ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2558 - 2560 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2558 - 2560 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 283 รายการ
 

เลือกช่วงปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Thai-Journal Impact Factors ในแต่ละปี
และ Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2558 - 2560 โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 
หมายเหตุ
N/A หมายถึง ในปีนั้นๆ วารสารไม่มีค่า Thai-Journal Impact Factors
N/A* หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor เฉลี่ยได้เนื่องมีค่า Impact Factor ไม่ครบ 3 ปี


ชื่อวารสาร ISSN Thai-Journal Impact Factors ปี 2558 Thai-Journal Impact Factors ปี 2559 Thai-Journal Impact Factors ปี 2560 Thai-Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2558 - 2560
Agriculture and Natural Resources2468-14580.0670.0700.0580.065
Applied Environmental Research2287-07410.0930.0180.0210.044
ASEAN Engineering Journal Part A2229-127X0.000000
Asia-Pacific Journal of Science and Technology2539-6293N/A0.0820.070N/A*
Asian Biomedicine1905-74150.0240.0320.0260.027
Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering1906-151XN/AN/AN/AN/A*
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology0125-877X0.0650.1100.2110.129
Buffalo Bulletin0125-67260.02500.0060.010
Bulletin of Health, Science and Technology0858-7531N/A0.0360.119N/A*
Chiang Mai Journal of Science0125-25260.1300.1000.0890.106
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-19940.0450.0960.0410.061
Current Applied Science and Technology Journal2586-9396N/AN/A0N/A*
ECTI Transactions on Computer and Information Technology2286-91310.0240.05000.025
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-95450.0000.0330.1200.051
Engineering and Applied Science Research2539-6161N/A0.0740.100N/A*
Engineering Journal0125-82810.0990.1830.1600.147
Engineering Transactions0859-92380.03200.0230.018
Environment and Natural Resources Journal1686-54560.2190.56700.262
Eye South East Asia2586-2349N/A00.032N/A*
Food and Applied Bioscience Journal2286-8615N/A00.026N/A*
Genomics and Genetics2465-5198N/A0.0420.024N/A*
GMSARN International Journal1905-9094N/A0.0260.044N/A*
International Journal of Agricultural Technology1686-91410.0270.0200.0150.021
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-40630.000000
International Journal of Child Devlelopment and Mental Health2286-7481N/A00N/A*
International Journal of Renewable Energy1905-71720.000000
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-70270.036000.012
Journal of Applied Animal Science1906-22570.00000.0380.013
Journal of Associated Medical Sciences2539-6056N/AN/A0.237N/A*
Journal of Environmental Research0125-6939N/AN/AN/AN/A*
Journal of Fisheries and Environment0125-796X0.1250.0380.0750.079
Journal of Health Research0857-44210.0560.0390.0450.047
Journal of Materials Science and Applied Energy2286-7201N/A00.037N/A*
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-57540.000000
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering2229-2152N/A00N/A*
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology2465-45310.0780.0150.0940.062
Maejo International Journal of Science and Technology1905-78730.0770.03100.036
NU. International Journal of Science1686-55610.0430.1050.2500.133
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports2286-89330.000000
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-81070.2710.1840.2640.240
Pharmaceutical Sciences Asia2586-8195N/A0.1090N/A*
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-31930.2250.1790.0600.155
Rangsit Journal of Arts and Sciences2229-063X0.0880.0290.0570.058
Science and Technology Asia2586-9000N/AN/A0N/A*
Science, Engineering and Health Studies1905-91590.3500.1430.0320.175
ScienceAsia1513-18740.0320.0290.0510.037
Siriraj Medical Journal2629-995XN/AN/A0.043N/A*
SNRU Journal of Science and Technology-N/AN/A0.048N/A*
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-33950.0720.0940.0780.081
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X0.3010.05100.117
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-38430.0570.1940.1030.118
Thai Journal of Gastroenterology0859-24460.0240.02600.017
Thai Journal of Genetics0857-86640.095N/AN/AN/A*
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-60840.0580.0330.0280.040
Thai Journal of Science and Technology2286-73330.2290.6300.3170.392
Thailand Statistician1685-90570.11500.0310.049
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-40740.0000.04500.015
The Bangkok Medical Journal2287-96740.0530.0280.0630.048
The Clinical Academia0125-75010.00000.0690.023
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-46850.0450.0590.0480.051
Tropical Natural History1513-97000.0910.1850.0370.104
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University2408-1248N/A0.3820.400N/A*
Walailak Journal of Science and Technology1686-39330.0450.0310.0760.051
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-22080.0620.1430.0840.096
จักษุเวชสาร0857-5118N/A00N/A*
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-64830.0180.0200.1070.048
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-52410.1300.0850.1170.111
บูรพาเวชสาร2350-9996N/AN/A0.111N/A*
พยาบาลสาร0125-51180.1850.1520.2430.193
พุทธชินราชเวชสาร0125-75600.1100.1030.0530.089
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์1906-6813N/AN/A0.077N/A*
รามาธิบดีพยาบาลสาร0858-97390.2300.2710.4910.331
รามาธิบดีเวชสาร0125-3611N/A0.0330.017N/A*
ลำปางเวชสาร0125-4235N/A00N/A*
วชิรสารการพยาบาล1513-2498N/AN/A0.031N/A*
วชิรเวชสาร0125-12520.0230.0190.0520.031
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-93430.1220.2710.1330.175
วารสาร มทร.อีสาน1906-215X0.0000.1070.1010.069
วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า0857-2321N/AN/A0N/A*
วารสารกรมการแพทย์0125-16430.0230.0580.0800.054
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์0125-684XN/AN/A0.012N/A*
วารสารกองการพยาบาล0125-72420.1820.1880.1730.181
วารสารกายภาพบำบัด0125-46340.0690.0830.2500.134
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย2408-1280N/AN/A0.036N/A*
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา0859-39490.0000.0200.1970.072
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-45530.1150.1330.2500.166
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2351-03580.1430.4190.5170.360
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-17730.2200.1880.2660.225
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-00250.1240.0330.0800.079
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น2287-0075N/A0.1630.263N/A*
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-30160.000000
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม0859-54530.0530.0430.0420.046
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-51030.00000.0310.010
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1685-991X0.0630.0320.1540.083
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-32990.0770.0580.2040.113
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์0857-2895N/A0.0260N/A*
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี0858-6632N/AN/AN/AN/A*
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-99800.0450.0550.0770.059
วารสารกุมารเวชศาสตร์0858-0944N/AN/A0.069N/A*
วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2350-9775N/AN/A0N/A*
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-43380.2860.2780.2660.277
วารสารคณะพลศึกษา1513-36130.1330.2230.1410.166
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-39540.082N/A0.106N/A*
วารสารควบคุมโรค1685-64810.1110.0290.2240.121
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-8160N/A00.029N/A*
วารสารทันตาภิบาล0857-880X0.0000.0280.0750.034
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-25340.0380.0660.0730.059
วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์2229-0338N/A00N/A*
วารสารนเรศวรพะเยา1906-21410.1000.0810.0400.074
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1905-6729N/A00.085N/A*
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย2228-9801N/A00.016N/A*
วารสารพยาบาล0125-00780.04400.0580.034
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-37430.4150.3210.5440.427
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X0.1430.1790.1820.168
วารสารพยาบาลทหารบก1513-52170.5910.6740.8770.714
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-88850.1760.3700.4510.332
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-12310.2210.2360.2920.250
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-54540.0630.0560.1250.081
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-70210.2250.3580.3000.294
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-89580.1940.4550.2810.310
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย1906-79250.3640.1050.1700.213
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-53710.4910.3930.4530.446
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X0.4070.2860.5380.410
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย1906-70380.0480.1130.0710.077
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-54520.0090.0180.0570.028
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X0.20000.1720.124
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์2351-0846N/A0.0610.086N/A*
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-14120.0700.0390.0570.055
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-98070.0550.0560.1890.10
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-59810.2100.3560.2970.288
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-74180.0620.0970.1690.109
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-93110.0950.0730.0910.086
วารสารยูโร0858-6071N/A00N/A*
วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย0125-7552N/A00N/A*
วารสารวนศาสตร์0857-17240.0450.1340.0450.075
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X0.0920.0300.1080.077
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ1906-0874N/A00N/A*
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-33340.2640.3960.1350.265
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-18890.1300.0370.0940.087
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย1906-66270.0710.1110.0500.077
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-03190.2500.2730.3470.290
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-94370.1550.1410.2110.169
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม2465-40510.00000.0670.022
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1905-49630.0000.1180.1590.092
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-17220.00000.1110.037
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327X0.0000.0240.0290.018
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย2465-38370.0000.0700.0550.042
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-11370.15000.0330.061
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-73930.0390.0240.0750.046
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X0.1010.2380.3860.242
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2351-0366N/A0.1050.099N/A*
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-26050.0360.1550.1700.120
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-88500.0200.0870.1250.077
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช0125-2380N/AN/A0.067N/A*
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม2539-5866N/AN/A0.075N/A*
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ2286-9638N/A0.0260.100N/A*
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-4409N/A0.0080.061N/A*
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X0.1710.0870.1520.137
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2228-81200.0310.0220.1170.057
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา1905-291X0.0120.0850.0340.044
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)2286-95140.00000.1580.053
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-51340.0750.0530.0910.073
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1906-53370.1000.2380.4260.255
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1905-38190.2370.1750.2660.226
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-71860.0000.1430.1300.091
วารสารวิชาการปทุมวัน2229-16360.0320.0330.1180.061
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684X0.0690.1210.1040.098
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-61750.0740.1060.0760.085
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2408-252XN/A00.348N/A*
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย2350-9260N/A0.4440.059N/A*
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-49230.1000.1060.2380.148
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา0859-10830.0000.2000.0770.092
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-94500.1220.3080.8540.428
วารสารวิชาการเกษตร0125-83890.0430.0210.0210.028
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-98690.1790.2130.1890.194
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2351-0811N/A00.083N/A*
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 110857-5975N/AN/A0.024N/A*
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-04320.1560.1750.1430.158
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0857-79270.0360.1310.3940.187
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา0859-45620.5200.4290.0290.326
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์0859-68080.1610.1790.1940.178
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X0.5830.2690.2310.361
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น1686-4522N/A00N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-23640.1020.1000.1820.128
