ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2554 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2554 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 234 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai-Journal Impact Factors,
Thai-Journal Immediacy Index, Thai-Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors และค่า Thai-Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
N/A1 หมายถึง วารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2554 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2554 ให้กับศูนย์ TCI
N/A2 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2552 หรือ 2553 ไม่ครบ หรือ ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2552 หรือ 2553 ให้กับศูนย์ TCI ไม่ครบ
N/A3 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Immediacy Index ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2554 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2554 วารสารให้กับศูนย์ TCI
N/A4 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Cited Half-life ได้

ชื่อวารสาร ISSN 2554
Articles
2554
Total Cites
2554
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
Asian Biomedicine *1905-741511418950.00 %0.0400.0092.5
Asian Journal of Energy and Environment1513-4121N/A1330.00 %N/A2N/A3N/A4
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology *0125-877X48441663.64 %0.13506.5
AU Journal of Technology1513-08864080100.00 %N/A203.0
Chiang Mai Journal of Science *0125-25267528967.86 %0.1280.0133.3
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-199425770.00 %0.020.05.3
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-9545352150.00 %0.02104.0
Engineering Journal0125-828121330.00 %0.0880N/A4
Engineering Transactions0859-92381010100.00 %00.100N/A4
Environment and Natural Resources Journal1686-545617330.00 %0.02604.3
EnvironmentAsia1906-1714198450.00 %0.05203.0
International Journal of Agricultural Technology1686-914117234488.24 %0.1150.0233.0
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-4063830100.00 %0.0740N/A4
International Journal of Renewable Energy1905-7172123166.67 %0.04204.3
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-70274700nan %N/A20N/A4
Journal of Applied Animal Science1906-2257900nan %00N/A4
Journal of Environmental Research0125-693910440.00 %006.0
Journal of Health Research0857-442140282221.43 %0.1650.0252.9
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-575411330.00 %005.5
Journal of Science, Technology, and Humanities1685-66001300nan %00N/A4
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-49184300nan %N/A20N/A4
Kasetsart Journal (Natural Science)0075-5192120744933.78 %0.0540.0255.8
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796X118625.00 %0.12503.5
KMITL Science and Technology Journal1905-2367107271.43 %0.10505.3
KMITL Science Journal1685-2044หยุดตีพิมพ์440.00 %N/A2N/A39.0
Maejo International Journal of Science and Technology *1905-78733611463.64 %0.07402.8
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-8107234325.00 %N/A20.0431.3
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-108846266.67 %N/A20N/A4
Rajabhat Journal of Sciences and Humanities1905-3193204250.00 %N/A20.0501.3
ScienceAsia *1513-187458393120.51 %0.0570.0175.2
Silpakorn University Science and Technology Journal1905-91591000nan %00N/A4
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-3395901208529.17 %0.0910.0116.5
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X29660.00 %007.0
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-384313261542.31 %0.20404.5
Thai Journal of Agricultural Science0049-358928191615.79 %0.03608.8
Thai Journal of Gastroenterology0859-244610110.00 %00N/A4
Thai Journal of Genetics0857-8664146433.33 %0.0940.0712.7
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-608425281739.29 %0.0920>10
Thailand Statistician1985-9057134250.00 %0.1360.0771.3
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-40741510910.00 %0.04706.0
The Natural History Bulletin of the Siam Society0080-94625321940.63 %N/A20.200>10
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health *0125-156217226916140.15 %0.0830.0068.3
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-468517231917.39 %0.1540.0596.5
Tropical Natural History1513-97001513746.15 %0.14704.8
Walailak Journal of Science and Technology1686-3933188450.00 %0.05104.0
ขอนแก่นเวชสาร0125-75012011109.09 %0.01703.9
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-220843767140839.20 %0.1300.0305.8
จักษุเวชสาร0857-51181521199.52 %0.0360>10
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-64835328273.57 %0.03106.8
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-52417623673.91 %0.0650.1451.2
พยาบาลสาร0125-51186679763.80 %0.02005.0
พุทธชินราชเวชสาร0125-756036231917.39 %0.04404.8
รามาธิบดีพยาบาลสาร0857-805235493528.57 %0.1770.0865.3
รามาธิบดีเวชสาร0125-36113511109.09 %00.029>10
วชิรเวชสาร0125-125230241537.50 %0.08406.5
วนสาร0943-0916หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-9343256350.00 %0.03305.0
วารสาร มทร.อีสาน1906-215X1900nan %00N/A4
วารสารกรมการแพทย์0125-1643N/A124240.00 %N/A2N/A3>10
วารสารกองการพยาบาล0125-724222161318.75 %0.04107.0
วารสารกายภาพบำบัด0125-463414211719.05 %0.2080.1434.4
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-45531920670.00 %0.1060.2112.5
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-1773276516.67 %0.06803.0
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-00253818950.00 %0.08604.2
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-30161700nan %00N/A4
วารสารการศึกษาพยาบาล0858-0405หยุดตีพิมพ์25250.00 %N/A2N/A39.3
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-51032100nan %00N/A4
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-3299172150.00 %007.0
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-99802420100.00 %006.0
วารสารกีฏและสัตววิทยา0125-3794หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารกุมารเวชศาสตร์0858-094440261542.31 %N/A204.0
