ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2552 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2552 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 191 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai-Journal Impact Factors,
Thai-Journal Immediacy Index, Thai-Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors และค่า Thai-Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
ชื่อวารสาร ISSN 2552
Articles
2552
Total Cites
2552
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
ASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-5460Late Publication00nan %00N/A
Asian Biomedicine *1905-74159626388.46 %0.1270.1151.3
Asian Journal of Energy and Environment1513-4121Late Publication00nan %00N/A
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology *0125-877X31392146.15 %0.09406.9
Chiang Mai Journal of Science *0125-252639221340.91 %0.0600.0774.3
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-1994246516.67 %0.03303.0
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-95451930100.00 %0.03202.5
Engineering Journal0125-82811600nan %00N/A
Engineering Transactions0859-92381430100.00 %0.0450.143N/A
EnvironmentAsia1906-17141600nan %00N/A
International Journal of Renewable Energy1905-717212330.00 %0.1430N/A
Journal of Agricultural Technology1686-9141376350.00 %00.0272.0
Journal of Science, Technology, and Humanities1685-66001410100.00 %0.0630N/A
Kasetsart Journal (Natural Science)0075-5192150735031.51 %0.0970.0079.5
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796X1200nan %00N/A
KMITL Science and Technology Journal1905-2367Late Publication440.00 %0.04303.0
KMITL Science Journal1685-2044หยุดตีพิมพ์00nan %00N/A
Maejo International Journal of Science and Technology *1905-78733710370.00 %0.1380.0272.3
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-1088Late Publication00nan %00N/A
ScienceAsia *1513-187462302516.67 %0.0340.0485.5
Silpakorn University International Journal1513-4717Late Publication110.00 %00N/A
Silpakorn University Science and Technology Journal1905-91599220.00 %0.100N/A
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-33959011310011.50 %0.0900.0116.1
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X33990.00 %006.3
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-38432836975.00 %0.2690.1435.7
Thai Journal of Agricultural Science0049-358928221818.18 %0.08607.5
Thai Journal of Gastroenterology0859-24462220100.00 %00>10
Thai Journal of Genetics0857-86641600nan %00N/A
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-608437220.00 %00>10
Thai Journal of Physiological Sciences0857-5754124325.00 %00>10
Thailand Statistician1985-90571400nan %00N/A
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-40743210550.00 %0.0450.0314.3
The Natural History Bulletin of the Siam Society0080-9462Late Publication990.00 %0.0830>10
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health *0125-156216426714844.57 %0.0790.0308.0
Walailak Journal of Science and Technology1686-3933208537.50 %0.10303.0
ขอนแก่นเวชสาร0125-75013012118.33 %0.01203.8
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-220834552935033.84 %0.1600.0234.5
จักษุเวชสาร0857-51182017570.59 %0.02208.3
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-648344403415.00 %0.06306.5
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-52414716756.25 %0.10402.7
พยาบาลสาร0125-5118Late Publication19190.00 %0.03504.5
พุทธชินราชเวชสาร0125-75603314842.86 %0.0330.0613.5
รามาธิบดีพยาบาลสาร0857-805231433323.26 %0.12309.3
วชิรเวชสาร0125-125237391171.79 %0.2150.0277.8
วนสาร0943-0916หยุดตีพิมพ์110.00 %00N/A
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-934314220.00 %00N/A
วารสารกรมการแพทย์0125-16432023230.00 %0.02408.8
วารสารกองการพยาบาล0125-7242236516.67 %0.01506.0
วารสารกายภาพบำบัด0125-463410161225.00 %0.14308.3
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม1906-54851300nan %00N/A
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-4553135420.00 %00>10
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-1773223166.67 %0.0970N/A
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-00253100nan %00N/A
วารสารการศึกษาพยาบาล0858-0405หยุดตีพิมพ์41410.00 %0.08309.1
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-32995110.00 %00N/A
วารสารกีฏและสัตววิทยา0125-3794หยุดตีพิมพ์12120.00 %009.0
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-43382413127.69 %00>10
วารสารคณะพลศึกษา1513-36132500nan %00N/A
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-3954602150.00 %0.01405.0
วารสารจักษุธรรมศาสตร์1905-2960145260.00 %00.0713.4
วารสารจันทรเกษมสาร0858-00063200nan %00N/A
วารสารทันตาภิบาล0000-00009330.00 %00>10
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-25341916756.25 %0.10804.0
วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1513-970018151126.67 %0.0510.2224.1
วารสารนเรศวรพะเยา1906-21412800nan %00N/A
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-9949Late Publication00nan %00N/A
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1905-8837900nan %00N/A
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์1905-67291200nan %00N/A
วารสารปาริชาต0867-0884Late Publication220.00 %00N/A
วารสารพยาบาล0125-0078827257.41 %00>10
วารสารพยาบาลทหารบก1513-5217325420.00 %0.0830N/A
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-888544504510.00 %0.1610.0238.8
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-1231925244.00 %0.04406.2
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-702140791877.22 %0.5190.2004.0
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-895815151313.33 %0.16707.5
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-5371238362.50 %0.0850.0432.7
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง0858-8430หยุดตีพิมพ์330.00 %005.5
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1513-469522241729.17 %0.0410.0458.8
วารสารพลังงาน0859-0818หยุดตีพิมพ์220.00 %004.0
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-14121600nan %00N/A
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-980717110.00 %00N/A
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร0858-741836121016.67 %0.07805.5
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา0859-2535Late Publication00nan %00N/A
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0125-7498หยุดตีพิมพ์110.00 %00N/A
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1906-01813700nan %00N/A
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-93112100nan %00N/A
วารสารมหิดล0859-2586หยุดตีพิมพ์00nan %00N/A
วารสารร่มไทรทอง0858-2688หยุดตีพิมพ์00nan %00N/A
วารสารรังสีเทคนิค0857-1422Late Publication00nan %00N/A
วารสารราชบัณฑิตยสถาน0215-296827231821.74 %0.0540.0374.8
วารสารวนศาสตร์0857-17242420100.00 %0.0200>10
วารสารวิจัย มข.0859-3957111372143.24 %0.0570.0094.3
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X595340.00 %0.02402.5
วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-3334600nan %00N/A
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-18892600nan %00N/A
วารสารวิจัยทางการพยาบาล0859-768524473623.40 %0.2040.0837.4
