Home » Posts taggedactivity (Page 2)

เตรียมความพร้อมวารสาร “Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology” เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญ ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์ บรรณาธิการวารสารและคณะทำงาน Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ, Local Board เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลต่างๆของวารสาร ก่อนการ submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยโครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project นี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus...
อ่านทั้งหมด...

ศูนย์ TCI ประชุมร่วมกับ Elsevier เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม “The 2nd Thailand University Consortium and TCI-TRF- Scopus Collaboration Project”

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ, ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI, รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน นักวิจัย ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.และศูนย์ TCI ประชุมร่วมกับคณะทำงานของ Elsevier เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม “The 2nd Thailand University Consortium and TCI-TRF- Scopus Collaboration Project” ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...
อ่านทั้งหมด...

คณะกองบรรณาธิการ HCMUE Journal of Science จากประเทศ Vietnam ขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Asean citation Index (ACI)

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, Chairman of the ACI Steering Committee (ACI), หัวหน้าศูนย์ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ร่วมกับ ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข, ACI Steering Committee, ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI ได้ให้การต้อนรับ คณะกองบรรณาธิการ HCMUE Journal of Science, Vietnam จากประเทศเวียดนาม จำนวน 9 ท่าน โดยมี Prof.Dr. Nguyen...
อ่านทั้งหมด...

เตรียมความพร้อมวารสาร Humanities, Arts and Social Sciences Studies เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ บรรณาธิการวารสาร Humanities, Arts and Social Sciences Studies ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะทำงาน พร้อมทั้ง ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์,รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและ Local Board ในโครงการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลต่างๆของวารสาร ก่อนการ submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยโครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project นี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40...
อ่านทั้งหมด...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสวทช. ประชุมร่วมกับศูนย์ TCI เพื่อขอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของฐานข้อมูล TCI

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 13.00-15.00 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์, คุณศวิต กาสุริยะ คณะทำงานศูนย์ TCI ได้ประชุมร่วมกับ รศ.ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตัวแทนจากฝ่ายวิจัย สวทช. เพื่อขอความร่วมมือจากศูนย์ TCI ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้ทางศูนย์ TCI จะทำโครงการนำร่องกับทั้ง 2 สถาบันนี้ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้กับสถาบันที่สนใจต่อไป ภาพกิจกรรม More Pictures…
อ่านทั้งหมด...

กองบรรณาธิการ Journal of Agriculture & Development จากประเทศ Vietnam ขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Asean citation Index (ACI)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, Chairman of the ACI Steering Committee (ACI) ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข, ACI Steering Committee และ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน, ACI Steering Committee ได้ให้การต้อนรับ คณะกองบรรณาธิการ Journal of Agriculture & Development จากประเทศเวียดนาม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ Assoc.Prof. CHE,MINH...
อ่านทั้งหมด...

วารสารขอความอนุเคราะห์รับคำแนะนำเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (เดือน พฤษภาคม 2562)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน, นักวิจัยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ได้กล่าวต้อนรับบรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสาร ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพของวารสารตามเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และได้อธิบายเกณฑ์ TCI รอบที่ 4 นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน ภาพกิจกรรม More Pictures…
อ่านทั้งหมด...

Submit “Southeast Asian Journal of Economics” เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องอ.ณรงค์ฤทธิ์ ชั้น 5 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสาร Southeast Asian Journal of Economics ของ Faculty of Economics, Chulalongkorn University เพื่อ Sunmit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยมี รศ.ดร. เกรียงไกร เตชกานนท์ เป็น Local Board ซึ่งโครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project...
อ่านทั้งหมด...

TCI&Clarivate ร่วมจัดประชุม Publons for Editors workshop สำหรับวารสารในโครงการ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ร่วมกับ Clarivate Analytisc จัดประชุม “Publons for Editors workshop” สำหรับวารสารในโครงการ 55 วารสาร ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี Mr.Lee Inn Beng Director, Government Strategy and Engagement Clarivate Analytics เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI เป็นผู้ดำเนินรายการ ภาพกิจกรรม
อ่านทั้งหมด...

เพิ่มเติมข้อมูลการ Submit “Applied Environmental Research” เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง อ.ณรงค์ฤทธิ์ ชั้น 5 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.จันทรา ทองคำเภา บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสาร Applied Environmental Research ของสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลการ Submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อีกทั้ง รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี, Local Board โครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยโครงการ...
อ่านทั้งหมด...