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-433864462056.52 %0.2500.0168.4
วารสารคณะพลศึกษา1513-36134540100.00 %N/A205.0
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-395473600100.00 %0.19503.3
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-8160246516.67 %0.05902.5
วารสารจักษุธรรมศาสตร์1905-2960105420.00 %004.5
วารสารจันทรเกษมสาร0858-0006283166.67 %0.0330N/A4
วารสารจิตวิทยาคลินิก0125-14221011109.09 %009.8
วารสารทันตาภิบาล0857-880X13440.00 %N/A20>10
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-253420201050.00 %0.07304.2
วารสารนเรศวรพะเยา1906-21412500nan %00N/A4
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-99491200nan %00N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1686-0632155110.00 %00N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1905-8837หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์1905-67294519384.21 %N/A20.1331.4
วารสารปาริชาต0867-0884N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารพยาบาล0125-0078N/A137370.00 %N/A2N/A3>10
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-37431600nan %N/A20N/A4
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X2100nan %00N/A4
วารสารพยาบาลทหารบก1513-5217347271.43 %0.05602.5
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-888541513923.53 %0.1320.0988.1
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-123118272411.11 %0.03307.8
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-54541100nan %N/A20N/A4
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-7021401322581.06 %0.8000.3002.7
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-895816241825.00 %0.03308.5
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-537125221531.82 %0.08704.4
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X109633.33 %0.43802.6
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง0858-8430หยุดตีพิมพ์990.00 %N/A2N/A35.5
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1513-46951220195.00 %N/A208.3
วารสารพลังงาน0859-0818หยุดตีพิมพ์550.00 %N/A2N/A36.5
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-545247440.00 %0.01506.0
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X11660.00 %0.05403.5
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-141232440.00 %0.02108.0
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-9807127442.86 %0.16202.2
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-5981283233.33 %0.0520N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร0858-74184814137.14 %0.02706.0
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา0859-2535หยุดตีพิมพ์220.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0125-7498หยุดตีพิมพ์330.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1906-59652000nan %00N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-93116800nan %00N/A4
วารสารมหิดล0859-2586หยุดตีพิมพ์220.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารร่มไทรทอง0858-2688หยุดตีพิมพ์220.00 %N/A2N/A38.0
วารสารรังสีเทคนิค0857-1422N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารราชบัณฑิตยสถาน0215-2968N/A1660.00 %N/A2N/A38.0
วารสารวนศาสตร์0857-1724216350.00 %0.10902.5
วารสารวิจัย มข.0859-395799624133.87 %0.0590.0304.7
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X6111110.00 %004.8
วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-3334600nan %00N/A4
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-18892610100.00 %0.0200N/A4
วารสารวิจัยทางการพยาบาล0859-7685หยุดตีพิมพ์55550.00 %N/A2N/A36.5
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-03191200nan %00N/A4
วารสารวิจัยพลังงาน1686-34372500nan %00N/A4
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1686-99742110100.00 %N/A20N/A4
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1686-8420217330.00 %00.009N/A4
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-943749644529.69 %0.2180.0613.2
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร1905-49631300nan %00N/A4
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-1722N/A100nan %0N/A3N/A4
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327X2700nan %00N/A4
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)1685-2923N/A1220.00 %N/A2N/A37.0
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0125-6335N/A1660.00 %N/A2N/A35.7
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-11378330.00 %0.02003.3
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-7393238362.50 %0.0330.0433.3
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X28281932.14 %0.09107.0
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-2605477185.71 %0.06802.5
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-88508220.00 %N/A20N/A4
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-44092900nan %00N/A4
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X1320100.00 %0.0740N/A4
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-5134N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1960-5337000nan %00N/A4
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-71861800nan %00N/A4
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684x74241537.50 %0.0480.0543.3
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-61752810100.00 %N/A20N/A4
วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก1905-6583N/A1220.00 %0.034N/A35.0
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-49231091328833.33 %0.0520.0185.5
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-94502610280.00 %0.10702.3
วารสารวิชาการเกษตร0125-83892310550.00 %0.0210.0438.0
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-9869179544.44 %0.1480.0592.8
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-043230220.00 %0.0210.0331.0
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X162150.00 %00N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.0125-7730N/A1110.00 %0N/A3N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-236461161318.75 %0.0690.0162.3
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-16003612650.00 %0.06304.7
