ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2560 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ค่า Thai-Journal Impact Factors ปี 2560 ของวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พบวารสารทั้งหมด 285 รายการ
 

เลือกปีที่ต้องการ  

 

 ท่านสามารถแสดงข้อมูลตามชื่อวารสาร, ISSN, Articles, Total Cites, Cross Cites, Thai-Journal Impact Factors,
Thai-Journal Immediacy Index, Thai-Journal Cited Half-life โดยการคลิ๊กที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการจะเรียงลำดับข้อมูล

 ท่านสามารถดูวิธีการคำนวณค่า Thai-Journal Impact Factors และค่า Thai-Journal Immediacy Index ได้ โดยการคลิ๊กที่ชื่อวารสาร

 
"สำหรับวารสารใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ภายในปี 2561 นี้ ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ในปีถัดไป"


N/A1 หมายถึง วารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2560 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2560 ให้กับศูนย์ TCI
N/A2 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Impact Factor ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2558 หรือ 2559 ไม่ครบ หรือ ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2558 หรือ 2559 ให้กับศูนย์ TCI ไม่ครบ
N/A3 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Immediacy Index ได้เนื่องจากวารสารตีพิมพ์บทความในปี พ.ศ. 2560 ล่าช้ากว่ากำหนด หรือ ไม่ได้ส่งตัวเล่มในปี พ.ศ. 2560 วารสารให้กับศูนย์ TCI
N/A4 หมายถึง ไม่สามารถคำนวณค่า Cited Half-life ได้

อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ทางศูนย์ TCI จะไม่ประกาศค่า Impact Factors ให้กับวารสารที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 เนื่องจากวารสารกลุ่มดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองจาก TCI ด้านคุณภาพการจัดการวารสาร

ชื่อวารสาร ISSN 2560
Articles
2560
Total Cites
2560
Cross Cites
%Self Cites Thai-Journal Impact Factors Thai-Journal Immediacy Index Thai-Journal Cited Half-life
Agriculture and Natural Resources2468-145880896922.47 %0.0580.0008.6
Applied Environmental Research2287-07412430100.00 %0.0210.0003.3
ASEAN Engineering Journal Part A2229-127X1000nan %0.0000.000N/A4
Asia-Pacific Journal of Science and Technology2539-62934063630.00 %0.0700.0255.9
Asian Biomedicine1905-741533272411.11 %0.0260.036.6
Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering1906-151XN/A1110.00 %N/A2N/A3N/A4
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology0125-877X38683055.88 %0.2110.0006.3
Buffalo Bulletin0125-67268833390.91 %0.0060.0007.4
Bulletin of Health, Science and Technology0858-7531157185.71 %0.1190.0672.4
Chiang Mai Journal of Science0125-2526171853657.65 %0.0890.0004.2
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences1685-199425211814.29 %0.0410.085.5
Current Applied Science and Technology Journal2586-939615220.00 %0.0000.000>10
ECTI Transactions on Computer and Information Technology2286-913118110.00 %0.0000.000N/A4
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications1685-9545135260.00 %0.1200.0002.8
Engineering and Applied Science Research2539-616138201430.00 %0.1000.0006.0
Engineering Journal0125-828115466789.39 %0.1600.0134.2
Engineering Transactions0859-92381510100.00 %0.0230.000N/A4
Environment and Natural Resources Journal1686-545614151313.33 %0.0000.0713.9
Eye South East Asia2586-234920880.00 %0.0320.000N/A4
Food and Applied Bioscience Journal2286-861515110.00 %0.0260.000N/A4
Genomics and Genetics2465-5198N/A1330.00 %0.024N/A33.5
GMSARN International Journal1905-9094244325.00 %0.0440.0005.0
International Journal of Agricultural Technology1686-914172261542.31 %0.0150.0005.3
International Journal of Applied Biomedical Engineering1906-40636110.00 %0.0000.000N/A4
International Journal of Child Devlelopment and Mental Health2286-74811000nan %0.0000.000N/A4
International Journal of Renewable Energy1905-717220220.00 %0.0000.000>10
International Journal of the Computer, The Internet and Management0858-70276510100.00 %0.0000.000N/A4
Journal of Applied Animal Science1906-2257132150.00 %0.0380.0006.0
Journal of Associated Medical Sciences2539-60566238372.63 %0.2370.032N/A4
Journal of Environmental Research0125-6939N/A1330.00 %N/A2N/A37.5
Journal of Fisheries and Environment0125-796X1513561.54 %0.0750.0005.8
Journal of Health Research0857-442192503530.00 %0.0450.0115.3
Journal of Materials Science and Applied Energy2286-720134110.00 %0.0370.000N/A4
Journal of Physiological and Biomedical Sciences0857-57548220.00 %0.0000.0006.0
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering2229-21521000nan %0.0000.000N/A4
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology2465-45313290100.00 %0.0940.000N/A4
Maejo International Journal of Science and Technology1905-78732723218.70 %0.0000.0008.2
NU. International Journal of Science1686-55611220195.00 %0.2500.0006.0
