ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2553 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2553 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 235 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai Journal Impact Factors,
Thai Journal Immediacy Index, Thai Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors และค่า Thai Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
ชื่อวารสาร ISSN 2553
Articles
2553
Total Cites
2553
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
ABAC Journal0858-085519110.00 %00N/A
Asian Journal of Literature, Culture and Society1905-856x600nan %00N/A
Au journal of management1686-0039ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
AU-GSB e-Journal1906-3296500nan %00N/A
BU Academic Review1685-432260110.00 %00N/A
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities1905-906Xตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0N/AN/A
Chulalongkorn Educational Review0858-7574ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
Educational Journal of Thailand1905-9663ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
International Journal of Behavioral Science1906-4675ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
Journal of English Studies1685-8646ตีพิมพ์ล่าช้า220.00 %0N/A7.0
Journal of Supply Chain Management Research and Practice1905-9566ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-9184ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
Language Institute Journal1905-7326ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
MANUSYA, Journal of Humanities0859-9920ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-52071000nan %00N/A
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning1905-72101000nan %00N/A
NIDA Language and Communication Journal1513-4164600nan %00N/A
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-6442900nan %00N/A
RMUTT Global Business and Economics Review1905-8446700nan %00N/A
Sasin Journal of Management0859-26591300nan %00N/A
Silpakorn University International Journal1513-47177220.00 %007.0
Stamford Journal1906-18383020100.00 %00.067N/A
Thammasat Review0859-5747ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
The Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-7831ตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0N/AN/A
The Journal of Risk Management and Insurance0859-3604ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
The Journal of the Siam Society0857-7099700nan %00N/A
The New English Teacher1905-7725ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
Thoughts1513-1025ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
กระแสวัฒนธรรม1513-445813220.00 %00>10
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย1905-954X500nan %00N/A
จุลนิติ1686-37205020100.00 %0.01006.0
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์1906-1692800nan %00N/A
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์0125-65642410820.00 %0.06806.0
จุฬาลงกรณ์วารสาร0857-648398712.50 %006.0
ญี่ปุ่นศึกษา0125-64161300nan %00N/A
ดำรงวิชาการ1686-4395303233.33 %0.02707.5
ดุลพาห0125-055827171511.76 %0.0310>10
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-616023110.00 %00N/A
บทบัณฑิตย์0857-299221181611.11 %0.0170>10
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.0125-8427หยุดตีพิมพ์330.00 %N/AN/A>10
ภาษาและภาษาศาสตร์0857-14067440.00 %00>10
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์0125-506124330.00 %009.3
มนุษยศาสตร์สาร1513-461X162150.00 %00>10
รมยสาร1686-0101ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
รัฏฐาภิรักษ์0857-0442900nan %00N/A
รัฐศาสตร์สาร0125-135X18440.00 %00>10
รัฐสภาสาร0125-0957425340.00 %0.0110.0243.5
วรรณวิทัศน์1513-9956ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสาร สออ. ประเทศไทย1513-097521110.00 %00N/A
วารสารกฎหมาย0125-30937550.00 %00>10
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1906-15601500nan %00N/A
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี1906-26647110.00 %00N/A
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์1513-8089ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารกฎหมายปกครอง1513-177711141028.57 %0.0370>10
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช0857-977617220.00 %00>10
วารสารกรมบัญชีกลาง0125-250X2200nan %00N/A
วารสารการงบประมาณ1686-21472600nan %00N/A
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน0854-9849112150.00 %007.0
วารสารการจัดการสมัยใหม่1686-73191210100.00 %00N/A
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม1906-54851800nan %00N/A
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย1905-6303ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารการบริหารท้องถิ่น1906-103Xตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1906-4950ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา1906-2230213166.67 %0.0540N/A
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น1905-3630ตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0.053N/AN/A
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0858-5520ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน1905-71211000nan %00N/A
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม1905-26931390100.00 %0.22203.2
วารสารการสื่อสารมวลชน1906-2591ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย1906-506x1000nan %00N/A
วารสารข้าราชการ0125-09068990.00 %0.01309.5
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0859-8835ตีพิมพ์ล่าช้า440.00 %0N/AN/A
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1685-26991000nan %00N/A
วารสารคหเศรษฐศาสตร์0857-138425220.00 %0.0210>10
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย1686-9443302150.00 %0.01905.0
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย1905-565Xตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารจิตวิทยา0858-862710110.00 %00N/A
