ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 191 รายการ
 

เลือกช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai-Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai-Journal Impact Factors ปี 2550 Thai-Journal Impact Factors ปี 2551 Thai-Journal Impact Factors ปี 2552 Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2550 - 2552
ASEAN Journal on Science and Technology for Development�0217-54600N/A0N/A*
Asian Biomedicine�1905-741500.4080.1270.178
Asian Journal of Energy and Environment�1513-41210000
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology�0125-877X0.0600.0770.0940.077
Chiang Mai Journal of Science�0125-25260.0260.0460.0600.044
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences�1685-19940.0190.0280.0330.027
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications�1685-9545000.0320.011
Engineering Journal�0125-8281N/AN/A0N/A*
Engineering Transactions�0859-923800.0400.0450.028
EnvironmentAsia�1906-1714N/A00N/A*
International Journal of Renewable Energy�1905-71720.12500.1430.089
Journal of Agricultural Technology�1686-9141N/A00N/A*
Journal of Science, Technology, and Humanities�1685-6600000.0630.021
Kasetsart Journal (Natural Science)�0075-51920.0350.0710.0970.068
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin�0125-796XN/A00N/A*
KMITL Science and Technology Journal�1905-2367000.0430.014
KMITL Science Journal�1685-2044N/A0.0260N/A*
Maejo International Journal of Science and Technology�1905-7873N/AN/A0.138N/A*
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin�0858-1088N/A00N/A*
ScienceAsia�1513-18740.0700.0440.0340.049
Silpakorn University International Journal�1513-471700.04500.015
Silpakorn University Science and Technology Journal�1905-9159N/A0.3000.100N/A*
Songklanakarin Journal of Science and Technology�0125-33950.1180.0860.0900.098
Suranaree Journal of Science and Technology�0858-849X0.0280.09500.041
Thai Forest Bulletin (Botany)�0495-38430.0290.0370.2690.112
Thai Journal of Agricultural Science�0049-3589N/AN/A0.086N/A*
Thai Journal of Gastroenterology�0859-2446N/A00N/A*
Thai Journal of Genetics�0857-8664N/A00N/A*
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology�0857-6084N/AN/A0N/A*
Thai Journal of Physiological Sciences�0857-57540000
Thailand Statistician�1985-9057N/AN/A0N/A*
Thammasat International Journal of Science and Technology�0859-40740.0310.0180.0450.031
The Natural History Bulletin of the Siam Society�0080-946200.0500.0830.044
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health�0125-15620.0970.1020.0790.093
Walailak Journal of Science and Technology�1686-39330.0510.0770.1030.077
ขอนแก่นเวชสาร�0125-75010.0400.1670.0120.073
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์�0125-22080.1520.2390.1600.184
จักษุเวชสาร�0857-5118N/A0.0930.022N/A*
จุฬาลงกรณ์เวชสาร�0125-64830.0150.0170.0630.032
ธรรมศาสตร์เวชสาร�1513-52410.0300.0730.1040.069
พยาบาลสาร�0125-51180.0610.0480.0350.048
พุทธชินราชเวชสาร�0125-75600.0130.0920.0330.046
รามาธิบดีพยาบาลสาร�0858-97390.0430.0190.1230.062
วชิรเวชสาร�0125-12520.0800.0330.2150.109
วนสาร�0943-09160000
วารสาร มฉก.วิชาการ�0859-934300.07700.026
วารสารกรมการแพทย์�0125-16430.0430.0470.0240.038
วารสารกองการพยาบาล�0125-72420.0290.1500.0150.065
วารสารกายภาพบำบัด�0125-46340.10300.1430.082
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม�1906-5485N/AN/A0N/A*
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต�0857-45530.0450.04800.031
วารสารการพยาบาลและการศึกษา�1906-1773N/AN/A0.097N/A*
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ�1906-0025N/A0.2380N/A*
วารสารการศึกษาพยาบาล�0858-0405N/AN/A0.083N/A*
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ�0859-32990000
วารสารกีฏและสัตววิทยา�0125-37940000
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา�0858-43380.111000.037
วารสารคณะพลศึกษา�1513-3613N/A00N/A*
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม�1685-3954N/A0.1030.014N/A*
วารสารจักษุธรรมศาสตร์�1905-29600.1250.08000.068
วารสารจันทรเกษมสาร�0858-0006N/AN/A0N/A*
วารสารทันตาภิบาล�0000-0000N/A00N/A*
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�0215-25340.1400.1800.1080.143
วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�1513-97000.1500.0970.0510.099
วารสารนเรศวรพะเยา�1906-2141N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์�1905-9949N/A00N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช�1905-8837N/A00N/A*
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์�1905-67290000
วารสารปาริชาต�0857-08840000
วารสารพยาบาล�0125-00780.0610.08700.049
วารสารพยาบาลทหารบก�1513-52170.0480.1300.0830.087
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�0858-12310.2150.1250.0440.128
วารสารพยาบาลศาสตร์�0125-88850.0640.1750.1610.133
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ�0125-702100.4680.5190.329
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์�0125-8958N/AN/A0.167N/A*
วารสารพยาบาลสาธารณสุข�0857-537100.0490.0850.045
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง�0858-84300000
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ�1513-469500.0380.0410.026
วารสารพลังงาน�0859-0818N/A00N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน�1685-14120.0220.02100.014
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ�0859-980700.03800.013
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร�0858-74180.1320.0480.0780.086
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา�0859-25350000
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม�0125-74980.0110.05100.021
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม�1906-01810000
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)�1686-93110N/A0N/A*
วารสารมหิดล�0859-25860000
วารสารร่มไทรทอง�0858-26880000
วารสารรังสีเทคนิค�0857-14220000
วารสารราชบัณฑิตยสถาน�0215-29680.0360.0370.0540.042
วารสารวนศาสตร์�0857-1724N/A0.0500.020N/A*
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)�1906-201X0.0220.0100.0240.019
วารสารวิจัย มข.�0859-39570.0270.0960.0570.060
วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี�1906-3334N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก�1906-1889N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยทางการพยาบาล�0859-76850.0420.0420.2040.096
วารสารวิจัยพลังงาน�1686-3437N/A00.067N/A*
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม�1686-9974N/A00N/A*
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี�1686-84200000
