ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555 - 2557 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555 - 2557 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 258 รายการ
 

เลือกช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai-Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555 - 2557 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai-Journal Impact Factors ปี 2555 Thai-Journal Impact Factors ปี 2556 Thai-Journal Impact Factors ปี 2557 Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555 - 2557
Applied Environmental Research2287-0741N/A00N/A*
ASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-5460N/AN/AN/AN/A*
Asian Biomedicine1905-74150.0610.0600.0350.052
Asian Journal of Energy and Environment1513-4121N/AN/AN/AN/A*
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology0125-877X0.0550.0420.0640.054
AU Journal of Technology1513-088600.0130.0160.010
Chiang Mai Journal of Science0125-25260.2540.1550.2010.203
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-19940.0800.0290.0750.061
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-95450.0160.0500.0640.043
Engineering Journal0125-82810.0770.0670.0870.077
Engineering Transactions0859-92380.150000.050
Environment and Natural Resources Journal1686-54560.0290.0590.0940.061
EnvironmentAsia1906-17140.0250.0950.0650.062
International Journal of Agricultural Technology1686-91410.1050.0690.0460.073
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-40630.2670.0590.1110.146
International Journal of Renewable Energy1905-71720.0420.0420.0420.042
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-702700.0350.0120.016
Journal of Applied Animal Science1906-22570.2310.1360.1250.164
Journal of Health Research0857-44210.2220.0280.0620.104
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-5754.060.1330.0910.095
Journal of Science, Technology, and Humanities1685-66000000
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-49180.0710.015N/AN/A*
Kasetsart Journal (Natural Science)0075-51920.0720.0710.0560.066
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796X0.1300.4350.2080.258
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology1906-151X0.013000.004
KMITL Science and Technology Journal1905-2367000.0230.008
KMITL Science Journal1685-2044N/AN/A0N/A*
Maejo International Journal of Science and Technology1905-78730.0630.1070.0930.088
Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences0125-1570000.0240.008
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports2286-8933N/A00N/A*
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-81070.2130.1560.2390.203
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-10880N/A0N/A*
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-31930.0670.0280.2900.128
Rangsit Journal of Arts and Sciences2229-063XN/A0.0270.086N/A*
ScienceAsia1513-18740.0080.0930.0540.052
Silpakorn University Science and Technology Journal1905-91590.0500.05000.033
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-33950.1090.0670.0610.079
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X0.01600.0630.026
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-38430.0510.2260.1140.130
Thai Journal of Agricultural Science0049-35890.0540.0730.0190.049
Thai Journal of Gastroenterology0859-24460.02900.0230.017
Thai Journal of Genetics0857-86640.1670.1000.5410.269
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-60840.0750.0980.0600.078
Thai Journal of Science and Technology2286-7333N/AN/A0.313N/A*
Thailand Statistician1685-9057N/A0.0740.077N/A*
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-40740.01700.0440.020
The Natural History Bulletin of the Siam Society0080-947200.50000.167
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health0125-15620.1180.0780.1090.102
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-46850.09700.0630.053
Tropical Natural History1513-97000.2580.05600.105
Walailak Journal of Science and Technology1686-39330.1080.0590.1000.089
ขอนแก่นเวชสาร0125-75010.0610.054N/AN/A*
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-22080.1460.0720.0920.103
จักษุเวชสาร0857-51180.06100.0420.034
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-64830.0470.02600.024
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-52410.0980.0200.0560.058
พยาบาลสาร0125-51180.0310.1230.2290.128
พุทธชินราชเวชสาร0125-75600.05300.0560.036
รามาธิบดีพยาบาลสาร0858-97390.1820.1880.2830.218
รามาธิบดีเวชสาร0125-361100.013N/AN/A*
วชิรเวชสาร0125-12520.1180.0170.1200.085
วนสาร0943-0916N/AN/AN/AN/A*
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-93430.1460.0850.1060.112
วารสาร มทร.อีสาน1906-215X0.0560.0810.0290.055
วารสารกรมการแพทย์0125-1643N/AN/AN/AN/A*
วารสารกองการพยาบาล0125-72420.1040.1140.1110.110
วารสารกายภาพบำบัด0125-46340.0710.03200.034
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-45530.1590.0860.1330.126
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2351-03581.5310.9900.4841.002
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-17730.1840.2200.2740.226
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-00250.0920.3140.2500.219
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-301600.04500.015
วารสารการศึกษาพยาบาล0858-0405N/AN/AN/AN/A*
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม0859-54530.0260.01300.013
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-510300.02400.008
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1685-991X000.0810.027
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-32990.1210.0860.0290.079
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-99800.0530.2940.1170.155
วารสารกีฏและสัตววิทยา0125-3794N/AN/AN/AN/A*
วารสารกุมารเวชศาสตร์0858-09440.0520.1100.1310.098
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-43380.0450.1350.1070.096
วารสารคณะพลศึกษา1513-361300.0240.0430.022
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-39540.2420.2820.2370.254
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-8160N/AN/AN/AN/A*