วารสารจีนวิทยา1905-9582ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารจีนศึกษา1905-19721100nan %00N/A
วารสารช่อพะยอม1513-5462700nan %00N/A
วารสารทรัพยากรมนุษย์0125-8303ตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0N/AN/A
วารสารธรรมศาสตร์0125-36708440.00 %00N/A
วารสารนักบริหาร0125-49601267614.29 %007.5
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0857-386739181138.89 %0.0200>10
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1906-425X11110.00 %0.0830N/A
วารสารนิเทศศาสตร์0859-085X2813653.85 %0.04109.3
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์1685-5477ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์1513-2226ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารบรรณศาสตร์ มศว0125-2836ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารบริหารการศึกษา มศว1685-2257ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1686-69162900nan %00N/A
วารสารบริหารธุรกิจ0125-233x28151313.33 %008.4
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า1905-68261640100.00 %0.15404.0
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์1905-96471200nan %00N/A
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์1906-28503600nan %00N/A
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-1603600nan %00N/A
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-0769ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารประชากรศาสตร์0857-214376433.33 %0.09506.0
วารสารประชากรและสังคม0857-717X15660.00 %0.06904.0
วารสารปรัชญาและศาสนา1905-579Xตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารปัญญาภิวัฒน์1906-76582000nan %00N/A
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา1685-38651910100.00 %00N/A
วารสารพฤติกรรมศาสตร์1686-14421733972.73 %0.4550.1764.1
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา2228-9453900nan %00N/A
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์0125-36893212118.33 %0.04505.0
วารสารพัฒนาสังคม0859-266767614.29 %0.1900N/A
วารสารพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์1685-2354ตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0N/AN/A
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-832586183.33 %00>10
วารสารภาษา0125-2488ตีพิมพ์ล่าช้า550.00 %0N/A7.3
วารสารภาษาปริทัศน์0857-7285880100.00 %009.0
วารสารภาษาและวัฒนธรรม0125-6424136516.67 %00.077>10
วารสารมนุษยศาสตร์0859-348516330.00 %0.0530N/A
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-445X2100nan %00N/A
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์0125-26906440.00 %0.08309.0
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1905-3959ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0859-5992587185.71 %00N/A
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต1513-4563ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร0858-7396หยุดตีพิมพ์00nan %N/AN/AN/A
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ0857-4677ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา1905-2383820100.00 %004.0
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร0857-5428186516.67 %00>10
วารสารยุโรปศึกษา0858-7795ตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0N/AN/A
วารสารร่มพฤกษ์0125-76097220.00 %0.0300>10
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์0859-418X1440100.00 %00N/A
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์0125-78979110.00 %00N/A
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์0125-300Xตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารรูสมิแล0858-20683400nan %00N/A
วารสารวิจัย มข. ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง1685-25321000nan %00N/A
วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์1905-28472400nan %00N/A
วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์1905-5986810100.00 %00N/A
วารสารวิจัยทางการศึกษา1905-553616110.00 %00N/A
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ1905-07937110.00 %0.0400N/A
วารสารวิจัยสังคม0857-9180ตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0N/AN/A
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่1906-36283800nan %00N/A
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม1685-361X000nan %N/AN/AN/A
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง1905-20228220.00 %0.05003.0
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม1906-50781700nan %00N/A
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ97494702141000nan %00N/A
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1905-12128110.00 %00N/A
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1685-4489ตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0N/AN/A
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์1905-677xตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0.015N/AN/A
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-454074175.00 %0.02905.0
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี1905-9464ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น1905-95902100nan %00N/A
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1905-162x400nan %00N/A
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี1686-57152400nan %00N/A
วารสารวิชาการศาลปกครอง1513-79966110.00 %00N/A
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์1906-59491000nan %00N/A
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1513-3443ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย0858-921618110.00 %0.0300N/A
วารสารวิชาชีพบัญชี1686-82932610370.00 %0.03403.8
วารสารวิทยาการจัดการ0125-8362ตีพิมพ์ล่าช้า220.00 %0.167N/A7.0
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-2397700nan %00N/A
วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์1905-37461300nan %00N/A
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ1686-6959ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย0857-293319770.00 %00>10
