ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ค่า Thai Journal Impact Factors ปี 2561 ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
พบวารสารทั้งหมด 462 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai Journal Impact Factors,
Thai Journal Immediacy Index, Thai Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors และค่า Thai Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
N/A1 หมายถึง วารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2561 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2561 ให้กับศูนย์ TCI
N/A2 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2559 หรือ 2560 ไม่ครบ หรือ ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2559 หรือ 2560 ให้กับศูนย์ TCI ไม่ครบ
N/A3 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Immediacy Index ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2561 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2561 วารสารให้กับศูนย์ TCI
N/A4 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Cited Half-life ได้

ชื่อวารสาร ISSN 2561
Articles
2561
Total Cites
2561
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
社会科学与管理2586-85351600nan %N/A20.000N/A4
ABAC Journal0858-0855246516.67 %0.0310.000>10
ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome2351-06171500nan %0.0000.000N/A4
APHEIT International Journal2286-98671700nan %0.0000.000N/A4
Asean Journal of Education2465-437X1600nan %N/A20.000N/A4
ASEAN Journal of Management & Innovation2351-030737330.00 %0.0000.0006.5
Asian Review0857-3662N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
AU Journal of Management1686-003902150.00 %0.1250.0002.0
AU-GSB e-Journal1906-3296127614.29 %0.0710.0004.3
BU Academic Review1685-43222132313.13 %0.0980.0009.0
Chulalongkorn Educational Review0858-7574000nan %0.0000.000N/A4
CMU Journal of Law and Social Sciences2672-924513440.00 %0.1150.0002.0
Educational Journal of Thailand1905-9663010100.00 %0.0000.000N/A4
HRD Journal1906-9308215340.00 %0.0230.0004.5
HRi : Journal of Human Resource intelligence1905-598612330.00 %0.0420.0006.5
HUMAN BEHAVIOR, DEVELOPMENT and SOCIETY2651-1762365340.00 %0.0260.0005.8
Humanities, Arts and Social Sciences Studies2586-85943600nan %0.0000.000N/A4
International Journal of Agricultural Travel and Tourism1906-8700N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
International Journal of Asian Tourism Management1906-8654N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
International Journal of East Asian Studies0857-603313110.00 %0.0000.000N/A4
International Journal of Management, Business, and Economics2408-19143000nan %0.0000.000N/A4
Journal of Buddhist Education and Research2586-94341400nan %N/A20.000N/A4
Journal of Global Business Review1689-7165106433.33 %0.0500.0007.3
Journal of International Buddhist Studies1906-624419330.00 %0.0590.0002.3
Journal of Multidisciplinary in Social Sciences2672-9806342150.00 %0.0000.0007.0
Journal of People and Society in Local Culture2228-8899N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
Journal of Population and Social Studies2465-4418238712.50 %0.0000.0004.5
Journal of Studies in the English Language2651-13479121016.67 %0.0000.0009.0
Journal of Supply Chain Management Research and Practice1905-95661000nan %0.0000.000N/A4
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-491804325.00 %0.0000.0006.0
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication1686-9184N/A100nan %0.000N/A3N/A4
Journal of the International Association of Buddhist Universities1906-8190N/A1330.00 %N/A2N/A3N/A4
Journal of Urban Culture Research2228-82791200nan %0.0000.000N/A4
Kasetsart Journal of Social Sciences2452-31518050492.00 %0.1490.0134.0
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network2630-067232330.00 %0.0000.000N/A4
MANUSYA, Journal of Humanities0859-9920124250.00 %0.0000.0009.0
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences2286-647724440.00 %0.0490.0003.0
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures0147-5207N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning2672-901620110.00 %0.0000.000N/A4
NIDA Case Research Journal1906-3865900nan %0.0000.000N/A4
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion1513-64421300nan %0.0000.000N/A4
Rangsit Journal of Educational Studies2408-180911110.00 %0.0000.000N/A4
rEFLections1513-59341610100.00 %0.0000.000N/A4
RIAN THAI : International Journal of Thai Studies1906-4241N/A100nan %0.000N/A3N/A4
RMUTT Global Business and Economics Review1905-84461824234.17 %0.1920.0003.5
Sasin Journal of Management0859-2659N/A110100.00 %N/A2N/A3N/A4
Scholar: Human Sciences2586-93885170100.00 %0.0340.0004.1
Social Science Asia Journal2229-26082500nan %N/A20.000N/A4
Southeast Asian Journal of Economics2286-8984164325.00 %0.0400.000>10
St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences2408-212012110.00 %0.0320.000N/A4
Thailand and The World Economy2630-09311025244.00 %0.2220.0008.8
THAITESOL JOURNAL2286-8909900nan %N/A20.000N/A4
Thammasat Business Law Journal2408-100020110.00 %0.0000.000N/A4
Thammasat Review0859-5747206516.67 %0.0500.000>10
The Journal : Journal of the Faculty of Arts1686-7831N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
