ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 278 รายการ
 

เลือกช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai-Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai-Journal Impact Factors ปี 2556 Thai-Journal Impact Factors ปี 2557 Thai-Journal Impact Factors ปี 2558 Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558
Agriculture and Natural Resources2468-1458N/AN/A0.067N/A*
Applied Environmental Research2287-0741000.0930.031
ASEAN Engineering Journal Part A2229-127XN/AN/A0.000N/A*
ASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-5460N/AN/AN/AN/A*
Asian Biomedicine1905-74150.0600.0350.0240.040
Asian Journal of Energy and Environment1513-4121N/AN/AN/AN/A*
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology0125-877X0.0420.0640.0650.057
AU Journal of Technology1513-08860.0130.016N/AN/A*
Buffalo Bulletin0125-6726N/AN/A0.025N/A*
Bulletin of Health, Science and Technology0858-7531N/AN/AN/AN/A*
Chiang Mai Journal of Science0125-25260.1550.2010.1300.162
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-19940.0290.0750.0450.050
ECTI Transactions on Computer and Information Technology2286-9131N/AN/A0.024N/A*
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-95450.0500.0640.0000.038
Engineering Journal0125-82810.0670.0870.0990.084
Engineering Transactions0859-9238000.0320.011
Environment and Natural Resources Journal1686-54560.0590.0940.2190.124
EnvironmentAsia1906-17140.0950.0650.0690.076
International Journal of Agricultural Technology1686-91410.0690.0460.0270.047
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-40630.0590.1110.0000.057
International Journal of Renewable Energy1905-71720.0420.0420.0000.028
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-70270.0350.0120.0360.028
Journal of Applied Animal Science1906-22570.1360.1250.0000.087
Journal of Health Research0857-44210.0280.0620.0560.049
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-57540.1330.0910.0000.075
Journal of Science, Technology, and Humanities1685-660000N/AN/A*
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-49180.015N/A0.000N/A*
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796X0.4350.2080.1250.256
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology2465-4531N/AN/A0.078N/A*
KMITL Science and Technology Journal1905-236700.0230.0000.008
KMITL Science Journal1685-2044N/A0N/AN/A*
Maejo International Journal of Science and Technology1905-78730.1070.0930.0770.092
Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences0125-157000.0240.0910.038
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports2286-8933000.0000
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-81070.1560.2390.2710.222
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-1088N/A0N/AN/A*
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-31930.0280.2900.2250.181
Rangsit Journal of Arts and Sciences2229-063X0.0270.0860.0880.067
ScienceAsia1513-18740.0930.0540.0320.060
Silpakorn University Science and Technology Journal1905-91590.05000.3500.133
Siriraj Medical Journal0125-152X0.0630.0350.0270.042
SNRU Journal of Science and Technology1906-59650N/A0.000N/A*
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-33950.0670.0610.0720.067
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X00.0630.3010.121
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-38430.2260.1140.0570.132
Thai Journal of Agricultural Science0049-35890.0730.0190.0180.037
Thai Journal of Gastroenterology0859-244600.0230.0240.016
Thai Journal of Genetics0857-86640.1000.5410.0950.245
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-60840.0980.0600.0580.072
Thai Journal of Science and Technology2286-7333N/A0.3130.229N/A*
Thailand Statistician1685-90570.0740.0770.1150.089
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-407400.0440.0000.015
The Bangkok Medical Journal2287-9674N/AN/A0.053N/A*
The Clinical Academia0125-75010.054N/A0.000N/A*
The Natural History Bulletin of the Siam Society0080-94720.50000.0000.167
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health0125-15620.0780.1090.0950.094
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-468500.0630.0450.036
Tropical Natural History1513-97000.05600.0910.049
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University2408-1248N/AN/AN/AN/A*
Walailak Journal of Science and Technology1686-39330.0590.1000.0450.068
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-22080.0720.0920.0620.075
จักษุเวชสาร0857-511800.042N/AN/A*
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-64830.02600.0180.015
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-52410.0200.0560.1300.069
พยาบาลสาร0125-51180.1230.2290.1850.179
พุทธชินราชเวชสาร0125-756000.0560.1100.055
รามาธิบดีพยาบาลสาร0858-97390.1880.2830.2300.234
รามาธิบดีเวชสาร0125-36110.013N/AN/AN/A*
วชิรเวชสาร0125-12520.0170.1200.0230.053
วนสาร0943-0916N/AN/AN/AN/A*
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-93430.0850.1060.1220.104
วารสาร มทร.อีสาน1906-215X0.0810.0290.0000.037
วารสารกรมการแพทย์0125-1643N/AN/A0.023N/A*
วารสารกองการพยาบาล0125-72420.1140.1110.1820.136
วารสารกายภาพบำบัด0125-46340.03200.0690.034
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา0859-3949N/AN/A0.000N/A*
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-45530.0860.1330.1150.111
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2351-03580.9900.4840.1430.539
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-17730.2200.2740.2200.238
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-00250.3140.2500.1240.229
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-30160.04500.0000.015
วารสารการศึกษาพยาบาล0858-0405N/AN/A0.000N/A*
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม0859-54530.01300.0530.022
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-51030.02400.0000.008
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1685-991X00.0810.0630.048
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-32990.0860.0290.0770.064
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-99800.2940.1170.0450.152
วารสารกีฏและสัตววิทยา0125-3794N/AN/AN/AN/A*
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-43380.1350.1070.2860.176
วารสารคณะพลศึกษา1513-36130.0240.0430.1330.067
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-39540.2820.2370.0820.20
วารสารควบคุมโรค1685-6481N/AN/A0.111N/A*
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-8160N/AN/AN/AN/A*
