ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 237 รายการ
 

เลือกช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai-Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2552 - 2554 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai-Journal Impact Factors ปี 2552 Thai-Journal Impact Factors ปี 2553 Thai-Journal Impact Factors ปี 2554 Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2552 - 2554
ASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-546000N/AN/A*
Asian Biomedicin1905-74150.1270.1450.0400.104
Asian Journal of Energy and Environment1513-412100.026N/AN/A*
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunolog0125-877X0.0940.1110.1350.113
AU Journal of Technology1513-0886N/A0.222N/AN/A*
Chiang Mai Journal of Scienc0125-25260.0600.0310.1280.073
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-19940.0330.0120.0200.022
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-95450.03200.0210.018
Engineering Journal0125-8281000.0880.029
Engineering Transactions0859-92380.045000.015
Environment and Natural Resources Journal1686-54560.02500.0260.017
EnvironmentAsia1906-1714000.0520.017
International Journal of Agricultural Technology1686-914100.3780.1150.164
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-4063N/A00.074N/A*
International Journal of Renewable Energy1905-71720.14300.0420.062
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-7027N/A0N/AN/A*
Journal of Applied Animal Science1906-2257N/AN/A0N/A*
Journal of Environmental Research0125-69390000
Journal of Health Research0857-44210.1010.0430.1650.103
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-57540000
Journal of Science, Technology, and Humanities1685-66000.063000.021
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-4918N/A0N/AN/A*
Kasetsart Journal (Natural Science)0075-51920.0970.0510.0540.067
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796X000.1250.042
KMITL Science and Technology Journal1905-23670.0430.0500.1050.066
KMITL Science Journal1685-204400N/AN/A*
Maejo International Journal of Science and Technolog1905-78730.1380.1200.0740.111
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-8107N/A0N/AN/A*
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-108800N/AN/A*
Rajabhat Journal of Sciences and Humanities1905-319300.045N/AN/A*
ScienceAsi1513-18740.0340.0480.0570.046
Silpakorn University Science and Technology Journal1905-91590.1000.10500.068
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-33950.0900.0820.0910.088
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X0000
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-38430.2690.0790.2040.184
Thai Journal of Agricultural Science0049-35890.0860.1330.0360.085
Thai Journal of Gastroenterology0859-24460000
Thai Journal of Genetics0857-866400.1250.0940.073
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-608400.0290.0920.040
Thailand Statistician1985-9057000.1360.045
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-40740.0450.0410.0470.044
The Natural History Bulletin of the Siam Society0080-94620.0830N/AN/A*
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Healt0125-15620.0790.0900.0830.084
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-46850.10500.1540.086
Tropical Natural History1513-97000.0510.0750.1470.091
Walailak Journal of Science and Technology1686-39330.1030.0770.0510.077
ขอนแก่นเวชสาร0125-75010.0120.0250.0170.018
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-22080.1600.1480.1300.146
จักษุเวชสาร0857-51180.0220.0440.0360.034
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-64830.0630.0330.0310.042
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-52410.1040.0610.0650.077
พยาบาลสาร0125-51180.0350.1140.0200.056
พุทธชินราชเวชสาร0125-75600.0330.0380.0440.038
รามาธิบดีพยาบาลสาร0858-97390.1230.1190.1770.140
รามาธิบดีเวชสาร0125-3611N/AN/A0N/A*
วชิรเวชสาร0125-12520.2150.1110.0840.137
วนสาร0943-091600N/AN/A*
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-934300.0330.0330.022
วารสาร มทร.อีสาน1906-215XN/A0.0310N/A*
วารสารกรมการแพทย์0125-16430.0240N/AN/A*
วารสารกองการพยาบาล0125-72420.0150.0320.0410.029
วารสารกายภาพบำบัด0125-46340.14300.2080.117
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-455300.3700.1060.159
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2351-0358N/AN/A0.762N/A*
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-17730.0970.0930.0680.086
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-002500.0540.0860.047
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-3016N/A00N/A*
วารสารการศึกษาพยาบาล0858-04050.0830N/AN/A*
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-5103N/AN/A0N/A*
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-32990000
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-9980N/A00N/A*
วารสารกีฏและสัตววิทยา0125-379400N/AN/A*
วารสารกุมารเวชศาสตร์0858-0944N/AN/AN/AN/A*
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-433800.1250.2500.125
วารสารคณะพลศึกษา1513-361300N/AN/A*
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-39540.0140.1860.1950.132
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-8160N/A00.059N/A*
วารสารจักษุธรรมศาสตร์1905-296000.03000.010
วารสารจันทรเกษมสาร0858-000600.0320.0330.022
วารสารจิตวิทยาคลินิก0125-1422N/A00N/A*
วารสารทันตาภิบาล0857-880XN/A0N/AN/A*
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-25340.1080.0360.0730.072
วารสารนเรศวรพะเยา1906-21410000
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-99490000
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1686-0632N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1905-883700N/AN/A*
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์1905-672900.087N/AN/A*
วารสารปาริชาต0857-088400N/AN/A*
วารสารพยาบาล0125-007800.063N/AN/A*
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-3743N/A0.033N/AN/A*
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652XN/A0.0950N/A*
วารสารพยาบาลทหารบก1513-52170.0830.0220.0560.054
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-88850.1610.0340.1320.109
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-12310.0440.0780.0330.052
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-5454N/AN/AN/AN/A*
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-70210.5190.5800.8000.633
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-89580.1670.1330.0330.111
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-53710.0850.2290.0870.134
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605XN/A00.438N/A*
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง0858-843000N/AN/A*
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1513-46950.0410.023N/AN/A*
วารสารพลังงาน0859-081800N/AN/A*
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-5452N/A0.0180.015N/A*
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264XN/A00.054N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-1412000.0210.007
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-980700.0490.1620.070
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-5981N/AN/A0.052N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร0858-74180.0780.0790.0270.061
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา0859-253500N/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0125-749800N/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1906-5965N/AN/A0N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-93110000
วารสารมหิดล0859-258600N/AN/A*
วารสารร่มไทรทอง0858-268800N/AN/A*
วารสารรังสีเทคนิค0857-142200N/AN/A*
วารสารราชบัณฑิตยสถาน0215-29680.0540N/AN/A*
วารสารวนศาสตร์0857-17240.0200.0450.1090.058
วารสารวิจัย มข.0859-39570.0570.0720.0590.063
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X0.0240.00900.011
วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-33340000
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-1889000.0200.007