The Journal of Behavioral Science1906-467514121016.67 %0.1180.0004.0
The Journal of Risk Management and Insurance0859-36041000nan %0.0000.000N/A4
The Journal of the Siam Society0304-226X14110.00 %0.0000.000N/A4
The New English Teacher1905-7725145340.00 %0.0630.0712.5
Thoughts1513-1025900nan %0.0000.000N/A4
UTCC International Journal of Business and Economics1906-5582302150.00 %0.0000.0333.0
กระแสวัฒนธรรม1513-445815770.00 %0.0330.0006.8
ครุศาสตร์สาร1906-117X3625196.00 %0.2660.0562.4
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย1905-954X000nan %0.0000.000N/A4
จุลนิติ1686-372077614.29 %0.0000.0007.8
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์1906-1692710100.00 %0.0000.000N/A4
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์0125-65643744416.82 %0.1820.0005.8
ดำรงวิชาการ1686-43951412118.33 %0.0300.0005.8
ดุลพาห0125-05584126253.85 %N/A20.000>10
ทีทัศน์วัฒนธรรม1513-737620110.00 %0.0000.000N/A4
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์0858-6160649633.33 %0.0170.0003.6
บทบัณฑิตย์0857-299233131023.08 %0.0340.000>10
ปณิธาน1905-678818110.00 %0.0000.000N/A4
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์1906-25401010910.00 %0.0910.0005.0
ภาษาและภาษาศาสตร์0857-14061612118.33 %0.0530.0009.0
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์0125-50613627257.41 %0.0660.0005.7
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์2350-939212220.00 %0.0000.0004.0
มนุษยศาสตร์สาร1513-461X1610100.00 %0.0740.0009.0
มนุษยสังคมสาร2673-024323200nan %0.0000.000N/A4
มังรายสาร2672-91131600nan %0.0000.000N/A4
รัฐศาสตร์สาร0125-135X16191710.53 %0.0540.000>10
รัฐสภาสาร0125-0957N/A1231821.74 %0.065N/A35.3
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร0859-81852028280.00 %0.0000.0005.0
วรรณวิทัศน์1513-9956814140.00 %0.0450.000>10
วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์2465-550338393315.38 %0.6040.2371.4
วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์2586-981741110.00 %0.0210.000N/A4
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์2287-012192782567.95 %0.4080.0542.4
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-12212610100.00 %0.0250.000N/A4
วารสาร มมร วิชาการล้านนา2286-82671600nan %0.0000.000N/A4
วารสาร สออ. ประเทศไทย1513-09750550.00 %0.0000.000N/A4
วารสารกฎหมาย0125-30932211918.18 %0.0950.045>10
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1906-156011110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี1906-2664800nan %0.0000.000N/A4
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์1513-80890220.00 %0.0000.000N/A4
วารสารกฎหมายปกครอง1513-1777N/A1880.00 %N/A2N/A3>10
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข2408-249X34121016.67 %0.0980.0882.3
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช0857-977618330.00 %0.0000.0009.5
วารสารกรมบัญชีกลาง0125-250XN/A1110.00 %0.000N/A3N/A4
วารสารกระบวนการยุติธรรม1906-325317171417.65 %0.1840.0004.1
วารสารการงบประมาณ1686-2147N/A1330.00 %0.000N/A3>10
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2286-718X4427270.00 %0.2290.0233.3
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา2286-8399N/A1161131.25 %0.290N/A3N/A4
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน0854-98491817165.88 %0.1330.0006.3
วารสารการจัดการสมัยใหม่1686-731938463817.39 %0.2140.0004.3
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม1906-5485141381352.17 %0.7500.2146.6
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2351-065X1700nan %0.0000.000N/A4
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย1905-630317352917.14 %0.2410.0004.5
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร1906-8255478187.50 %0.0000.0007.0
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2286-800311100nan %0.0000.000N/A4
วารสารการบริหารท้องถิ่น1906-103X39843261.90 %0.6420.2052.5
วารสารการบริหารปกครอง2697-402954231534.78 %0.2050.0371.7
วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา1906-495032880.00 %0.0000.0006.5
วารสารการบัญชีและการจัดการ1906-793369161318.75 %0.0550.0004.3
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา1906-223024282414.29 %0.0290.0005.7
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต2630-0443301205950.83 %0.6630.13.1
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ1906-73211010100.00 %0.0530.0003.8
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น1905-36300990.00 %0.0000.0007.7
วารสารการวัดผลการศึกษา0125-377812251924.00 %0.1670.0008.5
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0858-55204523230.00 %0.0070.0007.1
วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา1905-2219200nan %0.0000.000N/A4
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร1906-456XN/A1110.00 %0.043N/A3N/A4
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)1905-71214628280.00 %0.1130.0223.2
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม1905-2693N/A154540.00 %0.033N/A36.2
วารสารการสื่อสารมวลชน1906-259116220.00 %0.0420.0631.0
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า2465-375618382826.32 %0.5950.0002.7
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย1906-506X63211528.57 %0.0700.0004.2
วารสารการเมืองการปกครอง2228-85624232299.38 %0.0640.0004.2
วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2351-0943222150.00 %0.0530.0003.0