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.2586-9531N/AN/A0.182N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-16000.4290.2710.0750.258
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-74300.0300.0710.0360.046
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา2351-07810.1240.1100.2450.160
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์1513-7805N/AN/A0.029N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-95120.0540.0610.0740.063
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-05070.2000.1180.1770.165
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-44350.2340.3140.3370.295
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี2229-15470.0420.1710.2880.167
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-96640.0590.1330.0550.082
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2287-0083N/AN/A0N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-79410.1220.1510.1130.129
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2286-6558N/A0.1560N/A*
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-72010.1230.1000.0710.098
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-45300.000N/A0N/A*
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-45480.03300.0240.019
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-46520.0370.2000.2400.159
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-21780.0200.2080.1430.124
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-52800.0310.0300.0910.051
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2228-87240.0770.04800.042
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-44050.0950.11800.071
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-09140.1320.1200.1380.130
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา1905-8586N/AN/A0N/A*
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี2351-0056N/AN/A0N/A*
วารสารสภาการพยาบาล1513-12620.4180.1950.3820.332
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69850.3330.1770.3390.283
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ0859-4880N/AN/AN/AN/A*
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-408X0.091N/A0.033N/A*
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-42610.0560.1000.0150.057
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย2229-0737N/A0.1840.208N/A*
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย1905-372XN/A0.0500.140N/A*
วารสารสวนปรุง0857-21270.0000.0670.1330.067
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-22970.0000.0530.0420.032
วารสารสัตวแพทย์0125-51690.000000
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X0.1600.0300.0380.076
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-71640.1520.4900.3700.337
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-16780.3000.4040.6250.443
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13870.0320.0910.2220.115
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น0858-88990.0630.0270.1670.086
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X0.3060.2220.6760.401
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้1906-97900.5230.2610.2640.349
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2465-454X0.00000.0140.005
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-4987N/A00N/A*
วารสารอาหารและยา0859-11800.0610.0380.1370.079
วารสารเกษตร0857-08410.3930.5910.6150.533
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-01080.0660.1190.1350.107
วารสารเกษตรพระวรุณ1685-83790.0240.0530.1060.061
วารสารเกื้อการุณย์0858-30800.3170.5450.6670.510
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้2408-1051N/A0.3331.275N/A*
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-26820.0940.0850.0200.066
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-66530.1430.1290.0150.096
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-30700.0000.0670.0670.045
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-85730.0710.0490.0730.064
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-12100.0790.0780.1020.086
วารสารเภสัชกรรมไทย1906-55740.6110.2780.3190.403
วารสารเภสัชวิทยา0125-38320.00000.0630.021
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-08520.1050.0850.2550.148
วารสารแพทย์นาวี0125-6971N/A00N/A*
วารสารแพทย์เขต 4-50125-73230.03900.1580.066
วารสารโภชนาการ0125-6955N/AN/A0N/A*
วารสารโรคผิวหนัง0125-8680N/AN/A0N/A*
วารสารโรคมะเร็ง0125-20380.1430.1110.0910.115
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-68820.0730.01800.030
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม1686-44170.0090.0160.1080.044
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-61010.000000
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-72510.0350.0250.0580.039
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1686-85790.000000
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-61490.000000
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-20250.1620.1640.1430.156
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน2287-0210N/A0.2000.118N/A*
วิทยาสารทันตสาธารณสุข0858-6527N/AN/A0.500N/A*
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-99170.1080.0230.1200.084
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-92540.0670.1070.1290.101
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-04880.0830.02600.036
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-56140.0170.1010.0290.049
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์0075-5192N/AN/A0N/A*
วิศวกรรมสาร มก.0857-41540.0270.0140.0280.023
วิศวกรรมสาร มข.0125-82730.100N/A0.054N/A*
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร1905-615X0.0000.08000.027
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-79510.0140.05200.022
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต2286-668X0.04500.0240.023
วิศวสารลาดกระบัง0125-17240.0440.0660.0820.064
วิสัญญีสาร0857-12870.0780.0140.0470.046
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-31230.1480.1740.1640.162
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-84350.1390.0720.0630.091
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)2408-0837N/AN/A0N/A*
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-75710.23100.0340.088
เชียงรายเวชสาร1906-649X0.0180N/AN/A*
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-69200.0630.1250.1060.098
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-95020.0000.05900.020
เชียงใหม่เวชสาร0125-59830.0000.04200.014
เทพสตรี I-TECH1905-6648N/A00.057N/A*
เวชชสารสัตวแพทย์0125-64910.0860.0900.0640.080
เวชบันทึกศิริราช1906-1552N/A0.1200.048N/A*
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร2630-0184N/AN/A0.147N/A*
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-77220.00000.0480.016
แก่นเกษตร0125-04850.3080.4830.3420.378
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-34600.0560.0910.0650.071
ไทยไภษัชยนิพนธ์1686-95400.1070.1790.2500.179