ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2557 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2557 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 295 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai Journal Impact Factors,
Thai Journal Immediacy Index, Thai Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors และค่า Thai Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
N/A1 หมายถึง วารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2557 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2557 ให้กับศูนย์ TCI
N/A2 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2555 หรือ 2556 ไม่ครบ หรือ ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2555 หรือ 2556 ให้กับศูนย์ TCI ไม่ครบ
N/A3 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Immediacy Index ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2557 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2557 วารสารให้กับศูนย์ TCI
N/A4 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Cited Half-life ได้

ชื่อวารสาร ISSN 2557
Articles
2557
Total Cites
2557
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
ABAC Journal�0858-0855216516.67 %0.0750.0482.5
ASEAN Journal of Management and Innovation�2351-03071300nan %00N/A4
Asian Journal of Literature, Culture and Society�1905-856x1200nan %00N/A4
AU Journal of Management�1686-00391100nan %00N/A4
AU-GSB e-Journal�1906-329613110.00 %00N/A4
BU Academic Review�1685-432221171041.18 %0.1000.0485.8
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities�1905-906XN/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
Chulalongkorn Educational Review�0858-7574N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
Educational Journal of Thailand�1905-9663N/A1330.00 %N/A2N/A3N/A4
HRD Journal�1906-93082000nan %00N/A4
HRi : Journal of Human Resource intelligence�1905-5986144175.00 %0.05403.0
International Journal of Behavioral Science�1906-4675144250.00 %0.07107.0
Journal of English Studies�1865-8646500nan %00N/A4
Journal of People and Society in Local Culture�2228-8899600nan %00N/A4
Journal of Population and Social Studies�0857-717X14550.00 %006.5
Journal of Supply Chain Management Research and Practice�1905-95661200nan %00N/A4
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication�1686-9184N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
Journal of Urban Culture Research�2228-82791500nan %00N/A4
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network�1905-73262500nan %00N/A4
MANUSYA, Journal of Humanities�0859-992019660.00 %00>10
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures�0147-520711180100.00 %0.1180>10
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning�1905-72101100nan %00N/A4
NIDA Case Research Journal�1906-3865103233.33 %0.04203.5
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion�1513-64421200nan %00N/A4
RMUTT Global Business and Economics Review�1905-844627440.00 %0.01804.5
Sasin Journal of Management�0859-2659800nan %00N/A4
Scholar�1906-64062900nan %00N/A4
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts�1513-471726220.00 %006.0
Southeast Asian Journal of Economics�2286-89841300nan %N/A20N/A4
Thammasat Review�0859-574716220.00 %00N/A4
The International Journal of East Asian Studies�0857-6033700nan %N/A20N/A4
The Journal : Journal of the Faculty of Arts�1686-7831N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
The Journal of Risk Management and Insurance�0859-3604620100.00 %00N/A4
The Journal of the Siam Society�0857-709910330.00 %00N/A4
The New English Teacher�1905-77251810100.00 %00N/A4
Thoughts�1513-1025800nan %00N/A4
UTCC International Journal of Business and Economics�1906-55822000nan %00N/A4
Veridian E-Journal, Silpakorn University�1906-34312752933189.42 %0.9550.0841.8
กระแสวัฒนธรรม�1513-44581220100.00 %00.0835.0
กระแสอาคเนย์�1905-1352N/A1220.00 %N/A2N/A36.0
ครุศาสตร์สาร�1906-117x0220.00 %0.03102.0
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย�1905-954XN/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
จุลนิติ�1686-3720665340.00 %0.02402.8
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์�1906-16927220.00 %0.1110N/A4
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์�0125-656420201715.00 %0.07105.3
จุฬาลงกรณ์วารสาร�0857-6483N/A111110.00 %N/A2N/A39.5
ดำรงวิชาการ�1686-43951710730.00 %0.0540.0595.0
ดุลพาห�0125-05583037348.11 %0.0740>10
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์�0858-61603610100.00 %00N/A4
บทบัณฑิตย์�0857-299245171135.29 %0.0120>10
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.�0125-8427หยุดตีพิมพ์770.00 %00>10
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์�1906-25401200nan %00N/A4
ภาษาและภาษาศาสตร์�0857-1406112150.00 %00>10
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์�0125-5061258712.50 %0.07505.0
มนุษยศาสตร์สาร�1513-461X16330.00 %00.0633.5
รมยสาร�1686-01012100nan %00N/A4
รัฏฐาภิรักษ์�0857-044224110.00 %0N/A3N/A4
รัฐศาสตร์สาร�0125-135X20242016.67 %00.0507.8
รัฐสภาสาร�0125-0957608712.50 %0.0280.0179.0
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร�0859-81852411372.73 %0.11502.5
วรรณวิทัศน์�1513-99566110.00 %00N/A4
วารสาร สออ. ประเทศไทย�1513-0975N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี�0859-00012300nan %00N/A4
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี�1906-15601600nan %00N/A4
วารสารกฎหมาย�0125-3093217614.29 %0.0240>10
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี�1906-2664700nan %00N/A4
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์�1513-8089N/A1330.00 %N/A2N/A39.5
