Home » Activities » กองบรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI, ACI

กองบรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI, ACI

       เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ที่ผ่านมา กองบรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อปรับปรุงคุณภาพวารสารให้ตรงตามเกณฑ์คุณภาพของฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้อง 3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการนี้ คุณชาตรี วงษ์แก้ว, นักวิจัยศูนย์ TCI ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความควรมีจำนวน 2 ท่านขึ้นไปและเป็นคนละหน่วยงานกับผู้เขียนบทความ, วารสารควรมีกำหนดออกและ Aims and Scope ที่ชัดเจน, เว็บไซต์ควรอัพเดท มีข้อมูลครบถ้วน และมีระบบ Online Submission เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารได้ง่าย อีกทั้งควรจัดทำวารสารให้มีคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ฐาน ACI และฐานข้อมูลนานาชาติต่อไป

ภาพกิจกรรม

ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :