ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2556 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 248 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai-Journal Impact Factors,
Thai-Journal Immediacy Index, Thai-Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors และค่า Thai-Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
N/A1 หมายถึง วารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2556 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2556 ให้กับศูนย์ TCI
N/A2 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2554 หรือ 2555 ไม่ครบ หรือ ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2554 หรือ 2555 ให้กับศูนย์ TCI ไม่ครบ
N/A3 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Immediacy Index ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2556 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2556 วารสารให้กับศูนย์ TCI
N/A4 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Cited Half-life ได้

ชื่อวารสาร ISSN 2556
Articles
2556
Total Cites
2556
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
Applied Environmental Research2287-07411200nan %00N/A4
ASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-5460N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
Asian Biomedicine*1905-7415105352820.00 %0.0600.0193.1
Asian Journal of Energy and Environment1513-4121N/A1220.00 %N/A2N/A36.0
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology*0125-877X47381950.00 %0.0420.0649.5
AU Journal of Technology1513-088616440.00 %0.013N/A36.0
Chiang Mai Journal of Science*0125-252682641478.13 %0.1550.0243.7
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-1994147528.57 %0.0290.1431.5
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-95452230100.00 %0.0500N/A4
Engineering Journal0125-82814711281.82 %0.0670.0431.9
Engineering Transactions0859-92381500nan %00N/A4
Environment and Natural Resources Journal1686-54561510730.00 %0.0590.0674.5
EnvironmentAsia1906-17142311372.73 %0.0950.0433.1
International Journal of Agricultural Technology1686-9141170371072.97 %0.0690.0122.1
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-4063910100.00 %0.0590N/A4
International Journal of Renewable Energy1905-7172127614.29 %0.04206.5
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-70273220100.00 %0.03502.0
Journal of Applied Animal Science1906-22571130100.00 %0.1360N/A4
Journal of Health Research0857-442160282414.29 %0.02806.3
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-57544220.00 %0.1330N/A4
Journal of Science, Technology, and Humanities1685-660015110.00 %00N/A4
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-491816110.00 %0.015N/A3N/A4
Kasetsart Journal (Natural Science)0075-519289987622.45 %0.0710.0116.0
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796X1216381.25 %0.43502.3
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology1906-151X3140100.00 %0N/A3N/A4
KMITL Science and Technology Journal1905-236710330.00 %0N/A35.5
Maejo International Journal of Science and Technology*1905-787347231056.52 %0.1070.0213.8
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports2286-89331200nan %00N/A4
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-810724191236.84 %0.1560.1252.9
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-1088N/A1220.00 %N/A2N/A3N/A4
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-31931510100.00 %0.0280N/A4
Rangsit Journal of Arts and Sciences2229-063X1810100.00 %0.0270N/A4
ScienceAsia*1513-187498584817.24 %0.0930.0107.6
Silpakorn University Science and Technology Journal1905-915992150.00 %0.05004.0
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-339590907516.67 %0.0670.0117.4
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X3211645.45 %007.4
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-38431728871.43 %0.22603.9
Thai Journal of Agricultural Science0049-358927191426.32 %0.07305.8
Thai Journal of Gastroenterology0859-2446212150.00 %007.0
Thai Journal of Genetics0857-8664145340.00 %0.100N/A32.8
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-60842415846.67 %0.09803.8
Thai Journal of Science and Technology2286-7333247528.57 %N/A20.0421.4
Thailand Statistician1685-9057126350.00 %0.07405.0
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-4074227528.57 %004.8
The Natural History Bulletin of the Siam Society0080-947211281064.29 %0.5000.182>10
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health*0125-156212726218529.39 %0.0780.0248.9
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-46851617170.00 %00>10
Tropical Natural History1513-97001114935.71 %0.05607.0
Walailak Journal of Science and Technology1686-39336014657.14 %0.0590.0334.0
ขอนแก่นเวชสาร0125-7501922214.55 %0.054N/A36.2
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-220837256740628.40 %0.0720.0087.2
จักษุเวชสาร0857-511812550.00 %009.8
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-64835741394.88 %0.02608.7
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-52415412558.33 %0.0200.0563.0
พยาบาลสาร0125-5118801106144.55 %0.1230.0255.6
พุทธชินราชเวชสาร0125-756031161318.75 %00.0655.0
รามาธิบดีพยาบาลสาร0857-805231756513.33 %0.1880.0974.8
รามาธิบดีเวชสาร0125-3611N/A1550.00 %0.013N/A3>10
วชิรเวชสาร0125-12522118175.56 %0.01708.3
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-93432514137.14 %0.08506.0
วารสาร มทร.อีสาน1906-215X166433.33 %0.0810.0632.5
วารสารกรมการแพทย์0125-1643N/A115150.00 %N/A2N/A3>10
วารสารกองการพยาบาล0125-724223282414.29 %0.11404.0
วารสารกายภาพบำบัด0125-463412221818.18 %0.032N/A37.5
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-455310181233.33 %0.086N/A38.0
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2351-0358831352482.22 %0.9900.0722.0
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-17734135328.57 %0.22003.4
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-002536442836.36 %0.3140.0282.9
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-301629220.00 %0.0450N/A4
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม0859-54533812118.33 %0.01308.0
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-51032020100.00 %0.0240.0502.0
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1685-991X217614.29 %005.5
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-3299168712.50 %0.08604.0
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-99803331487.10 %0.2940.0302.9