วารสารจักษุธรรมศาสตร์1905-296000.067N/AN/A*
วารสารจิตวิทยาคลินิก0125-14220000
วารสารทันตาภิบาล0857-880X0.0430.0360.0690.049
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-25340.0480.0240.0240.032
วารสารนเรศวรพะเยา1906-21410.1090.1230.1860.139
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-99490N/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1905-8837N/AN/AN/AN/A*
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1905-67290.0670.043N/AN/A*
วารสารพยาบาล0125-00780.0450.0310.1210.066
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-37430.0630.0890.3390.164
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X0.0240.02400.016
วารสารพยาบาลทหารบก1513-52170.3110.5631.9860.953
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-88850.1820.3280.2540.255
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-12310.0660.0480.5820.232
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-54540000
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-70210.550.6530.4870.563
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-89580.0650.0610.2730.133
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-53710.1460.1430.2350.175
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X0.0530.1500.2730.159
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง0858-8430N/AN/AN/AN/A*
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย1906-70380.0180.1630.1080.096
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1513-46950N/AN/AN/A*
วารสารพลังงาน0859-0818N/AN/AN/AN/A*
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-54520.01200.0200.011
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X0.0630.05000.038
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-141200.0340.0160.017
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-98070.04400.1430.062
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-59810.1790.3210.1880.229
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-74180.0350.0480.0250.036
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา0859-2535N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0125-7498N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-93110.0400.0740.1030.072
วารสารมหิดล0859-2586N/AN/AN/AN/A*
วารสารร่มไทรทอง0858-2688N/AN/AN/AN/A*
วารสารรังสีเทคนิค0857-1422N/AN/AN/AN/A*
วารสารราชบัณฑิตยสถาน0125-29680.0190.040N/AN/A*
วารสารวนศาสตร์0857-17240.02300.0600.028
วารสารวิจัย มข.0859-39570.0860.2380.1940.173
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X0.0330.0900.1060.076
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-33340.0670.1250.1700.121
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-18890.3330.1180.4120.288
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1686-84200.004N/A0N/A*
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย1906-66270.030000.010
วารสารวิจัยทางการพยาบาล0859-7685N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-03190.0430.0420.2080.098
วารสารวิจัยพลังงาน1686-34370N/AN/AN/A*
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1686-997400N/AN/A*
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-94370.1500.3020.1440.199
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1905-49630000
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-17220.2380.0290.2060.158
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327X00.01500.005
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)1685-2923N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0125-6335N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-11370.0260.0540.1100.063
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-73930.1280.0680.0780.091
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X0.1890.2660.1710.209
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี2351-0366N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-26050.1730.2090.0550.146
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-88500.070.0230.0780.057
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-440900N/AN/A*
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X0.1850.0330.1050.108
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2228-8120N/A0.0280.053N/A*
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา1905-291X000.0130.004
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย2286-9514N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-513400.0490.0430.031
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1906-5337N/A0.0320.189N/A*
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1905-38190.04400.1000.048
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-71860000
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684x0.1230.1280.1030.118
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-61750.050.2190.0790.116
วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก1905-6583N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-49230.0660.0460.0840.065
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา0859-10830000
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-94500.1000.1880.3950.228
วารสารวิชาการเกษตร0125-83890.0210.09100.037
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-98690.1670.1910.2470.202
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-04320.0360.0670.0970.067
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0857-79270N/AN/AN/A*
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา0859-45620.0360.0870.0480.057
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์0859-680800.0480.0710.040
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X0.0880.0980.2290.138
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น1686-452200N/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.0125-7730N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-23640.0340.0470.1340.072
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-16000.0680.0290.2390.112
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-55610000
