ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553 - 2555 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553 - 2555 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 252 รายการ
 

เลือกช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai-Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553 - 2555 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai-Journal Impact Factors ปี 2553 Thai-Journal Impact Factors ปี 2554 Thai-Journal Impact Factors ปี 2555 Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553 - 2555
ASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-54600N/AN/AN/A*
Asian Biomedicine1905-74150.1450.0400.0610.082
Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering1906-151XN/AN/A0.013N/A*
Asian Journal of Energy and Environment1513-41210.026N/AN/AN/A*
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology0125-877X0.1110.1350.0550.10
AU Journal of Technology1513-08860.222N/A0N/A*
Chiang Mai Journal of Science0125-25260.0310.1280.2540.138
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-19940.0120.0200.0800.037
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-954500.0210.0160.012
Engineering Journal0125-828100.0880.0770.055
Engineering Transactions0859-9238000.1500.050
Environment and Natural Resources Journal1686-545600.0260.0290.018
EnvironmentAsia1906-171400.0520.0250.026
International Journal of Agricultural Technology1686-91410.3780.1150.1050.199
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-406300.0740.2670.114
International Journal of Renewable Energy1905-717200.0420.0420.028
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-70270N/A0N/A*
Journal of Applied Animal Science1906-2257N/A00.231N/A*
Journal of Environmental Research0125-6939000.0910.030
Journal of Health Research0857-44210.0430.1650.2220.143
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-575400.060.020
Journal of Science, Technology, and Humanities1685-66000000
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-49180N/A0.071N/A*
Kasetsart Journal (Natural Science)0075-51920.0510.0540.0720.059
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796X00.1250.1300.085
KMITL Science and Technology Journal1905-23670.0500.10500.052
KMITL Science Journal1685-20440N/AN/AN/A*
Maejo International Journal of Science and Technology1905-78730.1200.0740.0630.086
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-81070N/A0.213N/A*
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-10880N/A0N/A*
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-31930.045N/A0.067N/A*
ScienceAsia1513-18740.0480.0570.0080.038
Silpakorn University Science and Technology Journal1905-91590.10500.0500.052
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-33950.0820.0910.1090.094
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X000.0160.005
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-38430.0790.2040.0510.111
Thai Journal of Agricultural Science0049-35890.1330.0360.0540.074
Thai Journal of Gastroenterology0859-2446000.0290.010
Thai Journal of Genetics0857-86640.1250.0940.1670.129
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-60840.0290.0920.0750.065
Thailand Statistician1985-905700.1360.1430.093
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-40740.0410.0470.0170.035
The Natural History Bulletin of the Siam Society0080-9472N/AN/A0N/A*
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health0125-15620.0900.0830.1180.097
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-468500.1540.0970.084
Tropical Natural History1513-97000.0750.1470.2580.160
Walailak Journal of Science and Technology1686-39330.0770.0510.1080.079
ขอนแก่นเวชสาร0125-75010.0250.0170.0610.034
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-22080.1480.1300.1460.141
จักษุเวชสาร0857-51180.0440.0360.0610.047
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-64830.0330.0310.0470.037
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-52410.0610.0650.0980.075
พยาบาลสาร0125-51180.1140.0200.0310.055
พุทธชินราชเวชสาร0125-75600.0380.0440.0530.045
รามาธิบดีพยาบาลสาร0858-97390.1190.1770.1820.159
รามาธิบดีเวชสาร0125-3611N/A00N/A*
วชิรเวชสาร0125-12520.1110.0840.1180.104
วนสาร0943-09160N/AN/AN/A*
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-93430.0330.0330.1460.071
วารสาร มทร.อีสาน1906-215X0.03100.0560.029
วารสารกรมการแพทย์0125-16430N/AN/AN/A*
วารสารกองการพยาบาล0125-72420.0320.0410.1040.059
วารสารกายภาพบำบัด0125-463400.2080.0710.093
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-45530.3700.1060.1590.212
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2351-0358N/A0.7621.531N/A*
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-17730.0930.0680.1840.115
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-00250.0540.0860.0920.077
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-30160000
วารสารการศึกษาพยาบาล0858-04050N/AN/AN/A*
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม0859-5453N/AN/A0.026N/A*
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-5103N/A00N/A*
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1685-991XN/AN/A0N/A*
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-3299000.1210.040
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-9980000.0530.018
วารสารกีฏและสัตววิทยา0125-37940N/AN/AN/A*
วารสารกุมารเวชศาสตร์0858-0944N/AN/A0.052N/A*
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-43380.1250.2500.0450.140
วารสารคณะพลศึกษา1513-36130N/A0N/A*
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-39540.1860.1950.2420.208
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-816000.059N/AN/A*
วารสารจักษุธรรมศาสตร์1905-29600.030000.010
วารสารจันทรเกษมสาร0858-00060.0320.03300.022
วารสารจิตวิทยาคลินิก0125-14220000