วารสารจักษุธรรมศาสตร์1905-29600.067N/A0.000N/A*
วารสารจิตวิทยาคลินิก0125-142200N/AN/A*
วารสารทันตาภิบาล0857-880X0.0360.0690.0000.035
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-25340.0240.0240.0380.029
วารสารนเรศวรพะเยา1906-21410.1230.1860.1000.136
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-9949N/AN/AN/AN/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1905-8837N/AN/AN/AN/A*
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1905-67290.043N/AN/AN/A*
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย2228-9801N/AN/AN/AN/A*
วารสารพยาบาล0125-00780.0310.1210.0440.065
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-37430.0890.3390.4150.281
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X0.02400.1430.056
วารสารพยาบาลทหารบก1513-52170.5631.9860.5911.047
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-88850.3280.2540.1760.253
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-12310.0480.5820.2210.284
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-5454000.0630.021
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-70210.6530.4870.2250.455
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-89580.0610.2730.1940.176
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย1906-7925N/AN/A0.364N/A*
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-53710.1430.2350.4910.290
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X0.1500.2730.4070.277
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง0858-8430N/AN/AN/AN/A*
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย1906-70380.1630.1080.0480.106
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1513-4695N/AN/AN/AN/A*
วารสารพลังงาน0859-0818N/AN/AN/AN/A*
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-545200.0200.0090.010
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X0.05000.2000.083
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-14120.0340.0160.0700.040
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-980700.1430.0550.066
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-59810.3210.1880.2100.240
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-74180.0480.0250.0620.045
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา0859-2535N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0125-7498N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-93110.0740.1030.0950.091
วารสารมหิดล0859-2586N/AN/AN/AN/A*
วารสารร่มไทรทอง0858-2688N/AN/AN/AN/A*
วารสารรังสีเทคนิค0857-1422N/AN/AN/AN/A*
วารสารราชบัณฑิตยสถาน0125-29680.040N/A0.051N/A*
วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย1905-9183N/AN/A0.031N/A*
วารสารวนศาสตร์0857-172400.0600.0450.035
วารสารวิจัย มข.0859-39570.2380.1940.0870.173
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X0.0900.1060.0920.096
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-33340.1250.1700.2640.186
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-18890.1180.4120.1300.220
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1686-8420N/A0N/AN/A*
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย1906-6627000.0710.024
วารสารวิจัยทางการพยาบาล0859-7685N/A0N/AN/A*
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-03190.0420.2080.2500.167
วารสารวิจัยพลังงาน1686-3437N/AN/A0.207N/A*
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1686-99740N/AN/AN/A*
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-94370.3020.1440.1550.20
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม2465-4051N/AN/A0.000N/A*
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1905-4963000.0000
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-17220.0290.2060.0000.078
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327X0.01500.0000.005
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)1685-2923N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0125-6335N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย2465-3837N/AN/A0.000N/A*
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-11370.0540.1100.1500.105
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-73930.0680.0780.0390.062
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X0.2660.1710.1010.179
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2351-0366N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-26050.2090.0550.0360.10
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-88500.0230.0780.0200.040
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-44090N/AN/AN/A*
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X0.0330.1050.1710.103
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2228-81200.0280.0530.0310.037
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา1905-291X00.0130.0120.008
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย2286-9514N/A00.000N/A*
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-51340.0490.0430.0750.056
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1906-53370.0320.1890.1000.107
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1905-381900.1000.2370.112
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-7186000.0000
วารสารวิชาการปทุมวัน2229-1636N/AN/A0.032N/A*
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684x0.1280.1030.0690.10
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-61750.2190.0790.0740.124
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-49230.0460.0840.1000.077
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา0859-1083000.0000
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-94500.1880.3950.1220.235
วารสารวิชาการเกษตร0125-83890.09100.0430.045
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-98690.1910.2470.1790.206
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-04320.0670.0970.1560.107
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0857-7927N/AN/A0.036N/A*
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา0859-45620.0870.0480.5200.218
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์0859-68080.0480.0710.1610.093
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X0.0980.2290.5830.303
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น1686-45220N/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.0125-7730N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-23640.0470.1340.1020.094
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-16000.0290.2390.4290.232
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-5561000.0430.014
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-74300.1080.2030.0300.114
