ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2553 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2553 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 223 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai-Journal Impact Factors,
Thai-Journal Immediacy Index, Thai-Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors และค่า Thai-Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
ชื่อวารสาร ISSN 2553
Articles
2553
Total Cites
2553
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
ASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-5460ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
Asian Biomedicine *1905-741513155885.45 %0.1450.1221.8
Asian Journal of Energy and Environment1513-4121ตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0.026N/AN/A
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology *0125-877X43583048.28 %0.1110.0477.4
AU Journal of Technology1513-0886285180.00 %0.22203.5
Chiang Mai Journal of Science *0125-252655171041.18 %0.0310.0184.4
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-1994256516.67 %0.01204.5
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-954528110.00 %00N/A
Engineering Journal0125-82811800nan %00N/A
Engineering Transactions0859-9238400nan %00N/A
Environment and Natural Resources Journal1686-545618110.00 %00N/A
EnvironmentAsia1906-17146100nan %00N/A
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-4063700nan %00N/A
International Journal of Renewable Energy1905-7172123233.33 %004.3
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-702717220.00 %006.0
Journal of Agricultural Technology1686-91417622290.91 %0.3780.0132.6
Journal of Environmental Research0125-6939123233.33 %00N/A
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-5754400nan %00N/A
Journal of Science, Technology, and Humanities1685-66001400nan %00N/A
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-49182700nan %00N/A
Kasetsart Journal (Natural Science)0075-5192130744440.54 %0.0510.0155.3
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796X12220.00 %00>10
KMITL Science and Technology Journal1905-236744250.00 %0.05003.3
KMITL Science Journal1685-2044หยุดตีพิมพ์440.00 %N/AN/A6.0
Maejo International Journal of Science and Technology *1905-78734412466.67 %0.1200.0451.8
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-81072420100.00 %00.083N/A
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-1088ตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0N/AN/A
ScienceAsia *1513-18746030286.67 %0.04806.5
Silpakorn University Science and Technology Journal1905-9159103166.67 %0.10502.5
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-3395851119514.41 %0.0820.0125.8
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X327614.29 %005.8
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-38432613653.85 %0.07909.3
Thai Journal of Agricultural Science0049-35892822209.09 %0.1330.0367.8
Thai Journal of Gastroenterology0859-2446163233.33 %005.5
Thai Journal of Genetics0857-866416440.00 %0.1250N/A
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-608428550.00 %0.02907.5
Thailand Statistician1985-9057800nan %00N/A
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-407432770.00 %0.04103.5
The Natural History Bulletin of the Siam Society0080-9462ตีพิมพ์ล่าช้า21210.00 %0N/A>10
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health *0125-156217532219240.37 %0.0900.006>10
Tropical Natural History1513-970016141121.43 %0.07505.5
Veridian E-Journal, Silpakorn University1906-343120110.00 %0.0420N/A
Walailak Journal of Science and Technology1686-39331910460.00 %0.0770.0533.5
ขอนแก่นเวชสาร0125-75012916160.00 %0.02503.4
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-220838565245330.52 %0.1480.0265.2
จักษุเวชสาร0857-511888537.50 %0.04408.0
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-648354343011.76 %0.0330.0376.0
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-52414621204.76 %0.06104.1
พยาบาลสาร0125-51186553513.77 %0.1140.0154.4
พุทธชินราชเวชสาร0125-756058251540.00 %0.03805.3
รามาธิบดีพยาบาลสาร0857-805231382534.21 %0.1190.0328.5
วชิรเวชสาร0125-125236291741.38 %0.1110.0564.5
วนสาร0943-0916หยุดตีพิมพ์00nan %N/AN/AN/A
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-9343164325.00 %0.03306.0
วารสาร มทร.อีสาน1906-215X17110.00 %0.0310N/A
วารสารกรมการแพทย์0125-1643ตีพิมพ์ล่าช้า19190.00 %0N/A9.5
วารสารกองการพยาบาล0125-72422612650.00 %0.0320.0385.0
วารสารกายภาพบำบัด0125-4634147442.86 %005.8
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-45535335197.14 %0.3700.0943.8
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-177322440.00 %0.09302.3
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-0025276266.67 %0.05403.0
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-3016500nan %00N/A
วารสารการศึกษาพยาบาล0858-0405หยุดตีพิมพ์14140.00 %N/AN/A8.0
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-329916770.00 %009.3
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-99803300nan %00N/A
วารสารกีฏและสัตววิทยา0125-3794หยุดตีพิมพ์440.00 %N/AN/A9.5
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-433824191426.32 %0.1250.0423.8
วารสารคณะพลศึกษา1513-36132710100.00 %00N/A
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-395451340100.00 %0.18602.7
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-816032220.00 %00.063N/A
วารสารจักษุธรรมศาสตร์1905-29601440100.00 %0.03003.3
วารสารจันทรเกษมสาร0858-00062820100.00 %0.0320N/A
