ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2557 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2557 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 259 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai-Journal Impact Factors,
Thai-Journal Immediacy Index, Thai-Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors และค่า Thai-Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
"สำหรับวารสารใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายในปี 2558 นี้ ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ในปีถัดไป"


N/A1 หมายถึง วารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2557 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2557 ให้กับศูนย์ TCI
N/A2 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2555 หรือ 2556 ไม่ครบ หรือ ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2555 หรือ 2556 ให้กับศูนย์ TCI ไม่ครบ
N/A3 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Immediacy Index ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2557 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2557 วารสารให้กับศูนย์ TCI
N/A4 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Cited Half-life ได้

ชื่อวารสาร ISSN 2557
Articles
2557
Total Cites
2557
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
Applied Environmental Research2287-0741316516.67 %006.0
ASEAN Journal on Science and Technology for Development0217-5460N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
Asian Biomedicine*1905-7415100272025.93 %0.0350.014.1
Asian Journal of Energy and Environment1513-4121N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology*0125-877X46502158.00 %0.0640.0436.3
AU Journal of Technology1513-088667614.29 %0.01609.3
Chiang Mai Journal of Science*0125-25261301073468.22 %0.2010.0384.2
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-199453221818.18 %0.07504.3
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-9545195180.00 %0.0640N/A4
Engineering Journal0125-82814419573.68 %0.0870.0452.6
Engineering Transactions0859-9238163166.67 %005.5
Environment and Natural Resources Journal1686-54561711918.18 %0.09405.5
EnvironmentAsia1906-17143512650.00 %0.06504.3
International Journal of Agricultural Technology1686-9141129371656.76 %0.0460.0392.8
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-40631050100.00 %0.11103.5
International Journal of Renewable Energy1905-7172122150.00 %0.04203.0
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-70274240100.00 %0.0120.071N/A4
Journal of Applied Animal Science1906-22571240100.00 %0.12502.0
Journal of Health Research0857-442182634331.75 %0.0620.0374.8
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-57547220.00 %0.09103.0
Journal of Science, Technology, and Humanities1685-66007440.00 %0N/A35.5
Journal of Sustainable Energy and Environment1906-4918N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
Kasetsart Journal (Natural Science)0075-519290996930.30 %0.05607.7
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin0125-796X1211827.27 %0.20803.3
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology1906-151X3330100.00 %00.061N/A4
KMITL Science and Technology Journal1905-23676660.00 %0.023N/A34.0
KMITL Science Journal1685-2044หยุดตีพิมพ์330.00 %00N/A4
Maejo International Journal of Science and Technology*1905-787331262119.23 %0.09304.3
Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences0125-15702211736.36 %0.0240>10
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports2286-89331210100.00 %00N/A4
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-810724351848.57 %0.2390.0833.4
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin0858-10880440.00 %00N/A4
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-31932511281.82 %0.290N/A32.6
Rangsit Journal of Arts and Sciences2229-063X164250.00 %0.08602.0
ScienceAsia*1513-187469625412.90 %0.0540.0147.5
Silpakorn University Science and Technology Journal1905-915911110.00 %00N/A4
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-33959015611029.49 %0.0610.0567.3
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X41181138.89 %0.06307.3
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-384318261157.69 %0.11407.0
Thai Journal of Agricultural Science0049-35892821199.52 %0.01906.2
Thai Journal of Gastroenterology0859-2446218625.00 %0.02304.5
Thai Journal of Genetics0857-86642125244.00 %0.5410N/A4
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-60842818761.11 %0.0600.0364.7
Thai Journal of Science and Technology2286-73332417947.06 %0.3130.0832.4
Thailand Statistician1685-9057145260.00 %0.07703.3
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-407433151126.67 %0.0440.0614.8
The Natural History Bulletin of the Siam Society0080-94725770.00 %00N/A4
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health*0125-156216737025930.00 %0.1090.0249.3
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-468528191710.53 %0.0630.1079.6
Tropical Natural History1513-97001111109.09 %008.3
Walailak Journal of Science and Technology1686-393395271833.33 %0.1000.0213.2