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0859-883597402830.00 %0.0740.014.3
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1685-2699118220.00 %0.0000.000N/A4
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2392-5507566183.33 %0.0110.0184.3
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม0125-8095N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย1686-9443N/A1330.00 %N/A2N/A36.5
วารสารจันทรเกษมสาร0858-000620181327.78 %0.1750.0004.3
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย1905-565X0110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารจิตวิทยา0858-86270220.00 %0.0000.000>10
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2286-6663N/A1330.00 %0.000N/A36.3
วารสารจีนวิทยา1905-95821000nan %0.0000.000N/A4
วารสารจีนศึกษา1905-1972224250.00 %0.0470.000>10
วารสารช่อพะยอม1513-546285282510.71 %0.0380.0124.3
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา2286-95815713127.69 %0.0560.0532.6
วารสารญี่ปุ่นศึกษา0125-641612201810.00 %0.1250.0005.5
วารสารดนตรีรังสิต1905-27072327966.67 %0.3330.1742.4
วารสารดนตรีและการแสดง2465-356X1700nan %0.0000.000N/A4
วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง2651-143612550.00 %0.1540.0003.2
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์2229-114875141121.43 %0.0960.0132.0
วารสารธรรมศาสตร์0125-36702433330.00 %0.0740.0837.5
วารสารธุรกิจปริทัศน์1905-713X3329872.41 %0.2700.032.6
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2408-2481102150.00 %0.1670.11.0
วารสารนักบริหาร0125-4960152272212.64 %0.2700.0006.6
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1906-873568550.00 %0.0290.0152.5
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2350-9767225420.00 %0.0710.0452.3
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร1513-416413550.00 %0.0000.0005.3
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0857-386737181611.11 %0.0360.000>10
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1906-425X189722.22 %0.1030.0004.5
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2228-952625330.00 %0.0360.0004.5
วารสารนิเทศศาสตร์0857-085X22241345.83 %0.0980.0008.0
วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.1906-69961300nan %0.0000.000N/A4
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์1685-547723880.00 %0.0540.0004.0
วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า2392-556611201715.00 %10.0002.7
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์1513-2226363166.67 %0.0420.0002.3
วารสารบรรณศาสตร์ มศว0125-283630201335.00 %0.1390.0334.8
วารสารบริหารการศึกษา มศว1685-225737292417.24 %0.1270.0004.9
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1686-69162610910.00 %0.0240.000>10
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต1513-007X161151033.33 %0.0160.0003.4
วารสารบริหารธุรกิจ0125-233X1796915.21 %0.2810.0007.2
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า1905-682615151313.33 %0.0940.0677.3
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร2672-909137542946.30 %0.4100.0003.2
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ2228-96581934332.94 %0.0540.0004.4
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร0859-97502229968.97 %0.3420.0003.3
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2286-680914440.00 %0.0000.0715.5
วารสารบัณฑิตวิจัย2229-275627292610.34 %0.3110.1482.0
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี1905-58114910550.00 %0.0620.0004.0
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม1906-983916110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-99491400nan %0.0000.000N/A4
วารสารบัณฑิตศาส์น (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)1685-4063N/A100nan %0.000N/A3N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์1905-964762433811.63 %0.0980.0004.3
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1686-06328611109.09 %0.0100.0004.1
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1906-38493911110.00 %0.0150.0003.5
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1905-76793800nan %0.0000.000N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์1906-285077440.00 %N/A20.0004.0
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์1905-16034729283.45 %0.2210.0212.5
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่2408-24572400nan %0.0000.000N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์2286-930110000nan %0.0000.000N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น2539-6757503166.67 %0.0910.000N/A4
วารสารประชากรศาสตร์0857-21438990.00 %0.0000.000>10
วารสารประวัติศาสตร์0125-1902114175.00 %0.0480.000>10
วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์2408-08291410100.00 %0.0000.000N/A4
วารสารปรัชญาและศาสนา1905-579X600nan %0.0000.000N/A4
วารสารปัญญาภิวัฒน์2651-108810014612514.38 %0.1860.034.3
วารสารปาริชาต0857-08843039367.69 %0.1650.0003.0
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน1685-386510770.00 %0.0000.0008.1
วารสารพฤติกรรมศาสตร์1686-14421986789.30 %0.2330.2116.5
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา2228-94531940377.50 %0.1830.2633.6
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์0125-3689381051022.86 %0.2270.0007.2
วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2630-068014550.00 %0.0540.0003.3
