Home » Movement » “วารสารมหาจุฬาวิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารมหาจุฬาวิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN (Print) : 2408-1078

ISSN (Online) : 2651-2440

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารมหาจุฬาวิชาการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Mahachula Academic Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็นปีละ 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 8000.7/029 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •