ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2555 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2555 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 274 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai Journal Impact Factors,
Thai Journal Immediacy Index, Thai Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors และค่า Thai Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
N/A1 หมายถึง วารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2555 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2555 ให้กับศูนย์ TCI
N/A2 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2553 หรือ 2554 ไม่ครบ หรือ ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2553 หรือ 2554 ให้กับศูนย์ TCI ไม่ครบ
N/A3 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Immediacy Index ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2555 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2555 วารสารให้กับศูนย์ TCI
N/A4 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Cited Half-life ได้

ชื่อวารสาร ISSN 2555
Articles
2555
Total Cites
2555
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
ABAC Journal0858-085519110.00 %0.0260N/A4
Asian Journal of Literature, Culture and Society1905-856x900nan %00N/A4
AU Journal of Management1686-003912110.00 %00N/A4
AU-GSB e-Journal1906-329621110.00 %00N/A4
BU Academic Review1685-4322216433.33 %0.04702
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities1905-906X0110.00 %N/A2N/A3N/A4
Chulalongkorn Educational Review0858-7574000nan %00N/A4
Educational Journal of Thailand1905-9663000nan %00N/A4
HRD Journal1906-93082100nan %N/A20N/A4
HRi : Journal of Human Resource intelligence1905-59861700nan %00N/A4
International Journal of Behavioral Science1906-46757330.00 %0.14302.5
Journal of English Studies1685-8646700nan %00N/A4
Journal of People and Society in Local Culture2228-88991400nan %00N/A4
Journal of Population and Social Studies0857-717X145340.00 %0.0360.0715.5
Journal of Supply Chain Management Research and Practice1905-9566810100.00 %0.0710N/A4
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-9184400nan %00N/A4
LEARN : Language Education and Acquisition Research Network1905-7326900nan %N/A20N/A4
MANUSYA, Journal of Humanities0859-9920126433.33 %007.7
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-52075131023.08 %0.0530>10
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning1905-72101210100.00 %00N/A4
NIDA Case Research Journal1906-38651200nan %00N/A4
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-6442000nan %00N/A4
RMUTT Global Business and Economics Review1905-84462900nan %00N/A4
Sasin Journal of Management0859-2659000nan %00N/A4
Scholar1906-64063600nan %00N/A4
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts1513-471713440.00 %009.3
Stamford Journal1906-18381000nan %00N/A4
Thammasat Review0859-57478110.00 %00N/A4
The International Journal of East Asian Studies0857-603315220.00 %005
The Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-78310330.00 %0.11104.5
The Journal of Risk Management and Insurance0859-3604890100.00 %0.3080.1252.5
The Journal of the Siam Society0857-709930440.00 %00N/A4
The New English Teacher1905-7725143233.33 %00.0713.3
Thoughts1513-1025000nan %00N/A4
Veridian E-Journal, Silpakorn University1906-3431134440.00 %0.0310N/A4
กระแสวัฒนธรรม1513-44581310100.00 %0.0360N/A4
กระแสอาคเนย์1905-135230220.00 %0.03304
ครุศาสตร์สาร1906-117x3300nan %00N/A4
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย1905-954X000nan %00N/A4
จุลนิติ1686-3720548625.00 %0.0340.0372.5
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์1906-1692123233.33 %004.3
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์0125-6564229811.11 %0.06703.8
จุฬาลงกรณ์วารสาร0857-64830440.00 %00>10
ดำรงวิชาการ1686-439524550.00 %0.02006.5
ดุลพาห0125-05583032320.00 %0.0180>10
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-6160262150.00 %0.01806
บทบัณฑิตย์0857-299243221436.36 %0.0410>10
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.0125-8427หยุดตีพิมพ์12120.00 %00>10
ภาษาและภาษาศาสตร์0857-1406127528.57 %00>10
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์0125-5061257528.57 %005.5
มนุษยศาสตร์สาร1513-461X17220.00 %0.03306
รมยสาร1686-01012000nan %N/A20N/A4
รัฏฐาภิรักษ์0857-044245110.00 %N/A20N/A4
รัฐศาสตร์สาร0125-135X1812118.33 %00>10
รัฐสภาสาร0125-0957537528.57 %009.5
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร0859-81853000nan %00N/A4
วรรณวิทัศน์1513-995685180.00 %004.8
วารสาร สออ. ประเทศไทย1513-09750440.00 %0N/A39
วารสารกฎหมาย0125-3093284325.00 %0N/A38
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1906-15601000nan %00N/A4
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี1906-26642330.00 %00N/A4
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์1513-80890110.00 %00N/A4
วารสารกฎหมายปกครอง1513-17771211109.09 %0.0380>10