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต1905-7881236433.33 %0.0000.0007.0
วารสารพัฒนาสังคม0859-26671735328.57 %0.1000.0006.9
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร0858-527X32330.00 %0.0000.000N/A4
วารสารพิฆเนศวร์สาร1686-746730440.00 %0.0540.0002.0
วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล2408-1639162150.00 %0.0670.0002.0
วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา1905-534X24110.00 %0.0310.000N/A4
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-83251210820.00 %0.0430.0009.0
วารสารภาษา0125-2488197528.57 %0.0830.0005.5
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม2586-808X288712.50 %0.0750.0363.0
วารสารภาษาปริทัศน์2286-997289633.33 %0.3130.0002.8
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย0857-037XN/A110100.00 %N/A2N/A3>10
วารสารภาษาและวัฒนธรรม0125-642415242016.67 %0.0930.0005.5
วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง2286-745711220.00 %0.0000.000N/A4
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-445X2418175.56 %0.0430.0006.5
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์0125-269014330.00 %0.0450.000>10
วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ0859-34852941402.44 %0.1740.0006.3
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ2408-16711000nan %0.0000.000N/A4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2408-12564212118.33 %0.1150.0002.8
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี2672-920293703155.71 %0.4470.0752.4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม2651-245945684927.94 %0.3440.0223.3
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา2286-939516550.00 %0.0310.0005.8
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0859-5992122655515.38 %0.0640.0005.4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์2408-247362421369.05 %0.3080.0812.3
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1906-11021800nan %0.0000.000N/A4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี1906-104832221818.18 %0.1250.0313.0
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-551X44330.00 %0.0220.000>10
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2286-713935220.00 %0.0000.000N/A4
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-01415410100.00 %0.0590.0002.5
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2228-824424660.00 %0.0410.0005.0
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี0859-869X26110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์2586-923X603233.33 %0.0630.0171.3
วารสารมหาจุฬาวิชาการ2408-10785819573.68 %0.2920.0002.3
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2350-990248990.00 %0.1210.0003.2
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ0857-46773027581.48 %0.2760.0332.6
วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด2286-690648110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี1905-416528461567.39 %0.4190.0363.7
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1906-018114757570.00 %0.0220.0077.6
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา1905-238347724143.06 %0.4580.0643.0
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด1905-603650440.00 %0.0230.022.0
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง2286-865826221818.18 %0.2940.0002.6
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร0857-54286040385.00 %0.1590.0174.7
วารสารยุโรปศึกษา0858-7795N/A1220.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารร่มพฤกษ์0125-760928251924.00 %0.1280.0006.5
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์2465-409441440.00 %0.0670.0002.5
วารสารรังสิตสารสนเทศ0859-1814125420.00 %0.0380.0006.5
วารสารรัชต์ภาคย์1905-22438722209.09 %0.0770.0112.3
วารสารรัฏฐาภิรักษ์0857-044223220.00 %0.0310.0003.0
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์0859-418X1117165.88 %0.0830.0008.2
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2286-7244N/A1550.00 %0.050N/A33.3
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์2630-043532880.00 %0.1520.000N/A4
วารสารราชนครินทร์0859-94244013561.54 %0.0850.052.6
วารสารราชพฤกษ์1905-13444521204.76 %0.0860.0003.3
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี2392-577925880.00 %0.0650.043.0
วารสารราชมงคลล้านนา2287-092X24330.00 %0.0380.000N/A4
วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์2286-8518186433.33 %0.0740.0563.0
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์0125-300X19151313.33 %0.1360.0533.5
วารสารรูสมิแล0858-2068287442.86 %0.0000.0005.5
วารสารวจนะ2287-09038110.00 %0.0770.000N/A4
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2672-964431440.00 %0.0170.0003.5
วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)1685-2532N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิจัยทางการศึกษา1905-553636302323.33 %0.0510.0005.8
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2651-191622110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2465-357852770.00 %0.0700.0002.5
วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-094241110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม2465-40512217852.94 %0.1350.0003.9
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2286-717150660.00 %0.0490.0002.7
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่1513-841020201240.00 %0.2050.054.0
