ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2555 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2555 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 250 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai-Journal Impact Factors,
Thai-Journal Immediacy Index, Thai-Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors และค่า Thai-Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
N/A1 หมายถึง วารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2555 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2555 ให้กับศูนย์ TCI
N/A2 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2553 หรือ 2554 ไม่ครบ หรือ ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2553 หรือ 2554 ให้กับศูนย์ TCI ไม่ครบ
N/A3 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Immediacy Index ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2555 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2555 วารสารให้กับศูนย์ TCI
N/A4 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Cited Half-life ได้

ชื่อวารสาร ISSN 2555
Articles
2555
Total Cites
2555
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
ASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-5460N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
Asian Biomedicine *1905-7415121332136.36 %0.0610.0083.1
Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering1906-151X38220.00 %0.01303
Asian Journal of Energy and Environment1513-4121N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology *0125-877X47532552.83 %0.0550.1289.1
AU Journal of Technology1513-0886369633.33 %00.0834.3
Chiang Mai Journal of Science *0125-252667661971.21 %0.2540.032.9
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-199479131115.38 %0.08005.3
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-9545254175.00 %0.01604
Engineering Journal0125-82816850100.00 %0.0770.0291.5
Engineering Transactions0859-92381330100.00 %0.1500N/A4
Environment and Natural Resources Journal1686-5456177614.29 %0.02904.8
EnvironmentAsia1906-1714233233.33 %0.02502.5
International Journal of Agricultural Technology1686-9141178701085.71 %0.1050.0453.1
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-406398187.50 %0.26703
International Journal of Renewable Energy1905-71721230100.00 %0.04204.5
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-702710220.00 %0N/A38
Journal of Applied Animal Science1906-2257134175.00 %0.2310.0771.3
Journal of Environmental Research0125-6939115340.00 %0.09103.5
Journal of Health Research0857-442169331942.42 %0.22203.3
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-57544110.00 %0.060N/A3N/A4
Journal of Science, Technology, and Humanities1685-6600N/A1330.00 %0N/A34.5
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-4918255180.00 %0.0710N/A4
Kasetsart Journal (Natural Science)0075-5192901057231.43 %0.0720.0226.3
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796X12440.00 %0.1300N/A4
KMITL Science and Technology Journal1905-236725880.00 %005.5
KMITL Science Journal1685-2044หยุดตีพิมพ์110.00 %N/A2N/A3N/A4
Maejo International Journal of Science and Technology *1905-78733917664.71 %0.0630.0263.8
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-81072211827.27 %0.2130.0452.4
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-1088N/A100nan %0N/A3N/A4
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-319316220.00 %0.06702
ScienceAsia *1513-18746047446.38 %0.0080.0176.7
Silpakorn University Science and Technology Journal1905-915910110.00 %0.0500N/A4
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-33959012510317.60 %0.1090.0226.8
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X159722.22 %0.016N/A38.3
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-384318231821.74 %0.0510>10
Thai Journal of Agricultural Science0049-3589837348.11 %0.054N/A3>10
Thai Journal of Gastroenterology0859-2446235260.00 %0.0290.0433.5
Thai Journal of Genetics0857-8664165180.00 %0.16702.4
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-60842612925.00 %0.07503.4
Thailand Statistician1985-9057145340.00 %0.14302.8
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-407423121016.67 %0.01704
The Natural History Bulletin of the Siam Society0080-9472720195.00 %00>10
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health *0125-156217536824333.97 %0.1180.0179.4
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-468516272314.81 %0.0970.0637.7
Tropical Natural History1513-970021373213.51 %0.25804.9
Walailak Journal of Science and Technology1686-39335010730.00 %0.10804.5
ขอนแก่นเวชสาร0125-75011723224.35 %0.06104.8
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-220855876052031.58 %0.1460.0226.5
จักษุเวชสาร0857-511812141121.43 %0.0610>10
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-648362564519.64 %0.0470.0167.4
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-524171271833.33 %0.0980.0422.6
พยาบาลสาร0125-51186476716.58 %0.03105.8
พุทธชินราชเวชสาร0125-756040312325.81 %0.05304.7
รามาธิบดีพยาบาลสาร0857-805229573931.58 %0.1820.0694.8
รามาธิบดีเวชสาร0125-36114411110.00 %00>10
วชิรเวชสาร0125-125229301743.33 %0.1180.0693.7
วนสาร0943-0916หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-93432212118.33 %0.14604
วารสาร มทร.อีสาน1906-215X183166.67 %0.0560N/A4
วารสารกรมการแพทย์0125-1643N/A118180.00 %N/A2N/A37.7
วารสารกองการพยาบาล0125-724222231821.74 %0.1040.0455.9
วารสารกายภาพบำบัด0125-463417141214.29 %0.07106
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-455329371170.27 %0.15905.3
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-177332171041.18 %0.1840.0632.5
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-002532241250.00 %0.09205.3
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-30162700nan %00N/A4
วารสารการศึกษาพยาบาล0858-0405หยุดตีพิมพ์990.00 %N/A2N/A39.8
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม0859-545339191615.79 %0.0260>10
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-51031000nan %0N/A3N/A4
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1685-991X16131115.38 %004.2
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-329918770.00 %0.12102.8
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-9980279455.56 %0.05304.3
วารสารกีฏและสัตววิทยา0125-3794หยุดตีพิมพ์220.00 %N/A2N/A34
วารสารกุมารเวชศาสตร์0858-094442321262.50 %0.0520.0485.8
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-433832403220.00 %0.04508.7
วารสารคณะพลศึกษา1513-361340110.00 %00N/A4
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-39547671198.59 %0.24203.3
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-8160N/A1220.00 %N/A2N/A35
วารสารจักษุธรรมศาสตร์1905-2960500nan %0N/A3N/A4
วารสารจันทรเกษมสาร0858-00062800nan %00N/A4
วารสารจิตวิทยาคลินิก0125-1422139633.33 %00>10
วารสารทันตาภิบาล0857-880X156516.67 %0.0430>10
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-253421171135.29 %0.04805.1
วารสารนเรศวรพะเยา1906-2141407614.29 %0.1090N/A4
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-9949N/A100nan %0N/A3N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1905-8837หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1905-6729498275.00 %0.06702
วารสารพยาบาล0125-007824302420.00 %0.045N/A38.5
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-374329220.00 %0.0630.0341
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X20110.00 %0.0240N/A4
วารสารพยาบาลทหารบก1513-52173070888.57 %0.3110.33.2
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-888526574324.56 %0.1820.0774
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-123127342138.24 %0.06606.8
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-54548110.00 %00.125N/A4
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-7021551152280.87 %0.5500.1823.1
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-895817251924.00 %0.0650.0597.9
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-537124241345.83 %0.1460.0424.2
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X106266.67 %0.05303.7
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง0858-8430หยุดตีพิมพ์550.00 %N/A2N/A38.5
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย1906-7038354175.00 %0.01803.3
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1513-469512660.00 %0N/A39
วารสารพลังงาน0859-0818หยุดตีพิมพ์110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-5452509722.22 %0.01207.5
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X96433.33 %0.06303.5
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-1412276433.33 %006.5
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-9807179811.11 %0.04404.5
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-598128141214.29 %0.17902.3
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร0858-74182418175.56 %0.035N/A37
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา0859-2535หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0125-7498หยุดตีพิมพ์770.00 %N/A2N/A3>10
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1906-596524220.00 %0.0430N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-931119550.00 %0.0400.0531.5
วารสารมหิดล0859-2586หยุดตีพิมพ์220.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารร่มไทรทอง0858-2688หยุดตีพิมพ์110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารรังสีเทคนิค0857-1422N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารราชบัณฑิตยสถาน0125-29685216381.25 %0.019N/A38
วารสารวนศาสตร์0857-1724217357.14 %0.023N/A33.6
วารสารวิจัย มข.0859-395790624920.97 %0.0860.0115.5
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X6114137.14 %0.03304.3
วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-3334182150.00 %0.06703
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-18892520195.00 %0.3330.042.1
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย1906-662712110.00 %0.0300N/A4
วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-1137307528.57 %0.02603.6
วารสารวิจัยทางการพยาบาล0859-7685หยุดตีพิมพ์65650.00 %N/A2N/A37.9
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-03191210100.00 %0.0430N/A4
วารสารวิจัยพลังงาน1686-3437N/A1220.00 %0N/A3N/A4
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1686-997417110.00 %00N/A4
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1686-8420N/A1110.00 %0.004N/A3N/A4
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-943757624724.19 %0.1500.0884.2
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร1905-49631100nan %00N/A4
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-172223110100.00 %0.2380.2171.1
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327X3800nan %00N/A4
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)1685-2923N/A1550.00 %N/A2N/A36.5
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0125-6335N/A1880.00 %N/A2N/A3>10
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-73932115846.67 %0.12803.5
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X36341944.12 %0.1890.0285.8
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-26056824675.00 %0.1730.0152.3
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-8850223166.67 %0.0700N/A4
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-44093500nan %00N/A4
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X176266.67 %0.1850N/A4
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา1905-291X3900nan %00N/A4
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-51342400nan %00N/A4
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1960-533717220.00 %00N/A4
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1905-3819292150.00 %0.0440N/A4
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-71861500nan %00N/A4
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684x74432932.56 %0.1230.0143.8
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-6175364175.00 %0.05003
วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก1905-6583N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-49231301309526.92 %0.06605.6
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา0859-10831400nan %00N/A4
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-94502213653.85 %0.10003.2
วารสารวิชาการเกษตร0125-838921550.00 %0.02108.5
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-98693015753.33 %0.1670.0334.2
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-0432305420.00 %0.0360.0671.5
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0857-7927600nan %0N/A3N/A4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา0859-45621010100.00 %0.0360N/A4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์0859-68081100nan %00N/A4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X16550.00 %0.0880N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น1686-45221500nan %00N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.0125-7730N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-2364109211623.81 %0.0340.0463.3
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-16003414657.14 %0.0680.0593.5
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-74303725388.00 %0.19402.9
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา0859-6633102150.00 %0.06304
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา0858-76124423960.87 %0.10004.1
วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-556118550.00 %007.2
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-9512156433.33 %0.1790N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-050731918012.09 %0.27004.6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-4435365340.00 %0.01604.5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-9664101151033.33 %0.05103.4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-79413314140.00 %0.0610.0613
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-72012260100.00 %00.0915.5
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-453093166.67 %0.0740N/A4
วารสารวิศวกรรมศาสตร์1906-36368550.00 %0.1110.2501.5
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-4548162150.00 %0.04805
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-465216161225.00 %0.12803.8
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-2178224250.00 %004.5
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-528015110.00 %0.0310N/A4
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-2961538712.50 %0.013N/A36.3
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2228-87241700nan %00N/A4
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-4405820100.00 %00>10
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-09142710550.00 %0.1040.0372.5
วารสารสภาการพยาบาล1513-126240806913.75 %0.267.4.4
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-6985421469236.99 %0.3470.0489.3
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0125-884270166696.39 %1.5310.6711.5
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-408X98187.50 %0.3000.1111.5
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-4261208362.50 %0.12502.8
วารสารสวนปรุง0857-212711880.00 %0.038N/A3>10
วารสารสหเวชศาสตร์1513-48650330.00 %00N/A4
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-22972412466.67 %0.1460.0422.7
วารสารสัตวแพทย์0125-51698440.00 %0N/A3>10
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X646980.43 %0.62505.8
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-7164219811.11 %0.0750.0483.5
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-167825362336.11 %0.2200.1203.3
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13871913127.69 %0.08905.2
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0028-0011N/A1880.00 %N/A2N/A3>10
วารสารสิ่งแวดล้อม0859-38682700nan %00N/A4
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท1906-855734110.00 %0.013N/A3N/A4
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X20766021.05 %0.1670.1507.1
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้1906-979020110100.00 %N/A20.0501.5
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม0857-0965หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน1685-3091359811.11 %0.02204.8
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-498711221531.82 %0.04808
วารสารอาหารและยา0859-118026990.00 %0.02007.3
วารสารเกษตร0857-084132201430.00 %0.0670.0633.4
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-01083615846.67 %0.0710.0283.2
วารสารเกษตรพระวรุณ1685-83792040100.00 %0.08902.3
วารสารเกื้อการุณย์0858-308016880.00 %0.06508
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-268232211052.38 %0.04005.8
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่0125-53472210100.00 %0.0540>10
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-665336531277.36 %0.3170.0563.9
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-3070500nan %00N/A4
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-8573284250.00 %0.0240.0363
วารสารเภสัชวิทยา0125-38323810460.00 %0.01503.5
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล0125-1570209811.11 %00>10
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-0852209633.33 %0.05804.2
วารสารโภชนาการ0125-6955113233.33 %00N/A4
วารสารโรคมะเร็ง0125-20381810730.00 %0.07903.7
วารสารโรคเอดส์0857-857510141214.29 %0N/A35
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-6882317528.57 %00.0327.5
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม1686-441720220.00 %0.015N/A3>10
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-61016440.00 %0.08303.5
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-7251292150.00 %00N/A4
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1686-85791120100.00 %0.0770N/A4
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-6149326183.33 %0.02109
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-202533401660.00 %0.1080.1215.3
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-991710241825.00 %0.065N/A37
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-92541320100.00 %0.08302
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-04881000nan %00N/A4
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-561462150.00 %0.027N/A3>10
วิศวกรรมสาร มก.0857-415442121016.67 %0.05103.5
วิศวกรรมสาร มข.0125-827344241250.00 %0.0980.0235
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-795141161225.00 %0.0690.0492.5
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์1686-88031300nan %N/A20N/A4
วิศวสารลาดกระบัง0125-17244611463.64 %0.1040N/A4
วิสัญญีสาร0857-128730301260.00 %0.0770.0336.4
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร0859-6255หยุดตีพิมพ์550.00 %N/A2N/A38.2
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-3123541078619.63 %0.0970.0376.1
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-8435321121083.57 %0.06105.9
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-7571115340.00 %0.0830.0912.8
สารศิริราช0125-152X4681739.88 %0.0420>10
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-69201730100.00 %0.02403.5
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-9502166266.67 %0.02807.5
เชียงใหม่เวชสาร0125-5983818175.56 %0.027N/A3>10
เวชชสารสัตวแพทย์ *0125-649172311454.84 %0.0700.0973.5
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-682317322812.50 %0.05406.7
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-7722329633.33 %00.0318.5
แก่นเกษตร0125-048543392438.46 %0.1580.1163.4
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-346029301743.33 %0.1220.1383