ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2553 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2553 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 224 รายการ
 

เลือกช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai-Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2553 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai-Journal Impact Factors ปี 2551 Thai-Journal Impact Factors ปี 2552 Thai-Journal Impact Factors ปี 2553 Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551 - 2553
ASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-5460N/A00N/A*
Asian Biomedicine1905-74150.4080.1270.1450.227
Asian Journal of Energy and Environment1513-4121000.0260.009
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology0125-877X0.0770.0940.1110.094
AU Journal of Technology1513-0886N/AN/A0.222N/A*
Chiang Mai Journal of Science0125-25260.0460.0600.0310.046
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-19940.0280.0330.0120.024
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-954500.03200.011
Engineering Journal0125-8281N/A00N/A*
Engineering Transactions0859-92380.0400.04500.028
Environment and Natural Resources Journal1686-545600.02500.008
EnvironmentAsia1906-17140000
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-4063N/AN/A0N/A*
International Journal of Renewable Energy1905-717200.14300.048
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-7027N/AN/A0N/A*
Journal of Agricultural Technology1686-9141000.3780.126
Journal of Environmental Research0125-69390.045000.015
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-57540000
Journal of Science, Technology, and Humanities1685-660000.06300.021
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-4918N/AN/A0N/A*
Kasetsart Journal (Natural Science)0075-51920.0710.0970.0510.073
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796X0000
KMITL Science and Technology Journal1905-236700.0430.0500.031
KMITL Science Journal1685-20440.026000.009
Maejo International Journal of Science and Technology1905-7873N/A0.1380.120N/A*
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-8107N/AN/A0N/A*
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-10880000
ScienceAsia1513-18740.0440.0340.0480.042
Silpakorn University Science and Technology Journal1905-91590.3000.1000.1050.168
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-33950.0860.0900.0820.086
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X0.095000.032
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-38430.0370.2690.0790.128
Thai Journal of Agricultural Science0049-3589N/A0.0860.133N/A*
Thai Journal of Gastroenterology0859-24460000
Thai Journal of Genetics0857-8664000.1250.042
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-6084N/A00.029N/A*
Thailand Statistician1985-9057N/A00N/A*
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-40740.0180.0450.0410.035
The Natural History Bulletin of the Siam Society0080-94620.0500.08300.044
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health0125-15620.1020.0790.0900.090
Tropical Natural History1513-97000.0970.0510.0750.074
Veridian E-Journal, Silpakorn University1906-3431N/AN/A0.042N/A*
Walailak Journal of Science and Technology1686-39330.0770.1030.0770.086
ขอนแก่นเวชสาร0125-75010.1670.0120.0250.068
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-22080.2390.1600.1480.182
จักษุเวชสาร0857-51180.0930.0220.0440.053
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-64830.0170.0630.0330.038
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-52410.0730.1040.0610.079
พยาบาลสาร0125-51180.0480.0350.1140.066
พุทธชินราชเวชสาร0125-75600.0920.0330.0380.054
รามาธิบดีพยาบาลสาร0858-97390.0190.1230.1190.087
วชิรเวชสาร0125-12520.0330.2150.1110.120
วนสาร0943-09160000
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-93430.07700.0330.037
วารสาร มทร.อีสาน1906-215XN/AN/A0.031N/A*
วารสารกรมการแพทย์0125-16430.0470.02400.024
วารสารกองการพยาบาล0125-72420.1500.0150.0320.066
วารสารกายภาพบำบัด0125-463400.14300.048
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-45530.04800.3700.139
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-1773N/A0.0970.093N/A*
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-00250.23800.0540.097
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-3016N/AN/A0N/A*
วารสารการศึกษาพยาบาล0858-0405N/A0.0830N/A*
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-32990000
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-9980N/AN/A0N/A*
วารสารกีฏและสัตววิทยา0125-37940000
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-4338000.1250.042
วารสารคณะพลศึกษา1513-36130000
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-39540.1030.0140.1860.101
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-8160N/AN/A0N/A*
วารสารจักษุธรรมศาสตร์1905-29600.08000.0300.037
วารสารจันทรเกษมสาร0858-0006N/A00.032N/A*
วารสารจิตวิทยาคลินิก0125-1422N/AN/A0N/A*
วารสารทันตาภิบาล0857-880XN/AN/A0N/A*
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-25340.1800.1080.0360.108
วารสารนเรศวรพะเยา1906-2141N/A00N/A*
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-99490000
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1905-88370000
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์1905-6729000.0870.029
วารสารปาริชาต0857-08840000
วารสารพยาบาล0125-00780.08700.0630.050
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652XN/AN/A0.095N/A*
วารสารพยาบาลทหารบก1513-52170.1300.0830.0220.078
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-88850.1750.1610.0340.123
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-12310.1250.0440.0780.082
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-70210.4680.5190.5800.522
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-8958N/A0.1670.133N/A*
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-53710.0490.0850.2290.121
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605XN/AN/A0N/A*
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง0858-84300000
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1513-46950.0380.0410.0230.034
วารสารพลังงาน0859-08180000
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-5452N/AN/A0.018N/A*
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264XN/AN/A0N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-14120.021000.007
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-98070.03800.0490.029
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร0858-74180.0480.0780.0790.068
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา0859-25350000
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0125-74980.051000.017
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1906-01810000
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-9311N/A00N/A*
วารสารมหิดล0859-25860000
วารสารร่มไทรทอง0858-26880000
วารสารรังสีเทคนิค0857-14220000
วารสารราชบัณฑิตยสถาน0215-29680.0370.05400.030
วารสารวนศาสตร์0857-17240.0500.0200.0450.038
วารสารวิจัย มข.0859-39570.0960.0570.0720.075
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X0.0100.0240.0090.014
วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-3334N/A00N/A*
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-1889N/A00N/A*
วารสารวิจัยทางการพยาบาล0859-76850.0420.20400.082
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-0319N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยพลังงาน1686-343700.06700.022
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1686-99740000
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1686-84200000