วารสารจิตวิทยาคลินิก0125-1422ตีพิมพ์ล่าช้า10100.00 %0N/A>10
วารสารทันตาภิบาล0857-880X6110.00 %00N/A
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-2534225340.00 %0.03605.5
วารสารนเรศวรพะเยา1906-21411300nan %00N/A
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-99491800nan %00N/A
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1905-8837หยุดตีพิมพ์110.00 %N/AN/AN/A
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์1905-6729445180.00 %0.0870N/A
วารสารปาริชาต0867-0884ตีพิมพ์ล่าช้า220.00 %0N/A>10
วารสารพยาบาล0125-0078933323.03 %0.06309.5
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X212150.00 %0.0950N/A
วารสารพยาบาลทหารบก1513-5217406433.33 %0.02204.0
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-888524433811.63 %0.0340.0837.9
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-1231ตีพิมพ์ล่าช้า20200.00 %0.078N/A7.0
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-70214089989.89 %0.5800.1502.9
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-89581513130.00 %0.13309.5
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-53712324866.67 %0.2290.1742.4
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X9110.00 %00N/A
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง0858-8430หยุดตีพิมพ์660.00 %N/AN/A3.3
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1513-46951821199.52 %0.02306.9
วารสารพลังงาน0859-0818หยุดตีพิมพ์220.00 %N/AN/A7.0
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-5452383166.67 %0.01807.5
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X2100nan %00N/A
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-14128330.00 %005.5
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-9807204175.00 %0.04903.0
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร0858-741838151126.67 %0.07904.3
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา0859-2535หยุดตีพิมพ์00nan %N/AN/AN/A
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0125-7498หยุดตีพิมพ์550.00 %N/AN/A8.3
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1906-018116110.00 %00.063N/A
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-931133110.00 %00.030N/A
วารสารมหิดล0859-2586หยุดตีพิมพ์330.00 %N/AN/AN/A
วารสารร่มไทรทอง0858-2688หยุดตีพิมพ์00nan %N/AN/AN/A
วารสารรังสีเทคนิค0857-1422ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารราชบัณฑิตยสถาน0215-2968ตีพิมพ์ล่าช้า13130.00 %0N/A7.8
วารสารวนศาสตร์0857-1724229366.67 %0.0450>10
วารสารวิจัย มข.0859-3957110462545.65 %0.0720.0363.0
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X61550.00 %0.00903.5
วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-3334ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-18892500nan %00N/A
วารสารวิจัยทางการพยาบาล0859-7685หยุดตีพิมพ์59590.00 %N/AN/A5.3
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-03191100nan %00N/A
วารสารวิจัยพลังงาน1686-34371310100.00 %00.077N/A
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1686-9974ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1686-84201200nan %00N/A
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-943758553045.45 %0.2730.1552.1
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่1513-8410ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)1685-2923ตีพิมพ์ล่าช้า220.00 %0N/A5.0
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0125-6335ตีพิมพ์ล่าช้า330.00 %0N/A8.5
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์0857-442132151220.00 %0.0430.0314.4
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-11372300nan %00N/A
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X2512118.33 %0.02305.0
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย1905-18673000nan %00N/A
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์1905-25292000nan %00N/A
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-26052800nan %00N/A
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-88502130100.00 %00>10
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-44093200nan %00N/A
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย0125-2437488625.00 %004.5
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X1400nan %00N/A
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-5134800nan %00N/A
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1960-533710220.00 %0.1330N/A
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-71861300nan %00N/A
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684x7213930.77 %0.0900N/A
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย1905-159x12110.00 %0.0120N/A
วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก1905-6583ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-4923103946926.60 %0.0700.0494.4
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-94503400nan %00N/A
วารสารวิชาการเกษตร0125-838925171135.29 %0.0850>10
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-9869139633.33 %0.23102.6
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-043226110.00 %00N/A
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X18330.00 %00N/A
วารสารวิทยาศาสตร์1905-319310770.00 %0.04508.8
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.0125-7730ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-2364567528.57 %0.0300N/A
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-1600238275.00 %0.05903.5
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-7430116266.67 %0.1350N/A
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา0859-66331100nan %00N/A
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา0858-7612309544.44 %0.0470.0672.5
วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-5561225180.00 %0.04403.2
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-951284325.00 %0.08303.0
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-050745625216.13 %0.21804.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-443525181422.22 %0.12703.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-966451171041.18 %0.1080.0392.3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-7941434325.00 %0.0130.0234.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-72011800nan %00N/A
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-45301100nan %00N/A
วารสารวิศวกรรมศาสตร์1906-36361420100.00 %00.143N/A
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว1905-454811110.00 %0.0320N/A
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-46521910460.00 %0.15202.0
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-217821110.00 %0.0240N/A
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-5280900nan %00N/A
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-29614340100.00 %0.02705.0
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-440582150.00 %00N/A
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-0914196433.33 %00.1055.5
วารสารสภาการพยาบาล1513-12623830300.00 %0.16703.6
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-6985331088125.00 %0.31509.4
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0125-88423194990.43 %1.1480.1612.0
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-406X1120100.00 %008.0
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-3743ตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0.033N/AN/A
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-42612320100.00 %0.0260.0432.0
วารสารสวนปรุง0857-21273660.00 %00>10
วารสารสหเวชศาสตร์1513-4865ตีพิมพ์ล่าช้า110.00 %0N/AN/A
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-2297238450.00 %0.0790.0433.0
วารสารสัตวแพทย์0125-5169175340.00 %0.02905.5
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X75340.00 %0.17602.8
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา1905-7164165420.00 %0.10302.8
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-167831311067.74 %0.2320.0972.4
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-1387229633.33 %0.06502.8
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0028-0011810100.00 %00.2504.5
วารสารสิ่งแวดล้อม0859-386817440.00 %007.0
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท1906-85573100nan %00N/A
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย2859-497-X17643840.63 %0.3080.0595.5
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม0857-0965หยุดตีพิมพ์110.00 %N/AN/AN/A
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน1685-309154880.00 %0.02006.0
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-49877181611.11 %0.25908.0
วารสารเกษตร0857-08415716850.00 %0.0080.0184.8
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-01083816943.75 %0.1050.0532.6
วารสารเกื้อการุณย์0858-3080167357.14 %0.09404.5
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-26823512558.33 %0.0910.0292.6
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่0125-534717440.00 %0.02604.5
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-66533231583.87 %0.2550.0313.1
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-3070ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-857321330.00 %0.0670N/A
วารสารเภสัชวิทยา0125-3832808712.50 %0.08602.8
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล0125-1570105420.00 %008.5
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-085228440.00 %0.05602.5
วารสารโภชนาการ0125-6955ตีพิมพ์ล่าช้า220.00 %0N/A>10
วารสารโรคมะเร็ง0125-2038213166.67 %0.0210.0482.5
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-6101ตีพิมพ์ล่าช้า330.00 %0.429N/A2.3
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-6149666350.00 %0.0450N/A
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-202539261157.69 %0.0410.077>10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-991716271737.04 %0.10605.5
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-9254133233.33 %00>10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-5614199544.44 %0.05504.5
วิศวกรรมสาร มข.0125-82733710730.00 %0.1040.0272.0
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-7951442150.00 %0.01506.0
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์1686-8803ตีพิมพ์ล่าช้า00nan %0N/AN/A
วิศวสารลาดกระบัง0125-17244212375.00 %0.06304.0
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร0859-6255หยุดตีพิมพ์330.00 %N/AN/AN/A
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-312345464013.04 %0.07805.4
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-84353676742.63 %0.10104.7
สักทอง : วารสารการวิจัย1513-78132300nan %00N/A
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-75711420100.00 %0.03604.0
สารศิริราช0125-152X69887811.36 %0.0380>10
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-6920194250.00 %0.05104.0
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-9502157614.29 %0.02004.8
เชียงใหม่เวชสาร0125-598323191710.53 %0.0470.0878.8
เวชชสารสัตวแพทย์ *0125-64914834682.35 %0.1790.0425.2
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-68232012466.67 %0.08109.3
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-7722289811.11 %0.0190.0366.8
แก่นเกษตร0125-048534241920.83 %0.0440.0293.7
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-346038151126.67 %0.0650.0262.8
ไทยเภสัชสาร0125-468514161412.50 %00>10