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports2286-89331600nan %0.0000.000N/A4
Pacific Rim International Journal of Nursing Research1906-810724665319.70 %0.2640.0005.3
Pharmaceutical Sciences Asia2586-819521660.00 %0.0000.000>10
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences1905-319340171323.53 %0.0600.0004.6
Rangsit Journal of Arts and Sciences2229-063X176266.67 %0.0570.0004.0
Science and Technology Asia2586-900040330.00 %0.0000.000N/A4
Science, Engineering and Health Studies1905-915985420.00 %0.0320.0004.2
ScienceAsia1513-187459605115.00 %0.0510.0177.3
Siriraj Medical Journal2629-995X6968680.00 %0.0430.014>10
SNRU Journal of Science and Technology-31880.00 %0.0480.0005.0
Songklanakarin Journal of Science and Technology0125-3395901209620.00 %0.0780.0007.9
Suranaree Journal of Science and Technology0858-849X43151220.00 %0.0000.0236.8
Thai Forest Bulletin (Botany)0495-384318291355.17 %0.1030.0567.5
Thai Journal of Gastroenterology0859-2446N/A100nan %0.000N/A3N/A4
Thai Journal of Genetics0857-8664N/A120200.00 %N/A2N/A34.8
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology0857-608437191615.79 %0.0280.0005.2
Thai Journal of Science and Technology2286-733340893758.43 %0.3170.3753.3
Thailand Statistician1685-9057176183.33 %0.0310.0004.5
Thammasat International Journal of Science and Technology0859-407440660.00 %0.0000.025>10
The Bangkok Medical Journal2287-9674365260.00 %0.0630.0002.5
The Clinical Academia0125-75012317170.00 %0.0690.0009.1
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences0125-468527292224.14 %0.0480.037>10
Tropical Natural History1513-970011161131.25 %0.0370.000>10
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University2408-124851562457.14 %0.4000.0782.0
Walailak Journal of Science and Technology1686-393385423028.57 %0.0760.0005.0
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์0125-220849983662924.76 %0.0840.0168.5
จักษุเวชสาร0857-511857614.29 %0.0000.000>10
จุฬาลงกรณ์เวชสาร0125-64835947438.51 %0.1070.0009.2
ธรรมศาสตร์เวชสาร1513-524156625511.29 %0.1170.0004.6
บูรพาเวชสาร2350-99965220.00 %0.1110.000N/A4
พยาบาลสาร0125-51186924121112.45 %0.2430.0145.0
พุทธชินราชเวชสาร0125-75603956535.36 %0.0530.0008.0
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์1906-68131110100.00 %0.0770.000N/A4
รามาธิบดีพยาบาลสาร0857-8052242272126.61 %0.5470.0426.8
รามาธิบดีเวชสาร0125-3611248712.50 %0.0170.0007.0
ลำปางเวชสาร0125-4235819190.00 %0.0000.0008.3
วชิรสารการพยาบาล1513-249810330.00 %0.0310.0007.5
วชิรเวชสาร0125-12522825244.00 %0.0520.0007.8
วารสาร มฉก.วิชาการ0859-93433366634.55 %0.1330.0005.9
วารสาร มทร.อีสาน1906-215X3010100.00 %0.1010.0002.0
วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า0857-2321N/A1110.00 %0.000N/A3N/A4
วารสารกรมการแพทย์0125-164370252212.00 %0.0800.0293.0
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์0125-684X2015146.67 %0.0120.000>10
วารสารกองการพยาบาล0125-724222897317.98 %0.1730.0005.8
วารสารกายภาพบำบัด0125-46341218175.56 %0.2500.0005.0
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย2408-1280134325.00 %0.0360.1542.0
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา0859-394936171041.18 %0.1970.0281.7
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต0857-455330756118.67 %0.2500.0004.4
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ2351-03589828817240.28 %0.5170.1333.4
วารสารการพยาบาลและการศึกษา1906-1773301341293.73 %0.2660.0335.5
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ1906-0025671191098.40 %0.0800.0006.5
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น2287-007540423516.67 %0.2630.0252.9
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย1906-301649660.00 %0.0000.000N/A4
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม0859-545341272218.52 %0.0420.000>10
วารสารการเกษตรราชภัฏ1686-51031810100.00 %0.0310.0007.3
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก1685-991X22312422.58 %0.1540.0457.4
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ0859-32992624240.00 %0.2040.0003.5
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์0857-28951718175.56 %0.0000.0005.6
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี0858-6632N/A1330.00 %N/A2N/A38.5
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์1513-998018880.00 %0.0770.0005.3
วารสารกุมารเวชศาสตร์0858-094436321553.13 %0.0690.0005.0
วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2350-97751000nan %0.0000.000N/A4
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา0858-4338361159715.65 %0.2660.0836.1
วารสารคณะพลศึกษา1513-361334362530.56 %0.1410.0004.0
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม1685-3954801083765.74 %0.1060.0253.7
วารสารควบคุมโรค1685-648140282028.57 %0.2240.0002.9
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ1905-81601711109.09 %0.0290.0006.3