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา0859-66330N/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา2351-0781N/AN/A0.124N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-95120.2860.0910.0540.144
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-05070.3330.1770.2000.237
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-44350.0420.1420.2340.139
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี2229-1547N/AN/A0.042N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-96640.0200.0290.0590.036
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-79410.1250.1050.1220.117
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-72010.0190.0430.1230.062
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-45300.0400.2630.0000.101
วารสารวิศวกรรมศาสตร์1906-36360.1940.500N/AN/A*
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-45480.0770.1330.0330.081
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-46520.0280.1330.0370.066
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-21780.0230.1300.0200.058
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-52800.0330.0320.0310.032
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-29610.02100.0000.007
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2228-872400.0320.0770.036
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-440500.1000.0950.065
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-09140.0200.2140.1320.122
วารสารสภาการพยาบาล1513-12620.4890.5880.4180.498
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69850.2220.3210.3330.292
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-408X0.0560.0630.0910.070
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-42610N/A0.056N/A*
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย1905-372XN/AN/AN/AN/A*
วารสารสวนปรุง0857-21270.0360.0320.0000.023
วารสารสหเวชศาสตร์1513-4865N/A0N/AN/A*
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-22970.1670.0220.0000.063
วารสารสัตวแพทย์0125-51690.0710.1030.0000.058
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X0.2000.2500.1600.203
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-71640.1110.2790.1520.181
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-16780.3770.3920.3000.356
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13870.0950.1140.0320.080
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0028-0011N/AN/AN/AN/A*
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น0858-889900.2070.0630.090
วารสารสิ่งแวดล้อม0859-38680.0210.0580.0000.026
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท1906-85570.012N/A0.005N/A*
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X0.2310.3680.3060.302
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้1906-97900.2000.1500.5230.291
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม0857-0965N/AN/A0.037N/A*
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2465-454XN/AN/A0.000N/A*
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-49870.0500.042N/AN/A*
วารสารอาหารและยา0859-11800.0960.1040.0610.087
วารสารเกษตร0857-08410.1880.1770.3930.253
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-01080.0370.1000.0660.068
วารสารเกษตรพระวรุณ1685-8379000.0240.008
วารสารเกื้อการุณย์0858-30800.0970.2810.3170.232
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-26820.0420.1170.0940.084
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่0125-53470.0480.0730.1000.074
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-66530.2540.2090.1430.202
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-3070000.0000
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-85730.0210.1000.0710.064
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-121000.0260.0790.035
วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย1513-8607N/AN/A0.000N/A*
วารสารเภสัชกรรมไทย1906-55740.1110.2670.6110.330
วารสารเภสัชวิทยา0125-38320.0110.0240.0000.012
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-08520.1590.1320.1050.132
วารสารแพทย์เขต 4-50125-7323N/AN/A0.039N/A*
วารสารโภชนาการ0125-6955N/AN/AN/AN/A*
วารสารโรคมะเร็ง0125-20380.0860.1760.1430.135
วารสารโรคเอดส์0857-8575N/AN/A0.063N/A*
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-68820.0370.0330.0730.048
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม1686-4417N/A0.0270.009N/A*
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-610100.0910.0000.030
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-72510.05800.0350.031
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1686-857900.0400.0000.013
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-61490.0330.0180.0000.017
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-20250.1470.0450.1620.118
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-99170.0430.0860.1080.079
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-925400.1000.0670.056
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-04880.0670.0830.0830.078
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-56140.0420.1850.0170.081
วิศวกรรมสาร มก.0857-41540.09900.0270.042
วิศวกรรมสาร มข.0125-82730.1690.1680.1000.146
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร1905-615X000.0000
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-795100.0260.0140.013
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต2286-668XN/AN/A0.045N/A*
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์1686-8803N/AN/AN/AN/A*
วิศวสารลาดกระบัง0125-17240.0990.0210.0440.055
วิสัญญีสาร0857-12870.0360.0730.0780.062
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร0859-6255N/AN/AN/AN/A*
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-31230.2350.2910.1480.225
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-84350.1770.0780.1390.131
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-75710.0950.1740.2310.167
เชียงรายเวชสาร1906-649XN/AN/A0.018N/A*
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-69200.0260.0510.0630.047
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-95020.0270.0250.0000.017
เชียงใหม่เวชสาร0125-59830.03100.0000.010
เวชชสารสัตวแพทย์0125-64910.1010.0530.0860.080
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-68230.1180.0610.1880.122
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-77220.0170.0560.0000.024
แก่นเกษตร0125-04850.1760.0970.3080.194
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-34600.0720.0380.0560.055
ไทยไภษัชยนิพนธ์1686-95400.0530.1300.1070.097