วารสารกีฏและสัตววิทยา0125-3794N/A1770.00 %N/A2N/A3>10
วารสารกุมารเวชศาสตร์0858-094442321456.25 %0.1100.0484.4
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-433824413417.07 %0.13507.3
วารสารคณะพลศึกษา1513-36133030100.00 %0.0240N/A4
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-39548087495.40 %0.28203.2
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-81607880.00 %N/A2N/A34.0
วารสารจักษุธรรมศาสตร์1905-2960114325.00 %0.06705.0
วารสารจันทรเกษมสาร0858-00063220100.00 %00.063N/A4
วารสารจิตวิทยาคลินิก0125-14221110640.00 %00>10
วารสารทันตาภิบาล0857-880X143233.33 %0.0360>10
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-25342015940.00 %0.0240>10
วารสารนเรศวรพะเยา1906-214130141214.29 %0.1230.1332.4
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-9949N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1905-6729179366.67 %0.043N/A32.9
วารสารพยาบาล0125-007833393412.82 %0.03109.5
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-3743305260.00 %0.08902.3
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X22220.00 %0.02404.0
วารสารพยาบาลทหารบก1513-521744113199.12 %0.5630.4093.1
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-888536645218.75 %0.32804.3
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-123132312616.13 %0.04806.2
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-54548110.00 %00N/A4
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-7021601424469.01 %0.6530.2332.8
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-89581613930.77 %0.0610.0634.8
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-537127251444.00 %0.1430.1483.4
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X128450.00 %0.15003.5
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย1906-703839171323.53 %0.1630.0262.9
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1513-4695N/A115150.00 %N/A2N/A39.2
วารสารพลังงาน0859-0818N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-545251770.00 %006.8
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X410100.00 %0.050N/A33.8
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-1412375420.00 %0.03407.5
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-980738660.00 %008.3
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-598157261926.92 %0.3210.0352.1
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร0858-74183323230.00 %0.048N/A36.4
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร1906-596527110.00 %00N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-931120770.00 %0.0740N/A4
วารสารรังสีเทคนิค0857-1422N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารราชบัณฑิตยสถาน0125-296834211623.81 %0.040N/A38.8
วารสารวนศาสตร์0857-17245312925.00 %00.0196.5
วารสารวิจัย มข.0859-3957901099810.09 %0.2380.0783.4
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X4334325.88 %0.09003.8
วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-3334298187.50 %0.12503.3
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-1889269455.56 %0.11802.3
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1686-8420N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย1906-6627N/A100nan %0N/A3N/A4
วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-11372016160.00 %0.054N/A33.8
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-031912330.00 %0.04204.5
วารสารวิจัยพลังงาน1686-343715220.00 %N/A20N/A4
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1686-9974N/A1110.00 %0N/A3N/A4
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-943747745427.03 %0.3020.0213.7
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร1905-4963800nan %00N/A4
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-172211220.00 %0.02903.0
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327XN/A1220.00 %0.015N/A33.0
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)1685-2923N/A1550.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0125-6335N/A1220.00 %N/A2N/A37.0
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-739330660.00 %0.06804.0
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X34572163.16 %0.26605.5
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-260559341070.59 %0.20902.6
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-885029330.00 %0.0230.0341.5
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-440925220.00 %0N/A34.0
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X216516.67 %0.03303.5
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2228-81201020100.00 %0.028N/A33.0
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา1905-291X2500nan %0N/A3N/A4
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2350-96001400nan %00N/A4
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-5134239188.89 %0.04904.5
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1906-53372010100.00 %0.0320N/A4
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1905-3819312150.00 %00N/A4
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-71861100nan %00N/A4
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684x71493626.53 %0.1280.0283.4
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-61752715846.67 %0.2190.0371.7
วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก1905-6583N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-492393805630.00 %0.0460.0116.2
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา0859-10839110.00 %0N/A3N/A4
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-94502121861.90 %0.18803.4
วารสารวิชาการเกษตร0125-83892311110.00 %0.09103.4
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-986943221150.00 %0.1910.0932.6
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-0432328450.00 %0.0670.0312.7
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0857-792713440.00 %N/A2N/A34.5
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา0859-45621120100.00 %0.0870N/A4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์0859-68081710100.00 %0.0480N/A4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X19660.00 %0.09802.5
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น1686-4522N/A100nan %0N/A3N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.0125-7730N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-236493302226.67 %0.0470.0434.4
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-16003315660.00 %0.0290.0914.5
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-74302423386.96 %0.10803.6