ขอนแก่นเวชสาร0125-75011220200.00 %N/A206.8
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-220846772249231.86 %0.0920.0177.6
จักษุเวชสาร0857-51186550.00 %0.042N/A35.5
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-64835537362.70 %009.9
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-524154211623.81 %0.0560.0193.6
พยาบาลสาร0125-5118711238530.89 %0.22906.3
พุทธชินราชเวชสาร0125-756042352917.14 %0.0560.0246.1
รามาธิบดีพยาบาลสาร0857-8052301039012.62 %0.2830.0335.2
รามาธิบดีเวชสาร0125-361129990.00 %N/A20>10
วชิรเวชสาร0125-125223171417.65 %0.120N/A36.8
วนสาร0943-0916หยุดตีพิมพ์110.00 %N/A20N/A4
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-93432417165.88 %0.10604.2
วารสาร มทร.อีสาน1906-215X202150.00 %0.02903.0
วารสารกรมการแพทย์0125-1643N/A1770.00 %N/A2N/A3>10
วารสารกองการพยาบาล0125-724221432932.56 %0.1110.1434.5
วารสารกายภาพบำบัด0125-46341211918.18 %007.8
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-455330232013.04 %0.13303.7
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2351-0358851253968.80 %0.4840.1292.5
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-177341554518.18 %0.27403.4
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-002561725030.56 %0.25003.8
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-30163100nan %00N/A4
วารสารการศึกษาพยาบาล0858-0405หยุดตีพิมพ์16160.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม0859-545338211814.29 %00>10
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-51032000nan %00N/A4
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1685-991X11121016.67 %0.08106.0
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-3299238625.00 %0.02905.0
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-99803316475.00 %0.1170.033.0
วารสารกีฏและสัตววิทยา0125-3794N/A1770.00 %N/A2N/A3>10
วารสารกุมารเวชศาสตร์0858-094436251636.00 %0.13103.8
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-433825554616.36 %0.10705.6
วารสารคณะพลศึกษา1513-36135310190.00 %0.0430.0193.3
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-39547883495.18 %0.23703.2
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-81602000nan %N/A20N/A4
วารสารจักษุธรรมศาสตร์1905-29609220.00 %N/A208.0
วารสารจิตวิทยาคลินิก0125-14220770.00 %0N/A3>10
วารสารทันตาภิบาล0857-880X155420.00 %0.06903.5
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-25343215846.67 %0.02406.5
วารสารนเรศวรพะเยา1906-214130241920.83 %0.18602.7
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์1905-994940110.00 %N/A20N/A4
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1905-8837หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1905-6729197614.29 %N/A2N/A34.5
วารสารพยาบาล0125-00783540377.50 %0.12105.8
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-37433523224.35 %0.3390.0292.1
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X4100nan %00N/A4
วารสารพยาบาลทหารบก1513-52171322823288.65 %1.9860.4921.8
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-88853212810617.19 %0.2540.0634.3
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-123136914946.15 %0.5820.0283.7
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-5454800nan %00N/A4
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-7021601327642.42 %0.4870.0173.3
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-89582023224.35 %0.27305.1
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-537130473036.17 %0.23504.0
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X15181044.44 %0.27303.8
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง0858-8430หยุดตีพิมพ์220.00 %N/A2N/A37.0
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย1906-703844171041.18 %0.10803.1
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1513-4695N/A118180.00 %N/A2N/A3>10
วารสารพลังงาน0859-0818หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-545259141214.29 %0.0200>10
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X7770.00 %006.4
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-1412499811.11 %0.0160.02>10
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-98075327257.41 %0.1430.0382.2
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-598143433616.28 %0.1880.0233.3
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-741836181516.67 %0.02506.0
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา0859-2535หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0125-7498หยุดตีพิมพ์220.00 %N/A2N/A3>10
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-93112210730.00 %0.10303.3
วารสารมหิดล0859-2586หยุดตีพิมพ์550.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารร่มไทรทอง0858-2688หยุดตีพิมพ์00nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารรังสีเทคนิค0857-1422N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารราชบัณฑิตยสถาน0125-296813161318.75 %N/A2N/A37.0
วารสารวนศาสตร์0857-17243512650.00 %0.0600.0294.0
วารสารวิจัย มข.0859-39578212010115.83 %0.1940.0613.7
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X33484114.58 %0.10604.5
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-33342411554.55 %0.17002.6