วารสารกฎหมายปกครอง�1513-177758537.50 %0.027N/A39.5
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช�0857-977624110.00 %0.0300N/A4
วารสารกรมบัญชีกลาง�0125-250X36110.00 %00N/A4
วารสารกระบวนการยุติธรรม�1906-3253189811.11 %0.12104.1
วารสารการงบประมาณ�1686-214722110.00 %00N/A4
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์�2286-718X19330.00 %0.08802.3
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน�0854-984911550.00 %0.05006.5
วารสารการจัดการสมัยใหม่�1686-73192111645.45 %0.08305.3
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม�1906-548514141214.29 %0.10703.6
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย�1905-6303125420.00 %0.1070.0831.8
วารสารการบริหารท้องถิ่น�1906-103X42440.00 %0.01303.5
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม�1906-4950010100.00 %0.067N/A33.0
วารสารการบัญชีและการจัดการ�1906-793345330.00 %0.00703.5
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา�1906-22301500nan %00N/A4
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น�1905-3630N/A1440.00 %N/A2N/A37.5
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม�0858-552040252212.00 %0.0120>10
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)�1905-7121163166.67 %0.1070N/A4
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม�1905-26934119763.16 %N/A205.2
วารสารการสื่อสารมวลชน�1906-2591N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย�1906-506x3710190.00 %0.04403.5
วารสารการเมืองการปกครอง�2228-85624100nan %00N/A4
วารสารข้าราชการ�0125-090636990.00 %0.02407.9
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�0859-88356824228.33 %0.0080>10
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม�1685-2699N/A1220.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม�0125-8095N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารคหเศรษฐศาสตร์�0857-13842125388.00 %0.22203.2
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย�1686-9443176433.33 %0.113N/A3N/A4
วารสารจันทรเกษมสาร�0858-0006317442.86 %0.03304.5
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย�1905-565XN/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต�2286-66631400nan %00N/A4
วารสารจิตวิทยา�0858-8627N/A1660.00 %N/A2N/A34.0
วารสารจีนวิทยา�1905-95821000nan %N/A20N/A4
วารสารจีนศึกษา�1905-1972400nan %00N/A4
วารสารช่อพะยอม�1513-546229110.00 %00N/A4
วารสารญี่ปุ่นศึกษา�0125-641683233.33 %0.04302.5
วารสารดนตรีรังสิต�1905-27071060100.00 %0.15004.0
วารสารทรัพยากรมนุษย์�0125-8303N/A1440.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารธรรมศาสตร์�0125-36702713130.00 %0.0170>10
วารสารธุรกิจปริทัศน์�1905-713X3100nan %00N/A4
วารสารนักบริหาร�0125-49602864631.56 %0.16203.8
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร�1513-41641600nan %00N/A4
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์�0857-38674440385.00 %0.0250>10
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร�1906-425X1900nan %00N/A4
วารสารนิเทศศาสตร์�0859-085X256516.67 %00.0806.0
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์�1685-54771200nan %00N/A4
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์�1513-22262600nan %N/A20N/A4
วารสารบรรณศาสตร์ มศว�0125-283615440.00 %004.0
วารสารบริหารการศึกษา มศว�1685-225716220.00 %00>10
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1686-6916N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า�1905-68266550.00 %0.04505.5
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ�1905-374624440.00 %0.07702.5
วารสารบริหารธุรกิจ�0125-233x2047454.26 %0.2080.1004.4
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ�2228-96581600nan %00N/A4
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร�0859-97505110.00 %0N/A3N/A4
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี�1905-581134110.00 %00N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์�1905-964754660.00 %00.0195.0
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร�1686-06327710100.00 %0.02203.0
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์�1906-285017200nan %00N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์�1905-160321440.00 %N/A206.0
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1906-07691800nan %N/A20N/A4
วารสารประชากรศาสตร์�0857-2143812120.00 %0.07106.5
วารสารปรัชญาและศาสนา�1905-579XN/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารปัญญาภิวัฒน์�1906-7658638625.00 %0.0860.0162.0
วารสารปาริชาต�0867-0884439633.33 %0.07105.5
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน�1685-386518110.00 %00N/A4
วารสารพฤติกรรมศาสตร์�1686-14422228273.57 %0.06506.4
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา�2228-945324990.00 %0.0940.0832.5
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์�0125-36893631289.68 %0.03005.8
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต�1905-7881186516.67 %0.06506.0
วารสารพัฒนาสังคม�0859-2667713130.00 %0.115N/A37.1
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�0858-83251110100.00 %00N/A4
วารสารภาษา�0125-24887330.00 %00N/A4
วารสารภาษาปริทัศน์�0857-728546350.00 %00>10
วารสารภาษาและวัฒนธรรม�0125-6424117528.57 %00>10
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร�1686-445X22330.00 %007.5
วารสารมนุษยศาสตร์�0859-3485234250.00 %0.03603.0
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์�0125-269015550.00 %0.03409.8
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ�1905-395915770.00 %0.10902.6
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม�0859-599214111827.27 %0.031N/A32.5