วารสารวิจัยพลังงาน1686-34371510100.00 %0.0670N/A
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1686-9974400nan %00N/A
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1686-8420Late Publication00nan %00N/A
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-943761382144.74 %0.3160.1971.6
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่1513-84101100nan %00N/A
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)1685-2923Late Publication550.00 %00N/A
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0125-63355220.00 %00>10
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์0857-44215312925.00 %0.10102.0
วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม0125-693911220.00 %00N/A
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-11372100nan %00N/A
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X2414137.14 %0.04504.5
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย1905-18673200nan %00N/A
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์1905-25293010100.00 %0.0170N/A
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-26053100nan %00N/A
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-885012220.00 %009.0
วารสารวิชาการ ม.อบ.1685-79414410100.00 %00N/A
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-44094300nan %00N/A
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X1300nan %00N/A
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-51341200nan %00N/A
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1960-53371500nan %00N/A
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684x52201525.00 %0.1670.0382.5
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย0125-2437265340.00 %0.02502.8
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-4923100946431.91 %0.0530.0505.1
วารสารวิชาการเกษตร0125-838923151033.33 %0.0220.0438.5
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-9869143166.67 %0.0770.0711.5
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-043221110.00 %0.0200N/A
วารสารวิทยาศาสตร์1905-319314440.00 %009.0
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.0125-7730Late Publication110.00 %00N/A
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-2364755340.00 %0.03302.5
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-1600256350.00 %0.04303.5
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-74302630100.00 %0.200N/A
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา0858-7612425260.00 %0.0910.0241.5
วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-5561126433.33 %0.05303.0
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-9512153166.67 %0.12502.3
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-050742393315.38 %0.12503.9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-44353813930.77 %0.0760.0264.5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-9664508537.50 %0.03204.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-7201224325.00 %0.04808.0
วารสารวิศวกรรมศาสตร์1906-3636800nan %00N/A
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว1905-4548142150.00 %0.0570N/A
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-4652206266.67 %0.0380.0503.0
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-21781910100.00 %00N/A
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-2961377271.43 %0.0140.0273.5
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-0914265340.00 %0.01705.3
วารสารสภาการพยาบาล1513-126235402732.50 %0.12706.3
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-6985401197041.18 %0.2840.02510
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0125-884232104595.19 %1.3270.6881.7
วารสารสหเวชศาสตร์1513-4865Late Publication110.00 %00N/A
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-22972511918.18 %0.03806.3
วารสารสัตวแพทย์0125-51691811645.45 %0.0300>10
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X6220.00 %00N/A
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา1905-716413770.00 %0.200N/A
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-167830131115.38 %0.0450.0336.3
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13872711109.09 %0.05903.2
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0028-001116330.00 %00N/A
วารสารสิ่งแวดล้อม0859-386817220.00 %004.0
วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ1686-54562010100.00 %0.0250N/A
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย2859-497-X18704930.00 %0.3410.3335.0
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม0857-0965หยุดตีพิมพ์330.00 %003.5
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน1685-309150220.00 %0.01006.0
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-49876131115.38 %0.0770>10
วารสารเกษตร0857-08414413838.46 %0.0500.0234.5
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-01083910280.00 %0.07503.0
วารสารเกื้อการุณย์0858-3080164325.00 %006.0
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-268237241250.00 %0.06305.4
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่0125-5347176516.67 %0.07303.0
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-66532934682.35 %0.3140.0692.9
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-85739110.00 %00N/A
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล0125-1570510100.00 %00>10
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-0852295340.00 %0.06402.5
วารสารโภชนาการ0125-69553110.00 %00N/A
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-6101Late Publication110.00 %00N/A
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-61492810100.00 %00N/A
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-20253615846.67 %0.0620.0284.5
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-991720392828.21 %0.06507.5
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-92546220.00 %00>10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-56142712925.00 %0.01405.8
วิศวกรรมสาร มข.0125-82733410820.00 %0.0410.0293.3
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-7951479633.33 %0.03706.5
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์1686-88031300nan %00N/A
วิศวสารลาดกระบัง0125-1724414175.00 %0.02403.0
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร0859-6255หยุดตีพิมพ์330.00 %00N/A
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-312353423711.90 %0.0540.0387.0
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-843545625117.74 %0.1570.0443.8
สักทอง : วารสารการวิจัย1513-78132600nan %00N/A
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-75711400nan %00N/A
สารศิริราช0125-152X86938211.83 %0.0350>10
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-692020440.00 %009.0
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-9502133233.33 %0.02405.3
เชียงใหม่เวชสาร0125-5983159811.11 %0.02308.5
เวชชสารสัตวแพทย์ *0125-649131301356.67 %0.1520.0327.0
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-68231814564.29 %0.10805.3
แก่นเกษตร0125-04856029283.45 %0.03206.3
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-34603015380.00 %0.06403.8
ไทยเภสัชสาร0125-46851223224.35 %0.10509.2