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา0859-66335660.00 %0N/A34.7
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา0858-761260201050.00 %0.1080.0333.0
วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-5561810910.00 %0N/A35.8
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-95121813746.15 %0.28602.6
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-05073188817.95 %0.3330.0973.9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-443570201525.00 %0.0420.0436.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-966410816156.25 %0.0200.0094.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-794124251924.00 %0.1250.0423.6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-7201259366.67 %0.0190.0404.2
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-453010110.00 %0.0400N/A4
วารสารวิศวกรรมศาสตร์1906-3636411110.00 %0.194N/A31.9
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-4548145340.00 %0.07703.5
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-4652148712.50 %0.02805.3
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-21782410910.00 %0.02307.3
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-5280162150.00 %0.03303.0
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-29616770.00 %0.02104.2
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2228-87241400nan %00N/A4
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-4405N/A100nan %0N/A3N/A4
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-091429220.00 %0.0200.0342.0
วารสารสภาการพยาบาล1513-1262401191107.56 %0.4890.0753.8
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69853614410924.31 %0.2220.0567.4
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-408XN/A1110.00 %0.056N/A3N/A4
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-4261N/A1110.00 %0N/A3N/A4
วารสารสวนปรุง0857-2127159633.33 %0.0360.0674.8
วารสารสหเวชศาสตร์1513-4865N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-229713221340.91 %0.167N/A34.5
วารสารสัตวแพทย์0125-5169179722.22 %0.07103.6
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X1012741.67 %0.20004.7
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-71642213838.46 %0.1110.0912.8
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-167818442934.09 %0.377N/A33.1
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13871623224.35 %0.09505.6
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0028-0011N/A1330.00 %N/A2N/A3>10
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น0858-8899169544.44 %007.5
วารสารสิ่งแวดล้อม0859-386825330.00 %0.02108.5
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท1906-855771110.00 %0.0120N/A4
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X18483625.00 %0.2310.0568.5
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้1906-97902011463.64 %0.2000.1002.1
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน1685-309128550.00 %0.027N/A35.5
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-4987N/A113130.00 %0.050N/A3>10
วารสารอาหารและยา0859-11802211827.27 %0.09605.2
วารสารเกษตร0857-084130301163.33 %0.1880.0334.3
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-010834161412.50 %0.0370.0295.0
วารสารเกษตรพระวรุณ1685-837922220.00 %00.0453.0
วารสารเกื้อการุณย์0858-3080166516.67 %0.09705.0
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-26822817852.94 %0.0420.0365.1
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่0125-5347195260.00 %0.04803.3
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-665331422150.00 %0.25403.7
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-3070730100.00 %009.3
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-857322440.00 %0.02107.5
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-12101800nan %00N/A4
วารสารเภสัชกรรมไทย1906-5574104325.00 %0.11103.5
วารสารเภสัชวิทยา0125-38324330.00 %0.011N/A35.5
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล0125-1570222150.00 %00>10
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-085256271351.85 %0.1590.0363.8
วารสารโภชนาการ0125-6955N/A110100.00 %N/A2N/A35.3
วารสารโรคมะเร็ง0125-2038169544.44 %0.0860.0634.5
วารสารโรคเอดส์0857-8575523218.70 %N/A2N/A35.8
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-6882305420.00 %0.0370.0331.8
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม1686-4417432150.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-61015110.00 %00N/A4
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-7251325340.00 %0.05802.5
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1686-8579145180.00 %00N/A4
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-6149238362.50 %0.03303.7
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-202534522551.92 %0.1470.0596.3
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-991718301646.67 %0.04309.7
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-925417440.00 %00N/A4
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-04881410100.00 %0.0670N/A4
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-56142110460.00 %0.0420.0487.5
วิศวกรรมสาร มก.0857-41543810730.00 %0.09902.6
วิศวกรรมสาร มข.0125-827363502452.00 %0.1690.0166.4
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร1905-615X1400nan %0N/A3N/A4
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-7951366516.67 %004.0
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์1686-8803N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วิศวสารลาดกระบัง0125-172449201145.00 %0.09904.0
วิสัญญีสาร0857-1287167271.43 %0.036N/A35.5
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-3123731068321.70 %0.23506.1
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-8435321411279.93 %0.1770.0316.5
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-75711220100.00 %0.0950N/A4
สารศิริราช0125-152X4067652.99 %0.0630>10
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-6920225260.00 %0.02603.8
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-9502247614.29 %0.02707.3
เชียงใหม่เวชสาร0125-59831212118.33 %0.03108.0
เวชชสารสัตวแพทย์*0125-649179321262.50 %0.1010.0253.0
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-682316352042.86 %0.11806.2
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-77222210190.00 %0.0170.045>10
แก่นเกษตร0125-048581362433.33 %0.1760.0124.0
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-346024302516.67 %0.07205.3
ไทยไภษัชยนิพนธ์1686-9540144250.00 %0.05307.0