060.383
วารสารคณะพลศึกษา1513-36130.2230.1410.0130.126
วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์0858-4788N/AN/AN/AN/A*
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-3954N/A0.1060.257N/A*
วารสารควบคุมโรค2651-1649N/AN/A0.233N/A*
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-816000.0290.1960.075
วารสารคหเศรษฐศาสตร์0857-1384N/AN/A0.057N/A*
วารสารจิตเวชวิทยาสาร2586-8748N/AN/A0.152N/A*
วารสารทันตาภิบาล0857-880X0.0280.0750.1140.072
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-25340.0660.07300.046
วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2408-1957N/AN/A0N/A*
วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์2229-0338000.0430.014
วารสารนเรศวรพะเยา1906-21410.0810.0400.0490.057
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1905-672900.08500.028
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย2228-980100.01600.005
วารสารพยาบาล0125-007800.0580.0150.024
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-37430.3210.5440.4260.430
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X0.1790.1820.2800.214
วารสารพยาบาลทหารบก1513-52170.6740.8770.0970.549
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-88850.3700.4510.1980.340
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-12310.2360.2920.1810.236
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-54540.0560.1250.0330.071
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-70210.3580.3000.0920.250
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-89580.4550.2810.1950.310
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย1906-79250.1050.1700.2650.180
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-53710.3930.453N/AN/A*
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X0.2860.5380.3720.399
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย1906-70380.1130.0710.0430.076
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-54520.0180.0570.0260.034
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X00.1720.0830.085
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์2351-08460.0610.0860.2210.123
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-14120.0390.0570.1470.081
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-98070.0560.1890.0750.107
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-59810.3560.2970.2230.292
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-74180.0970.1690.1120.126
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-93110.0730.0910.0210.062
วารสารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2408-235XN/AN/A0N/A*
วารสารยูโร0858-60710000
วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ2465-4264N/AN/A0N/A*
วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย0125-75520000
วารสารวนศาสตร์0857-17240.1340.0450.0660.082
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)2672-9636N/AN/A0.027N/A*
วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ1906-0874000.0400.013
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-18890.0370.0940.0470.059
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย1906-66270.1110.0500.0560.072
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-03190.2730.3470.4290.350
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-94370.1410.2110.1400.164
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1905-49630.1180.1590.0680.115
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-172200.11100.037
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327X0.0240.0290.0090.021
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย2465-38370.0700.0550.0990.075
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-113700.0330.0400.024
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2286-7228N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-73930.0240.0750.0240.041
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X0.2380.3860.2380.287
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2351-03660.1050.0990.1850.130
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-26050.1550.1700.0430.123
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-88500.0870.1250.0210.078
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช0125-2380N/A0.0670.031N/A*
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม2539-5866N/A0.0750.033N/A*
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ2651-1932N/AN/A0.075N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-44090.0080.0610.1230.064
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X0.0870.1520.1050.115
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2228-81200.0220.1170.0950.078
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา1905-291X0.0850.0340.0220.047
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)2286-951400.15800.053
วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม2392-5701N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2350-9600N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-51340.0530.0910.0680.071
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1906-53370.2380.4260.0430.236
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1905-38190.1750.2660.0320.158
วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT2228-9135N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการปทุมวัน2229-16360.0330.1180.0880.080
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684X0.1210.1040.0240.083
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)2586-9965N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-61750.1060.0760.0940.092
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2408-252X00.3480.0290.126
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย2350-92600.4440.0590.0590.187
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-49230.1060.2380.1580.167
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน2408-2686N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา0859-10830.2000.07700.092
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-94500.3080.8540.9570.706
วารสารวิชาการเกษตร0125-83890.0210.02100.014
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-98690.2130.1890.0940.165
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2351-081100.0830.0790.054
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 110857-5975N/A0.0240.017N/A*
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-04320.1750.1430.0780.132
วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1906-9553N/AN/A0.190N/A*
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0857-79270.1310.3940.2750.267
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา0859-45620.4290.0290.1250.194
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์0859-68080.1790.1940.1350.169
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X0.2690.2310.4320.311
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น1686-45220000
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-23640.1000.1820.0480.110
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.2586-9531N/A0.1820.048N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-16000.2710.07500.115
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-74300.0710.03600.036
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา2351-07810.1100.2450.0430.133
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์1513-7805N/A0.0290.038N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-95120.0610.0740.0370.057
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-05070.1180.1770.0410.112
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-44350.3140.3370.0980.250
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี2229-15470.1710.2880.0790.179
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-96640.1330.0550.0560.081
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2287-0083N/A00.056N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-79410.1510.1130.0650.110
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2286-65580.15600.0300.062
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ2408-266XN/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-72010.1000.0710.0490.073
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ2651-1134N/AN/A0.240N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-4530N/A00.031N/A*
วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ2408-0985N/AN/A0N/A*
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-454800.0240.0670.030
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-46520.2000.24000.147
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-21780.2080.1430.1170.156
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-52800.0300.0910.0940.072
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2228-87240.04800.0530.034
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-44050.118000.039
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-09140.1200.1380.0510.103
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา1905-8586N/A00.133N/A*
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี2351-0056N/A00N/A*
วารสารสภาการพยาบาล1513-12620.1950.3820.5330.370
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69850.1770.3390.2170.244
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ0859-4880N/AN/A0N/A*
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-408XN/A0.0330.032N/A*
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-42610.1000.01500.038
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย2229-07370.1840.2080.1900.194
วารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย2465-3616N/AN/A0N/A*
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย1905-372X0.0500.14000.063
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-22970.0530.04200.032
วารสารสัตวแพทย์0125-51690000
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X0.0300.0380.1110.060
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-71640.4900.3700.1400.333
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-16780.4040.6250.3450.458
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13870.0910.2220.0510.121
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น0858-88990.0270.1670.0630.086
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X0.2220.6760.3750.424
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้1906-97900.2610.2640.1270.217
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2465-454X00.01400.005
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-49870000
วารสารอาหารและยา0859-11800.0380.1370.1460.107
วารสารเกษตร0857-08410.5910.6150.7010.636
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-01080.1190.1350.1100.121
วารสารเกษตรพระวรุณ1685-83790.0530.1060.0170.059
วารสารเกื้อการุณย์0858-30800.5450.6670.6270.613
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้2408-10510.3331.2750.5860.731
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-26820.0850.02000.035
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-66530.1290.0150.0150.053
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-30700.0670.06700.045
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-85730.0490.0730.0500.057
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2651-1282N/AN/A0.172N/A*
วารสารเภสัชกรรมไทย1906-55740.2780.3190.1860.261
วารสารเภสัชวิทยา0125-383200.06300.021
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-08520.0850.2550.0980.146
วารสารแพทย์นาวี0125-69710000
วารสารแพทย์เขต 4-50125-732300.1580.0330.064
วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี2586-9957N/AN/A0N/A*
วารสารโภชนาการ2586-8772N/AN/A0.167N/A*
วารสารโรคผิวหนัง0125-8680N/A00N/A*
วารสารโรคมะเร็ง0125-20380.1110.09100.067
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-68820.01800.0430.020
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม1686-44170.0160.1080.0980.074
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-610100N/AN/A*
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-72510.0250.0580.0160.033
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1686-8579000.0380.013
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-61490000
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-20250.1640.1430.0140.107
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน2287-02100.2000.1180.1050.141
วิทยาสารทันตสาธารณสุข0858-6527N/A0.5000N/A*
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-99170.0230.1200.0350.059
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-92540.1070.1290.0330.090
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-04880.026000.009
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-56140.1010.0290.0130.048
วิศวกรรมสาร มก.0857-41540.0140.0280.1110.051
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร1905-615X0.08000.0180.033
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-79510.052000.017
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต2286-668X00.0240.0700.031
วิศวสารลาดกระบัง0125-17240.0660.0820.0460.065
วิสัญญีสาร0857-12870.0140.0470.0140.025
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-31230.1740.1640.0980.145
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2408-0837N/A00N/A*
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-757100.0340.0370.024
เชียงรายเวชสาร1906-649X0N/AN/AN/A*
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-69200.1250.1060.0340.088
เชียงใหม่เวชสาร0125-59830.04200.0190.020
เทพสตรี I-TECH1905-664800.0570.0260.028
เวชชสารสัตวแพทย์0125-64910.0900.0640.0130.056
เวชบันทึกศิริราช1906-15520.1200.0480.0700.079
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-772200.0480.0870.045
แก่นเกษตร0125-04850.4830.3420.3380.388
แพทยสารทหารอากาศ0125-0455N/AN/A0N/A*
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-34600.0910.0650.0220.059
ไทยไภษัชยนิพนธ์1686-95400.1790.25000.143