ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2554 - 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2554 - 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 248 รายการ
 

เลือกช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai-Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2554 - 2556 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai-Journal Impact Factors ปี 2554 Thai-Journal Impact Factors ปี 2555 Thai-Journal Impact Factors ปี 2556 Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2554 - 2556
Applied Environmental Research2287-0741N/AN/A0N/A*
ASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-5460N/AN/AN/AN/A*
Asian Biomedicine1905-74150.0400.0610.0600.054
Asian Journal of Energy and Environment1513-4121N/AN/AN/AN/A*
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology0125-877X0.1350.0550.0420.077
AU Journal of Technology1513-0886N/A00.013N/A*
Chiang Mai Journal of Science0125-25260.1280.2540.1550.179
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-19940.0200.0800.0290.043
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-95450.0210.0160.0500.029
Engineering Journal0125-82810.0880.0770.0670.077
Engineering Transactions0859-923800.15000.050
Environment and Natural Resources Journal1686-54560.0260.0290.0590.038
EnvironmentAsia1906-17140.0520.0250.0950.057
International Journal of Agricultural Technology1686-91410.1150.1050.0690.096
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-40630.0740.2670.0590.133
International Journal of Renewable Energy1905-71720.0420.0420.0420.042
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-7027N/A00.035N/A*
Journal of Applied Animal Science1906-225700.2310.1360.122
Journal of Health Research0857-44210.1650.2220.0280.138
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-57540.060.1330.064
Journal of Science, Technology, and Humanities1685-66000000
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-4918N/A0.0710.015N/A*
Kasetsart Journal (Natural Science)0075-51920.0540.0720.0710.066
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796X0.1250.1300.4350.230
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology1906-151XN/A0.0130N/A*
KMITL Science and Technology Journal1905-23670.105000.035
Maejo International Journal of Science and Technology1905-78730.0740.0630.1070.081
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports2286-8933N/AN/A0N/A*
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-8107N/A0.2130.156N/A*
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-1088N/A0N/AN/A*
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-3193N/A0.0670.028N/A*
Rangsit Journal of Arts and Sciences2229-063XN/AN/A0.027N/A*
ScienceAsia1513-18740.0570.0080.0930.053
Silpakorn University Science and Technology Journal1905-915900.0500.0500.033
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-33950.0910.1090.0670.089
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X00.01600.005
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-38430.2040.0510.2260.160
Thai Journal of Agricultural Science0049-35890.0360.0540.0730.054
Thai Journal of Gastroenterology0859-244600.02900.010
Thai Journal of Genetics0857-86640.0940.1670.1000.120
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-60840.0920.0750.0980.088
Thai Journal of Science and Technology2286-7333N/AN/AN/AN/A*
Thailand Statistician1685-9057N/AN/A0.074N/A*
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-40740.0470.01700.021
The Natural History Bulletin of the Siam Society0080-9472N/A00.500N/A*
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health0125-15620.0830.1180.0780.093
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-46850.1540.09700.084
Tropical Natural History1513-97000.1470.2580.0560.154
Walailak Journal of Science and Technology1686-39330.0510.1080.0590.073
ขอนแก่นเวชสาร0125-75010.0170.0610.0540.044
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-22080.1300.1460.0720.116
จักษุเวชสาร0857-51180.0360.06100.032
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-64830.0310.0470.0260.035
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-52410.0650.0980.0200.061
พยาบาลสาร0125-51180.0200.0310.1230.058
พุทธชินราชเวชสาร0125-75600.0440.05300.032
รามาธิบดีพยาบาลสาร0858-97390.1770.1820.1880.182
รามาธิบดีเวชสาร0125-3611000.0130.004
วชิรเวชสาร0125-12520.0840.1180.0170.073
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-93430.0330.1460.0850.088
วารสาร มทร.อีสาน1906-215X00.0560.0810.046
วารสารกรมการแพทย์0125-1643N/AN/AN/AN/A*
วารสารกองการพยาบาล0125-72420.0410.1040.1140.086
วารสารกายภาพบำบัด0125-46340.2080.0710.0320.104
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-45530.1060.1590.0860.117
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2351-03580.7621.5310.9901.094
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-17730.0680.1840.2200.157
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-00250.0860.0920.3140.164
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-3016000.0450.015
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม0859-5453N/A0.0260.013N/A*
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-5103000.0240.008
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1685-991XN/A00N/A*
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-329900.1210.0860.069
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-998000.0530.2940.116
วารสารกีฏและสัตววิทยา0125-3794N/AN/AN/AN/A*
วารสารกุมารเวชศาสตร์0858-0944N/A0.0520.110N/A*
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-43380.2500.0450.1350.143
วารสารคณะพลศึกษา1513-3613N/A00.024N/A*
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-39540.1950.2420.2820.240
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-81600.059N/AN/AN/A*
วารสารจักษุธรรมศาสตร์1905-2960000.0670.022
วารสารจันทรเกษมสาร0858-00060.033000.011
วารสารจิตวิทยาคลินิก0125-14220000
วารสารทันตาภิบาล0857-880XN/A0.0430.036N/A*
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-25340.0730.0480.0240.048
วารสารนเรศวรพะเยา1906-214100.1090.1230.077
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-994900N/AN/A*
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1905-6729N/A0.0670.043N/A*
วารสารพยาบาล0125-0078N/A0.0450.031N/A*
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-3743N/A0.0630.089N/A*
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X00.0240.0240.016
วารสารพยาบาลทหารบก1513-52170.0560.3110.5630.310
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-88850.1320.1820.3280.214
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-12310.0330.0660.0480.049
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-5454N/A00N/A*
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-70210.8000.550.6530.668
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-89580.0330.0650.0610.053
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-53710.0870.1460.1430.125
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X0.4380.0530.1500.214
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย1906-7038N/A0.0180.163N/A*
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1513-4695N/A0N/AN/A*
วารสารพลังงาน0859-0818N/AN/AN/AN/A*
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-54520.0150.01200.009
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X0.0540.0630.0500.056
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-14120.02100.0340.018
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-98070.1620.04400.069
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-59810.0520.1790.3210.184
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร0858-74180.0270.0350.0480.037
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1906-596500.04300.014
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-931100.0400.0740.038
วารสารรังสีเทคนิค0857-1422N/AN/AN/AN/A*
วารสารราชบัณฑิตยสถาน0125-2968N/A0.0190.040N/A*
วารสารวนศาสตร์0857-17240.1090.02300.044
วารสารวิจัย มข.0859-39570.0590.0860.2380.128
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X00.0330.0900.041
วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-333400.0670.1250.064
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-18890.0200.3330.1180.157
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1686-842000.004N/AN/A*
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย1906-6627N/A0.0300N/A*
วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-11370.0200.0260.0540.033
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-031900.0430.0420.028
วารสารวิจัยพลังงาน1686-343700N/AN/A*
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1686-9974N/A00N/A*
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-94370.2180.1500.3020.223
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร1905-49630000
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-172200.2380.0290.089
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327X000.0150.005
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)1685-2923N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0125-6335N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-73930.0330.1280.0680.076
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่1906-36280.0140.5120.1000.209
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X0.0910.1890.2660.182
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-26050.0680.1730.2090.150
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-8850N/A0.070.023N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-44090000
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X0.0740.1850.0330.097
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2228-8120N/AN/A0.028N/A*
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา1905-291XN/A00N/A*
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-5134N/A00.049N/A*
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1906-5337N/AN/A0.032N/A*
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1905-3819N/A0.0440N/A*
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-71860000
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684x0.0480.1230.1280.10
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-6175N/A0.050.219N/A*
วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก1905-65830.034N/AN/AN/A*
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-49230.0520.0660.0460.055
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา0859-1083N/A00N/A*
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-94500.1070.1000.1880.132
วารสารวิชาการเกษตร0125-83890.0210.0210.0910.044
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-98690.1480.1670.1910.169
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-04320.0210.0360.0670.041
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0857-7927N/A0N/AN/A*
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา0859-4562N/A0.0360.087N/A*
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์0859-6808N/A00.048N/A*
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X00.0880.0980.062
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น1686-4522N/A00N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.0125-77300N/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-23640.0690.0340.0470.050
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-16000.0630.0680.0290.053
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-74300.1790.1940.1080.160
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา0859-663300.06300.021
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา0858-76120.0690.1000.1080.092
วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-55610000
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-9512N/A0.1790.286N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-05070.2180.2700.3330.274
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-44350.0320.0160.0420.030
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-96640.0790.0510.0200.050
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-79410.0690.0610.1250.085
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-7201N/A00.019N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-45300.0430.0740.0400.052
วารสารวิศวกรรมศาสตร์1906-36360.1000.1110.1940.135
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-454800.0480.0770.042
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-46520.0510.1280.0280.069
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-2178000.0230.008
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-528000.0310.0330.021
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-29610.0250.0130.0210.020
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2228-8724N/A00N/A*
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-44050000
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-091400.1040.0200.041
วารสารสภาการพยาบาล1513-12620.1640.2670.4890.307
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69850.3150.3470.2220.295
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-408XN/A0.3000.056N/A*
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-42610.0710.12500.065
วารสารสวนปรุง0857-2127N/A0.0380.036N/A*
วารสารสหเวชศาสตร์1513-4865N/A0N/AN/A*
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-22970.0630.1460.1670.125
วารสารสัตวแพทย์0125-51690.02900.0710.033
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X0.0770.6250.2000.301
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-71640.0690.0750.1110.085
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-16780.0820.2200.3770.226
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13870.0410.0890.0950.075
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0028-0011N/AN/AN/AN/A*
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น0858-8899N/AN/A0N/A*
วารสารสิ่งแวดล้อม0859-38680.02900.0210.017
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท1906-85570.0320.0130.0120.019
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X0.1140.1670.2310.171
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้1906-9790N/A1.0000.200N/A*
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน1685-30910.0100.0220.0270.020
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-4987N/A0.0480.050N/A*
วารสารอาหารและยา0859-11800.0200.0200.0960.045
วารสารเกษตร0857-08410.0060.0670.1880.087
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-01080.0260.0710.0370.045
วารสารเกษตรพระวรุณ1685-8379N/A0.0890N/A*
วารสารเกื้อการุณย์0858-30800.0310.0650.0970.064
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-26820.0140.040.0420.032
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่0125-53470.0290.0540.0480.044
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-66530.3610.3170.2540.311
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-30700000
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-85730.0250.0240.0210.023
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-1210N/AN/A0N/A*
วารสารเภสัชกรรมไทย1906-5574N/AN/A0.111N/A*
วารสารเภสัชวิทยา0125-38320.0430.0150.0110.023
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล0125-15700000
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-08520.0880.0580.1590.102
วารสารโภชนาการ0125-6955N/A0N/AN/A*
วารสารโรคมะเร็ง0125-20380.0680.0790.0860.078
วารสารโรคเอดส์0857-85750.1250N/AN/A*
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-68820.02000.0370.019
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม1686-4417N/A0.015N/AN/A*
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-6101N/A0.0830N/A*
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-7251N/A00.058N/A*
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1686-8579N/A0.0770N/A*
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-61490.0530.0210.0330.036
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-20250.0270.1080.1470.094
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-99170.0450.0650.0430.051
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-92540.0420.08300.042
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-0488N/A00.067N/A*
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-561400.0270.0420.023
วิศวกรรมสาร มก.0857-415400.0510.0990.050
วิศวกรรมสาร มข.0125-82730.0560.0980.1690.108
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร1905-615XN/AN/A0N/A*
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-79510.0500.06900.040
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์1686-8803N/AN/AN/AN/A*
วิศวสารลาดกระบัง0125-17240.0720.1040.0990.092
วิสัญญีสาร0857-128700.0770.0360.038
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-31230.0310.0970.2350.121
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-84350.0990.0610.1770.112
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-75710.0360.0830.0950.071
สารศิริราช0125-152X0.0320.0420.0630.046
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-69200.0260.0240.0260.025
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-95020.1430.0280.0270.066
เชียงใหม่เวชสาร0125-59830.0930.0270.0310.050
เวชชสารสัตวแพทย์0125-64910.1270.070.1010.099
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-682300.0540.1180.057
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-77220.05600.0170.024
แก่นเกษตร0125-04850.0850.1580.1760.140
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-3460N/A0.1220.072N/A*
ไทยไภษัชยนิพนธ์1686-9540N/AN/A0.053N/A*