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-74303718383.33 %0.1790.0272.3
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา0859-6633500nan %00N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา0858-76123013561.54 %0.06903.8
วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-5561103233.33 %006.3
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-9512N/A1220.00 %N/A2N/A32.0
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-050744624429.03 %0.21804.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-443536141121.43 %0.03208.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-96644713838.46 %0.07902.7
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-79413910820.00 %0.06902.5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-72013210460.00 %N/A203.3
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-4530162150.00 %0.04303.0
วารสารวิศวกรรมศาสตร์1906-3636114250.00 %0.1000.0911.3
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว1905-45481000nan %00N/A4
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-4652205420.00 %0.0510.0501.8
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-217821110.00 %00N/A4
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-52801500nan %00N/A4
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-2961377442.86 %0.02505.1
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-440554250.00 %00>10
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-091465340.00 %007.8
วารสารสภาการพยาบาล1513-12624850468.00 %0.1640.0216.5
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-6985391098522.02 %0.3150.0269.2
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0125-88423393891.40 %0.7620.3942.5
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-406X97357.14 %0.05608.1
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-4261179455.56 %0.07104.5
วารสารสวนปรุง0857-21271110910.00 %N/A209.0
วารสารสหเวชศาสตร์1513-4865หยุดตีพิมพ์110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-22971813469.23 %0.06303.9
วารสารสัตวแพทย์0125-5169164175.00 %0.02906.0
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X94175.00 %0.07707.5
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-7164242150.00 %0.06902.0
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-167828231343.48 %0.08204.6
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-138723131023.08 %0.04104.3
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0028-0011N/A1880.00 %N/A2N/A3>10
วารสารสิ่งแวดล้อม0859-386816220.00 %0.02903.0
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท1906-85574710100.00 %0.0320N/A4
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X19605016.67 %0.1140.2117.1
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม0857-0965หยุดตีพิมพ์220.00 %N/A2N/A33.0
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน1685-3091397614.29 %0.01004.5
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-4987510730.00 %N/A208.3
วารสารอาหารและยา0859-1180267442.86 %0.02004.5
วารสารเกษตร0857-0841328712.50 %0.00607.0
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-0108465260.00 %0.02605.5
วารสารเกื้อการุณย์0858-308015550.00 %0.03106.5
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-2682N/A1990.00 %0.014N/A35.5
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่0125-5347205420.00 %0.02903.8
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-665331461273.91 %0.3610.0652.9
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-3070620100.00 %005.0
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-8573203166.67 %0.02503.3
วารสารเภสัชวิทยา0125-3832537528.57 %0.0430N/A4
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล0125-157010220.00 %00>10
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-08522410730.00 %0.08803.0
วารสารโภชนาการ0125-6955N/A1440.00 %N/A2N/A38.0
วารสารโรคมะเร็ง0125-2038177442.86 %0.06803.2
วารสารโรคเอดส์0857-857510211052.38 %0.12504.2
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-688223550.00 %0.02003.8
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-610112220.00 %N/A20>10
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-72512300nan %N/A20N/A4
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-6149289633.33 %0.05302.5
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-202535301260.00 %0.0270.029>10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-991715353014.29 %0.0450>10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-9254116516.67 %0.04207.3
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-56141810640.00 %00>10
วิศวกรรมสาร มก.0857-4154395420.00 %007.3
วิศวกรรมสาร มข.0125-827345201050.00 %0.0560.0224.7
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-7951487271.43 %0.0500.0211.5
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์1686-8803N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วิศวสารลาดกระบัง0125-17243514564.29 %0.07205.0
วิสัญญีสาร0857-128725181516.67 %00.0807.0
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร0859-6255หยุดตีพิมพ์550.00 %N/A2N/A3N/A4
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-312348756316.00 %0.03106.6
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-84353098953.06 %0.09905.8
สักทอง : วารสารการวิจัย1513-78132500nan %00N/A4
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-757110110.00 %0.0360N/A4
สารศิริราช0125-152X501071015.61 %0.0320.020>10
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-6920223233.33 %0.02605.5
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-950221141028.57 %0.14305.3
เชียงใหม่เวชสาร0125-598314171511.76 %0.09307.8
เวชชสารสัตวแพทย์ *0125-64916614378.57 %0.1270.0151.8
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-68231712650.00 %00.0599.0
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-7722285340.00 %0.05602.5
แก่นเกษตร0125-048542281835.71 %0.0850.0244.5
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-34602411109.09 %N/A204.3