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต�1513-4563000nan %0N/A3N/A4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี�1906-10482100nan %00N/A4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร�0858-7396หยุดตีพิมพ์00nan %00N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม�2228-93564525196.00 %0.2220.0222.0
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ�0857-4677N/A1330.00 %N/A2N/A36.5
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม�1906-01817017165.88 %0.0350.0433.4
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา�1905-238315880.00 %00.0673.8
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร�1906-596528550.00 %0.03904.3
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร�0857-542824141121.43 %0.1110.1252.7
วารสารยุโรปศึกษา�0858-7795000nan %0N/A3N/A4
วารสารร่มพฤกษ์�0125-760920231917.39 %0.04204.9
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์�0859-418X1210100.00 %0.14307.0
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์�0125-7897N/A1330.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารราชพฤกษ์�1905-1344408450.00 %0.04002.7
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์�0125-300XN/A1660.00 %N/A2N/A38.0
วารสารรูสมิแล�0858-2068406433.33 %0.02305.0
วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)�1685-2532N/A1440.00 %0.231N/A3N/A4
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์�1905-28474337975.68 %0.20203.0
วารสารวิจัยทางการศึกษา�1905-553638330.00 %008.5
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่�1513-84101300nan %0N/A3N/A4
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์�1906-17307330.00 %N/A2N/A36.5
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ�1905-07938440.00 %0.069N/A35.0
วารสารวิจัยสังคม�0857-918015660.00 %00N/A4
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่�1906-36283312925.00 %0.0840.0302.4
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์�1906-16413200nan %00N/A4
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย�1905-1867403233.33 %0.01305.3
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์�1905-2529หยุดตีพิมพ์110.00 %00N/A4
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง1905-20221517288.24 %0.1430.4002.1
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม�1685-361Xหยุดตีพิมพ์00nan %00N/A4
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�1906-05721200nan %00N/A4
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�0857-21000110.00 %0N/A3N/A4
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร�2228-847356110.00 %00N/A4
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ�1906-03275000nan %00N/A4
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย�0125-243759562555.36 %0.1440.0343.8
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม�1906-50781510100.00 %00N/A4
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ�2286-9018N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์�1905-12121810100.00 %0.09704.3
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1685-448910220.00 %0.036N/A34.0
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต�1686-0650104880.00 %0.02704.0
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา�0858-454043330.00 %0.01506.3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น�1686-744025150100.00 %0.21402.3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี�1905-946928220.00 %004.0
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น�1905-959033550.00 %0.03605.3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต�1905-162x1510100.00 %0.0370N/A4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์�2286-61837812191.67 %0.0820N/A4
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี�1686-5715716266.67 %0.0280.0142.7
วารสารวิชาการศาลปกครอง�1513-799619330.00 %009.3
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์�1906-594924330.00 %00N/A4
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ�1513-344312220.00 %N/A2N/A38.0
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย�0858-92162416160.00 %0.3230N/A4
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์�2286-98322923960.87 %0.2100.2411.6
วารสารวิชาชีพบัญชี�1686-82932421199.52 %0.11903.9
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย�1906-23977110.00 %N/A20N/A4
วารสารวิทยาการจัดการ�0125-83621516662.50 %0.29203.3
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่�2408-261928110.00 %00.036N/A4
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี�1906-070x13220.00 %0N/A37.0
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1906-31801200nan %0N/A3N/A4
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์�1685-2354106350.00 %0N/A34.5
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ�1686-6959800nan %00N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์�1513-78051820100.00 %004.0
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย�0857-293317171229.41 %0.08107.5
วารสารวิเทศศึกษา�2228-88641400nan %00N/A4
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)�0857-52903910100.00 %0.03404.8
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์�1513-7287276433.33 %0.0690N/A4
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์�1905-3754N/A1330.00 %N/A2N/A34.5
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ�1513-124628550.00 %00>10
วารสารศาสตร์�0125-81922400nan %00N/A4
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม�1905-81441510100.00 %00.067N/A4
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1906-602320220.00 %00N/A4
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ�0859-98661300nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่�1906-720817110.00 %0.0320N/A4
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี�1686-559617770.00 %0.02303.5