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)0857-52904800nan %00N/A
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1513-728725110.00 %0.0190N/A
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์1905-375414110.00 %0.0090N/A
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ1513-1246300nan %00N/A
วารสารศาสตร์0125-8192920100.00 %00N/A
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-9866ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารศิลปศาสตร์1513-9131ตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0.030N/AN/A
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่1906-72081500nan %00N/A
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1686-5596610100.00 %0.0300N/A
วารสารศึกษาศาสตร์0125-32121011110.00 %0.07106.5
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1905-9574ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0857-15117330.00 %00N/A
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1513-9514700nan %00N/A
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0859-51274911554.55 %0.03703.5
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1905-9922ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1686-3089ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี0857-179121220.00 %005.0
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์0125-620313330.00 %0.01109.5
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0859-111361201620.00 %0.0190.0165.0
วารสารสถาบันพระปกเกล้า1685-9855182150.00 %005.0
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ1906-20441000nan %00N/A
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย0857-0604ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารสมาคมนักวิจัย0859-233027330.00 %0.1250N/A
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย1905-4084ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์xxxx-xxxxหยุดตีพิมพ์00nan %N/AN/AN/A
วารสารสหวิทยาการ1685-2494ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารสหศาสตร์1513-842911110.00 %0.0220N/A
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง1686-65411911463.64 %0.0770.1053.3
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา0125-7356ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารสังคมศาสตร์0125-0590ตีพิมพ์ล่าช้า440.00 %0N/A>10
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-8241ตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0N/AN/A
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-20551200nan %00N/A
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ1906-250815110.00 %0.0340N/A
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0125-286026220.00 %009.0
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0857-31662100nan %00N/A
วารสารสารสนเทศศาสตร์2228-84571600nan %00N/A
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร1686-3690ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ1513-9123ตีพิมพ์ล่าช้า330.00 %0N/A4.5
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0858-2602ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารสุทธิปริทัศน์0857-26902700nan %00N/A
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช0857-6955205420.00 %0.02605.5
วารสารห้องสมุด0857-008666516.67 %0.02907.0
วารสารอักษรศาสตร์0125-4820ตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0N/AN/A
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-2038ตีพิมพ์ล่าช้า220.00 %0N/A>10
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสาลามยะลา1905-7520500nan %00N/A
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน1906-76821200nan %00N/A
วารสารอินโดจีนศึกษา1513-3109ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม0125-80954100nan %00N/A
วารสารเกษมบัณฑิต1513-566719110.00 %00N/A
วารสารเซนต์จอห์น0859-9432500nan %00N/A
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา1905-6486ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1686-53757110.00 %00N/A
วารสารเมืองโบราณ0125-426X3212118.33 %00>10
วารสารเศรษฐกิจและสังคม0125-089210440.00 %0.01805.0
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-8397ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0859-84791200nan %00N/A
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์1685-30081613130.00 %0.02709.5
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์0858-92917330.00 %00N/A
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ1905-0461ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ1906-85221200nan %00N/A
วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา0857-6033ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1686-7440ตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0N/AN/A
วารสารไทยคดีศึกษา1686-0667ตีพิมพ์ล่าช้า220.00 %0.056N/A3.0
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา1685-6740ตีพิมพ์ล่าช้า440.00 %0N/A6.0
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์0125-83704111110.00 %0.05203.6
ศิลปกรรมสาร1686-5189ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
ศิลปวัฒนธรรม0125-3654169361850.00 %0.0090.0188.0
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์1905-2863ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
ศิลปากร0125-053127272314.81 %00>10
สยามวิชาการ1513-10761300nan %00N/A
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-4138ตีพิมพ์ล่าช้า220.00 %0N/A7.0
สารคดี0857-1538519366.67 %0.0210>10
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-1457ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย1686-18411100nan %00N/A
อินฟอร์เมชั่น0859-015X1270100.00 %0.07404.5
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1906-2540ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์1686-57311100nan %00N/A
เอเชียปริทัศน์0125-3638ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
โดมทัศน์0125-555X800nan %00N/A