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช0857-97767220.00 %0N/A39
วารสารกรมบัญชีกลาง0125-250X28110.00 %00N/A4
วารสารกระบวนการยุติธรรม1906-325316110.00 %0.0170N/A4
วารสารการงบประมาณ1686-214713110.00 %00N/A4
วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง2229-08932400nan %00N/A4
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน0854-984910110.00 %00N/A4
วารสารการจัดการสมัยใหม่1686-73192000nan %00N/A4
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม1906-548514440.00 %00.0715.3
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย1905-63031410100.00 %00N/A4
วารสารการบริหารท้องถิ่น1906-103X3000nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1906-495035110.00 %0.0170N/A4
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา1906-22301640100.00 %0.02604.3
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น1905-363010440.00 %N/A205
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0858-552035440.00 %0.0140>10
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน1905-712110110.00 %00N/A4
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม1905-26930330.00 %006.3
วารสารการสื่อสารมวลชน1906-2591หยุดตีพิมพ์00nan %00N/A4
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย1906-506x4020100.00 %0.0390N/A4
วารสารข้าราชการ0125-09067330.00 %0N/A3>10
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0859-88354921204.76 %00>10
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1685-26993800nan %00N/A4
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม0125-809552110.00 %00N/A4
วารสารคหเศรษฐศาสตร์0857-1384275260.00 %005.5
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย1686-9443294175.00 %0.03405
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย1905-565X0330.00 %0N/A36.5
วารสารจิตวิทยา0858-86270220.00 %0N/A3N/A4
วารสารจีนวิทยา1905-9582000nan %0N/A3N/A4
วารสารจีนศึกษา1905-1972800nan %00N/A4
วารสารช่อพะยอม1513-54629110.00 %00N/A4
วารสารญี่ปุ่นศึกษา0125-64163100nan %00N/A4
วารสารดนตรีรังสิต1905-27071000nan %00N/A4
วารสารทรัพยากรมนุษย์0125-83030110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารธรรมศาสตร์0125-36703810100.00 %00N/A4
วารสารนักบริหาร0125-496095221913.64 %0.0530.0112.3
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร1513-41645220.00 %0.10005
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0857-38673821199.52 %N/A20>10
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1906-425X1100nan %00N/A4
วารสารนิเทศศาสตร์0859-085X3510100.00 %00>10
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์1685-54771600nan %N/A20N/A4
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์1513-22261200nan %00N/A4
วารสารบรรณศาสตร์ มศว0125-2836193233.33 %0.0690N/A4
วารสารบริหารการศึกษา มศว1685-22578110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1686-69161700nan %0N/A3N/A4
วารสารบริหารธุรกิจ0125-233x24151313.33 %0.09004.3
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า1905-682612440.00 %0.07103
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ1905-37461600nan %00N/A4
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร0859-9750184175.00 %0.0260.167N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์1905-96474000nan %00N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1686-063212100nan %00N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์1906-285015800nan %00N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-16031900nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-0769000nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารประชากรศาสตร์0857-214376516.67 %0.07103.7
วารสารปรัชญาและศาสนา1905-579X000nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารปัญญาภิวัฒน์1906-76582600nan %00N/A4
วารสารปาริชาต0867-088429330.00 %00>10
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน1685-386519110.00 %00N/A4
วารสารพฤติกรรมศาสตร์1686-144219403512.50 %0.61303.2
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา2228-9453115260.00 %0.16002.5
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์0125-368934242016.67 %0.1110.0295.3
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต1905-7881146350.00 %N/A205.3
วารสารพัฒนาสังคม0859-26671210460.00 %N/A20.253
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-8325146183.33 %00>10
วารสารภาษา0125-248810880.00 %0N/A3>10
วารสารภาษาปริทัศน์0857-72859220.00 %00N/A4
วารสารภาษาและวัฒนธรรม0125-6424118712.50 %009
วารสารมนุษยศาสตร์0859-348524550.00 %00.0834.5
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-445X20330.00 %0.02104.5
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์0125-269014220.00 %006
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1905-39592800nan %00N/A4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0859-5992608625.00 %0N/A36
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต1513-45631510100.00 %00.067N/A4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร0858-7396หยุดตีพิมพ์110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ0857-46770440.00 %N/A2N/A34.5