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-173016660.00 %0.0000.0008.0
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ1906-079314550.00 %0.0000.0005.5
วารสารวิจัยสังคม0857-9180N/A112120.00 %0.154N/A33.7
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่2408-175236794148.10 %0.3750.2223.4
วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี2286-971910220.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1906-164120880.00 %0.0490.0004.0
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2229-280232121016.67 %0.0420.0004.5
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1905-18674711827.27 %0.0690.0002.7
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2351-03748938357.89 %0.1040.0222.7
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ2408-2651153166.67 %0.0940.000N/A4
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร2229-23652510640.00 %0.0880.0003.5
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง1905-202223181611.11 %0.0670.0006.3
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1906-05721600nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2392-54771400nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2392-59571610100.00 %0.0330.000N/A4
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2465-44263100nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการ ป.ป.ช.1906-208713220.00 %0.0000.0009.0
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2465-508220220.00 %0.0510.0002.0
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี2286-659037141028.57 %0.0480.0003.6
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ2286-88605011463.64 %0.0680.023.3
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี2286-7589264325.00 %0.0630.0002.0
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-706224110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร2228-84734510100.00 %0.0220.0004.3
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ1906-032755440.00 %N/A20.0184.3
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2651-154139351945.71 %0.0680.0007.3
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม1906-50782300nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2586-84628900nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2539-59399600nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2351-0579209811.11 %0.0830.0003.2
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ2286-901819291934.48 %0.5000.0003.3
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย2229-110513220.00 %0.0430.0772.0
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ2286-696515110.00 %0.0000.067N/A4
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1905-12121734332.94 %0.1720.0004.7
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี2286-7856N/A1440.00 %N/A2N/A35.0
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์1513-5845126291065.52 %0.1460.0081.8
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม1906-698840211623.81 %0.2500.0002.6
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย2287-0717357614.29 %0.0210.0004.3
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต1686-065963141214.29 %0.0370.0164.0
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์2229-23062600nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-45404521199.52 %0.0700.0004.2
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2392-5698900nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น2673-06181748450.00 %0.0280.0004.0
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี1906-42846642404.76 %0.0620.0004.8
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น1905-959088624429.03 %0.1500.0682.9
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต1905-162XN/A1330.00 %N/A2N/A33.5
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี2229-04354410100.00 %N/A20.000N/A4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์2286-61839414140.00 %0.0210.0003.6
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์2287-048220220.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล2408-172814150100.00 %0.3060.0002.3
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี1686-571590524219.23 %0.0830.0004.2
วารสารวิชาการศาลปกครอง1513-7996011110.00 %0.0330.000>10
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์1906-59492218175.56 %0.0220.0004.4
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1513-344334990.00 %0.0170.0004.8
วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์0857-2100107614.29 %0.0480.0004.5
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย0858-92162229290.00 %0.0430.0004.9
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน1906-590664330.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์2408-243023110.00 %0.0000.043N/A4
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ2229-26832425238.00 %0.2500.1252.7
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา2392-5655N/A100nan %0.000N/A3N/A4
วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2408-227917660.00 %0.1350.0002.3
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์2351-045530880.00 %0.0320.0333.3
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์2286-983231463034.78 %0.3160.0972.3