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-74300.1940.1080.2030.168
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา0859-66330.0630N/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา0858-76120.1000.1080.0870.098
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-95120.1790.2860.0910.185
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-05070.2700.3330.1770.260
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-44350.0160.0420.1420.067
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-96640.0510.0200.0290.033
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-79410.0610.1250.1050.097
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-720100.0190.0430.021
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-45300.0740.0400.2630.126
วารสารวิศวกรรมศาสตร์1906-36360.1110.1940.5000.268
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-45480.0480.0770.1330.086
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-46520.1280.0280.1330.096
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-217800.0230.1300.051
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-52800.0310.0330.0320.032
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-29610.0130.02100.011
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2228-8724000.0320.011
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-4405000.1000.033
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-09140.1040.0200.2140.113
วารสารสภาการพยาบาล1513-12620.2670.4890.5880.448
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69850.3470.2220.3210.297
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-408X0.3000.0560.0630.140
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-42610.1250N/AN/A*
วารสารสวนปรุง0857-21270.0380.0360.0320.035
วารสารสหเวชศาสตร์1513-48650N/A0N/A*
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-22970.1460.1670.0220.112
วารสารสัตวแพทย์0125-516900.0710.1030.058
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X0.6250.2000.2500.358
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-71640.0750.1110.2790.155
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-16780.2200.3770.3920.330
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13870.0890.0950.1140.099
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0028-0011N/AN/AN/AN/A*
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น0858-8899N/A00.207N/A*
วารสารสิ่งแวดล้อม0859-386800.0210.0580.026
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท1906-85570.0130.012N/AN/A*
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X0.1670.2310.3680.255
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้1906-97901.0000.2000.1500.450
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน1685-30910.0220.027N/AN/A*
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-49870.0480.0500.0420.047
วารสารอาหารและยา0859-11800.0200.0960.1040.073
วารสารเกษตร0857-08410.0670.1880.1770.144
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-01080.0710.0370.1000.069
วารสารเกษตรพระวรุณ1685-83790.089000.030
วารสารเกื้อการุณย์0858-30800.0650.0970.2810.148
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-26820.040.0420.1170.066
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่0125-53470.0540.0480.0730.058
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-66530.3170.2540.2090.260
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-30700000
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-85730.0240.0210.1000.048
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-1210N/A00.026N/A*
วารสารเภสัชกรรมไทย1906-5574N/A0.1110.267N/A*
วารสารเภสัชวิทยา0125-38320.0150.0110.0240.017
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-08520.0580.1590.1320.116
วารสารโภชนาการ0125-69550N/AN/AN/A*
วารสารโรคมะเร็ง0125-20380.0790.0860.1760.114
วารสารโรคเอดส์0857-85750N/AN/AN/A*
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-688200.0370.0330.023
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม1686-44170.015N/A0.027N/A*
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-61010.08300.0910.058
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-725100.05800.019
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1686-85790.07700.0400.039
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-61490.0210.0330.0180.024
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-20250.1080.1470.0450.10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-99170.0650.0430.0860.065
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-92540.08300.1000.061
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-048800.0670.0830.050
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-56140.0270.0420.1850.085
วิศวกรรมสาร มก.0857-41540.0510.09900.050
วิศวกรรมสาร มข.0125-82730.0980.1690.1680.145
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร1905-615XN/A00N/A*
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-79510.06900.0260.032
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์1686-8803N/AN/AN/AN/A*
วิศวสารลาดกระบัง0125-17240.1040.0990.0210.075
วิสัญญีสาร0857-12870.0770.0360.0730.062
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร0859-6255N/AN/AN/AN/A*
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-31230.0970.2350.2910.208
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-84350.0610.1770.0780.105
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-75710.0830.0950.1740.117
สารศิริราช0125-152X0.0420.0630.0350.047
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-69200.0240.0260.0510.034
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-95020.0280.0270.0250.027
เชียงใหม่เวชสาร0125-59830.0270.03100.019
เวชชสารสัตวแพทย์0125-64910.070.1010.0530.075
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-68230.0540.1180.0610.078
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-772200.0170.0560.024
แก่นเกษตร0125-04850.1580.1760.0970.144
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-34600.1220.0720.0380.077
ไทยไภษัชยนิพนธ์1686-9540N/A0.0530.130N/A*