วารสารทันตาภิบาล0857-880X0N/A0.043N/A*
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-25340.0360.0730.0480.052
วารสารนเรศวรพะเยา1906-2141000.1090.036
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-99490000
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1905-88370N/AN/AN/A*
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1905-67290.087N/A0.067N/A*
วารสารพยาบาล0125-00780.063N/A0.045N/A*
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-37430.033N/A0.063N/A*
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X0.09500.0240.040
วารสารพยาบาลทหารบก1513-52170.0220.0560.3110.130
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-88850.0340.1320.1820.116
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-12310.0780.0330.0660.059
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-5454N/AN/A0N/A*
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-70210.5800.8000.550.643
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-89580.1330.0330.0650.077
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-53710.2290.0870.1460.154
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X00.4380.0530.164
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง0858-84300N/AN/AN/A*
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย1906-7038N/AN/A0.018N/A*
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1513-46950.023N/A0N/A*
วารสารพลังงาน0859-08180N/AN/AN/A*
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-54520.0180.0150.0120.015
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X00.0540.0630.039
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-141200.02100.007
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-98070.0490.1620.0440.085
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-5981N/A0.0520.179N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร0858-74180.0790.0270.0350.047
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา0859-25350N/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0125-74980N/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1906-5965N/A00.043N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-9311000.0400.013
วารสารมหิดล0859-25860N/AN/AN/A*
วารสารร่มไทรทอง0858-26880N/AN/AN/A*
วารสารรังสีเทคนิค0857-14220N/AN/AN/A*
วารสารราชบัณฑิตยสถาน0125-2968N/AN/A0.019N/A*
วารสารวนศาสตร์0857-17240.0450.1090.0230.059
วารสารวิจัย มข.0859-39570.0720.0590.0860.072
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X0.00900.0330.014
วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-3334000.0670.022
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-188900.0200.3330.118
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย1906-6627N/AN/A0.030N/A*
วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-113700.0200.0260.015
วารสารวิจัยทางการพยาบาล0859-76850N/AN/AN/A*
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-0319000.0430.014
วารสารวิจัยพลังงาน1686-34370000
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1686-99740N/A0N/A*
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1686-8420000.0040.001
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-94370.2730.2180.1500.214
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร1905-4963N/A00N/A*
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-1722N/A00.238N/A*
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327XN/A00N/A*
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)1685-29230N/AN/AN/A*
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0125-63350N/AN/AN/A*
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-7393N/A0.0330.128N/A*
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่1906-362800.0140.5120.175
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X0.0230.0910.1890.101
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-260500.0680.1730.080
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-88500N/A0.07N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-44090000
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X00.0740.1850.086
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา1905-291XN/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-51340N/A0N/A*
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1960-53370.133000.044
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1905-3819N/AN/A0.044N/A*
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-71860000
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684x0.0900.0480.1230.087
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-6175N/AN/A0.05N/A*
วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก1905-658300.034N/AN/A*
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-49230.0700.0520.0660.063
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา0859-1083N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-945000.1070.1000.069
วารสารวิชาการเกษตร0125-83890.0850.0210.0210.042
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-98690.2310.1480.1670.182
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-043200.0210.0360.019
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0857-7927N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา0859-4562N/AN/A0.036N/A*
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์0859-6808N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X000.0880.029
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น1686-4522N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.0125-773000N/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-23640.0300.0690.0340.044
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-16000.0590.0630.0680.063
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-74300.1350.1790.1940.169
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา0859-6633000.0630.021
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา0858-76120.0470.0690.1000.072
วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-55610.044000.015
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-95120.083N/A0.179N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-05070.2180.2180.2700.235
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-44350.1270.0320.0160.058
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-96640.1080.0790.0510.079
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-79410.0130.0690.0610.048
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-72010N/A0N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-453000.0430.0740.039
วารสารวิศวกรรมศาสตร์1906-363600.1000.1110.070
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-45480.03200.0480.027
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-46520.1520.0510.1280.110
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-21780.024000.008
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-5280000.0310.010
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-29610.0270.0250.0130.022
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2228-8724N/AN/A0N/A*
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-44050000
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-0914000.1040.035
วารสารสภาการพยาบาล1513-12620.1670.1640.2670.199
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69850.3150.3150.3470.326
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0125-88421.1480.7621.5311.147
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-408XN/AN/A0.300N/A*
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-42610.0260.0710.1250.074
วารสารสวนปรุง0857-21270N/A0.038N/A*
วารสารสหเวชศาสตร์1513-48650N/A0N/A*
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-22970.0790.0630.1460.096
วารสารสัตวแพทย์0125-51690.0290.02900.019
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X0.1760.0770.6250.293
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-71640.1030.0690.0750.082
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-16780.2320.0820.2200.178
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13870.0650.0410.0890.065
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0028-00110N/AN/AN/A*
วารสารสิ่งแวดล้อม0859-386800.02900.010
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท1906-855700.0320.0130.015
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X0.3080.1140.1670.196
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้1906-9790N/AN/A1.000N/A*
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม0857-09650N/AN/AN/A*
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน1685-30910.0200.0100.0220.017
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-49870.259N/A0.048N/A*
วารสารอาหารและยา0859-1180N/A0.0200.020N/A*
วารสารเกษตร0857-08410.0080.0060.0670.027
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-01080.1050.0260.0710.067
วารสารเกษตรพระวรุณ1685-8379N/AN/A0.089N/A*
วารสารเกื้อการุณย์0858-30800.0940.0310.0650.063
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-26820.0910.0140.040.048
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่0125-53470.0260.0290.0540.036
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-66530.2550.3610.3170.311
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-30700000
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-85730.0670.0250.0240.039
วารสารเภสัชวิทยา0125-38320.0860.0430.0150.048
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล0125-15700000
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-08520.0560.0880.0580.067
วารสารโภชนาการ0125-69550N/A0N/A*
วารสารโรคมะเร็ง0125-20380.0210.0680.0790.056
วารสารโรคเอดส์0857-8575N/A0.1250N/A*
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-6882N/A0.0200N/A*
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม1686-4417N/AN/A0.015N/A*
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-61010.429N/A0.083N/A*
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-7251N/AN/A0N/A*
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1686-8579N/AN/A0.077N/A*
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-61490.0450.0530.0210.040
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-20250.0410.0270.1080.059
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-99170.1060.0450.0650.072
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-925400.0420.0830.042
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-0488N/AN/A0N/A*
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-56140.05500.0270.027
วิศวกรรมสาร มก.0857-4154N/A00.051N/A*
วิศวกรรมสาร มข.0125-82730.1040.0560.0980.086
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-79510.0150.0500.0690.045
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์1686-88030N/AN/AN/A*
วิศวสารลาดกระบัง0125-17240.0630.0720.1040.080
วิสัญญีสาร0857-1287N/A00.077N/A*
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร0859-62550N/AN/AN/A*
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-31230.0780.0310.0970.069
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-84350.1010.0990.0610.087
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-75710.0360.0360.0830.052
สารศิริราช0125-152X0.0380.0320.0420.037
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-69200.0510.0260.0240.034
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-95020.0200.1430.0280.064
เชียงใหม่เวชสาร0125-59830.0470.0930.0270.056
เวชชสารสัตวแพทย์0125-64910.1790.1270.070.125
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-68230.08100.0540.045
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-77220.0190.05600.025
แก่นเกษตร0125-04850.0440.0850.1580.096
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-34600.065N/A0.122N/A*