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-94370.4330.3160.2730.341
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่1513-8410N/A00N/A*
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)1685-29230.071000.024
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0125-63350000
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์0857-44210.0180.1010.0430.054
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-1137N/A00N/A*
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่1906-3628N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X0.0440.0450.0230.037
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย1905-18670000
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์1905-252900.01700.006
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-2605N/A00N/A*
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-8850N/A00N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-4409N/A00N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย0125-24370.0350.02500.020
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X0000
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-5134N/A00N/A*
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1960-5337N/A00.133N/A*
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-7186N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684x0.1380.1670.0900.132
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย1905-159xN/AN/A0.012N/A*
วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก1905-6583N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-49230.1230.0530.0700.082
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-9450N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการเกษตร0125-83890.0260.0220.0850.044
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-98690.0430.0770.2310.117
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-0432N/A0.0200N/A*
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110XN/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์1905-3193N/A00.045N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.0125-77300000
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-23640.0500.0330.0300.038
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-16000.1280.0430.0590.077
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-743000.2000.1350.112
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา0859-6633N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา0858-76120.0220.0910.0470.053
วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-55610.0360.0530.0440.044
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-95120.0340.1250.0830.081
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-05070.0920.1250.2180.145
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-44350.0480.0760.1270.084
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-9664N/A0.0320.108N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-79410.01800.0130.010
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-72010.0380.04800.029
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-4530N/AN/A0N/A*
วารสารวิศวกรรมศาสตร์1906-3636N/A00N/A*
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว1905-4548N/A0.0570.032N/A*
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-46520.0200.0380.1520.070
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-2178000.0240.008
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-5280N/AN/A0N/A*
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-29610.0280.0140.0270.023
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-4405N/AN/A0N/A*
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-0914N/A0.0170N/A*
วารสารสภาการพยาบาล1513-12620.2000.1270.1670.165
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69850.2350.2840.3150.278
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0125-88420.7501.3271.1481.075
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-406XN/AN/A0N/A*
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-3743N/AN/A0.033N/A*
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-4261N/AN/A0.026N/A*
วารสารสวนปรุง0857-2127N/AN/A0N/A*
วารสารสหเวชศาสตร์1513-48650000
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-22970.0290.0380.0790.049
วารสารสัตวแพทย์0125-516900.0300.0290.020
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X0.03600.1760.071
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา1905-71640.3330.2000.1030.212
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-167800.0450.2320.092
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13870.0320.0590.0650.052
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0028-00110.067000.022
วารสารสิ่งแวดล้อม0859-3868N/A00N/A*
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท1906-8557N/AN/A0N/A*
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X0.1740.3410.3080.274
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม0857-09650000
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน1685-30910.0120.0100.0200.014
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-498700.0770.2590.112
วารสารเกษตร0857-084100.0500.0080.019
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-01080.0830.0750.1050.088
วารสารเกื้อการุณย์0858-3080000.0940.031
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-26820.0640.0630.0910.073
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่0125-5347N/A0.0730.026N/A*
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-66530.2560.3140.2550.275
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-3070N/AN/A0N/A*
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-8573N/A00.067N/A*
วารสารเภสัชวิทยา0125-3832N/AN/A0.086N/A*
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล0125-15700000
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-08520.0240.0640.0560.048
วารสารโภชนาการ0125-69550000
วารสารโรคมะเร็ง0125-2038N/AN/A0.021N/A*
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-6101000.4290.143
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-61490.08900.0450.045
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-20250.1310.0620.0410.078
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-99170.1280.0650.1060.10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-92540.042000.014
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-56140.0610.0140.0550.043
วิศวกรรมสาร มข.0125-82730.0680.0410.1040.071
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-79510.0350.0370.0150.029
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์1686-88030000
วิศวสารลาดกระบัง0125-17240.0110.0240.0630.033
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร0859-62550000
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-31230.1100.0540.0780.081
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-84350.1480.1570.1010.135
สักทอง : วารสารการวิจัย1513-7813N/A00N/A*
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-7571N/A00.036N/A*
สารศิริราช0125-152X0.0540.0350.0380.042
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-6920N/A00.051N/A*
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-95020.0300.0240.0200.025
เชียงใหม่เวชสาร0125-59830.0260.0230.0470.032
เวชชสารสัตวแพทย์0125-64910.0240.1520.1790.118
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-68230.0530.1080.0810.081
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-7722N/AN/A0.019N/A*
แก่นเกษตร0125-04850.0230.0320.0440.033
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-34600.0230.0640.0650.051
ไทยเภสัชสาร0125-468500.10500.035