วารสารวิชาการแสงอีสาน1685-532928110.00 %N/A20.036N/A4
วารสารวิชาชีพบัญชี1686-829332473819.15 %0.1820.0005.1
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์0857-929658665812.12 %0.2430.0174.1
วารสารวิทยาการจัดการ0125-83621049466.12 %0.1600.15.1
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม2392-581736330.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2351-039014330.00 %0.0420.0003.5
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2392-5523205420.00 %0.0000.0004.2
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-239719131023.08 %0.1620.0532.8
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์1513-1149353166.67 %N/A20.057N/A4
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี1906-88241700nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่2408-26192342389.52 %0.2550.0433.4
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี1906-070X117504412.00 %0.2460.0772.3
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1906-1056697528.57 %0.0100.0003.4
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-318017171417.65 %0.1350.0593.5
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย2392-57878023482.61 %0.1830.000N/A4
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์1685-235422191331.58 %0.1900.0003.5
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ1686-69597330.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง2350-995364110.00 %0.0180.000N/A4
วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2408-27402000nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย0857-29331537362.70 %0.3000.0008.8
วารสารวิเทศศึกษา2228-88641810820.00 %0.1630.0002.5
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์2229-093150503628.00 %0.1270.063.8
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)0857-52903032320.00 %0.1250.0004.6
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1513-72872810100.00 %0.0190.0008.0
วารสารศรีวนาลัยวิจัย2229-226820880.00 %0.0000.0006.5
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์1905-3754N/A1550.00 %N/A2N/A3>10
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ1513-1246N/A100nan %0.000N/A3N/A4
วารสารศาสตร์0125-8192269366.67 %N/A20.0384.3
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม1905-8144N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารศิลปกรรมบูรพา0859-8800234325.00 %0.0150.0006.0
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2408-23172730100.00 %0.0170.0004.5
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-60233512120.00 %N/A20.0002.8
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-986620110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์2351-028526330.00 %0.0630.0002.5
วารสารศิลปศาสตร์1513-91312026253.85 %0.1940.0008.0
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต1513-4563246516.67 %0.0830.0004.0
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1906-720831660.00 %0.0200.0005.3
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1686-559622770.00 %0.0210.0005.8
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้2286-875524550.00 %0.1110.0002.8
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย1906-83525825012151.60 %0.5090.0525.2
วารสารศิลป์ พีระศรี2392-5884193233.33 %0.0630.0003.5
วารสารศิลป์ปริทัศน์2286-95653100nan %0.0000.000N/A4
วารสารศึกษาศาสตร์0125-32124714511818.62 %0.3400.0436.0
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น1905-9574N/A137348.11 %0.033N/A34.9
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.1905-465339252212.00 %0.1280.0003.4
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0857-15113440377.50 %0.0590.0008.0
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ1513-951435161225.00 %0.0420.0004.6
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0859-51279722717323.79 %0.2860.0314.7
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1905-992296523532.69 %0.1280.0312.9
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1686-308936231534.78 %0.1700.0003.8
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี0857-179146272025.93 %0.0490.0005.9
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์0125-620369533043.40 %0.1570.1013.2
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0859-11131865650.00 %0.0490.0009.4
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1906-9928000nan %0.0000.000N/A4
วารสารสถาบันพระปกเกล้า1685-985518453815.56 %0.1280.0005.4
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ1906-204433342429.41 %0.1190.0004.8
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย2228-837625110.00 %N/A20.000N/A4
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม2465-370539550.00 %0.0260.0003.5
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2350-97836426196.15 %0.3750.0161.5
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ1906-783626161131.25 %0.2000.0002.6
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา2351-004819110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย0857-060414330.00 %0.0000.0008.5
วารสารสมาคมนักวิจัย0859-2330481309229.23 %0.6000.0633.0
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย1905-40844220.00 %0.0000.000N/A4
วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย1905-935312110.00 %0.0000.083N/A4
วารสารสหวิทยาการ1685-249411220.00 %0.0000.0005.0