วารสารทันตาภิบาล0857-880X25291934.48 %0.0750.0004.9
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0215-2534713130.00 %0.0730.0007.5
วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์2229-03382100nan %0.0000.000N/A4
วารสารนเรศวรพะเยา1906-21412322220.00 %0.0400.0004.0
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1905-67291822214.55 %0.0850.0005.7
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย2228-98013610100.00 %0.0160.000N/A4
วารสารพยาบาล0125-007833453815.56 %0.0580.0006.4
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข0857-37436416214311.73 %0.5440.0474.2
วารสารพยาบาลตำรวจ1906-652X37473721.28 %0.1820.0273.3
วารสารพยาบาลทหารบก1513-521716140920051.10 %0.8770.1553.5
วารสารพยาบาลศาสตร์0125-88854626423112.50 %0.4510.0005.9
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0858-1231361128920.54 %0.2920.0286.8
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-5454166516.67 %0.1250.0003.0
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ0125-70216022614038.05 %0.3000.155.5
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์0125-895872867611.63 %0.2810.0143.8
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย1906-792528221531.82 %0.1700.0004.3
วารสารพยาบาลสาธารณสุข0857-5371N/A11441337.64 %0.453N/A34.4
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก0857-605X24453326.67 %0.5380.0003.2
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย1906-703822421661.90 %0.0710.0005.7
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา0857-545259221722.73 %0.0570.0004.7
วารสารพิษวิทยาไทย0857-264X11141214.29 %0.1720.0004.3
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์2351-084649151126.67 %0.0860.023.1
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน1685-141256131023.08 %0.0570.0003.3
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ0859-980761524415.38 %0.1890.0165.4
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์1906-5981471651537.27 %0.2970.0005.0
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-741860615313.11 %0.1690.0674.7
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)1686-93113319185.26 %0.0910.0004.5
วารสารยูโร0858-6071900nan %0.0000.000N/A4
วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย0125-755210330.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวนศาสตร์0857-172426543044.44 %0.0450.0004.0
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)1906-201X3413411017.91 %0.1080.0296.0
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ1906-087421110.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-333434201240.00 %0.1540.0293.4
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก1906-188916211814.29 %0.0940.0003.8
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย1906-6627N/A111110.00 %0.050N/A35.3
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ1906-03193589827.87 %0.3470.0005.5
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข0858-94374912511111.20 %0.2110.025.8
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม2465-405120151126.67 %0.0670.11.3
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1905-4963228712.50 %0.1590.0002.4
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1906-17229440.00 %0.1110.0005.0
วารสารวิจัยรำไพพรรณี1906-327X555340.00 %0.0290.0002.5
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย2465-3837548362.50 %0.0550.0371.7
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1906-113732106996.60 %0.0330.0004.8
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง1905-739321411953.66 %0.0750.0005.9
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.0125-278X421137038.05 %0.3860.0714.7
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2351-0366269722.22 %0.0990.0382.3
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ1906-26051541228431.15 %0.1700.0003.7
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร0125-885024141121.43 %0.1250.0004.3
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช0125-23801620100.00 %0.0670.0002.0
วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม2539-58664050100.00 %0.0750.0251.8
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ2286-9638205340.00 %0.1000.0002.5
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1686-44091110730.00 %0.0610.0003.0
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.1906-392X1815660.00 %0.1520.0003.1
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร2228-812033221913.64 %0.1170.0005.1
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา1905-291X52191426.32 %0.0340.0005.2
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)2286-951430770.00 %0.1580.0002.2
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2350-9600N/A100nan %N/A2N/A3N/A4
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.0125-5134278362.50 %0.0910.0005.0