วารสารศิลปศาสตร์�1513-913114220.00 %0.03009.0
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร�1906-835246880.00 %0.05402.7
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น�1905-9574N/A1330.00 %N/A2N/A34.3
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.�1905-4653313233.33 %006.5
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น�0857-1511N/A114140.00 %N/A2N/A39.5
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ�1513-95142610100.00 %0.0220N/A4
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร�0859-512725272122.22 %0.095N/A33.2
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม�1905-99225743295.35 %0.19403.6
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร�1686-30892500nan %N/A20N/A4
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี�0857-179131322037.50 %0.15605.0
วารสารศึกษาศาสตร์�0125-3212047470.00 %0.026N/A38.4
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์�0125-6203538712.50 %0.0120>10
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์�0859-11134057553.51 %0.0720.0256.6
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์�1906-9928000nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารสถาบันพระปกเกล้า�1685-98551612118.33 %0.14703.5
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ�1906-20443070100.00 %0.08802.3
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ�1906-78363200nan %00N/A4
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย�0857-0604000nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารสมาคมนักวิจัย�0859-23303628582.14 %0.1770.1672.6
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย�1905-4084N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์�xxxx-xxxxหยุดตีพิมพ์00nan %00N/A4
วารสารสหวิทยาการ�1685-24941000nan %N/A20N/A4
วารสารสหศาสตร์�1513-8429269633.33 %0.0340.0773.5
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง�1686-6541297528.57 %00.0344.8
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา�0125-7356123166.67 %00N/A4
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์�1905-824114110.00 %N/A20N/A4
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ�0859-2055244250.00 %0.04005.0
วารสารสังคมศาสตร์�0125-0590208625.00 %0.0540>10
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ�1906-250824110.00 %0.020N/A3N/A4
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์�0125-28602713838.46 %009.8
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์�0857-3166000nan %0N/A3N/A4
วารสารสารสนเทศศาสตร์�2228-845720440.00 %0.02603.5
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร�1686-3690143166.67 %0.0590N/A4
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ�1513-9123N/A1220.00 %N/A2N/A37.0
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่�0858-2602N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารสุทธิปริทัศน์�0857-2690616516.67 %0.016N/A3>10
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช�0857-69552021210.00 %00>10
วารสารห้องสมุด�0857-00861410640.00 %00>10
วารสารหาดใหญ่วิชาการ�1686-186816220.00 %006.0
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร�0857-2038213233.33 %0.04702.5
วารสารอักษรศาสตร์�0125-482011550.00 %00>10
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี�1905-752027220.00 %004.0
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน�1906-768215110.00 %00.067N/A4
วารสารอินโดจีนศึกษา�1513-3109N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารเกษมบัณฑิต�1513-566716110.00 %00N/A4
วารสารเซนต์จอห์น�0859-94322400nan %00N/A4
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา�1905-6486N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้�1906-0870237185.71 %0.1460.0431.4
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี�1905-9329152150.00 %007.0
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา�1686-5375N/A1330.00 %N/A2N/A3>10
วารสารเมืองโบราณ�0125-426X57352334.29 %0.0290>10
วารสารเรียนไทย�1906-42411000nan %00N/A4
วารสารเศรษฐกิจและสังคม�0125-08922714140.00 %0.03207.6
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย�0857-8397หยุดตีพิมพ์110.00 %00N/A4
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�0859-84790110.00 %0.050N/A3N/A4
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์�1685-300896516.67 %0.0340.1115.0
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์�0858-929111550.00 %007.5
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ�1905-0461หยุดตีพิมพ์110.00 %00N/A4
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ�1906-85223220.00 %0.100N/A3N/A4
วารสารไทยคดีศึกษา�1686-066713110.00 %00N/A4
วารสารไทยศึกษา�1686-74591300nan %00N/A4
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา�1685-6740814140.00 %N/A20>10
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์�0125-837050191615.79 %0.05605.3
ศิลปกรรมสาร�1686-518918110.00 %00.056N/A4
ศิลปวัฒนธรรม�0125-3654167864844.19 %0.0450.1267.0
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์�1905-28631600nan %00N/A4
ศิลปากร�0125-05315717165.88 %0.0090.018>10
สยามวิชาการ�1513-107618110.00 %00N/A4
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-08457740100.00 %0.0420N/A4
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�0125-41386330.00 %N/A2N/A3N/A4
สารคดี�0857-1538486433.33 %0N/A3>10
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร�0857-14571730100.00 %0.0290.118N/A4
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย�1686-1841139633.33 %0.1200.0773.5
อินฟอร์เมชั่น�0859-015X17220.00 %00N/A4
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์�1686-573116110.00 %00N/A4
เอเชียปริทัศน์�0125-363811330.00 %00N/A4
โดมทัศน์�0125-555XN/A1330.00 %N/A2N/A3N/A4