ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557 - 2559 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557 - 2559 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 308 รายการ
 

เลือกช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai-Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557 - 2559 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai-Journal Impact Factors ปี 2557 Thai-Journal Impact Factors ปี 2558 Thai-Journal Impact Factors ปี 2559 Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557 - 2559
Agriculture and Natural Resources2468-1458N/A0.0670.070N/A*
Applied Environmental Research2287-074100.0930.0180.037
ASEAN Engineering Journal Part A2229-127XN/A0.0000N/A*
ASEAN Engineering Journal Part B2286-7694N/AN/A0N/A*
ASEAN Engineering Journal Part C2286-8150N/AN/A0N/A*
ASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-5460N/AN/AN/AN/A*
Asia-Pacific Journal of Science and Technology2539-6293N/AN/A0.082N/A*
Asian Biomedicine1905-74150.0350.0240.0320.030
Asian Journal of Energy and Environment1513-4121N/AN/AN/AN/A*
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology0125-877X0.0640.0650.1100.080
AU Journal of Technology1513-08860.016N/AN/AN/A*
Buffalo Bulletin0125-6726N/A0.0250N/A*
Bulletin of Health, Science and Technology0858-7531N/AN/A0.036N/A*
Chiang Mai Journal of Science0125-25260.2010.1300.1000.144
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-19940.0750.0450.0960.072
ECTI Transactions on Computer and Information Technology2286-9131N/A0.0240.050N/A*
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-95450.0640.0000.0330.032
Engineering and Applied Science Research2539-6161N/AN/A0.074N/A*
Engineering Journal0125-82810.0870.0990.1830.123
Engineering Transactions0859-923800.03200.011
Environment and Natural Resources Journal1686-54560.0940.2190.5670.293
EnvironmentAsia1906-17140.0650.0690.0310.055
Eye South East Asia2586-2349N/AN/A0N/A*
Food and Applied Bioscience Journal2286-8615N/AN/A0N/A*
Genomics and Genetics2465-5198N/AN/A0.042N/A*
GMSARN International Journal1905-9094N/AN/A0.026N/A*
International Journal of Agricultural Technology1686-91410.0460.0270.0200.031
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-40630.1110.00000.037
International Journal of Child Devlelopment and Mental Health2286-7481N/AN/A0N/A*
International Journal of Renewable Energy1905-71720.0420.00000.014
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-70270.0120.03600.016
Journal of Applied Animal Science1906-22570.1250.00000.042
Journal of Associated Medical Sciences0125-53470.0730.1000.1590.111
Journal of Fisheries and Environment0125-796X0.2080.1250.0380.124
Journal of Health Research0857-44210.0620.0560.0390.052
Journal of Materials Science and Applied Energy2286-7201N/AN/A0N/A*
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-57540.0910.00000.030
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering2229-2152N/AN/A0N/A*
Journal of Science, Technology, and Humanities1685-66000N/AN/AN/A*
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-4918N/A0.000N/AN/A*
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology2465-4531N/A0.0780.015N/A*
KMITL Science and Technology Journal1905-23670.0230.00000.008
KMITL Science Journal1685-20440N/AN/AN/A*
Maejo International Journal of Science and Technology1905-78730.0930.0770.0310.067
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports2286-893300.00000
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-81070.2390.2710.1840.231
Pharmaceutical Sciences Asia2586-8195N/AN/A0.109N/A*
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-10880N/AN/AN/A*
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-31930.2900.2250.1790.231
Rangsit Journal of Arts and Sciences2229-063X0.0860.0880.0290.068
ScienceAsia1513-18740.0540.0320.0290.038
Silpakorn University Science and Technology Journal1905-915900.3500.1430.164
Siriraj Medical Journal0125-152X0.0350.0270.0410.034
SNRU Journal of Science and Technology1906-5965N/A0.0000.018N/A*
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-33950.0610.0720.0940.076
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X0.0630.3010.0510.138
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-38430.1140.0570.1940.122
Thai Journal of Agricultural Science0049-35890.0190.018N/AN/A*
Thai Journal of Gastroenterology0859-24460.0230.0240.0260.024
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-60840.0600.0580.0330.050
Thai Journal of Science and Technology2286-73330.3130.2290.6300.391
Thailand Statistician1685-90570.0770.11500.064
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-40740.0440.0000.0450.030
The Bangkok Medical Journal2287-9674N/A0.0530.028N/A*
The Clinical Academia0125-7501N/A0.0000N/A*
The Natural History Bulletin of the Siam Society0080-947200.0000.0770.026
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health0125-15620.1090.0950.1280.111
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-46850.0630.0450.0590.056
Tropical Natural History1513-970000.0910.1850.092
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University2408-1248N/AN/A0.382N/A*
Walailak Journal of Science and Technology1686-39330.1000.0450.0310.059
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-22080.0920.0620.1430.099
จักษุเวชสาร0857-51180.042N/A0N/A*
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-648300.0180.0200.013
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-52410.0560.1300.0850.090
พยาบาลสาร0125-51180.2290.1850.1520.189
พุทธชินราชเวชสาร0125-75600.0560.1100.1030.090
รามาธิบดีพยาบาลสาร0858-97390.2830.2300.2710.261
รามาธิบดีเวชสาร0125-3611N/AN/A0.033N/A*
ลำปางเวชสาร0125-4235N/AN/A0N/A*
วชิรเวชสาร0125-12520.1200.0230.0190.054
วนสาร0943-0916N/AN/AN/AN/A*
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-93430.1060.1220.2710.166
วารสาร มทร.อีสาน1906-215X0.0290.0000.1070.045
วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า0857-2321N/AN/AN/AN/A*
วารสารกรมการแพทย์0125-1643N/A0.0230.058N/A*
วารสารกองการพยาบาล0125-72420.1110.1820.1880.160
วารสารกายภาพบำบัด0125-463400.0690.0830.051
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา0859-3949N/A0.0000.020N/A*
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-45530.1330.1150.1330.127
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2351-03580.4840.1430.4190.349
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-17730.2740.2200.1880.227
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-00250.2500.1240.0330.136
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น2287-0075N/AN/A0.163N/A*
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-301600.00000
วารสารการศึกษาพยาบาล0858-0405N/A0.000N/AN/A*
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม0859-545300.0530.0430.032
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-510300.00000
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1685-991X0.0810.0630.0320.059
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-32990.0290.0770.0580.055
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์0857-2895N/AN/A0.026N/A*
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-99800.1170.0450.0550.072
วารสารกีฏและสัตววิทยา0125-3794N/AN/AN/AN/A*
วารสารกุมารเวชศาสตร์0858-09440.131N/AN/AN/A*
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-43380.1070.2860.2780.224
วารสารคณะพลศึกษา1513-36130.0430.1330.2230.133
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-39540.2370.082N/AN/A*
วารสารควบคุมโรค1685-6481N/A0.1110.029N/A*
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-8160N/AN/A0N/A*
วารสารจิตวิทยาคลินิก0125-14220N/AN/AN/A*
วารสารทันตาภิบาล0857-880X0.0690.0000.0280.032
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-25340.0240.0380.0660.043
วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์2229-0338N/AN/A0N/A*
วารสารนเรศวรพะเยา1906-21410.1860.1000.0810.122
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-9949N/AN/A0N/A*
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1905-8837N/AN/AN/AN/A*
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1905-6729N/AN/A0N/A*
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย2228-9801N/AN/A0N/A*
วารสารพยาบาล0125-00780.1210.04400.055
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-37430.3390.4150.3210.358
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X00.1430.1790.107
วารสารพยาบาลทหารบก1513-52171.9860.5910.6741.084
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-88850.2540.1760.3700.267
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-12310.5820.2210.2360.346
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-545400.0630.0560.040
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-70210.4870.2250.3580.357
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-89580.2730.1940.4550.307
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย1906-7925N/A0.3640.105N/A*
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-53710.2350.4910.3930.373
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X0.2730.4070.2860.322
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง0858-8430N/AN/AN/AN/A*
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย1906-70380.1080.0480.1130.090
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1513-4695N/AN/AN/AN/A*
วารสารพลังงาน0859-0818N/AN/AN/AN/A*
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-54520.0200.0090.0180.016
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X00.20000.067
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์2351-0846N/AN/A0.061N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-14120.0160.0700.0390.042
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-98070.1430.0550.0560.085
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-59810.1880.2100.3560.251
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-74180.0250.0620.0970.061
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา0859-2535N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0125-7498N/AN/AN/AN/A*
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-93110.1030.0950.0730.090
วารสารมหิดล0859-2586N/AN/AN/AN/A*
วารสารยูโร0858-6071N/AN/A0N/A*
วารสารร่มไทรทอง0858-2688N/AN/AN/AN/A*
วารสารรังสีเทคนิค0857-1422N/AN/AN/AN/A*
วารสารราชบัณฑิตยสถาน0125-2968N/A0.051N/AN/A*
วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย1905-9183N/A0.0310N/A*
วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย0125-7552N/AN/A0N/A*
วารสารวนศาสตร์0857-17240.0600.0450.1340.080
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X0.1060.0920.0300.076
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ1906-0874N/AN/A0N/A*
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-33340.1700.2640.3960.277
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-18890.4120.1300.0370.193
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1686-84200N/AN/AN/A*
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย1906-662700.0710.1110.061
วารสารวิจัยทางการพยาบาล0859-76850N/AN/AN/A*
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-03190.2080.2500.2730.244
วารสารวิจัยพลังงาน1686-3437N/A0.2070.077N/A*
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1686-9974N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-94370.1440.1550.1410.147
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม2465-4051N/A0.0000N/A*
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1905-496300.0000.1180.039
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-17220.2060.00000.069
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327X00.0000.0240.008
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)1685-2923N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0125-6335N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย2465-3837N/A0.0000.070N/A*
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-11370.1100.15000.087
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-73930.0780.0390.0240.047
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X0.1710.1010.2380.170
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2351-0366N/AN/A0.105N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-26050.0550.0360.1550.082
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-88500.0780.0200.0870.062
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ2286-9638N/AN/A0.026N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-4409N/AN/A0.008N/A*
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X0.1050.1710.0870.121
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2228-81200.0530.0310.0220.035
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา1905-291X0.0130.0120.0850.037
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย2286-951400.00000
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-51340.0430.0750.0530.057
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1906-53370.1890.1000.2380.176
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1905-38190.1000.2370.1750.171
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-718600.0000.1430.048
วารสารวิชาการปทุมวัน2229-1636N/A0.0320.033N/A*
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684x0.1030.0690.1210.098
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-61750.0790.0740.1060.086
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2408-252XN/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย2350-9260N/AN/A0.444N/A*
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-49230.0840.1000.1060.097
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา0859-108300.0000.2000.067
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-94500.3950.1220.3080.275
วารสารวิชาการเกษตร0125-838900.0430.0210.021
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-98690.2470.1790.2130.213
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2351-0811N/AN/A0N/A*
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-04320.0970.1560.1750.143
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0857-7927N/A0.0360.131N/A*
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา0859-45620.0480.5200.4290.332
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์0859-68080.0710.1610.1790.137
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X0.2290.5830.2690.360
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น1686-4522N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.0125-7730N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-23640.1340.1020.1000.112
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-16000.2390.4290.2710.313
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-556100.0430.1050.049
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-74300.2030.0300.0710.101
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา0859-6633N/AN/AN/AN/A*
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา2351-0781N/A0.1240.110N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-95120.0910.0540.0610.069
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-05070.1770.2000.1180.165
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-44350.1420.2340.3140.230
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี2229-1547N/A0.0420.171N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-96640.0290.0590.1330.074
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-79410.1050.1220.1510.126
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2286-6558N/AN/A0.156N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-72010.0430.1230.1000.089
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-45300.2630.000N/AN/A*
วารสารวิศวกรรมศาสตร์1906-36360.500N/AN/AN/A*
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-45480.1330.03300.055
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-46520.1330.0370.2000.123
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-21780.1300.0200.2080.119
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-52800.0320.0310.0300.031
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-296100.00000
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2228-87240.0320.0770.0480.052
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-44050.1000.0950.1180.104
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-09140.2140.1320.1200.155
วารสารสภาการพยาบาล1513-12620.5880.4180.1950.40
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69850.3210.3330.1770.277
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-408X0.0630.091N/AN/A*
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-4261N/A0.0560.100N/A*
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย2229-0737N/AN/A0.184N/A*
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย1905-372XN/AN/A0.050N/A*
วารสารสวนปรุง0857-21270.0320.0000.0670.033
วารสารสหเวชศาสตร์1513-48650N/AN/AN/A*
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-22970.0220.0000.0530.025
วารสารสัตวแพทย์0125-51690.1030.00000.034
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X0.2500.1600.0300.147
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-71640.2790.1520.4900.307
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-16780.3920.3000.4040.365
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13870.1140.0320.0910.079
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0028-0011N/AN/AN/AN/A*
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น0858-88990.2070.0630.0270.099
วารสารสิ่งแวดล้อม0859-38680.0580.0000.0460.035
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท1906-8557N/A0.0050.010N/A*
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X0.3680.3060.2220.299
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้1906-97900.1500.5230.2610.311
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม0857-0965N/A0.0370.058N/A*
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2465-454XN/A0.0000N/A*
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน1685-3091N/AN/AN/AN/A*
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-49870.042N/A0N/A*
วารสารอาหารและยา0859-11800.1040.0610.0380.068
วารสารเกษตร0857-08410.1770.3930.5910.387
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-01080.1000.0660.1190.095
วารสารเกษตรพระวรุณ1685-837900.0240.0530.026
วารสารเกื้อการุณย์0858-30800.2810.3170.5450.381
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้2408-1051N/AN/A0.333N/A*
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-26820.1170.0940.0850.099
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-66530.2090.1430.1290.160
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-307000.0000.0670.022
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-85730.1000.0710.0490.073
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-12100.0260.0790.0780.061
วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย1513-8607N/A0.0000.125N/A*
วารสารเภสัชกรรมไทย1906-55740.2670.6110.2780.385
วารสารเภสัชวิทยา0125-38320.0240.00000.008
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-08520.1320.1050.0850.107
วารสารแพทย์นาวี0125-6971N/AN/A0N/A*
วารสารแพทย์เขต 4-50125-7323N/A0.0390N/A*
วารสารโภชนาการ0125-6955N/AN/AN/AN/A*
วารสารโรคผิวหนัง0125-8680N/AN/AN/AN/A*
วารสารโรคมะเร็ง0125-20380.1760.1430.1110.143
วารสารโรคเอดส์0857-8575N/A0.0630.071N/A*
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-68820.0330.0730.0180.041
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม1686-44170.0270.0090.0160.017
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-61010.0910.00000.030
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-725100.0350.0250.020
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1686-85790.0400.00000.013
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-61490.0180.00000.006
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-20250.0450.1620.1640.124
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน2287-0210N/AN/A0.200N/A*
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-99170.0860.1080.0230.072
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-92540.1000.0670.1070.091
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-04880.0830.0830.0260.064
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-56140.1850.0170.1010.101
วิศวกรรมสาร มก.0857-415400.0270.0140.014
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร1905-615X00.0000.0800.027
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-79510.0260.0140.0520.031
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต2286-668XN/A0.0450N/A*
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์1686-8803N/AN/AN/AN/A*
วิศวสารลาดกระบัง0125-17240.0210.0440.0660.044
วิสัญญีสาร0857-12870.0730.0780.0140.055
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร0859-6255N/AN/AN/AN/A*
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-31230.2910.1480.1740.204
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-84350.0780.1390.0720.096
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-75710.1740.23100.135
เชียงรายเวชสาร1906-649XN/A0.0180N/A*
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-69200.0510.0630.1250.080
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-95020.0250.0000.0590.028
เชียงใหม่เวชสาร0125-598300.0000.0420.014
เทพสตรี I-TECH1905-6648N/AN/A0N/A*
เวชชสารสัตวแพทย์0125-64910.0530.0860.0900.076
เวชบันทึกศิริราช1906-1552N/AN/A0.120N/A*
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-68230.0610.1880.2120.154
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-77220.0560.00000.019
แก่นเกษตร0125-04850.0970.3080.4830.296
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-34600.0380.0560.0910.062
ไทยไภษัชยนิพนธ์1686-95400.1300.1070.1790.139