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1906-533721361752.78 %0.4260.0482.6
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ1905-381968893066.29 %0.2660.0293.3
วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT2228-9135800nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ1906-71861340100.00 %0.1300.000N/A4
วารสารวิชาการปทุมวัน2229-1636N/A19811.11 %0.118N/A34.5
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0857-684X76906824.44 %0.1040.0266.1
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2286-617567402830.00 %0.0760.034.0
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2408-252X228450.00 %0.3480.0002.3
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย2350-9260830100.00 %0.0590.0003.3
วารสารวิชาการสาธารณสุข0858-49231532181979.63 %0.2380.026.0
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา0859-1083N/A1770.00 %0.077N/A36.3
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา1905-94502499927.07 %0.8540.0833.5
วารสารวิชาการเกษตร0125-83892314137.14 %0.0210.000>10
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1686-986926322037.50 %0.1890.0773.4
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2351-0811204250.00 %0.0830.0003.0
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 110857-5975675420.00 %0.0240.000N/A4
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร1906-043232373116.22 %0.1430.0314.9
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0857-79274761559.84 %0.3940.0003.4
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา0859-45622065641.54 %0.0290.0004.7
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์0859-680820181611.11 %0.1940.0003.8
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี0858-110X3197934.12 %0.2310.0324.6
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น1686-45222100nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.0125-236479705620.00 %0.1820.0004.1
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.2586-953179705620.00 %0.1820.0004.1
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.0857-16003927257.41 %0.0750.0513.8
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ1513-743034331457.58 %0.0360.0005.1
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา2351-07811501055844.76 %0.2450.0335.0
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์1513-7805369811.11 %0.0290.0005.8
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง0857-95121413130.00 %0.0740.0004.5
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร0125-05073911610410.34 %0.1770.0267.2
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0858-44359015713514.01 %0.3370.0563.4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี2229-15474018950.00 %0.2880.0002.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1686-966494574619.30 %0.0550.0114.1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2287-00831000nan %0.0000.000N/A4
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1685-79416838372.63 %0.1130.0297.1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2286-655816660.00 %0.0000.0634.0
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา1513-720117171323.53 %0.0710.0003.6
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี1686-453016330.00 %0.0000.000N/A4
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-4548N/A110820.00 %0.024N/A33.6
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม1513-46521213746.15 %0.2400.0832.8
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0857-217848181044.44 %0.1430.0213.0
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี1685-528016440.00 %0.0910.000N/A4
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2228-872411220.00 %0.0000.0005.0
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล0857-4405154325.00 %0.0000.000>10
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า0857-09142755541.82 %0.1380.0005.1
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา1905-8586N/A1220.00 %0.000N/A3N/A4
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี2351-00562000nan %0.0000.000N/A4
วารสารสภาการพยาบาล1513-1262373823664.19 %0.3820.0276.1
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย0125-69853327123911.81 %0.3390.036.6
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ0859-48801200nan %N/A20.000N/A4
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย1685-408X157528.57 %0.0330.0003.8
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย1513-4261116516.67 %0.0150.0008.0
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย2229-073732272411.11 %0.2080.0003.6
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย1905-372X129633.33 %0.1400.0832.6
วารสารสวนปรุง0857-21271815150.00 %0.1330.0008.5
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.0858-22975990.00 %0.0420.0009.5