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา1905-238315110.00 %0.0310N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1906-01814900nan %00N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร0857-54282012120.00 %0.02908
วารสารยุโรปศึกษา0858-77957110.00 %0.040N/A3N/A4
วารสารร่มพฤกษ์0125-7609238537.50 %0.10504
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์0859-418X12770.00 %0.07704.5
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์0125-78970110.00 %0N/A3N/A4
วารสารราชพฤกษ์1905-13448800nan %00N/A4
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์0125-300X1000nan %00N/A4
วารสารรูสมิแล0858-2068389811.11 %0.0260>10
วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)1685-25327110.00 %0N/A3N/A4
วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์1905-284743200100.00 %0.1170.0234.3
วารสารวิจัยทางการศึกษา1905-5536373166.67 %0.02302.5
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่1513-84102600nan %00N/A4
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-173020330.00 %00N/A4
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ1905-079314330.00 %0.06502.5
วารสารวิจัยสังคม0857-91801210100.00 %00N/A4
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่1906-36284664493.75 %0.51202.3
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1906-16411900nan %N/A20N/A4
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1905-18673800nan %00N/A4
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์1905-25293000nan %00N/A4
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม1685-361Xหยุดตีพิมพ์110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง1905-2022189188.89 %0.1840N/A4
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1906-05721600nan %N/A20N/A4
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-21001310100.00 %00N/A4
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร2228-84733300nan %N/A20N/A4
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ1906-03274000nan %00N/A4
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย0125-243747211242.86 %0.10603.1
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม1906-507811110.00 %00N/A4
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ9749470214000nan %0N/A3N/A4
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1905-121216220.00 %00N/A4
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1685-4489102150.00 %00>10
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต1686-06504700nan %00N/A4
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์1905-677x3218383.33 %0.1340.2191.3
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-454035110.00 %00N/A4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น1686-744027120100.00 %0.2330N/A4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี1905-94691600nan %00N/A4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น1905-959016110.00 %00N/A4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1905-162x1200nan %00N/A4
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี1686-57153430100.00 %0.012N/A3N/A4
วารสารวิชาการศาลปกครอง1513-799613440.00 %0.05604.5
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์1906-594910110.00 %0.026N/A3N/A4
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1513-34432000nan %00N/A4
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย0858-921631110.00 %00N/A4
วารสารวิชาชีพบัญชี1686-829330440.00 %0.020.0335
วารสารวิทยาการจัดการ0125-8362129277.78 %0.28603.5
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-23971000nan %00N/A4
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี1906-070x800nan %N/A20N/A4
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์1685-2354188275.00 %0.17102.4
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ1686-6959800nan %00N/A4
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย0857-293319241250.00 %0.1670.0536.3
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)0857-5290343233.33 %0.02502.5
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1513-72872912118.33 %0.01905
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์1905-37544200nan %00N/A4
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ1513-1246132150.00 %0.0380>10
วารสารศาสตร์0125-81921910100.00 %0N/A3N/A4
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม1905-81447220.00 %0N/A3N/A4
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-60231500nan %00N/A4
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-98660110.00 %0N/A3N/A4
วารสารศิลปศาสตร์1513-913116660.00 %0.25009
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่1906-7208142150.00 %0.0650N/A4
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1686-559622110.00 %00N/A4
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร1906-8352000nan %0N/A3N/A4
วารสารศึกษาศาสตร์0125-32124347454.26 %0.013N/A38.5
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1905-95748800nan %00N/A4