วารสารวิจัยทางการพยาบาล0859-76850.2040N/AN/A*
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-0319N/A00N/A*
วารสารวิจัยพลังงาน1686-34370.067000.022
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1686-997400N/AN/A*
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1686-84200000
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-94370.3160.2730.2180.269
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร1905-4963N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-1722N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327XN/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)1685-292300N/AN/A*
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0125-633500N/AN/A*
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-1137000.0200.007
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-7393N/AN/A0.033N/A*
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่1906-3628N/A00.014N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X0.0450.0230.0910.053
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-2605000.0680.023
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-885000N/AN/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-44090000
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X000.0740.025
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-513400N/AN/A*
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1960-533700.13300.044
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-7186N/A00N/A*
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684x0.1670.0900.0480.102
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-6175N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก1905-6583N/A00.034N/A*
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-49230.0530.0700.0520.058
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-9450N/A00.107N/A*
วารสารวิชาการเกษตร0125-83890.0220.0850.0210.043
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-98690.0770.2310.1480.152
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-04320.02000.0210.014
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110XN/A00N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.0125-77300000
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-23640.0330.0300.0690.044
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-16000.0430.0590.0630.055
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-74300.2000.1350.1790.171
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา0859-6633N/A00N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา0858-76120.0910.0470.0690.069
วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-55610.0530.04400.032
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-95120.1250.083N/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-05070.1250.2180.2180.187
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-44350.0760.1270.0320.078
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-96640.0320.1080.0790.073
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-794100.0130.0690.027
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-72010.0480N/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-4530N/A00.043N/A*
วารสารวิศวกรรมศาสตร์1906-3636000.1000.033
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว1905-45480.0570.03200.030
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-46520.0380.1520.0510.080
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-217800.02400.008
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-5280N/A00N/A*
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-29610.0140.0270.0250.022
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-4405N/A00N/A*
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-09140.017000.006
วารสารสภาการพยาบาล1513-12620.1270.1670.1640.153
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69850.2840.3150.3150.305
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0125-88421.3271.1480.7621.079
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-406XN/A00.056N/A*
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-4261N/A0.0260.071N/A*
วารสารสวนปรุง0857-2127N/A0N/AN/A*
วารสารสหเวชศาสตร์1513-486500N/AN/A*
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-22970.0380.0790.0630.060
วารสารสัตวแพทย์0125-51690.0300.0290.0290.029
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X00.1760.0770.084
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-71640.2000.1030.0690.124
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-16780.0450.2320.0820.120
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13870.0590.0650.0410.055
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0028-001100N/AN/A*
วารสารสิ่งแวดล้อม0859-3868000.0290.010
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท1906-8557N/A00.032N/A*
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X0.3410.3080.1140.254
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม0857-096500N/AN/A*
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน1685-30910.0100.0200.0100.013
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-49870.0770.259N/AN/A*
วารสารอาหารและยา0859-1180N/AN/A0.020N/A*
วารสารเกษตร0857-08410.0500.0080.0060.021
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-01080.0750.1050.0260.069
วารสารเกื้อการุณย์0858-308000.0940.0310.042
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-26820.0630.0910.0140.056
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่0125-53470.0730.0260.0290.043
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-66530.3140.2550.3610.310
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-3070N/A00N/A*
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-857300.0670.0250.031
วารสารเภสัชวิทยา0125-3832N/A0.0860.043N/A*
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล0125-15700000
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-08520.0640.0560.0880.069
วารสารโภชนาการ0125-695500N/AN/A*
วารสารโรคมะเร็ง0125-2038N/A0.0210.068N/A*
วารสารโรคเอดส์0857-8575N/AN/A0.125N/A*
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-6882N/AN/A0.020N/A*
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-610100.429N/AN/A*
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-7251N/AN/AN/AN/A*
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-614900.0450.0530.033
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-20250.0620.0410.0270.043
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-99170.0650.1060.0450.072
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-9254000.0420.014
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-56140.0140.05500.023
วิศวกรรมสาร มก.0857-4154N/AN/A0N/A*
วิศวกรรมสาร มข.0125-82730.0410.1040.0560.067
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-79510.0370.0150.0500.034
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์1686-880300N/AN/A*
วิศวสารลาดกระบัง0125-17240.0240.0630.0720.053
วิสัญญีสาร0857-1287N/AN/A0N/A*
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร0859-625500N/AN/A*
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-31230.0540.0780.0310.054
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-84350.1570.1010.0990.119
สักทอง : วารสารการวิจัย1513-78130000
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-757100.0360.0360.024
สารศิริราช0125-152X0.0350.0380.0320.035
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-692000.0510.0260.026
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-95020.0240.0200.1430.062
เชียงใหม่เวชสาร0125-59830.0230.0470.0930.054
เวชชสารสัตวแพทย0125-64910.1520.1790.1270.153
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-68230.1080.08100.063
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-7722N/A0.0190.056N/A*
แก่นเกษตร0125-04850.0320.0440.0850.054
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-34600.0640.065N/AN/A*