วารสารสัตวแพทย์0125-516914220.00 %0.0000.0007.0
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย0858-396X1015846.67 %0.0380.0007.3
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา1905-71642288835.68 %0.3700.0004.4
วารสารสาธารณสุขศาสตร์0125-16782713710523.36 %0.6250.0745.3
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา1905-13872156535.36 %0.2220.0009.1
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น0858-889930534613.21 %0.1670.0334.8
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย0859-497X161269822.22 %0.6760.55.8
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้1906-979032301550.00 %0.2640.0003.1
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2465-454X2412120.00 %0.0140.0006.6
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา0125-4987520195.00 %0.0000.0009.3
วารสารอาหารและยา0859-118015262023.08 %0.1370.0004.4
วารสารเกษตร0857-084144922869.57 %0.6150.0002.9
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า0857-010849302226.67 %0.1350.0004.8
วารสารเกษตรพระวรุณ1685-8379317357.14 %0.1060.0002.6
วารสารเกื้อการุณย์0858-3080251181161.69 %0.6670.0003.8
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้2408-1051871147435.09 %1.2750.2071.7
วารสารเทคนิคการแพทย์0125-2682236433.33 %0.0200.0004.5
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด0857-66533232313.13 %0.0150.0006.6
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม1686-30706660.00 %0.0670.0005.5
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ1685-857320121016.67 %0.0730.0004.0
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2229-12103016156.25 %0.1020.0003.5
วารสารเภสัชกรรมไทย1906-557445492255.10 %0.3190.0223.2
วารสารเภสัชวิทยา0125-38328990.00 %0.0630.0008.8
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน1905-08529766634.55 %0.2550.0004.0
วารสารแพทย์นาวี0125-6971252150.00 %0.0000.000>10
วารสารแพทย์เขต 4-50125-73233218666.67 %0.1580.1881.8
วารสารโภชนาการ0125-69556220.00 %0.0000.000>10
วารสารโรคผิวหนัง0125-8680N/A1440.00 %0.000N/A36.5
วารสารโรคมะเร็ง0125-20381627257.41 %0.0910.0004.7
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี0125-68823611109.09 %0.0000.0007.5
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม1686-441727161225.00 %0.1080.0002.9
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา0858-6101N/A1330.00 %0.000N/A36.5
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร0859-7251N/A122214.55 %0.058N/A34.0
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์1686-8579133166.67 %0.0000.000N/A4
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่0857-614918550.00 %0.0000.0009.5
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต0858-202537553143.64 %0.1430.0007.6
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน2287-021011220.00 %0.1180.000N/A4
วิทยาสารทันตสาธารณสุข0858-652716807210.00 %0.5000.0638.0
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์0045-991731322812.50 %0.1200.0008.8
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0859-925414141214.29 %0.1290.0717.0
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1905-048814770.00 %0.0000.000N/A4
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล0125-56143911827.27 %0.0290.0516.5
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์0075-5192N/A122220.00 %0.000N/A3>10
วิศวกรรมสาร มก.0857-415436251924.00 %0.0280.0006.9
วิศวกรรมสาร มข.0125-8273N/A114140.00 %0.054N/A36.0
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร1905-615X27220.00 %0.0000.0006.0
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา0857-795119880.00 %0.0000.0009.0
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต2286-668XN/A1220.00 %0.024N/A34.0
วิศวสารลาดกระบัง0125-172438181327.78 %0.0820.0003.3
วิสัญญีสาร0857-128738161225.00 %0.0470.0005.7
ศรีนครินทร์เวชสาร0857-3123932242058.48 %0.1640.0115.7
สงขลานครินทร์เวชสาร0125-8435411911862.62 %0.06309.6
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)2408-08372000nan %0.0000.000N/A4
สัตวแพทย์มหานครสาร1905-7571134250.00 %0.0340.0003.5
เชียงรายเวชสาร1906-649X2610910.00 %N/A20.0005.0
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร0875-69203414657.14 %0.1060.0004.3
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร1685-950220440.00 %0.0000.000>10
เชียงใหม่เวชสาร0125-59832415150.00 %0.0000.000>10
เทพสตรี I-TECH1905-6648213166.67 %0.0570.0481.3
เวชชสารสัตวแพทย์0125-649167322134.38 %0.0640.0004.7
เวชบันทึกศิริราช1906-15522910910.00 %0.0480.0008.3
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร2630-018418362725.00 %0.1470.1679.8
เวชสารแพทย์ทหารบก0125-772226262311.54 %0.0480.0005.7
แก่นเกษตร0125-04858022715631.28 %0.3420.1133.8
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ1905-34602456535.36 %0.0650.0005.0
ไทยไภษัชยนิพนธ์1686-954016161412.50 %0.2500.0004.0