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.1905-46531000nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0857-15114915940.00 %00.025.5
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1513-95142200nan %00N/A4
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0859-512743211338.10 %0.0310.0234.1
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1905-99224514378.57 %0.08305.1
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1686-308910220.00 %00N/A4
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี0857-179125191710.53 %0.06104.8
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์0125-62034712120.00 %0.01609
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0859-11133361559.84 %0.12204.8
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1906-9928500nan %00N/A4
วารสารสถาบันพระปกเกล้า1685-98551610910.00 %0.16104
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ1906-20442100nan %00N/A4
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย0857-06045110.00 %N/A20N/A4
วารสารสมาคมนักวิจัย0859-2330325340.00 %0.03303.2
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย1905-4084000nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์xxxx-xxxxหยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารสหวิทยาการ1685-2494420100.00 %005
วารสารสหศาสตร์1513-842928220.00 %00N/A4
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง1686-6541238537.50 %0.05406
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา0125-7356000nan %0N/A3N/A4
วารสารสังคมศาสตร์0125-059016550.00 %00>10
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-82418110.00 %00N/A4
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-205517220.00 %0.03706
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ1906-25081800nan %00N/A4
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0125-28603411110.00 %0.07006.8
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0857-31662500nan %00N/A4
วารสารสารสนเทศศาสตร์2228-84571200nan %00N/A4
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร1686-3690183166.67 %00.0563.5
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ1513-91230220.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0858-26020330.00 %N/A2N/A3>10
วารสารสุทธิปริทัศน์0857-2690312150.00 %0.0190>10
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช0857-695520990.00 %00>10
วารสารห้องสมุด0857-00861210100.00 %00>10
วารสารหาดใหญ่วิชาการ1686-186815110.00 %00N/A4
วารสารอักษรศาสตร์0125-482015660.00 %00>10
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-203821550.00 %0.02403.8
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา1905-75202100nan %00N/A4
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน1906-768252150.00 %0.08702
วารสารอินโดจีนศึกษา1513-3109000nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารเกษมบัณฑิต1513-566716220.00 %00>10
วารสารเซนต์จอห์น0859-943211110.00 %00N/A4
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา1905-64860110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้1906-08701500nan %00N/A4
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี1905-932914110.00 %0.0380N/A4
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1686-5375500nan %N/A20N/A4
วารสารเมืองโบราณ0125-426X70292513.79 %N/A20>10
วารสารเศรษฐกิจและสังคม0125-089224770.00 %007.8
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0857-8397510100.00 %00N/A4
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0859-84791100nan %00N/A4
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์1685-30081512120.00 %005.5
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์0858-929110220.00 %00>10
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ1905-0461หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ1906-85221210100.00 %0.0290N/A4
วารสารไทยคดีศึกษา1686-066711220.00 %00N/A4
วารสารไทยศึกษา1686-74595330.00 %00N/A4
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา1685-674018660.00 %009.4
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์0125-837041231917.39 %0.08206.8
ศิลปกรรมสาร1686-5189800nan %00N/A4
ศิลปวัฒนธรรม0125-365418748456.25 %0.0120.016>10
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์1905-28632000nan %00N/A4
ศิลปากร0125-053159271255.56 %0.0510>10
สยามวิชาการ1513-1076212150.00 %006
สักทอง : วารสารสังคมศาสตร์1513-78132610100.00 %0.0210N/A4
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-41389110.00 %00N/A4
สารคดี0857-15386110100.00 %0.0080>10
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-1457203233.33 %008.5
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย1686-1841166516.67 %0.1710N/A4
อินฟอร์เมชั่น0859-015X106350.00 %0.12505
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1906-25401200nan %00N/A4
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์1686-57311400nan %00N/A4
เอเชียปริทัศน์0125-3638142150.00 %00>10
โดมทัศน์0125-555X0220.00 %0N/A3N/A4