วารสารสหศาสตร์1513-8429N/A1440.00 %0.014N/A3>10
วารสารสังคมภิวัฒน์1906-8980N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง1686-654122534613.21 %0.0750.0916.0
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา0125-753612312712.90 %0.1250.0835.0
วารสารสังคมศาสตร์0125-05901685850.00 %0.1560.0009.7
วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0125-41381000nan %0.0000.000N/A4
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-919219440.00 %0.0540.0003.0
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1905-8241133233.33 %0.1760.0002.3
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0859-205524191710.53 %0.1020.0423.5
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก2286-692240440.00 %0.0560.0002.5
วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2350-983X2700nan %0.0000.000N/A4
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย2228-8287387271.43 %0.0530.0003.8
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ1906-250849131115.38 %0.0330.0003.8
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์0125-28602233330.00 %0.0300.0006.5
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0857-316620550.00 %0.0280.000>10
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร2287-09621751637752.76 %0.7010.0511.9
วารสารสารสนเทศ1513-70153511110.00 %0.0490.0003.6
วารสารสารสนเทศศาสตร์2228-845723514511.76 %0.2340.0007.4
วารสารสาระคาม1906-893X16110.00 %0.0320.000N/A4
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ2286-774012770.00 %0.1760.0006.5
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0858-2602N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย2651-117721550.00 %0.0220.0005.8
วารสารสุขศึกษา0125-074430422638.10 %0.1390.0009.0
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ0125-2674N/A1220.00 %0.000N/A3>10
วารสารสุทธิปริทัศน์0857-26909182793.66 %0.0920.0004.6
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช0857-69551414140.00 %0.0000.0009.7
วารสารห้องสมุด0857-00861110100.00 %0.0000.091>10
วารสารหาดใหญ่วิชาการ1686-18681425244.00 %0.2330.0003.8
วารสารอักษรศาสตร์0125-48201623218.70 %0.1670.0005.9
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-20382011918.18 %0.0260.057.5
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี1905-752030550.00 %0.0000.0337.5
วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี0859-000127110.00 %0.0190.000N/A4
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน1906-768222990.00 %0.0790.0004.2
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ)1906-343131200nan %0.0000.000N/A4
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม2287-03262611109.09 %0.1160.0003.1
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล2232-08141300nan %0.0000.000N/A4
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์1906-02541011645.45 %0.1880.14.5
วารสารเกษมบัณฑิต1513-56679735350.00 %0.1590.0523.3
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา2229-1997375260.00 %0.0820.0002.3
วารสารเซนต์จอห์น0859-943238660.00 %0.0300.0006.0
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้1906-080750433713.95 %0.1530.024.1
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี1905-93291441410.00 %0.2420.1434.9
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1686-53757110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารเมืองโบราณ0125-426XN/A110100.00 %0.000N/A3>10
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0859-847915770.00 %0.0000.000>10
วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา2287-066016110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์2586-91241318180.00 %0.0590.0009.0
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ2350-98641413130.00 %0.1610.0713.3
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ1906-85221111109.09 %0.0560.0007.4
วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา1686-378X1500nan %0.0000.000N/A4
วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์1905-825X1510100.00 %N/A20.000N/A4
วารสารไทยคดีศึกษา1686-066714330.00 %0.0000.000>10
วารสารไทยศึกษา1686-7459198712.50 %0.0430.0004.8
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา1685-674025442934.09 %0.3020.043.7
ศิลปกรรมสาร1686-5189N/A1220.00 %N/A2N/A3N/A4
ศิลปวัฒนธรรม0125-3654N/A133330.00 %N/A2N/A3>10
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์1905-2863248362.50 %0.0670.0004.0
ศิลปากร0125-0531N/A18712.50 %N/A2N/A3>10
ศึกษาศาสตร์ มมร2408-199X85220.00 %0.0180.0121.0
สยามวิชาการ1513-1076105420.00 %0.0360.0005.5
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2408-084558241729.17 %0.1030.0173.5
สารคดี0857-1538N/A1770.00 %N/A2N/A37.3
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์2228-804X16220.00 %0.0610.0002.0
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร0857-1457168362.50 %0.0220.0007.0
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย1686-18416110.00 %0.0000.000N/A4
อินทนิลทักษิณสาร1905-395931242112.50 %0.1270.0003.8
อินฟอร์เมชั่น0859-015X14191521.05 %0.1480.0004.4
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์1686-573120330.00 %0.0630.000N/A4
เอเชียปริทัศน์0125-36380220.00 %0.0000.000N/A4
เอเชียพิจาร2351-06411400nan %0.0000.000N/A4
โดมทัศน์0125-555XN/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4