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-18892843588.37 %0.4120.1792.4
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1686-84200220.00 %009.0
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย1906-66271400nan %00N/A4
วารสารวิจัยทางการพยาบาล0859-7685หยุดตีพิมพ์52520.00 %008.0
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-03191223230.00 %0.20804.1
วารสารวิจัยพลังงาน1686-3437147357.14 %N/A203.5
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1686-9974N/A1880.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-943737857017.65 %0.1440.0276.3
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1905-49631200nan %00N/A4
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-1722811554.55 %0.20602.7
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327X3900nan %00N/A4
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)1685-2923N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0125-6335N/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-113721322521.88 %0.110N/A34.0
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-739321171229.41 %0.07805.1
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X35502844.00 %0.17106.5
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี2351-03662500nan %N/A20N/A4
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-2605106321843.75 %0.05503.7
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-8850229544.44 %0.0780.0452.8
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-440986880.00 %N/A20N/A4
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X204325.00 %0.1050N/A4
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2228-812016440.00 %0.05303.0
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา1905-291X45110.00 %0.0130N/A4
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย2286-951416220.00 %00N/A4
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2350-9600000nan %0N/A3N/A4
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-5134309455.56 %0.0430.0673.3
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1906-53372014285.71 %0.1890.152.3
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1905-38194515473.33 %0.1000.1112.1
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-71861700nan %00N/A4
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684x59614427.87 %0.1030.0173.7
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-6175547357.14 %0.07902.6
วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก1905-658317110.00 %00N/A4
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-49231211078619.63 %0.0840.0086.9
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา0859-10831100nan %00N/A4
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-945020241058.33 %0.3950.052.0
วารสารวิชาการเกษตร0125-83891611918.18 %0N/A3>10
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-986935402927.50 %0.2470.1142.6
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-04323210910.00 %0.0970N/A4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0857-7927282150.00 %N/A20.0361.0
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา0859-4562149811.11 %0.0480.0713.6
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์0859-6808142150.00 %0.0710N/A4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X1727270.00 %0.2290.0593.8
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น1686-45221600nan %N/A20N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.0125-7730N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-236474443618.18 %0.1340.0412.3
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-160030251540.00 %0.23902.5
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1686-5561102150.00 %009.0
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-74303029196.55 %0.2030N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา0859-66330330.00 %N/A2N/A35.5
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา0858-761293312229.03 %0.0870.0224.2
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-951219770.00 %0.09104.3
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-05072483794.82 %0.17705.9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-443584463621.74 %0.1420.2141.5
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-966494191521.05 %0.0290.0214.1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-79412520200.00 %0.10504.7
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-72014010460.00 %0.04306.0
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-4530106516.67 %0.26302.5
วารสารวิศวกรรมศาสตร์1906-3636หยุดตีพิมพ์20200.00 %0.500N/A3N/A4
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-4548165420.00 %0.1330N/A4
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-4652137357.14 %0.13302.8
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-21782610730.00 %0.13002.0
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-528016220.00 %0.03209.0
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย1686-29619550.00 %00N/A4
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2228-87241230100.00 %0.03204.5