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข�0858-9437N/A0.4330.316N/A*
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่�1513-8410N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)�1685-29230.0310.07100.034
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�0125-63350.063000.021
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์�0857-44210.1000.0180.1010.073
วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม�0125-69390.0330.04500.026
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1906-1137N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.�0125-278X0.0430.0440.0450.044
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย�1905-1867N/A00N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์�1905-2529000.0170.006
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ�1906-2605N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร�0125-8850N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการ ม.อบ.�1685-794100.01800.006
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์�1686-4409N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.�1906-392XN/A00N/A*
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.�0125-5134N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง�1960-5337N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ�0857-684x0.0740.1380.1670.126
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย�0125-24370.0740.0350.0250.045
วารสารวิชาการสาธารณสุข�0858-4923N/A0.1230.053N/A*
วารสารวิชาการเกษตร�0125-83890.0230.0260.0220.024
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม�1686-986900.0430.0770.040
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร�1906-0432N/AN/A0.020N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.�0125-77300.048000.016
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.�0125-23640.0450.0500.0330.043
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.�0857-160000.1280.0430.057
วารสารวิทยาศาสตร์�1905-3193N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ�1513-7430000.2000.067
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา�0858-76120.0860.0220.0910.066
วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร�1686-55610.0450.0360.0530.045
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง�0857-95120.0360.0340.1250.065
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร�0125-05070.0840.0920.1250.10
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม�1686-9664N/AN/A0.032N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี�0858-44350.0350.0480.0760.053
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา�1513-72010.0800.0380.0480.055
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว�1905-4548N/AN/A0.057N/A*
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม�1513-465200.0200.0380.019
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�0857-21780000
วารสารวิศวกรรมศาสตร์�1906-3636N/AN/A0N/A*
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย�1686-29610.0300.0280.0140.024
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า�0857-0914N/AN/A0.017N/A*
วารสารสภาการพยาบาล�1513-12620.0790.2000.1270.135
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย�0125-69850.1140.2350.2840.211
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ�0125-88420.3260.7501.3270.801
วารสารสหเวชศาสตร์�1513-48650000
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.�0858-229700.0290.0380.022
วารสารสัตวแพทย์�0125-5169000.0300.010
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย�0858-396XN/A0.0360N/A*
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา�1905-716400.3330.2000.178
วารสารสาธารณสุขศาสตร์�0125-1678000.0450.015
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา�1905-1387N/A0.0320.059N/A*
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ�0028-00110.1150.06700.061
วารสารสิ่งแวดล้อม�0859-3868N/AN/A0N/A*
วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ�1686-5456000.0250.008
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย�0859-497X0.2440.1740.3410.253
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม�0857-09650000
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน�1685-309100.0120.0100.007
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา�0125-4987000.0770.026
วารสารเกษตร�0857-0841N/A00.050N/A*
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า�0857-01080.1600.0830.0750.106
วารสารเกื้อการุณย์�0858-3080N/A00N/A*
วารสารเทคนิคการแพทย์�0125-26820.0550.0640.0630.061
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่�0125-5347N/AN/A0.073N/A*
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด�0857-66530.1330.2560.3140.234
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ�1685-8573N/AN/A0N/A*
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล�0125-15700000
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน�1905-08520.0630.0240.0640.050
วารสารโภชนาการ�0125-6955N/A00N/A*
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา�0858-6101N/A00N/A*
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่�0857-61490.1020.08900.064
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต�0858-20250.0150.1310.0620.069
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�0859-925400.04200.014
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์�0045-99170.1140.1280.0650.102
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล�0125-561400.0610.0140.025
วิศวกรรมสาร มข.�0125-82730.0960.0680.0410.068
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา�0857-79510.0320.0350.0370.035
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์�1686-8803N/A00N/A*
วิศวสารลาดกระบัง�0125-17240.0330.0110.0240.023
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร�0859-62550.081000.027
ศรีนครินทร์เวชสาร�0857-31230.0320.1100.0540.065
สงขลานครินทร์เวชสาร�0125-84350.1080.1480.1570.138
สักทอง : วารสารการวิจัย�1513-7813N/AN/A0N/A*
สัตวแพทย์มหานครสาร�1905-7571N/AN/A0N/A*
สารศิริราช�0125-152X0.0240.0540.0350.038
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร�0875-6920N/AN/A0N/A*
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร�1685-950200.0300.0240.018
เชียงใหม่เวชสาร�0125-598300.0260.0230.016
เวชชสารสัตวแพทย์�0125-64910.0380.0240.1520.071
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร�0857-68230.1320.0530.1080.098
แก่นเกษตร�0125-048500.0230.0320.018
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ�1905-34600.1140.0230.0640.067
ไทยเภสัชสาร�0125-46850.20000.1050.102