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-4405990100.00 %0.10009.5
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-091424181611.11 %0.2140.0422.4
วารสารสภาการพยาบาล1513-1262391791686.15 %0.58804.3
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69853315612519.87 %0.3210.1216.4
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-408X154250.00 %0.06303.5
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-4261184250.00 %N/A204.5
วารสารสวนปรุง0857-21271511109.09 %0.03205.8
วารสารสหเวชศาสตร์1513-4865000nan %00N/A4
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-2297119722.22 %0.022N/A34.4
วารสารสัตวแพทย์0125-516912141214.29 %0.1030>10
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X1518383.33 %0.25008.5
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-716424191521.05 %0.2790.0422.3
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-167824603738.33 %0.39203.6
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13871534318.82 %0.11406.8
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ0028-0011N/A1660.00 %N/A2N/A3>10
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น0858-88991613130.00 %0.20703.2
วารสารสิ่งแวดล้อม0859-3868355420.00 %0.0580.0291.8
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท1906-85571446516.67 %N/A203.4
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X18706310.00 %0.36806.9
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้1906-97902470100.00 %0.1500.0421.4
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน1685-309135171417.65 %N/A205.2
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-4987823224.35 %0.0420>10
วารสารอาหารและยา0859-11802711554.55 %0.10403.5
วารสารเกษตร0857-084131401465.00 %0.1770.0654.0
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-010827141214.29 %0.10003.0
วารสารเกษตรพระวรุณ1685-83792000nan %00N/A4
วารสารเกื้อการุณย์0858-308044271640.74 %0.2810.0233.9
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-268225171041.18 %0.11704.5
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่0125-534721151033.33 %0.07305.4
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-665332732467.12 %0.2090.1254.3
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-3070730100.00 %00>10
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-85732012925.00 %0.10003.5
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-12102010100.00 %0.0260N/A4
วารสารเภสัชกรรมไทย1906-5574810280.00 %0.2670.1253.0
วารสารเภสัชวิทยา0125-383210440.00 %0.02406.0
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-085230281160.71 %0.1320.13.3
วารสารโภชนาการ0125-6955N/A112120.00 %N/A2N/A36.3
วารสารโรคมะเร็ง0125-203819141028.57 %0.17603.3
วารสารโรคเอดส์0857-85751511918.18 %N/A208.5
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-688225440.00 %0.0330.042.5
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม1686-4417744175.00 %0.0270.0142.0
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-61014440.00 %0.09105.0
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-72515400nan %00N/A4
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1686-8579133233.33 %0.04008.3
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-6149178362.50 %0.01804.0
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-202534452348.89 %0.0450.0597.8
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-991719433811.63 %0.0860>10
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-925413161318.75 %0.10007.5
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-0488222150.00 %0.0830N/A4
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-56143713930.77 %0.18505.5
วิศวกรรมสาร มก.0857-41543613127.69 %00N/A4
วิศวกรรมสาร มข.0125-827357613444.26 %0.16804.1
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร1905-615X1210100.00 %00N/A4
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-7951388537.50 %0.02603.7
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์1686-8803N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วิศวสารลาดกระบัง0125-1724425260.00 %0.02103.3
วิสัญญีสาร0857-128723161225.00 %0.0730.0433.5
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร0859-6255หยุดตีพิมพ์770.00 %N/A2N/A3N/A4
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-31238217012924.12 %0.2910.0246.2
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-8435401391334.32 %0.07807.2
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-7571146183.33 %0.17402.5
สารศิริราช0125-152X72716311.27 %0.0350>10
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-6920266266.67 %0.05105.0
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-9502194325.00 %0.02509.0
เชียงใหม่เวชสาร0125-59832416160.00 %00>10
เวชชสารสัตวแพทย์*0125-649161211338.10 %0.05304.2
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร0857-682316301936.67 %0.0610.0636.5
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-772219171229.41 %0.0560.0535.2
แก่นเกษตร0125-048565433225.58 %0.0970.0623.5
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-34603024240.00 %0.03806.1
ไทยไภษัชยนิพนธ์1686-954014550.00 %0.13002.8